Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak prawidłowo rozliczyć

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak prawidłowo rozliczyć"— Zapis prezentacji:

1 Jak prawidłowo rozliczyć
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Jak prawidłowo rozliczyć zrealizowany projekt? .

2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”, oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”.

3 KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW: Są to koszty faktycznie poniesione przez Beneficjenta z operacji, na realizację której została podpisana umowa o dofinansowanie a poszczególne koszty zostały uwzględnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest otwarty, §17 rozporządzenia wskazuje jedynie koszty, które uznaje się za niekwalifikowalne.

4 Do kosztów niekwalifikowalnych należy m.in.: praca własna Beneficjenta
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Do kosztów niekwalifikowalnych należy m.in.: praca własna Beneficjenta odsetki karne nałożone na Beneficjenta opłaty ubezpieczeniowe koszty ogólne powyżej 10% kosztów netto operacji koszt zakupu gruntu, budynku powyżej 10% wszystkich kwalifikujących się wydatków

5 TERMINY KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich TERMINY KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW: Data rozpoczęcia kwalifikowalności- dzień podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR (23 listopada 2010r.) Data zakończenia kwalifikowalności- dzień złożenia wniosku o płatność. Do dnia złożenia WoP wszystkie zobowiązania dotyczące realizacji operacji musza być uregulowane, w innym przypadku wydatek nie zostanie uznany za kwalifikowalny.

6 ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: Wzór wniosku: Wniosek powinien być wypełniony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej- MRiRW (zakładka PO RYBY /Środki PO RYBY/Oś 4/wzory wniosków) NAZWA: Wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

7 Sposób złożenia wniosku:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Sposób złożenia wniosku: Wniosek w wersji papierowej należy złożyć BEZPOŚREDNIO w miejscu wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku

8 Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Miejsce złożenia wniosku: Siedziba Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 17, Opole parter, pok. 13 (p. Kamila Lisowska tel )

9 Załączniki do wniosku:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Załączniki do wniosku: Należy dołączyć wszystkie niezbędne opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje związane z realizacja operacji, jeżeli wymagają ich przepisy prawa oraz postanowienia umowy. Załączniki powinny być przedstawione w oryginałach lub poświadczone przez notariusza (dokumenty księgowe wraz z dowodami zapłaty zostaną ostemplowane przez pracownika SW pieczątką Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ”, skserowane i poświadczone za zgodność z oryginałem).

10 Załączniki do wniosku c.d.:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Załączniki do wniosku c.d.: Podatek VAT jako koszt kwalifikowalny- dokumenty księgowe zostaną ostemplowane pieczęcią „Podatek VAT przedstawiono do refundacji w ramach PO RYBY ”. Stanowi to informację dla organów kontroli skarbowej, że podatek VAT zawarty w danym dokumencie został już zwrócony.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Terminy: Wniosek o płatność należy złożyć zgodnie z terminem zapisanym w § 8 umowy o dofinansowanie. IP rozpatruje WoP w terminie 60 dni od wpłynięcia wniosku, przy czym okres uzupełniania dokumentacji przez Beneficjenta oraz czas niezbędny na uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od innego podmiotu wstrzymuje bieg terminu. Jeżeli wniosek o płatność zawiera nieprawidłowości, braki lub wymagane są dodatkowe wyjaśnienia, Beneficjent wzywany jest dwukrotnie do złożenia uzupełnień w ramach WoP w terminie 14 dni od odebrania pisma informującego o brakach.

