Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bytom – miasto na prawach powiatu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Liczba mieszkańców wg stanu na 21 marca 2012 r. 163 248.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bytom – miasto na prawach powiatu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Liczba mieszkańców wg stanu na 21 marca 2012 r. 163 248."— Zapis prezentacji:

1

2 Bytom – miasto na prawach powiatu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Liczba mieszkańców wg stanu na 21 marca 2012 r. 163 248

3 42 przedszkola miejskie 18 samodzielnych szkół podstawowych 8 samodzielnych gimnazjów 7 Zespołów Szkół Ogólnokształcących 3 Zespoły Szkół Specjalnych 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 3 Samodzielne Licea Ogólnokształcące 2 Specjalne Ośrodki Wychowawcze 9 Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych 1 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa Organizacja systemu oświaty w Bytomiu - 99 szkół i placówek oświatowych ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w tym: 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego 1 Centrum Kształcenia Praktycznego 2 Młodzieżowe Domy Kultury 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

4 Do bytomskich placówek uczęszcza 24 571 uczniów ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w 42 przedszkolach – 4 451 dzieci w 187 oddziałach, w 25 szkołach podstawowych – 8 248 uczniów w 388 oddziałach (w tym 4 szkoły specjalne), w 20 gimnazjach – 4 830 uczniów w 203 oddziałach (w tym 4 gimnazja specjalne) w 9 liceach ogólnokształcących – 1 962 uczniów w 68 oddziałach, w 1 liceum profilowanym – 108 uczniów w 4 oddziałach, w 8 technikach – 2 531 uczniów w 95 oddziałach,

5 w 2 technikach uzupełniających – 120 uczniów w 6 oddziałach, w 7 zasadniczych szkołach zawodowych – 1 276 uczniów w 42 oddziałach (w tym 1 zasadnicza szkoła zawodowa specjalna) w 5 szkołach policealnych – 526 uczniów w 20 oddziałach, w 1 szkole przysposabiającej do życia – 31 uczniów w 4 oddziałach, w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej – 150 uczniów w 11 oddziałach, w Centrum Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych – 706 uczniów w 31 oddziałach,

6 Zatrudnienie w bytomskiej oświacie ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Liczba pracowników pedagogicznych – 2 913 wg następującej struktury: Nauczyciele stażyści – 2,53 % Nauczyciele kontraktowi – 16,01 % Nauczyciele mianowani – 21,47 % Nauczyciele dyplomowani – 59,99 % Liczba pracowników niebędących nauczycielami – 1 488

7 Szkoły niepubliczne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 42 placówki dotowane Typ szkołyRodzajLiczba szkół Liczba uczniów Szkoły podstawoweMłodzież194 PrzedszkolaDzieci5195 GimnazjaMłodzież147 Licea ogólnokształcąceMłodzież i dorośli 9722 Uzupełniające licea ogólnokształcąceDorośli9487 Zasadnicze szkoły zawodoweDorośli119 Technikum i technikum uzupełniająceDorośli3209 Szkoły policealneMłodzież i dorośli 121 714 Specjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyDzieci i młodzież 145

8 Finansowanie bytomskiej oświaty ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ w działach 801 i 854 w zł Rok 2011 (wykonanie) Wydatki na oświatę233 489 706 Subwencja oświatowa145 859 449 Dopłata Miasta do zadań subwencjonowanych 35 535 850 Zadania niesubwencjonowane (w tym przedszkola) 44 578 897 39 785 852

9 Realizacja budżetu w 2011 roku wg rodzaju wydatków ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 Budżet zadaniowy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Od 2008 roku oprócz budżetu wg klasyfikacji budżetowej w Bytomiu w szkołach i placówkach obowiązuje budżet zadaniowy, którego integralną częścią są wydatki podzielone na zadania bezpośrednie i pośrednie. Zadania bezpośrednie: - zadanie 01 – Nauczanie i wychowanie – obejmuje swym zakresem realizację podstawowego zakresu dydaktyki wynikającego z rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, - zadanie 02 – Prowadzenie świetlicy szkolnej – obejmuje realizację opieki nad dzieckiem przebywającym w placówce w okresie w którym nie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, - zadanie 04 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – obejmuje swoim zakresem działalność placówki nie związaną bezpośrednio z procesem dydaktycznym lecz mogąca rodzić na mocy Karty Nauczyciela dodatkowe koszty dla placówki i organu prowadzącego (np. urlop dla poratowania zdrowia, stan nieczynny, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia),

11 Zadania bezpośrednie c.d.: - zadanie 05 – Zmienne elementy nauczania – obejmuje zakresem funkcjonalnym działalność związaną z pracą z uczniem niepełnosprawnym ponad standardowy zakres dydaktyki szkoły, - z adanie 06 – Pozostała działalność – obejmuje zajęcia pozalekcyjne (jeżeli są organizowane w placówkach) oraz dowóz uczniów do szkoły, - zadanie 07 – Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe – obejmuje utrzymanie metodyków oraz sfinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia pracowników pedagogicznych, - zadanie 08, 12, 13,14, 15, 18 – Programy unijne - obejmuje realizowane w szkołach projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, - zadanie 09 – Organizowanie wypoczynku dla uczniów – obejmuje profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. zieloną szkołę, - zadanie 10 – Ubezpieczenie zdrowotne uczniów – obejmuje opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów niepodlegających temu ubezpieczeniu z innego tytułu, - zadanie 11 - Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu - obejmuje wypoczynek dzieci i młodzieży ze szkół, pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią z terenu miasta Bytom,

12 Zadania pośrednie: - - zadanie P1 – Utrzymanie administracji – dotyczy wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników administracji oraz inne wydatki związane z administrowaniem szkołą np. zakup materiałów i wyposażenia, prenumeraty, czasopism fachowych, tonerów, papieru, - zadanie P2 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – dotyczy wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkoły (budynku) np. zakup energii i oleju opałowego, ubezpieczenie mienia, remonty, zakup materiałów do bieżących napraw. Ponadto zawiera wynagrodzenia pracowników obsługi, - - zadanie P3 - Utrzymanie administracji – stołówka – obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne, - - Zadanie P4 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – stołówka - obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne, wyżywienie personelu kuchennego, zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów. Ponadto odrębną numeracja objęto zadania remontowe, inwestycyjne.

