Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarząd Województwa Opolskiego WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Jak prawidłowo rozliczyć zrealizowany projekt?. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarząd Województwa Opolskiego WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Jak prawidłowo rozliczyć zrealizowany projekt?. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament."— Zapis prezentacji:

1 Zarząd Województwa Opolskiego WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Jak prawidłowo rozliczyć zrealizowany projekt?. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013, oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013.

3 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW: Są to koszty faktycznie poniesione przez Beneficjenta z operacji, na realizację której została podpisana umowa o dofinansowanie a poszczególne koszty zostały uwzględnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy. Katalog kosztów kwalifikowalnych jest otwarty, §17 rozporządzenia wskazuje jedynie koszty, które uznaje się za niekwalifikowalne.

4 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Do kosztów niekwalifikowalnych należy m.in.: -praca własna Beneficjenta -odsetki karne nałożone na Beneficjenta -opłaty ubezpieczeniowe -koszty ogólne powyżej 10% kosztów netto operacji -koszt zakupu gruntu, budynku powyżej 10% wszystkich kwalifikujących się wydatków

5 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich TERMINY KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW: Data rozpoczęcia kwalifikowalności- dzień podpisania umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR (23 listopada 2010r.) Data zakończenia kwalifikowalności- dzień złożenia wniosku o płatność. Do dnia złożenia WoP wszystkie zobowiązania dotyczące realizacji operacji musza być uregulowane, w innym przypadku wydatek nie zostanie uznany za kwalifikowalny.

6 Zarząd Województwa Opolskiego ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ: Wzór wniosku: Wniosek powinien być wypełniony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej- MRiRW www.minrol.gov.pl (zakładka PO RYBY 2007-2013/Środki PO RYBY/Oś 4/wzory wniosków)www.minrol.gov.pl NAZWA: Wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

7 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Sposób złożenia wniosku: Wniosek w wersji papierowej należy złożyć BEZPOŚREDNIO w miejscu wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku

8 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Miejsce złożenia wniosku: Siedziba Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 17, Opole parter, pok. 13 (p. Kamila Lisowska tel. 77 44 83 241)

9 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Załączniki do wniosku: Należy dołączyć wszystkie niezbędne opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje związane z realizacja operacji, jeżeli wymagają ich przepisy prawa oraz postanowienia umowy. Załączniki powinny być przedstawione w oryginałach lub poświadczone przez notariusza (dokumenty księgowe wraz z dowodami zapłaty zostaną ostemplowane przez pracownika SW pieczątką Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, skserowane i poświadczone za zgodność z oryginałem).

10 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Załączniki do wniosku c.d.: Podatek VAT jako koszt kwalifikowalny- dokumenty księgowe zostaną ostemplowane pieczęcią Podatek VAT przedstawiono do refundacji w ramach PO RYBY 2007-2013. Stanowi to informację dla organów kontroli skarbowej, że podatek VAT zawarty w danym dokumencie został już zwrócony.

11 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Terminy: Wniosek o płatność należy złożyć zgodnie z terminem zapisanym w § 8 umowy o dofinansowanie. IP rozpatruje WoP w terminie 60 dni od wpłynięcia wniosku, przy czym okres uzupełniania dokumentacji przez Beneficjenta oraz czas niezbędny na uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od innego podmiotu wstrzymuje bieg terminu. Jeżeli wniosek o płatność zawiera nieprawidłowości, braki lub wymagane są dodatkowe wyjaśnienia, Beneficjent wzywany jest dwukrotnie do złożenia uzupełnień w ramach WoP w terminie 14 dni od odebrania pisma informującego o brakach.

