Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2 Kształt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Szerokie spektrum Strategii Województwa: Strategia jako dokument programujący rozwój regionalny w szerszej perspektywie wykraczającej poza minimum określone uregulowaniami prawnymi dla samorządu wojewódzkiego rola wspierania samorządów lokalnych w regionie uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych i instytucji naukowo- badawczych oddolny sygnał dla szczebla rządowego Podejście zbieżne z nową koncepcją polityki regionalnej Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

3 Zespół Zarządzający Projektem Strategii Podmioty zaangażowane w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Komitet Sterujący Fora subregionalne KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD Grupa robocza Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Sejmik i Zarząd Województwa Dolnośląskiego Rada Rozwoju Dolnego Śląska

4 Zadania Rady Rozwoju Dolnego Śląska Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 1)Opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających rozwój regionu 2)Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju Dolnego Śląska 3)Definiowanie kierunków polityki rozwoju Dolnego Śląska; 4)Doradztwo władzom samorządowym w bieżących działaniach związanych z realizacją polityki regionalnej 5)Debata nad aktywnością samorządu województwa w obszarach, które w istotny sposób wpływają na rozwój regionu 6)Pełnienie roli Rady Programowej Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT) 7)Powoływanie Zespołów Roboczych Rady Rozwoju 8)Definicja i ocena założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa

5 Rada Rozwoju Dolnego Śląska Na spotkaniu 2-4 lutego 2012 r. w Łomnicy zaprezentowano 5 referatów dotyczących Strategii: 1)Wizja i priorytety SRWD 2)Propozycje działań i priorytetów SRWD 3)System wdrażania SRWD 4)Edukacja i szkolnictwo wyższe 5)Pozycjonowanie Województwa Dolnośląskiego w strukturze funkcjonalnych powiązań w Europie Środkowej jako proces podnoszenia kompetencji i rangi regionu Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

6 Zadania Komitetu Sterującego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 1)Definicja i ocena założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 2)Formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie realizacji procesu aktualizacji Strategii 3)Opiniowanie dokumentów powstających w procesie aktualizacji Strategii, w tym jej kolejnych projektów 4)Ocena modelu wdrażania Strategii 5)Ocena uwag i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji społecznych 6)Współpraca z pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w proces aktualizacji Strategii

7 Zespół Zarządzający Projektem Strategii Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 1)Uczestnictwo w pracach dotyczących programowania procesu aktualizacji 2)Uczestnictwo w opracowaniu założeń aktualizacji Strategii 3)Opiniowanie dokumentów powstających w trakcie procesu aktualizacji Strategii, w tym projektu SRWD oraz analiz cząstkowych 4)Weryfikacja diagnozy społeczno–gospodarczej regionu oraz wizji, misji i celów strategicznych, kierunków działań 5)Udział w warsztatach, spotkaniach i konferencjach dotyczących aktualizacji Strategii 6)Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii oraz weryfikacja zgłoszonych uwag 7)Weryfikacja raportu z konsultacji społecznych Strategii 8)Udział w procedurze oceny ex-ante i oddziaływania na środowisko Strategii

8 Zadania Grupy Roboczej Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 1)Weryfikacja diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej z analizą pod kątem mocnych i słabych stron 2)Określenie potencjałów endogenicznych i głównych czynników rozwojowych oraz prognozowanie trendów rozwojowych także w ujęciu subregionalnym 3)Identyfikacja barier i problemów rozwojowych oraz obszarów strategicznej interwencji w ujęciu geograficznym 4)Uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem projektu Strategii.