13 Wydzielony rachunek dochodów ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ W 2011 roku szkoły i placówki oświatowe mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów środki pochodzące z darowizn, odszkodowań i wynajmów składników majątkowych, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu. Zgromadzono 2 573 171 zł, z tego z wynajmów 85%, z darowizn 6,6% z odszkodowań 8,4%

14 Realizacja projektów unijnych ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Miasto realizuje 23 projekty z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na łączna kwotę 7 178 000 zł w tym: wkład własny miasta stanowi 2,7%.

15 Reorganizacja bytomskiej sieci szkół ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ W lutym 2011 roku podjęto zamiar zreorganizowania sieci szkół w Bytomiu. W ramach Bytomskiego Oświatowego Okrągłego Stołu odbywały się spotkania z przedstawicielami szkół. Spotkania BOOS-u miały charakter konsultacji społecznych i odbyły się w 6 terminach w okresie od 21 marca do 26 października 2011 r. W czasie spotkań wypracowano kryteria i wnioski, które uwzględniono przy reorganizacji sieci szkół. Przede wszystkim brano pod uwagę m.in. następujące kryteria: wykorzystanie pomieszczeń szkolnych (liczba oddziałów w stosunku do liczby pomieszczeń dydaktycznych), dopłatę gminy do subwencji w przeliczeniu na jednego ucznia, demografię oraz zagęszczenie szkół tego samego typu w dzielnicy. Oszczędności w wyniku reorganizacji oszacowano na kwotę 2 mln zł rocznie biorąc pod uwagę jedynie stałe koszty utrzymania placówek. Ponadto oszczędnością jest brak potrzeby wykonania koniecznych remontów wynikających z zaleceń organów nadzoru oszacowanych na kwotę ok. 2,3 mln zł.

16 W wyniku reorganizacji sieci szkół w naszym mieście z dniem 1 września 2012 r. zostaną zlikwidowane następujące placówki: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.Przedszkole Miejskie nr 37 w Bytomiu przy ul. Falistej 2a, 2.Gimnazjum nr 12 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7, 3.Gimnazjum nr 13 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 19, 4.Gimnazjum dla Dorosłych z siedzibą w Bytomiu przy pl. Klasztornym 2, 5.Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 z siedzibą w Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a, 6.Gimnazjum Specjalne nr 18 z siedzibą w Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a, 7.VI Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7, 8.Technikum nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1, 9.Szkoła Policealna nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1, 10.Technikum Uzupełniające nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1, 11.Technikum nr 7 w Bytomiu przy ul. Małachowskiego 36.

17 Rozwiązane zespoły szkół ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Klasztornym 2, 2.Zespół Szkół Specjalnych nr 5 z siedzibą w Bytomiu przy Placu Słonecznym 1a, 3.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Narutowicza 7-9, 4.Zespół Szkół Mechaniczno - Samochodowych z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1, 5.Zespół Szkół Administracyjno – Socjalnych w Bytomiu przy ul. Małachowskiego 36. 6.Zespół Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Bytomiu przy ul. Webera 6,

18 Przeniesione kierunki kształcenia ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.Technikum nr 3, Technikum Uzupełniającego nr 3, Szkoły Policealnej nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 1, 2.Technikum nr 4 w Bytomiu przy ul. Katowickiej 35, 3.Technikum nr 7 w Bytomiu przy ul. Małachowskiego 36,

19 Nowe zespoły szkół ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych z siedzibą w Bytomiu przy Placu Jana III Sobieskiego, 2.Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu przy ul. Webera 6, 3.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Bytomiu przy ul. Modrzewskiego 5, który włączy Gimnazjum nr 6 im. Karola Goduli z siedzibą w Bytomiu przy ul. Orzegowskiej 82. 4.Bytomski Ośrodek Edukacji z siedzibą w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 42, w skład którego wejdą Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego.

20 Zmiany w 2014 roku ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Poprzez wygaszanie w roku 2014 zostaną zlikwidowane: VIII Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Bytomiu przy ul. Nickla 19. III Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Bytomiu przy ul. Arki Bożka 21.

21 Bytomska oświata po reorganizacji ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sieć szkół i placówek prowadzonych przez gminę i powiat Bytom od 1 września 2012 r. będzie przedstawiała się następująco: Przedszkola Miejskie – 41: Szkoły Podstawowe – 24; Gimnazja –16; Licea Ogólnokształcące – 8 od 1 września 2014 r. – 6; Szkoły artystyczne –1; Szkoły ponadgimnazjalne –19.

22 Dziękuję za uwagę ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zapraszam na stronę internetową: www.bytom.pl


Pobierz ppt "Bytom – miasto na prawach powiatu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Liczba mieszkańców wg stanu na 21 marca 2012 r. 163 248."

Podobne prezentacje


Reklamy Google