Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego"— Zapis prezentacji:

1 I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Szerokie spektrum Strategii Województwa: Strategia jako dokument programujący rozwój regionalny w szerszej perspektywie wykraczającej poza minimum określone uregulowaniami prawnymi dla samorządu wojewódzkiego rola wspierania samorządów lokalnych w regionie uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych i instytucji naukowo-badawczych oddolny sygnał dla szczebla rządowego Kształt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Podejście zbieżne z nową koncepcją polityki regionalnej

3 KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Podmioty zaangażowane w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Sejmik i Zarząd Województwa Dolnośląskiego Komitet Sterujący Rada Rozwoju Dolnego Śląska Zespół Zarządzający Projektem Strategii Grupa robocza Fora subregionalne KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD

4 Zadania Rady Rozwoju Dolnego Śląska
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Zadania Rady Rozwoju Dolnego Śląska Opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających rozwój regionu Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju Dolnego Śląska Definiowanie kierunków polityki rozwoju Dolnego Śląska; Doradztwo władzom samorządowym w bieżących działaniach związanych z realizacją polityki regionalnej Debata nad aktywnością samorządu województwa w obszarach, które w istotny sposób wpływają na rozwój regionu Pełnienie roli Rady Programowej Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT) Powoływanie Zespołów Roboczych Rady Rozwoju Definicja i ocena założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa

5 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Rada Rozwoju Dolnego Śląska Na spotkaniu 2-4 lutego 2012 r. w Łomnicy zaprezentowano 5 referatów dotyczących Strategii: Wizja i priorytety SRWD Propozycje działań i priorytetów SRWD System wdrażania SRWD Edukacja i szkolnictwo wyższe Pozycjonowanie Województwa Dolnośląskiego w strukturze funkcjonalnych powiązań w Europie Środkowej jako proces podnoszenia kompetencji i rangi regionu

6 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Zadania Komitetu Sterującego Definicja i ocena założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie realizacji procesu aktualizacji Strategii Opiniowanie dokumentów powstających w procesie aktualizacji Strategii, w tym jej kolejnych projektów Ocena modelu wdrażania Strategii Ocena uwag i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji społecznych Współpraca z pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w proces aktualizacji Strategii

7 Zespół Zarządzający Projektem Strategii
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Zespół Zarządzający Projektem Strategii Uczestnictwo w pracach dotyczących programowania procesu aktualizacji Uczestnictwo w opracowaniu założeń aktualizacji Strategii Opiniowanie dokumentów powstających w trakcie procesu aktualizacji Strategii, w tym projektu SRWD oraz analiz cząstkowych Weryfikacja diagnozy społeczno–gospodarczej regionu oraz wizji, misji i celów strategicznych, kierunków działań Udział w warsztatach, spotkaniach i konferencjach dotyczących aktualizacji Strategii Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii oraz weryfikacja zgłoszonych uwag Weryfikacja raportu z konsultacji społecznych Strategii Udział w procedurze oceny ex-ante i oddziaływania na środowisko Strategii

8 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Zadania Grupy Roboczej Weryfikacja diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej z analizą pod kątem mocnych i słabych stron Określenie potencjałów endogenicznych i głównych czynników rozwojowych oraz prognozowanie trendów rozwojowych także w ujęciu subregionalnym Identyfikacja barier i problemów rozwojowych oraz obszarów strategicznej interwencji w ujęciu geograficznym Uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem projektu Strategii.

