Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bytom – miasto na prawach powiatu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Liczba mieszkańców wg stanu na 21 marca 2012 r. 163 248.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bytom – miasto na prawach powiatu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Liczba mieszkańców wg stanu na 21 marca 2012 r. 163 248."— Zapis prezentacji:

1

2 Bytom – miasto na prawach powiatu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Liczba mieszkańców wg stanu na 21 marca 2012 r

3 42 przedszkola miejskie 18 samodzielnych szkół podstawowych 8 samodzielnych gimnazjów 7 Zespołów Szkół Ogólnokształcących 3 Zespoły Szkół Specjalnych 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 3 Samodzielne Licea Ogólnokształcące 2 Specjalne Ośrodki Wychowawcze 9 Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych 1 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa Organizacja systemu oświaty w Bytomiu - 99 szkół i placówek oświatowych ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w tym: 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego 1 Centrum Kształcenia Praktycznego 2 Młodzieżowe Domy Kultury 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

4 Do bytomskich placówek uczęszcza uczniów ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w 42 przedszkolach – dzieci w 187 oddziałach, w 25 szkołach podstawowych – uczniów w 388 oddziałach (w tym 4 szkoły specjalne), w 20 gimnazjach – uczniów w 203 oddziałach (w tym 4 gimnazja specjalne) w 9 liceach ogólnokształcących – uczniów w 68 oddziałach, w 1 liceum profilowanym – 108 uczniów w 4 oddziałach, w 8 technikach – uczniów w 95 oddziałach,

5 w 2 technikach uzupełniających – 120 uczniów w 6 oddziałach, w 7 zasadniczych szkołach zawodowych – uczniów w 42 oddziałach (w tym 1 zasadnicza szkoła zawodowa specjalna) w 5 szkołach policealnych – 526 uczniów w 20 oddziałach, w 1 szkole przysposabiającej do życia – 31 uczniów w 4 oddziałach, w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej – 150 uczniów w 11 oddziałach, w Centrum Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych – 706 uczniów w 31 oddziałach,

6 Zatrudnienie w bytomskiej oświacie ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Liczba pracowników pedagogicznych – wg następującej struktury: Nauczyciele stażyści – 2,53 % Nauczyciele kontraktowi – 16,01 % Nauczyciele mianowani – 21,47 % Nauczyciele dyplomowani – 59,99 % Liczba pracowników niebędących nauczycielami – 1 488

7 Szkoły niepubliczne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 42 placówki dotowane Typ szkołyRodzajLiczba szkół Liczba uczniów Szkoły podstawoweMłodzież194 PrzedszkolaDzieci5195 GimnazjaMłodzież147 Licea ogólnokształcąceMłodzież i dorośli 9722 Uzupełniające licea ogólnokształcąceDorośli9487 Zasadnicze szkoły zawodoweDorośli119 Technikum i technikum uzupełniająceDorośli3209 Szkoły policealneMłodzież i dorośli Specjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyDzieci i młodzież 145

8 Finansowanie bytomskiej oświaty ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w działach 801 i 854 w zł Rok 2011 (wykonanie) Wydatki na oświatę Subwencja oświatowa Dopłata Miasta do zadań subwencjonowanych Zadania niesubwencjonowane (w tym przedszkola)

9 Realizacja budżetu w 2011 roku wg rodzaju wydatków ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 Budżet zadaniowy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Od 2008 roku oprócz budżetu wg klasyfikacji budżetowej w Bytomiu w szkołach i placówkach obowiązuje budżet zadaniowy, którego integralną częścią są wydatki podzielone na zadania bezpośrednie i pośrednie. Zadania bezpośrednie: - zadanie 01 – Nauczanie i wychowanie – obejmuje swym zakresem realizację podstawowego zakresu dydaktyki wynikającego z rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, - zadanie 02 – Prowadzenie świetlicy szkolnej – obejmuje realizację opieki nad dzieckiem przebywającym w placówce w okresie w którym nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, - zadanie 04 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – obejmuje swoim zakresem działalność placówki nie związaną bezpośrednio z procesem dydaktycznym lecz mogąca rodzić na mocy Karty Nauczyciela dodatkowe koszty dla placówki i organu prowadzącego (np. urlop dla poratowania zdrowia, stan nieczynny, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia),

11 Zadania bezpośrednie c.d.: - zadanie 05 – Zmienne elementy nauczania – obejmuje zakresem funkcjonalnym działalność związaną z pracą z uczniem niepełnosprawnym ponad standardowy zakres dydaktyki szkoły, - z adanie 06 – Pozostała działalność – obejmuje zajęcia pozalekcyjne (jeżeli są organizowane w placówkach) oraz dowóz uczniów do szkoły, - zadanie 07 – Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe – obejmuje utrzymanie metodyków oraz sfinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia pracowników pedagogicznych, - zadanie 08, 12, 13,14, 15, 18 – Programy unijne - obejmuje realizowane w szkołach projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, - zadanie 09 – Organizowanie wypoczynku dla uczniów – obejmuje profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zieloną szkołę, - zadanie 10 – Ubezpieczenie zdrowotne uczniów – obejmuje opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu, - zadanie 11 - Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu - obejmuje wypoczynek dzieci i młodzieży ze szkół, pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią z terenu miasta Bytom,

