Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualne możliwości pozyskiwania dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie dla projektów realizowanych przez samorządy terytorialne XV Podkarpacka Konferencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualne możliwości pozyskiwania dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie dla projektów realizowanych przez samorządy terytorialne XV Podkarpacka Konferencja."— Zapis prezentacji:

1 Aktualne możliwości pozyskiwania dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie dla projektów realizowanych przez samorządy terytorialne XV Podkarpacka Konferencja Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych Jawor, 3-4 czerwca 2009 r.

2 Cel Funduszu Dofinansowanie zadań przynoszących wymierne efekty ekologiczne, przy czym: a) priorytetowo są traktowane zadania, których realizacja przyczynia się do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski wobec Unii Europejskiej. b) dofinansowanie jest udzielane w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi i przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

3 Środki zagraniczne w procesie finansowania ochrony środowiska – lata 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - PO IiŚ PO IiŚ Regionalny Program Operacyjny Województwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego - RPO WP Podkarpackiego - RPO WP Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW Tzw. mechanizmy norweskie (Mechanizm Finansowy EOG Tzw. mechanizmy norweskie (Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy oraz Norweski Mechanizm Finansowy)

4 Zapotrzebowanie na środki Funduszu w latach 2009-2011 zgłoszone przez beneficjentów RPO WP Nazwa działania Całkowity koszt projektów w tys. zł Planowana pożyczka ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie latach 200920102011Razem Działanie 4.1 schemat A - ŚCIEKI414 45287 61181 8344 230173 675 Działanie 4.1 schemat B - GOSPODARKA WODNA 87 45219 3678 912028 279 Działanie 4.2 - P/POWODZIOWE167 05512 5774 459017 036 Razem 119 55595 2054 230218 989

5 Zadania finansowane z POIiŚ w 2009 r. przy współudziale WFOŚiGW w Rzeszowie 1. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Dębicy - udział środków unijnych- 17 425,1 tys. zł - udział środków WFOŚiGW w Rzeszowie - 14 626,3 tys. zł w Rzeszowie - 14 626,3 tys. zł 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach – Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I - udział środków unijnych- 12 666,5 tys. zł - udział środków WFOŚiGW w Rzeszowie - 9 993,2 tys. zł w Rzeszowie - 9 993,2 tys. zł

6 Plan wydatków WFOŚiGW w Rzeszowie na 2009 r. Lp.Wyszczególnienie Plan na 2009 r. (w tys. złotych) Pożyczki pomoc bezzwrotn a Razem Udział w % w całości wydatków I.Pomoc finansowa dziedzinowo59 900,008 300,0068 200,0089,86% w tym: 1.Ochrona wód33 400,00200,0033 600,0044,27% 2.Gospodarka wodna8 000,00700,008 700,0011,46% 3.Ochrona atmosfery9 900,001 350,0011 250,0014,82% 4. Gospodarka odpadami i ochrona pow. ziemi 6 600,001 400,008 000,0010,54% 5.Ochrona przyrody1 000,00 2 000,002,64% 6.Edukacja ekologiczna1 000,00 2 000,002,64% 7.Pozostałe0,002 650,00 3,49% II. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 0,002 000,00 2,64% III.Umorzenia0,003 200,00 4,22% IV.Linia kredytowa BOŚ0,002 500,00 3,29% Razem wydatki statutowe59 900,0016 000,0075 900,00100,00%

7 Sposoby wydatkowania środków przez WFOŚiGW w Rzeszowie Fundusz może przeznaczać środki finansowe na: udzielanie oprocentowanych pożyczek, przyznawanie dotacji, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez jednostki budżetowe.

8 Najważniejsze zmiany w zasadach udzielania przez Fundusz dofinansowania obowiązujące od 2009 r. Zapis dotychczasowy: W przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych, w celu zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięć, Fundusz może udzielić pożyczkę pomostową realizowany jest obecnie poprzez propozycję udzielenia dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego.

9 1.Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek udzielane są na podstawie umowy trójstronnej, zawartej z podmiotem realizującym zadanie z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, bankiem udzielającym kredytu oraz Funduszem, po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez podmiot ubiegający się o pomoc, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Funduszu. 2. Wybór banku dokonywany jest przez wnioskodawcę. Najważniejsze zmiany w zasadach udzielania przez Fundusz dofinansowania obowiązujące od 2009 r. - DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW

10 3. Wysokość dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielanych przez banki ustalana jest jako różnica pomiędzy oprocentowaniem kredytu zaciągniętego przez wnioskodawcę, a wysokością odsetek jakie wnioskodawca płaciłby, gdyby zaciągnął pożyczkę w Funduszu. Maksymalne oprocentowanie kredytu przyjęte do ustalenia wysokości dopłat do kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki nie może przekroczyć 1,1 stopy redyskonta weksli.

11 Najważniejsze zmiany w zasadach udzielania przez Fundusz dofinansowania obowiązujące od 2009 r. - DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW 4. Dopłaty do oprocentowania preferencyjnego kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 5 lat spłaty kredytu. 5. Decyzje o udzieleniu dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów podejmuje Zarząd Funduszu.

12 Najważniejsze zmiany w zasadach udzielania przez Fundusz dofinansowania obowiązujące od 2009 r. 1.Całkowita pomoc nie może przekroczyć 70% kosztów zadania. 2. W przypadku przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej oraz realizowanych przez przedsiębiorców, pomoc może być przyznana maksymalnie do wysokości 50% kosztów zadania, za wyjątkiem zadań, realizowanych przez przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (70%).

13 Najważniejsze zmiany w zasadach udzielania przez Fundusz dofinansowania obowiązujące od 2009 r. Dla celu wyliczenia maksymalnej pomocy ze środków Funduszu, na równi z pożyczką traktuje się kredyt udzielony przez bank, jeżeli kredytobiorca korzysta z dopłat do oprocentowania kredytu.

14 Najważniejsze zmiany w zasadach udzielania przez Fundusz dofinansowania obowiązujące od 2009 r. Przyznanie pomocy finansowej przez Fundusz uzależnione jest od wyboru wykonawcy w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych.

15 Pożyczka na wniosek Pożyczkobiorcy może być częściowo umorzona po spełnieniu następujących warunków: […] 1. Zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym. Zapis poprzedni: […] 1. Zadanie zostało zrealizowane nie później, niż w terminie ustalonym w umowie pierwotnej. Najważniejsze zmiany w zasadach udzielania przez Fundusz dofinansowania obowiązujące od 2009 r.

16 Rada Nadzorcza, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może uchwalić odmienne zasady dofinansowania wybranych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany w zasadach udzielania przez Fundusz dofinansowania obowiązujące od 2009 r.

17 Wysokość dotacji będzie ustalana w zależności od zastosowanego, nowego rodzaju nośnika energii jako iloczyn mocy instalowanego źródła ciepła w kW i poniżej podanej stawki jednostkowej: a) gazu ziemnego, gazu płynnego, oleju opałowego lekkiego i energii elektrycznej - w wysokości 100 zł, b) biomasy - w wysokości 240 zł, c) przypadku likwidacji kotłowni i wykonaniu przyłącza do sieci ciepłowniczej dotacji udziela się w wysokości 160 zł za [kW] mocy wymiennikowni

18 Najważniejsze zmiany w zasadach udzielania przez Fundusz dofinansowania obowiązujące od 2009 r. Biuro Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mieści się przy ulicy Zygmuntowskiej 9, tel. 17 85 22 344 Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 http://bip.wfosigw.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Aktualne możliwości pozyskiwania dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie dla projektów realizowanych przez samorządy terytorialne XV Podkarpacka Konferencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google