9 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Fora Subregionalne i ich zadania Analiza subregionu pod kątem mocnych i słabych stron Określenie potencjałów rozwojowych i głównych czynników rozwojowych w subregionie Identyfikacja barier i problemów w subregionie Określenie obszarów strategicznej interwencji w subregionie Wypracowanie pożądanych kierunków działań dla subregionu

10 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Fora Subregionalne mogą zostać powołane w ramach wydzielonych geograficznie obszarów funkcjonalnych – subregionów: Subregion I. Obszar Wrocławia – powiaty: Oleśnicki, Oławski, Strzeliński, Wrocławski, Średzki, Wołowski, Trzebnicki, Milicki oraz miasto Wrocław 2) Subregion II. Obszar Legnicko-Głogowski – powiaty: Legnicki, Lubiński, Głogowski, Jaworski, Polkowicki, Górowski, Bolesławiecki, Złotoryjski oraz miasto Legnica 3) Subregion III. Obszar Sudecki – powiaty: Wałbrzyski, Kamiennogórski, Jeleniogórski, Lwówecki, Lubański, Zgorzelecki, Świdnicki, Dzierżoniowski, Ząbkowicki, Kłodzki oraz miasto Jelenia Góra

11 Wrzesień – Październik
Harmonogram prac - planowany Luty – Marzec Lipiec – Sierpień Wrzesień – Październik Kwiecień – Czerwiec Listopad 2012 Ocena ex-ante Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Konsultacje społeczne projektu SRWD Analiza SWOT Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych Diagnoza Dolnego Śląska Ostateczna wersja SRWD – strategiczne priorytety rozwojowe Dolnego Śląska do 2020 r. Projekt Strategii Przyjęcie SRWD Dodatkowe prace  Zespół Zarządzający  Grupa Robocza Intensywne prace  Zespół Zarządzający Grupa Robocza

12 Potencjały rozwojowe na obszarze województwa
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Analiza SWOT Dolnego Śląska Analiza SWOT Dolnego Śląska ma zidentyfikować (wskazać): Potencjały rozwojowe na obszarze województwa Problemowe zakresy tematyczne dotyczące: sfery gospodarczej struktura gospodarki regionu, przedsiębiorczość, innowacyjność, inwestycje zagraniczne, turystyka sfery społecznej demografia, kapitał społeczny, zasoby ludzkie, edukacja, sektor pozarządowy, zdrowie, kultura, społeczeństwo informacyjne sfery przestrzennej dostępność komunikacyjna, infrastruktura, procesy urbanizacyjne, energetyka Bariery, które wstrzymują wykorzystanie potencjału rozwojowego województwa i jego subregionów Oddziaływania transgraniczne i ponadregionalne obszarów graniczących województwem dolnośląskim Specjalizacje Dolnego Śląska w ujęciu geograficznym

13 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Obszary problemowe i obszary wzrostu W Strategii określone zostaną Obszary Strategicznej Interwencji Dolnego Śląska: Obszary problemowe: identyfikacja i analiza w ujęciu geograficznym z uwzględnieniem zakresów tematycznych określonych przez analizę SWOT na obszarze województwa Obszary wzrostu (obszary posiadające potencjał rozwojowy): identyfikacja i analiza w ujęciu geograficznym z uwzględnieniem zakresów tematycznych określonych przez analizę SWOT na obszarze województwa Analiza komplementarności OSI na obszarze województwa z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i innych strategicznych dokumentów krajowych Zasadniczą wartością wyznaczenia OSI będzie lepsze zaadresowanie i poprawa efektywności interwencji publicznej prowadzonej w ramach polityki rozwoju – na podstawie zaktualizowanej strategii rozwoju regionu

14 Konsultacje społeczne projektu SRWD
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Konsultacje społeczne projektu SRWD Konferencje : regionalna i subregionalne (uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych oraz przedstawicieli JST) Seminaria: regionalne i subregionalne tematyczne seminaria związane z realizacją strategii Planowany termin lipiec – sierpień 2012: 1. Wrocław – rozpoczęcie 2. Wałbrzych 3. Legnica 4. Jelenia Góra 5. Kudowa Zdrój – transgraniczne 6. Zgorzelec – transgraniczne 7. Wrocław – podsumowanie Udostępnienie opinii publicznej projektu aktualizowanej wersji strategii oraz możliwość zgłoszenia uwag w formie pisemnej podkład:

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google