Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w ramach programu ESPON

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w ramach programu ESPON"— Zapis prezentacji:

1 w ramach programu ESPON
Projekt SEARCH/SURE w ramach programu ESPON Analiza potencjału regionów i czynniki ich sukcesu

2 Zespół Badawczy Koordynator: L.U.P.T. Uniwerystet Neapolitański
Partnerzy: Instytut Nauk o Ziemi, wydział Geografii, Uniwersytet w Bazylei, Szwajcaria Lokalni eksperci: BAK Basel Economics, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Eurofund Project Consulting S.L., Nodi srl.

3 Interesariusze Kampania (Włochy) Podlasie (Polska)
Wschodnia Macedonia i Tracja (Grecja) Walencja (Hiszpania) Organizacje Patronackie: Conference of Peripheral Maritime Regions Assembly of European Regions Assembly of European Border Doradztwo: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Włochy)

4 Główne Cele Zrozumienie powodów dla których niektóre regiony konwergencji dalej borykają się z niskim tempem wzrostu podczas gdy inne potrafiły przyspieszyć swój rozwój gospodarczy i osiągnąć poziom średniej Unijnej Identyfikacja czynników wpływających na uzyskanie jedynie przeciętnego lub jeszcze niższego tempa rozwoju, powiązanych z efektywnością zarządzania funduszami i administracją publiczną Identyfikacja możliwych do zastosowania przez władze regionu efektywnych strategii poprawy wyników gospodarczych i możliwie najlepsze wykorzystanie możliwości płynących z europejskiej polityki spójności Stworzenie rekomendacji strategicznych dla 4 regionów – interesariuszy

5 Klasyfikacja regionów
Podejście badawcze Klasyfikacja regionów Budowa hipotezy Przegląd literatury Analiza ilościowa Kwestionariusz regionalny Analiza ekonometryczna (230 regionów) Analiza jakościowa Wywiady pogłębione Studia przypadku Konsultacje z: Interesariuszami Grupami focusowymi Regionalnymi organizacjami Synteza wniosków Rekomendacje strategiczne

6 Kluczowe wnioski Warunki wyjściowe zapewniające wzrost gospodarczy
Efektywna praca administracji publicznej Sprawne procedury decyzyjne związane z alokacją funduszy i ich wdrożeniem Sprawny system monitorowania i ewaluacji Przejrzystość i odpowiedzialność w procesach administracyjnych, w tym niski poziom korupcji i stabilne otoczenie prawne Czynniki stymulujące ekonomicznie Wykorzystanie potencjału wiedzy i innowacyjności Poprawa dostępności (transportowej i telekomunikacyjnej) regionu Poprawa jakości życia w tym utrzymanie spuścizny kulturalnej i poprawa warunków socjalnych Wykorzystanie/modernizacja infrastruktury gospodarczej Fundusze Unijne, ich wielkość i alokacja Czynniki warunkujące Polityka fiskalna Otoczenie prawne System administracji i samorządności

7 Wspólny temat badania Społeczeństwo informacyjne
Dla 1995 – 2010 ICT => 50 % wzrostu produktywności gospodarki UE (Komisja Europejska, i2010, DAE) Znaczne środki przeznaczone na ten temat w RPO w okresie 2000 – 2006, jeszcze bardziej widoczne w Temat niezależny od lokalizacji geograficznej Zakorzenienie w legislacji europejskiej (Strategia Lizbońska, i2010, DA for Europe cel 3% PKB na inwestycje w B+R)

8 Wskaźnik Społeczeństwa Informacyjnego ESPON 123
Wskaźnik ESPON123 składa się z: Gotowości Informacyjnej - poziom dochodów gosp. dom. zatrudnienie w B+R gosp. dom. z dostępem do tel. sacjon. Wzrostu Społ. Informacyjnego gosp. dom. Posiadające komputer gosp. dom. posiadające min. 1 tel. kom. gosp. dom. z dostępem do Internetu gosp. dom. z szerokopasmowym dostępem do Internetu dostęp do sieci szkieletowej firmy z dostępem do Internetu firmy posiadające stronę www Oddziaływania na Społ. Informacyjne Zatrudnienie w branżach z dużym zaangażowaniem B+R liczba wniosków patentowych branży ICT

9 Co mówią statystyki?

10 PODLASIE – Warunki rozwoju
Podlasie nie wykorzystuje synergii pomiędzy lokalnymi i regionalnymi strategiami w zakresie tworzenia infrastruktury i kompetencji cyfrowych. UMWP wskazuje na nierówny i słaby poziom kompetencji gmin Dzięki projektowi „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”, szereg usług publicznych jest nominalnie dostępnych on-line, lecz obywatele nie korzystają z tych usług (do chwili powstania raportu drogą elektroniczną zainicjowano jedynie 160 spraw) region jest ciągle charakteryzowany przez brak znaczących inwestycji i zbytnią zależność od rolnictwa, przy jednoczesnej dużej szarej strefie.