9 Fora Subregionalne i ich zadania Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 1)Analiza subregionu pod kątem mocnych i słabych stron 2)Określenie potencjałów rozwojowych i głównych czynników rozwojowych w subregionie 3)Identyfikacja barier i problemów w subregionie 4)Określenie obszarów strategicznej interwencji w subregionie 5)Wypracowanie pożądanych kierunków działań dla subregionu

10 Fora Subregionalne mogą zostać powołane w ramach wydzielonych geograficznie obszarów funkcjonalnych – subregionów: Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 1)Subregion I. Obszar Wrocławia – powiaty: Oleśnicki, Oławski, Strzeliński, Wrocławski, Średzki, Wołowski, Trzebnicki, Milicki oraz miasto Wrocław 2) Subregion II. Obszar Legnicko- Głogowski – powiaty: Legnicki, Lubiński, Głogowski, Jaworski, Polkowicki, Górowski, Bolesławiecki, Złotoryjski oraz miasto Legnica 3) Subregion III. Obszar Sudecki – powiaty: Wałbrzyski, Kamiennogórski, Jeleniogórski, Lwówecki, Lubański, Zgorzelecki, Świdnicki, Dzierżoniowski, Ząbkowicki, Kłodzki oraz miasto Jelenia Góra

11 Dodatkowe prace Zespół Zarządzający Grupa Robocza Harmonogram prac - planowany Projekt Strategii Projekt Strategii Ocena ex-ante Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Konsultacje społeczne projektu SRWD Przyjęcie SRWD Luty – Marzec Kwiecień – Czerwiec Lipiec – Sierpień Wrzesień – Październik Listopad 2012 Ostateczna wersja SRWD – strategiczne priorytety rozwojowe Dolnego Śląska do 2020 r. Analiza SWOT Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych Diagnoza Dolnego Śląska

12 Potencjały rozwojowe na obszarze województwa Problemowe zakresy tematyczne dotyczące: sfery gospodarczej struktura gospodarki regionu, przedsiębiorczość, innowacyjność, inwestycje zagraniczne, turystyka sfery społecznej demografia, kapitał społeczny, zasoby ludzkie, edukacja, sektor pozarządowy, zdrowie, kultura, społeczeństwo informacyjne sfery przestrzennej dostępność komunikacyjna, infrastruktura, procesy urbanizacyjne, energetyka Bariery, które wstrzymują wykorzystanie potencjału rozwojowego województwa i jego subregionów Oddziaływania transgraniczne i ponadregionalne obszarów graniczących województwem dolnośląskim Specjalizacje Dolnego Śląska w ujęciu geograficznym Analiza SWOT Dolnego Śląska Analiza SWOT Dolnego Śląska ma zidentyfikować (wskazać): Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

13 Obszary problemowe: identyfikacja i analiza w ujęciu geograficznym z uwzględnieniem zakresów tematycznych określonych przez analizę SWOT na obszarze województwa Obszary wzrostu (obszary posiadające potencjał rozwojowy): identyfikacja i analiza w ujęciu geograficznym z uwzględnieniem zakresów tematycznych określonych przez analizę SWOT na obszarze województwa Analiza komplementarności OSI na obszarze województwa z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i innych strategicznych dokumentów krajowych Zasadniczą wartością wyznaczenia OSI będzie lepsze zaadresowanie i poprawa efektywności interwencji publicznej prowadzonej w ramach polityki rozwoju – na podstawie zaktualizowanej strategii rozwoju regionu Obszary problemowe i obszary wzrostu W Strategii określone zostaną Obszary Strategicznej Interwencji Dolnego Śląska: Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

14 Konsultacje społeczne projektu SRWD Planowany termin lipiec – sierpień 2012: 1. Wrocław – rozpoczęcie 2. Wałbrzych 3. Legnica 4. Jelenia Góra 5. Kudowa Zdrój – transgraniczne 6. Zgorzelec – transgraniczne 7. Wrocław – podsumowanie Konferencje : regionalna i subregionalne (uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych oraz przedstawicieli JST) Seminaria: regionalne i subregionalne tematyczne seminaria związane z realizacją strategii Udostępnienie opinii publicznej projektu aktualizowanej wersji strategii oraz możliwość zgłoszenia uwag w formie pisemnej podkład: http://maps.geoportal.gov.pl Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google