12 Zarząd Województwa Opolskiego OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU: Przez beneficjenta uzupełniane są tylko białe pola. Dane liczbowe podawane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku W przypadku gdy dane pole nie dotyczy beneficjenta: -w pole tekstowe należy wstawić kreskę -w pole liczbowe należy wstawić wartość 0,00 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

13 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich I.Dane identyfikacyjne beneficjenta: Beneficjent Adres zamieszkania/siedziby Adres prowadzenia działalności gospodarczej Dane osoby uprawnionej do kontaktu Dane pełnomocnika Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta Rachunek bankowy

14 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich II. Dane z umowy o dofinansowanie: Tytuł operacji Nr umowy o dofinansowanie (np. 00001-6173- SW0800001/10) Data zawarcia umowy Kwota pomocy dla całej operacji Kwota pomocy dla etapu realizowanej operacji Okres realizacji operacji (zgodny z Załącznikiem nr 1 do umowy) Dane powinny uwzględniać zmiany wprowadzone aneksem do umowy.

15 Zarząd Województwa Opolskiego III. Dane dotyczące wniosku o płatność Wniosek za okres od dnia – data podpisania umowy do dnia – dzień złożenia WoP Rodzaj płatności Koszty całkowite Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Kwota odsetek naliczonych w wyniku ulokowania środków przyznanych w ramach zaliczki na rachunku bankowym Wnioskowana kwota pomocy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

16 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kwota do refundacji Kwota rozliczająca zaliczkę Kwota zwrotu zaliczki Data zwrotu zaliczki Proponowane zmiany do WoP:

17 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich IV. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej Nr dokumentu Data wystawienia dokumentu (dd/mm/rrrr) Nazwa towaru lub usługi lub pozycja na dokumencie Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym ( dany koszt może odnosić się tylko do jednej pozycji zestawienia) Data zapłaty Sposób zapłaty (G/P/K) Kwota dokumentu brutto Kwota dokumentu netto Kwota dokumentu opłacona z rachunku zaliczki (proponowana zmiana w WoP) Kwota kosztów kwalifikowalnych W tym VAT RAZEM

18 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Jeżeli dokument księgowy dotyczy robót wykonanych w ramach kilku pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego, w wykazie faktur koszty dot. poszczególnych pozycji zestawienia należy ująć w oddzielnych wierszach.

19 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

20 Zarząd Województwa Opolskiego Odchylenia kosztów kwalifikowalnych: Jeżeli wydatki dot. poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego zostały poniesione w wysokości wyższej, jednak nie większej niż o 10%, to na uzasadniony wniosek Beneficjenta, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki w wysokości faktycznie poniesionej (nie dotyczy kosztów ogólnych). Zmiana ta nie wpływa na wzrost wysokości przyznanej pomocy. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

21 Zarząd Województwa Opolskiego V Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji Dla etapu Wnioskowany poziom dofinansowania Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Mierniki rzeczowe Jednostka miary Ilość Całkowity koszt operacji (z VAT) Koszty kwalifikowalne Koszty kwalifikowalne (w tym inwestycyjne lub ogólne) Koszty ogólne kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Razem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

22 Zarząd Województwa Opolskiego W przypadku gdy wartości kosztów ogólnych wzrosły w stosunku do wartości zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, nadwyżka kosztów stanowi koszt niekwalifikowalny. W sytuacji gdy w wyniku zmian w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo-finansowego, koszty ogólne przekroczą 10% wartości netto operacji, na etapie oceny wniosku o płatność dokonana zostanie korekta kwoty pomocy. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

23 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

24 Zarząd Województwa Opolskiego VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OPERACJI (przy otrzymaniu zaliczki): Dotychczasowy oraz planowany przebieg rzeczowy realizacji operacji Osiągnięte wskaźniki operacji (dla WoP końcowej) Wskazanie typu operacji Określenie wpływu zatrudnienia Problemy napotkane w trakcie realizacji operacji oraz przyczyny ewentualnego nieosiągnięcia zakładanego poziomu wskaźników Harmonogram Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

25 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 1.FAKTURY LUB INNE DOKUMENTY KSIĘGOWE Rodzaje: Faktura VAT Rachunek Umowa zlecenie, o dzieło Faktura korygująca Nota korygująca

26 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Na odwrocie: -potwierdzenie sprawdzenia dokumentu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym -zakwalifikowanie dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja) -przypisanie dokumentu księgowego do WoP: wskazanie działania nr umowy o dofinansowanie, numer pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu

27 Zarząd Województwa Opolskiego Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla projektu odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

28 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Beneficjent nie prowadzi ksiąg rachunkowych: W takim przypadku należy prowadzić ewidencję w formie comiesięcznego zestawienia, umożliwiającego jednoznaczną identyfikację kosztów oraz środków trwałych.

