Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Syzyfowe Prace. Stefan Żeromski Stefan Ż eromski - urodził się 14.10.1864r w Strawczynie koło Kielc. Zmarł 20.11.1925r w Warszawie. Stefan Ż eromski -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Syzyfowe Prace. Stefan Żeromski Stefan Ż eromski - urodził się 14.10.1864r w Strawczynie koło Kielc. Zmarł 20.11.1925r w Warszawie. Stefan Ż eromski -"— Zapis prezentacji:

1 Syzyfowe Prace

2 Stefan Żeromski Stefan Ż eromski - urodził się 14.10.1864r w Strawczynie koło Kielc. Zmarł 20.11.1925r w Warszawie. Stefan Ż eromski - urodził się 14.10.1864r w Strawczynie koło Kielc. Zmarł 20.11.1925r w Warszawie. Polski prozaik, publicysta, dramaturg, nazywany,, sumieniem polskiej literatury.

3 Miejsce rodzinne Ż eromskiego Strawczyn

4 Ko ś ció ł w Strawczynie

5 Sytuacja Polaków pod zaborami W zaborze rosyjskim rusyfikacja obj ęł a przede wszystkim szkolnictwo. Wprowadzono nauk ę w j ę zyku rosyjskim. Opór przeciwko rusyfikacji utrudnia ł brak swobód obywatelskich. W zaborze rosyjskim rusyfikacja obj ęł a przede wszystkim szkolnictwo. Wprowadzono nauk ę w j ę zyku rosyjskim. Opór przeciwko rusyfikacji utrudnia ł brak swobód obywatelskich. W zaborze pruskim germanizacja obj ęł a nazwy miast, ulic i nazwisk, a ponadto j ę zyk niemiecki sta ł si ę j ę zykiem urz ę dowym. W zaborze pruskim germanizacja obj ęł a nazwy miast, ulic i nazwisk, a ponadto j ę zyk niemiecki sta ł si ę j ę zykiem urz ę dowym.

6 Likwidacja odr ę bno ś ci Królestwa Polskiego – zlikwidowana zostaje autonomia Królestwa, – Królestwo Polskie zmienia nazw ę na Kraj Przywi ś la ń ski, – Królestwo Polskie zmienia nazw ę na Kraj Przywi ś la ń ski, – terytorium zostaje podzielone na 10 guberni na wzór rosyjski, – ca ł o ś ci ą zarz ą dzaj ą genera ł owie - gubernatorzy utrzymuj ą cy a ż do wybuchu I wojny ś wiatowej stan wojenny.

7 Polityka rusyfikacji – język rosyjski staje się językiem urzędowym, – intensyfikuje się rusyfikacja szkolnictwa, – likwidacji ulega Szkoła Główna (w jej miejsce powstaje uniwersytet rosyjski).

8 Sytuacja gospodarcza – rozwija si ę mechanizacja przemys ł u, – nast ę puje gwa ł towny rozwój przemys ł u w ł ókienniczego w okr ę gu ł ódzkim, – nast ę puje mechanizacja i rozwój Zag łę bia D ą browskiego, – nast ę puje intensywna urbanizacja, szczególnie Ł odzi (czterokrotny wzrost ludno ś ci) i Warszawy (wzrost dwukrotny), – Królestwo pod koniec XIX w. jest ju ż pokryte najg ę stsz ą sieci ą linii kolejowych w pa ń stwie rosyjskim.

9 Sytuacja Ko ś cioła – nast ę puje konfiskata dóbr ko ś cielnych, – hierarchia ko ś cielna zostaje podporz ą dkowana Kolegium Rzymsko - Katolickiemu w Petersburgu, – zostaj ą zlikwidowane wszystkie zakony oprócz szarytek (zajmuj ą si ę chorymi w szpitalach).

10 Szkoła polska pod zaborem rosyjskim W zaborze rosyjskim pierwszym posuni ę ciem Katarzyny II by ł a likwidacja szkó ł KEN-u oraz wprowadzenie cenzury ksi ąż ek. Wprowadzono polityk ę rusyfikacyjn ą. Zacz ęł y si ę wysiedlenia, konfiskaty. Do miast wkroczy ł o wojsko. Powsta ł a tajna policja. Wprowadzono rosyjski kodeks karny. Szko ł a G ł ówna Wile ń ska zosta ł a przekszta ł cona w 1803 r., ukazem cara, na Imperatorski Uniwersytet. Uczelni nadano szerok ą autonomi ę, zwrócono dawne fundusze edukacyjne oraz podporz ą dkowano jej wszystkie szko ł y by ł ych ziem Rzeczpospolitej przy łą czonych do Rosji (8 guberni). Tak powsta ł a Kuratoria Wile ń ska (Wile ń ski Okr ę g Naukowy).

11 Geneza utworu,,Syzyfowe prace Syzyfowe prace" Stefan Ż eromski pisa ł za granic ą, w Szwajcarii. Uko ń czy ł powie ść w 1896 roku. Po raz pierwszy utwór drukowany by ł w czasopi ś mie "Tygodnik Powszechny", od 7 lipca do 24 pa ź dziernika 1897 roku w Krakowie, a wi ę c poza zaborem rosyjskim. W Galicji powie ść ukaza ł a si ę w 1898 roku pod pseudonimem Maurycy Zych. W Kongresówce utwór ukaza ł si ę drukiem dopiero w XX wieku. Powie ść nosi ł a kilka tytu ł ów.