11 Analiza ekonometryczna
Analiza przekrojowa, Test Walda wpływu wybranych czynników stymulujących na średni wzrost PKB regionów: nierówny podział zasobów ma negatywne oddziaływanie na wzrost gospodarczy zarówno regionów konwergencji i regionów wysoko rozwiniętych. przyrost populacji jest powiązany z dynamiką rozwoju gospodarczego wielkość otrzymanych środków Unijnych odgrywa istotnie większe znaczenie dla regionów o PKB powyżej średniej UE niż dla biedniejszych regionów: Wydajniejsze zagospodarowanie w bardziej rozwiniętej gospodarce; bardziej prosperujące regiony mają większą zdolność, wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu dodatkowych środków Unijnych i inwestorów prywatnych poziom dostępu do Internetu – wydaje się on oddziaływać na wzrost gospodarczy jedynie w regionach o PKB > średniaUE => korzyści ujawniają się w chwili gdy medium przekazu zapełnia się treścią przedstawiającą faktyczną wartość dla regionu. Decentralizacja sprzyja bardziej efektywnemu wydatkowaniu środków

12 Słabe regiony konwergencji Region doganiający średnią Unijną
Kluczowe wnioski – regiony interesariusze …dane uzyskane z regionalnego badania: kwestionariusze Słabe regiony konwergencji Region doganiający średnią Unijną Czynniki Mediana Średnia 1. Dobra alokacja środków UE 9 8.94 Jakość życia 8 7.99 2. Łączność (transport & telekomunikacja) 8.49 Dostępność 7.83 3. Potencjał innowacyjności 8.43 Uwarunkowania demograficzne 7.82 4. 8.39 Wielkość środków Unijnych 7.80 5. Samorząd i admin. lokalna 8.23 Otoczenie prawne 6. 8.18 7.70 7. 8.08 7.69 8. Uwarunkowania gospod. 7.92 9. Stabilna polityka podatkowa 7.60 7.66 10. Decentralizacja 7.47 7.63 11. 7 6.80 7.54 12. 6.67 7.42 Istnieje różnica w postrzeganiu czynników sukcesu pomiędzy dwoma typami regionów

13 Wnioski z badania Regiony konwergencji mogą w pełni skorzystać z polityki spójności tylko w przypadku gdy ich gospodarka spełnia szereg podstawowych wymogów. Efektywność i sprawność alokacji oraz wydatkowania środków Unijnych w regionach konwergencji jest bardziej istotna niż sama wielkość tych środków Różnice w stopniu wykorzystania zasobów lub gospodarczych czynników stymulujących w regionach konwergencji tłumaczą różnice w poziomie wzrostu gospodarczego Wykorzystanie potencjału innowacyjnego powinno stanowić punkt centralny polityki rozwoju gospodarczego regionu, przy uwzględnieniu specyfiki lokalnej oraz słabych i mocnych stron regionu Fundusze Unijne przyczyniają się do wzrostu gospodarczego pod warunkiem braku korupcji i przy jasnym podziale odpowiedzialności w administracji publicznej regionu konwergencji Innymi istotnymi czynnikami są m. in. jakość kapitału ludzkiego i decentralizacja

14 Rekomendacje strategiczne
Wspierać kooperację z administracją wyższego szczebla i poprawić koordynację działań administracji lokalnej przy wdrożeniu działań spójnościowych Publiczna odpowiedzialność i przejrzystość procedur Unikanie skupienia uwagi na jednym sektorze, dywersyfikacja przyczyni się do zwiększenia potencjału gospodarczego regionu Inwestycje w ambitne projekty infrastrukturalne, w tym w nfrastrukturę transportową Inwestycje w istniejące zasoby ludzkie Kampania: poprawa wydajności administracji publicznej i koordynacja wydatkowania funduszy UE w kluczowych obszarach Podlasie: poprawa struktury gospodarczej regionu, tradycje regionalne Wsch. Macedonia i Tracja: modernizacja administracji publicznejmodernising public administration to better utilize regional potentials Walencja: innowacje, tradycje i walory naturalne .

15 PODLASIE – rekomendacje szczegółowe
Wzmocnienie ekonomicznych czynników stymulujących (dostępność, poprawa kompetencji i jakości życia) i modernizacja postaw i zasad funkcjonowania sektora publicznego: Konsekwencja w rozpoczętych inwestycjach - opóźnienia lub zaniechanie inwestycji w lotnisko oraz poprawę infrastruktury kolejowej będą przeszkodą bardzo utrudniającą wykorzystanie istniejącego potencjału. Działania na rzecz poprawy jakości kapitału ludzkiego, dostępności transportowej i telekomunikacyjnej a także wykorzystanie zasobów naturalnych w celu większej dywersyfikacji struktury gospodarki należy znacząco poprawić możliwości i efektywność administracji publicznej przy pomocy szkoleń, modernizacji procedur i stosowanie zachęt, szczególnie na poziomie lokalnym.

16 Dziękuję za uwagę! Łukasz Nikitin Kontakt:


Pobierz ppt "w ramach programu ESPON"

Podobne prezentacje


Reklamy Google