29 Zarząd Województwa Opolskiego Zestawienie danych wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dot. operacji za miesiąc…. Zestawienie obejmuje wydatki od początku realizacji operacji do końca danego miesiąca kalendarzowego, w formie narastającego ujęcia wydatków. Po zakończeniu każdego miesiąca zestawienie powinno zostać wydrukowane i podpisane. Wersję elektroniczną należy zarchiwizować, w sposób umożliwiający uzyskanie w późniejszym okresie danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesięcy kalendarzowych. Numer pozycji z zestawienia należy umieścić na dokumencie księgowym. Komplet zestawień należy załączyć do WoP. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

30 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Szczegółowa instrukcja dot. odrębnej ewidencji księgowej oraz aktywny formularz zestawienia znajduje się na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl (zakładka PO RYBY/ Dokumenty do pobrania) www.opolskie.pl

31 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2. DOWÓD ZAPŁATY: - strony transakcji - tytuł zapłaty (zawierający nr dok. księgowego) - data zapłaty - kwota zapłaty KP/KW: + numer dokumentu + czytelny podpis osoby przyjmującej zapłatę oraz pieczęcią firmową Wyciąg bankowy: + przy elektronicznym wyciągu wymagana jest klauzula o nie wymaganiu podpisu ani uwierzytelnienia lub pieczęć banku wraz z podpisem pracownika banku

32 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich W przypadku nieścisłości lub błędów w dowodzie zapłaty należy dołączyć oświadczenie wystawcy dokumentu, że należność wynikająca z załączonego dokumentu księgowego została uregulowana. Przy płatności gotówkowej na dokumencie księgowym powinna znajdować się adnotacja zapłacono, jako forma płatności wskazana gotówka a termin płatności jako dzień wystawienia dokumentu. W innym przypadku na dokumencie wystawca powinien zamieścić odręcznie adnotacje zapłacono wraz z podpisem.

33 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Koszty podlegające refundacji mogą być ponoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Płatności z konta zaliczkowego mogą być dokonywane dopiero po otrzymaniu środków, w sposób BEZGOTÓWKOWY i dotyczyć tylko kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym, jeżeli podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego, to faktury powinny być opłacone z dwóch rachunków: kwota netto z rachunku zaliczkowego, a kwota podatku VAT z rachunku własnego beneficjenta. Beneficjent zobowiązany jest do wykorzystania zaliczki, wyłącznie w celu realizacji operacji.

34 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Płatności dokonane w walutach obcych Kwotę z faktury należy przeliczyć z waluty obcej na złote po kursie sprzedaży waluty zastosowanym przez bank Beneficjenta w dniu dokonania transakcji zapłaty. Informację dot. zastosowanego kursu należy podać poprzez: 1.umieszczenie adnotacji banku na fakturze lub 2.umieszczenie adnotacji banku na dokumencie wystawionym przez bank 3.dołączenie odrębnego zaświadczenia z banku W sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie powyższej ścieżki postępowania, Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania SW o braku możliwości ustalenia kursu sprzedaży złotego i konieczności zastosowania kursu średniego NBP z dn. poprzedzającego datę zapłaty. W wykazie faktur dane kwotowe z dokumentów księgowych należy podać w złotówkach.

35 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 3. PROTOKOŁY ODBIORU: Dokument powinien być sporządzony w taki sposób, aby była możliwa identyfikacja wykonanych robót w odniesieniu do poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego. Wszystkie maszyny, urządzenia, infrastruktura, wyposażenie zakupione w ramach operacji powinny być zamontowane, uruchomione i sprawne, a obiekty budowlane odebrane i dopuszczone do użytkowania.