12 OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU: Przez beneficjenta uzupełniane są tylko białe pola. Dane liczbowe podawane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku W przypadku gdy dane pole nie dotyczy beneficjenta: w pole tekstowe należy wstawić kreskę w pole liczbowe należy wstawić wartość 0,00

13 Dane identyfikacyjne beneficjenta: Beneficjent
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Dane identyfikacyjne beneficjenta: Beneficjent Adres zamieszkania/siedziby Adres prowadzenia działalności gospodarczej Dane osoby uprawnionej do kontaktu Dane pełnomocnika Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta Rachunek bankowy

14 II. Dane z umowy o dofinansowanie: Tytuł operacji
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego II. Dane z umowy o dofinansowanie: Tytuł operacji Nr umowy o dofinansowanie (np SW /10) Data zawarcia umowy Kwota pomocy dla całej operacji Kwota pomocy dla etapu realizowanej operacji Okres realizacji operacji (zgodny z Załącznikiem nr 1 do umowy) Dane powinny uwzględniać zmiany wprowadzone aneksem do umowy.

15 od dnia – data podpisania umowy do dnia – dzień złożenia WoP
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego III. Dane dotyczące wniosku o płatność Wniosek za okres od dnia – data podpisania umowy do dnia – dzień złożenia WoP Rodzaj płatności Koszty całkowite Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Kwota odsetek naliczonych w wyniku ulokowania środków przyznanych w ramach zaliczki na rachunku bankowym Wnioskowana kwota pomocy

16 Proponowane zmiany do WoP:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Proponowane zmiany do WoP: Kwota do refundacji Kwota rozliczająca zaliczkę Kwota zwrotu zaliczki Data zwrotu zaliczki

17 IV. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego IV. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej Nr dokumentu Data wystawienia dokumentu (dd/mm/rrrr) Nazwa towaru lub usługi lub pozycja na dokumencie Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym ( dany koszt może odnosić się tylko do jednej pozycji zestawienia) Data zapłaty Sposób zapłaty (G/P/K) Kwota dokumentu brutto Kwota dokumentu netto Kwota dokumentu opłacona z rachunku zaliczki (proponowana zmiana w WoP) Kwota kosztów kwalifikowalnych W tym VAT RAZEM

18 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Jeżeli dokument księgowy dotyczy robót wykonanych w ramach kilku pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego, w wykazie faktur koszty dot. poszczególnych pozycji zestawienia należy ująć w oddzielnych wierszach.

19 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

20 Odchylenia kosztów kwalifikowalnych:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Odchylenia kosztów kwalifikowalnych: Jeżeli wydatki dot. poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego zostały poniesione w wysokości wyższej, jednak nie większej niż o 10%, to na uzasadniony wniosek Beneficjenta, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki w wysokości faktycznie poniesionej (nie dotyczy kosztów ogólnych). Zmiana ta nie wpływa na wzrost wysokości przyznanej pomocy.

21 Wnioskowany poziom dofinansowania Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego V Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji Dla etapu Wnioskowany poziom dofinansowania Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Mierniki rzeczowe Jednostka miary Ilość Całkowity koszt operacji (z VAT) Koszty kwalifikowalne Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) Koszty ogólne kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Razem

22 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego W przypadku gdy wartości kosztów ogólnych wzrosły w stosunku do wartości zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, nadwyżka kosztów stanowi koszt niekwalifikowalny. W sytuacji gdy w wyniku zmian w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego, koszty ogólne przekroczą 10% wartości netto operacji, na etapie oceny wniosku o płatność dokonana zostanie korekta kwoty pomocy.

23 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

24 Dotychczasowy oraz planowany przebieg rzeczowy realizacji operacji
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPERACJI (przy otrzymaniu zaliczki): Dotychczasowy oraz planowany przebieg rzeczowy realizacji operacji Osiągnięte wskaźniki operacji (dla WoP końcowej) Wskazanie typu operacji Określenie wpływu zatrudnienia Problemy napotkane w trakcie realizacji operacji oraz przyczyny ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego poziomu wskaźników Harmonogram

25 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: FAKTURY LUB INNE DOKUMENTY KSIĘGOWE Rodzaje:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: FAKTURY LUB INNE DOKUMENTY KSIĘGOWE Rodzaje: Faktura VAT Rachunek Umowa zlecenie, o dzieło Faktura korygująca Nota korygująca

26 zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja)
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Na odwrocie: potwierdzenie sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja) przypisanie dokumentu księgowego do WoP: wskazanie działania nr umowy o dofinansowanie, numer pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu

27 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla projektu odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

28 Beneficjent nie prowadzi ksiąg rachunkowych:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Beneficjent nie prowadzi ksiąg rachunkowych: W takim przypadku należy prowadzić ewidencję w formie comiesięcznego zestawienia, umożliwiającego jednoznaczną identyfikację kosztów oraz środków trwałych.