12 Historia Marcina Borowicza Marcin Borowicz by ł synem zubo ż a ł ego szlachcica. Jego rodzice pragn ę li, by ich dziecko zdoby ł o wiedz ę, a w szczególno ś ci pozna ł o j ę zyk rosyjski, który by ł j ę zykiem urz ę dowym na terenie tego zaboru. Ju ż jako o ś miolatek zosta ł odwieziony z rodzinnych Gawronek do Owczar, gdzie rozpocz ął swoj ą edukacj ę. Przera ż ony, pozostawiony sam sobie, w zupe ł nie obcym ś rodowisku, mia ł pod opiek ą pana Wiechowskiego i jego ż ony odkrywa ć arkana nauki. Mimo tej nowej sytuacji ż yciowej szybko zg łę bia ł tajniki ró ż nych przedmiotów. Wiejska szko ł a w Owczarach kszta ł ci ł a przede wszystkim dzieci z biednych rodzin. Klasa nie by ł a ogrzewana, a ksi ąż ki mieli tylko nieliczni szcz ęś liwcy. Sam nauczyciel by ł s ł abo op ł acany, co odbija ł o si ę na jego wygl ą dzie, chocia ż by wychud ł ej twarzy i skromnym ubraniu. Ch ł opiec po raz pierwszy spotka ł si ę z tak widocznym ubóstwem. By ł jednak pe ł en podziwu dla wysi ł ku nauczyciela oraz uczniów, którzy mimo wszystko chcieli si ę czego ś nauczy ć. Dni sp ę dzone w szkole by ł y przepe ł nione nud ą. Dopiero wizyta inspektora Jaczmieniewa wnios ł a troch ę urozmaicenia. Nerwowa atmosfera zwi ą zana z inspekcj ą udzieli ł a si ę równie ż Borowiczowi, niezdaj ą cemu sobie nawet sprawy z tej sytuacji.

13 Charakterystyka Marcina Borowicza Marcin, od m ł odych lat jest ch ł opcem weso ł ym, ż ywym i ciekawym ś wiata. W chwili wyjazdu ogarnia go samotno ść, bardzo t ę skni za rodzicami, staje si ę nie ś mia ł y i ma ł omówny. Z czasem uczy si ę pokonywa ć smutek, o ś miela si ę, powoli przyzwyczaja si ę do nowej sytuacji i do pos ł ugiwania si ę j ę zykiem rosyjskim. Po ś mierci matki czuje si ę samotny jak nigdy dot ą d. Z biegiem czasu zapomina o smutku, poznaje nowych kolegów, zaczyna si ę uczy ć. Momentem ewolucji w ż yciu Borowicza jest lekcja j ę zyka polskiego, na której to jego kolega Zygier daje dowód swego patriotyzmu, popisuj ą c si ę wiedz ą o Polsce. W tym momencie Marcin zmienia swój system warto ś ci. Dojrzewa, staje si ę patriot ą, zaczyna interesowa ć si ę polsk ą literatur ą. Jest silny, dojrza ł y, lojalny, a tak ż e wra ż liwy, uczuciowy i delikatny w momencie, kiedy zakochuje si ę w Annie Stogowskiej,,Birucie. Jest niezale ż ny, przeciwstawia si ę rusyfikatorom. Ko ń cz ą c gimnazjum, jest cz ł owiekiem dojrza ł ym moralnie, jest prawdziwym Polakiem patriot ą.

14 Miłość Borowicza Borowicz prze ż ywa równie ż pierwsz ą nieszcz ęś liw ą mi ł o ść do Anny Stogowskiej, która ko ń czy si ę wys ł aniem jej i rodziny na Sybir przez w ł adze carskie.

15 Andrzej Radek Andrzej urodzi ł si ę we wsi Paj ę czyn Dolny w bardzo biednej ch ł opskiej rodzinie. Ojciec jego pracowa ł jako fornal. Mieszkali w czworakach w jednej izbie. Nie mia ł weso ł ego dzieci ń stwa, bardzo cz ę sto spa ł pod go ł ym niebem, a w deszczowe noce chowa ł si ę w stodole. Rodzice nie zajmowali si ę nim. Ju ż jako dziecko musia ł pracować, pasa ł g ę si i trzod ę chlewn ą, a ż e nie wykonywa ł tego sumiennie, pozna ł tward ą r ę k ę ojca. Radek przez takie zachowanie nauczy ł si ę, ż e za ka ż de przewinienie spotka go bolesna kara.

16 Przyja źń Radka i Borowicza Byli oni chłopcami o różnych osobowościach. Trudno ich ze sobą porównać, trudno też ocenić, który okazałby się lepszym i bardziej wartościowym przyjacielem. Obie postaci uznać można za wyjątkowo pozytywne, choć oczywiście niepozbawione wad. Marcin to symbol człowieka, który potrafi zauważyć i naprawić swoje błędy. Andrzej to z kolei człowiek pokonujący przeciwności na drodze do szczytnego celu.

17 Zdj ę cia z filmu,, Syzyfowe Prace

18 Przygotowa ł y Weronika Gorczyńska Gabriela Tobiasz


Pobierz ppt "Syzyfowe Prace. Stefan Żeromski Stefan Ż eromski - urodził się 14.10.1864r w Strawczynie koło Kielc. Zmarł 20.11.1925r w Warszawie. Stefan Ż eromski -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google