36 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 4. UMOWA Z WYKONAWCĄ: Dokument powinien zawierać specyfikację będącą podstawą wystawienia dokumentu księgowego. Wymagany w szczególności kiedy nazwa towaru lub usługi na fakturze odnosi się do przedmiotowej umowy lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych.

37 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Konkurencyjność: Wydatki podlegające refundacji ze środków publicznych powinny być dokonywane w sposób celowy, racjonalny i oszczędny gwarantujący uzyskanie możliwie najlepszych efektów z danych nakładów i równocześnie poszanowania zasad uczciwej konkurencji. W tym celu, jeżeli Beneficjent nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, należy zebrać oferty wykonania danej usługi lub sprzedaży towaru od potencjalnych dostawców.

38 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Akt notarialny stwierdzający przeniesienie własności nieruchomości W przypadku gdy, w ramach realizacji operacji Beneficjent nabył nieruchomość (do 10% wartości wszystkich kwalifikujących się wydatków na daną operację)

39 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 6. WYCIĄG Z RACHUNKU PRZEZNACZONEGO DO OBSŁUGI ZALICZKI: Wyciąg powinien zawierać wszystkie operacje wykonane na koncie od dnia otrzymania zaliczki do wyczerpania środków na tym rachunku oraz wskazywać wysokość oprocentowania konta W ramach weryfikacji WoP sprawdzeniu podlegać będą wszystkie rozchody z rachunku przeznaczonego do obsługi zaliczki, pod kątem ich zgodności z fakturami lub innymi dokumentami księgowymi

40 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Obsługa konta zaliczkowego- kwalifikowalność kosztów: W związku z obowiązkiem nałożonym na Beneficjenta dot. prowadzenia wyodrębnionego konta przeznaczonego do obsługi zaliczki, opłaty związane z posiadaniem przedmiotowego konta oraz przelewy stanowią koszty kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały uwzględnione w zestawieniu rzeczowo-finansowym. W takim przypadku, dokumentem księgowym powinien być wyciąg bankowy wskazujący dany koszt, z opisem na odwrocie.

41 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich W przypadku przekazania zaliczki w kilku transzach, warunkiem otrzymania kolejnej transzy zaliczki jest rozliczenie w ramach wniosku o płatność co najmniej 70% otrzymanej wcześniej zaliczki.

42 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozliczenie zaliczki przez Beneficjenta należącego do sektora finansów publicznych Zgodnie z art. 150 pkt. 3 oraz art. 184 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dn. 27.08.2009r. (z późn. zm.) przy wydatkowaniu środków m.in. z EFR, stosuje się zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa, więc środki te należy wykorzystać do 31 grudnia danego roku budżetowego.

43 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ ZALICZKI: Niewykorzystaną zaliczkę należy zwrócić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność ostateczną. Zwrotu dokonuje się na konto Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: 55 1010 1010 0088 2014 9740 0000 W tytule przelewu należy umieścić dane umożliwiające identyfikację operacji przez pracowników ARiMR. O dokonaniu zwrotu Beneficjent powinien poinformować SW, załączając potwierdzenie dokonania przelewu.

44 Zarząd Województwa Opolskiego 7. WZORY MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH: Jeżeli w ramach realizacji operacji Beneficjent zleca wykonanie materiałów promocyjnych, do WoP zamiast wzorów w formie rzeczowej, dopuszcza się załączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej wykonane materiały. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

45 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ZNAKOWANIE PROJEKTÓW PONIŻEJ 500 000 EURO ORAZ ARTYKUŁÓW INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH: Na tablicy informującej o zrealizowanym projekcie ze środków EFR jak również na materiałach informacyjnych i promocyjnych obligatoryjnie powinno być umieszczone godło Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki oraz logotyp PO RYBY 2007- 2013. Dodatkowo, po prawej stronie można umieścić logo Beneficjenta. Pod logotypami, jeżeli dostępna powierzchnia na to pozwala powinien być umieszczony napis Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, wskazanie osi priorytetowej w ramach, której realizowana jest operacja oraz jej tytuł.