29 Numer pozycji z zestawienia należy umieścić na dokumencie księgowym.
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Zestawienie danych wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dot. operacji za miesiąc…. Zestawienie obejmuje wydatki od początku realizacji operacji do końca danego miesiąca kalendarzowego, w formie narastającego ujęcia wydatków. Po zakończeniu każdego miesiąca zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane. Wersję elektroniczną należy zarchiwizować, w sposób umożliwiający uzyskanie w późniejszym okresie danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych. Numer pozycji z zestawienia należy umieścić na dokumencie księgowym. Komplet zestawień należy załączyć do WoP.

30 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Szczegółowa instrukcja dot. odrębnej ewidencji księgowej oraz aktywny formularz zestawienia znajduje się na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego (zakładka PO RYBY/ Dokumenty do pobrania)

31 - tytuł zapłaty (zawierający nr dok. księgowego) - data zapłaty
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2. DOWÓD ZAPŁATY: - strony transakcji - tytuł zapłaty (zawierający nr dok. księgowego) - data zapłaty - kwota zapłaty KP/KW: + numer dokumentu + czytelny podpis osoby przyjmującej zapłatę oraz pieczęcią firmową Wyciąg bankowy: + przy elektronicznym wyciągu wymagana jest klauzula o nie wymaganiu podpisu ani uwierzytelnienia lub pieczęć banku wraz z podpisem pracownika banku

32 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego W przypadku nieścisłości lub błędów w dowodzie zapłaty należy dołączyć oświadczenie wystawcy dokumentu, że należność wynikająca z załączonego dokumentu księgowego została uregulowana. Przy płatności gotówkowej na dokumencie księgowym powinna znajdować się adnotacja „zapłacono”, jako forma płatności wskazana „gotówka” a termin płatności jako dzień wystawienia dokumentu. W innym przypadku na dokumencie wystawca powinien zamieścić odręcznie adnotacje „zapłacono” wraz z podpisem.

33 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Koszty podlegające refundacji mogą być ponoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Płatności z konta zaliczkowego mogą być dokonywane dopiero po otrzymaniu środków, w sposób BEZGOTÓWKOWY i dotyczyć tylko kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym, jeżeli podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego , to faktury powinny być opłacone z dwóch rachunków: kwota netto z rachunku zaliczkowego, a kwota podatku VAT z rachunku własnego beneficjenta. Beneficjent zobowiązany jest do wykorzystania zaliczki, wyłącznie w celu realizacji operacji.

34 Płatności dokonane w walutach obcych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Płatności dokonane w walutach obcych Kwotę z faktury należy przeliczyć z waluty obcej na złote po kursie sprzedaży waluty zastosowanym przez bank Beneficjenta w dniu dokonania transakcji zapłaty. Informację dot. zastosowanego kursu należy podać poprzez: umieszczenie adnotacji banku na fakturze lub umieszczenie adnotacji banku na dokumencie wystawionym przez bank dołączenie odrębnego zaświadczenia z banku W sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie powyższej ścieżki postępowania, Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania SW o braku możliwości ustalenia kursu sprzedaży złotego i konieczności zastosowania kursu średniego NBP z dn. poprzedzającego datę zapłaty. W wykazie faktur dane kwotowe z dokumentów księgowych należy podać w złotówkach.