12 Zadania pośrednie: - - zadanie P1 – Utrzymanie administracji – dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników administracji oraz inne wydatki związane z administrowaniem szkołą np. zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, czasopism fachowych, tonerów, papieru, - zadanie P2 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – dotyczy wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkoły (budynku) np. zakup energii i oleju opałowego, ubezpieczenie mienia, remonty, zakup materiałów do bieżących napraw. Ponadto zawiera wynagrodzenia pracowników obsługi, - - zadanie P3 - Utrzymanie administracji – stołówka – obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne, - - Zadanie P4 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – stołówka - obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne, wyżywienie personelu kuchennego, zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów. Ponadto odrębną numeracja objęto zadania remontowe, inwestycyjne.

13 Wydzielony rachunek dochodów ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ W 2011 roku szkoły i placówki oświatowe mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów środki pochodzące z darowizn, odszkodowań i wynajmów składników majątkowych, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu. Zgromadzono zł, z tego z wynajmów 85%, z darowizn 6,6% z odszkodowań 8,4%

14 Realizacja projektów unijnych ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Miasto realizuje 23 projekty z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na łączna kwotę zł w tym: wkład własny miasta stanowi 2,7%.

15 Reorganizacja bytomskiej sieci szkół ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ W lutym 2011 roku podjęto zamiar zreorganizowania sieci szkół w Bytomiu. W ramach Bytomskiego Oświatowego Okrągłego Stołu odbywały się spotkania z przedstawicielami szkół. Spotkania BOOS-u miały charakter konsultacji społecznych i odbyły się w 6 terminach w okresie od 21 marca do 26 października 2011 r. W czasie spotkań wypracowano kryteria i wnioski, które uwzględniono przy reorganizacji sieci szkół. Przede wszystkim brano pod uwagę m.in. następujące kryteria: wykorzystanie pomieszczeń szkolnych (liczba oddziałów w stosunku do liczby pomieszczeń dydaktycznych), dopłatę gminy do subwencji w przeliczeniu na jednego ucznia, demografię oraz zagęszczenie szkół tego samego typu w dzielnicy. Oszczędności w wyniku reorganizacji oszacowano na kwotę 2 mln zł rocznie biorąc pod uwagę jedynie stałe koszty utrzymania placówek. Ponadto oszczędnością jest brak potrzeby wykonania koniecznych remontów wynikających z zaleceń organów nadzoru oszacowanych na kwotę ok. 2,3 mln zł.

16 W wyniku reorganizacji sieci szkół w naszym mieście z dniem 1 września 2012 r. zostaną zlikwidowane następujące placówki: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.Przedszkole Miejskie nr 37 w Bytomiu przy ul. Falistej 2a, 2.Gimnazjum nr 12 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7, 3.Gimnazjum nr 13 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 19, 4.Gimnazjum dla Dorosłych z siedzibą w Bytomiu przy pl. Klasztornym 2, 5.Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 z siedzibą w Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a, 6.Gimnazjum Specjalne nr 18 z siedzibą w Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a, 7.VI Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7, 8.Technikum nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1, 9.Szkoła Policealna nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1, 10.Technikum Uzupełniające nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1, 11.Technikum nr 7 w Bytomiu przy ul. Małachowskiego 36.

17 Rozwiązane zespoły szkół ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Klasztornym 2, 2.Zespół Szkół Specjalnych nr 5 z siedzibą w Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a, 3.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7-9, 4.Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1, 5.Zespół Szkół Administracyjno – Socjalnych w Bytomiu przy ul. Małachowskiego Zespół Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Bytomiu przy ul. Webera 6,

18 Przeniesione kierunki kształcenia ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.Technikum nr 3, Technikum Uzupełniającego nr 3, Szkoły Policealnej nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1, 2.Technikum nr 4 w Bytomiu przy ul. Katowickiej 35, 3.Technikum nr 7 w Bytomiu przy ul. Małachowskiego 36,

19 Nowe zespoły szkół ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych z siedzibą w Bytomiu przy Placu Jana III Sobieskiego, 2.Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu przy ul. Webera 6, 3.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 5, który włączy Gimnazjum nr 6 im. Karola Goduli z siedzibą w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej Bytomski Ośrodek Edukacji z siedzibą w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 42, w skład którego wejdą Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego.

20 Zmiany w 2014 roku ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Poprzez wygaszanie w roku 2014 zostaną zlikwidowane: VIII Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Bytomiu przy ul. Nickla 19. III Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21.

21 Bytomska oświata po reorganizacji ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sieć szkół i placówek prowadzonych przez gminę i powiat Bytom od 1 września 2012 r. będzie przedstawiała się następująco: Przedszkola Miejskie – 41: Szkoły Podstawowe – 24; Gimnazja –16; Licea Ogólnokształcące – 8 od 1 września 2014 r. – 6; Szkoły artystyczne –1; Szkoły ponadgimnazjalne –19.

22 Dziękuję za uwagę ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zapraszam na stronę internetową:


Pobierz ppt "Bytom – miasto na prawach powiatu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Liczba mieszkańców wg stanu na 21 marca 2012 r. 163 248."

Podobne prezentacje


Reklamy Google