46 Zarząd Województwa Opolskiego Przykład: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Księga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Dostępne na stronie: www.opolskie.plwww.opolskie.pl (zakładka PO RYBY)

47 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZREALIZOWANEJ OPERACJI Załącznik wymagany w przypadku realizacji operacji nie inwestycyjnej np. szkolenia, kursu, koła zainteresowań, wydarzenia promocyjne ORGANIZACJA KURSÓW, SZKOLEŃ lista uczestników zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, certyfikat program szkolenia dokumentacja poświadczająca kwalifikacje zawodowe osoby prowadzącej szkolenie w przypadku cateringu- lista osób korzystających z usługi, natomiast do faktury załączona specyfikacja

48 Zarząd Województwa Opolskiego 9. DODATKOWE OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA: W przypadku nabycia nieruchomości- oświadczenie, że nieruchomość w okresie 5 lat poprzedzających jej nabycie nie była zakupiona z udziałem środków publicznych W przypadku nabycia używanego sprzętu- oświadczenie, że używane maszyny, urządzenia lub inny sprzęt w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia nie zostały zakupione z udziałem środków publicznych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

49 Zarząd Województwa Opolskiego SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE: W przypadku realizacji operacji trwającej powyżej 12 miesięcy od dnia podpisania umowy ( tzw. okres sprawozdawczy) należy złożyć w SW sprawozdanie roczne w terminie 21 dni od upływu danego okresu sprawozdawczego. Sprawozdanie końcowe należy załączyć do WoP końcową jeżeli: realizacja operacji zakończyła się do dnia podpisania umowy realizacja zakończyła się przed upływem okresu sprawozdawczego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

50 Zarząd Województwa Opolskiego 1. Informacje ogólne dotyczące operacji Numer sprawozdania (np. 1/ końcowe) Nazwa instytucji pośredniczącej Rodzaj sprawozdania Tytuł operacji Numer i nazwa środka Data podpisania umowy o dofinansowanie operacji Numer umowy o dofinansowanie operacji Nazwa i adres Beneficjenta Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

51 Zarząd Województwa Opolskiego 2. Informacje dotyczące przebiegu realizacji operacji oraz realizacji planu rzeczowego operacji Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem Informacja na temat zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym wraz z podaniem przyczyn Informacja na temat postępów fizycznych dla operacji (należy wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

52 Zarząd Województwa Opolskiego 3. Informacja na temat przestrzegania Wspólnej Polityki Rybackiej i innych polityk Wspólnoty przy realizacji operacji Zgodność realizacji operacji z Wspólną Polityką Rybacką Zgodność realizowanej operacji z innymi politykami Wspólnoty w tym z Polityką Równych Szans Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

53 Zarząd Województwa Opolskiego 4. Informacje o napotkanych problemach oraz przeprowadzonych u beneficjenta kontrolach oraz zobowiązaniach w zakresie promocji operacji Opis zidentyfikowanych lub przewidywanych problemów w trakcie realizacji operacji Opis przeprowadzonych kontroli realizacji operacji Przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas kontroli Opis działań informacyjnych i promocyjnych, podjętych przez beneficjenta Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

54 Zarząd Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Więcej informacji na temat Wniosku o płatność w ramach PO RYBY 2007-2013 można uzyskać: na stronach internetowych: - www.opolskie.pl /zakładka PO RYBY/www.opolskie.pl /zakładka PO RYBY/ - www.minrol.gov.plwww.minrol.gov.pl wysyłając e-maila na adres: info.ryby@opolskie.plinfo.ryby@opolskie.pl w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, VI piętro, pokój 602


Pobierz ppt "Zarząd Województwa Opolskiego WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Jak prawidłowo rozliczyć zrealizowany projekt?. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google