35 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 3. PROTOKOŁY ODBIORU: Dokument powinien być sporządzony w taki sposób, aby była możliwa identyfikacja wykonanych robót w odniesieniu do poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego. Wszystkie maszyny, urządzenia, infrastruktura, wyposażenie zakupione w ramach operacji powinny być zamontowane, uruchomione i sprawne, a obiekty budowlane odebrane i dopuszczone do użytkowania.

36 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 4. UMOWA Z WYKONAWCĄ: Dokument powinien zawierać specyfikację będącą podstawą wystawienia dokumentu księgowego. Wymagany w szczególności kiedy nazwa towaru lub usługi na fakturze odnosi się do przedmiotowej umowy lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych.

37 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Konkurencyjność: Wydatki podlegające refundacji ze środków publicznych powinny być dokonywane w sposób celowy, racjonalny i oszczędny gwarantujący uzyskanie możliwie najlepszych efektów z danych nakładów i równocześnie poszanowania zasad uczciwej konkurencji. W tym celu, jeżeli Beneficjent nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, należy zebrać oferty wykonania danej usługi lub sprzedaży towaru od potencjalnych dostawców.

38 Akt notarialny stwierdzający przeniesienie własności nieruchomości
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Akt notarialny stwierdzający przeniesienie własności nieruchomości W przypadku gdy, w ramach realizacji operacji Beneficjent nabył nieruchomość (do 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operację)

39 6. WYCIĄG Z RACHUNKU PRZEZNACZONEGO DO OBSŁUGI ZALICZKI:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 6. WYCIĄG Z RACHUNKU PRZEZNACZONEGO DO OBSŁUGI ZALICZKI: Wyciąg powinien zawierać wszystkie operacje wykonane na koncie od dnia otrzymania zaliczki do wyczerpania środków na tym rachunku oraz wskazywać wysokość oprocentowania konta W ramach weryfikacji WoP sprawdzeniu podlegać będą wszystkie rozchody z rachunku przeznaczonego do obsługi zaliczki, pod kątem ich zgodności z fakturami lub innymi dokumentami księgowymi

40 Obsługa konta zaliczkowego- kwalifikowalność kosztów:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Obsługa konta zaliczkowego- kwalifikowalność kosztów: W związku z obowiązkiem nałożonym na Beneficjenta dot. prowadzenia wyodrębnionego konta przeznaczonego do obsługi zaliczki, opłaty związane z posiadaniem przedmiotowego konta oraz przelewy stanowią koszty kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały uwzględnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym. W takim przypadku, dokumentem księgowym powinien być wyciąg bankowy wskazujący dany koszt, z opisem na odwrocie.

41 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego W przypadku przekazania zaliczki w kilku transzach, warunkiem otrzymania kolejnej transzy zaliczki jest rozliczenie w ramach wniosku o płatność co najmniej 70% otrzymanej wcześniej zaliczki.

42 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Rozliczenie zaliczki przez Beneficjenta należącego do sektora finansów publicznych Zgodnie z art. 150 pkt. 3 oraz art. 184 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dn r. (z późn. zm.) przy wydatkowaniu środków m.in. z EFR, stosuje się zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa, więc środki te należy wykorzystać do grudnia danego roku budżetowego.

43 ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ ZALICZKI:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ ZALICZKI: Niewykorzystaną zaliczkę należy zwrócić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność ostateczną. Zwrotu dokonuje się na konto Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: W tytule przelewu należy umieścić dane umożliwiające identyfikację operacji przez pracowników ARiMR. O dokonaniu zwrotu Beneficjent powinien poinformować SW, załączając potwierdzenie dokonania przelewu.

44 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 7. WZORY MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH: Jeżeli w ramach realizacji operacji Beneficjent zleca wykonanie materiałów promocyjnych, do WoP zamiast wzorów w formie rzeczowej, dopuszcza się załączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane materiały.

45 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ZNAKOWANIE PROJEKTÓW PONIŻEJ EURO ORAZ ARTYKUŁÓW INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH: Na tablicy informującej o zrealizowanym projekcie ze środków EFR jak również na materiałach informacyjnych i promocyjnych obligatoryjnie powinno być umieszczone godło Unii Europejskiej wraz z napisem „Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki” oraz logotyp PO RYBY Dodatkowo, po prawej stronie można umieścić logo Beneficjenta. Pod logotypami, jeżeli dostępna powierzchnia na to pozwala powinien być umieszczony napis „Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo”, wskazanie osi priorytetowej w ramach, której realizowana jest operacja oraz jej tytuł.

46 Księga wizualizacji znaku
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Przykład: Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” Dostępne na stronie: (zakładka PO RYBY)

47 8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZREALIZOWANEJ OPERACJI
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZREALIZOWANEJ OPERACJI Załącznik wymagany w przypadku realizacji operacji nie inwestycyjnej np. szkolenia, kursu, koła zainteresowań, wydarzenia promocyjne ORGANIZACJA KURSÓW, SZKOLEŃ lista uczestników zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, certyfikat program szkolenia dokumentacja poświadczająca kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej szkolenie w przypadku cateringu- lista osób korzystających z usługi, natomiast do faktury załączona specyfikacja

48 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 9. DODATKOWE OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA: W przypadku nabycia nieruchomości- oświadczenie, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych W przypadku nabycia używanego sprzętu- oświadczenie, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych

49 Sprawozdanie końcowe należy załączyć do WoP końcową jeżeli:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE: W przypadku realizacji operacji trwającej powyżej miesięcy od dnia podpisania umowy ( tzw. okres sprawozdawczy) należy złożyć w SW sprawozdanie roczne w terminie 21 dni od upływu danego okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie końcowe należy załączyć do WoP końcową jeżeli: realizacja operacji zakończyła się do dnia podpisania umowy realizacja zakończyła się przed upływem okresu sprawozdawczego

50 Numer sprawozdania (np. 1/ końcowe) Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1. Informacje ogólne dotyczące operacji Numer sprawozdania (np. 1/ końcowe) Nazwa instytucji pośredniczącej Rodzaj sprawozdania Tytuł operacji Numer i nazwa środka Data podpisania umowy o dofinansowanie operacji Numer umowy o dofinansowanie operacji Nazwa i adres Beneficjenta

51 Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2. Informacje dotyczące przebiegu realizacji operacji oraz realizacji planu rzeczowego operacji Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem Informacja na temat zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym wraz z podaniem przyczyn Informacja na temat postępów fizycznych dla operacji (należy wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie)

52 Zgodność realizacji operacji z Wspólną Polityką Rybacką
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 3. Informacja na temat przestrzegania Wspólnej Polityki Rybackiej i innych polityk Wspólnoty przy realizacji operacji Zgodność realizacji operacji z Wspólną Polityką Rybacką Zgodność realizowanej operacji z innymi politykami Wspólnoty w tym z Polityką Równych Szans

53 Opis przeprowadzonych kontroli realizacji operacji
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 4. Informacje o napotkanych problemach oraz przeprowadzonych u beneficjenta kontrolach oraz zobowiązaniach w zakresie promocji operacji Opis zidentyfikowanych lub przewidywanych problemów w trakcie realizacji operacji Opis przeprowadzonych kontroli realizacji operacji Przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas kontroli Opis działań informacyjnych i promocyjnych, podjętych przez beneficjenta

54 Więcej informacji na temat Wniosku o płatność w ramach
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Więcej informacji na temat Wniosku o płatność w ramach PO RYBY można uzyskać: na stronach internetowych: /zakładka PO RYBY/ wysyłając a na adres: w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 17 , VI piętro, pokój 602


Pobierz ppt "Jak prawidłowo rozliczyć"

Podobne prezentacje


Reklamy Google