Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Neobarokowa kapliczka z 1864 roku. Neobarokowa kapliczka z 1864 roku. Pi ę knie wkomponowana w ś ród drzew. Rokrocznie prowadzi t ę dy trasa procesji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Neobarokowa kapliczka z 1864 roku. Neobarokowa kapliczka z 1864 roku. Pi ę knie wkomponowana w ś ród drzew. Rokrocznie prowadzi t ę dy trasa procesji."— Zapis prezentacji:

1

2 Neobarokowa kapliczka z 1864 roku. Neobarokowa kapliczka z 1864 roku. Pi ę knie wkomponowana w ś ród drzew. Rokrocznie prowadzi t ę dy trasa procesji Bo ż ego Ciała Pi ę knie wkomponowana w ś ród drzew. Rokrocznie prowadzi t ę dy trasa procesji Bo ż ego Ciała.

3 Kapliczka znajduje si ę przy mostku prowadz ą cym przez rzek ę Prudnik w kierunku ul. Wiejskiej. Obok rosn ą stare lipy. Kapliczka posiada cechy rokoka w postaci niewielkiej wn ę ki zamkni ę tej pilastrami z ozdobnym szczytem. Kapliczka odnowiona została w 1865 r. Po ś wi ę cona jest Matce Boskiej Bolesnej. Fundatorem kapliczki była rodzina Habel.

4 Kaplica ta znajduje si ę przy ul. Jesionkowej (skrzy ż owanie z ul. Wiejsk ą ). Zwana była przed wojn ą Oliwn ą. Stoi obok Stadiny Koni. Jest to klasyczna budowla z trójk ą tnym szczytem. Otoczona jest wysokim ż ywopłotem. Pochodzi z roku 1872, jednak zwi ą zana jest z ni ą jeszcze starsza legenda, mówi ą ca o rycerzach, rozbójnikach, którzy mieli ukry ć pod fundamentami kaplicy skarby. Kaplica ta nale ż ała do rodziny Habel. Podczas budowy kaplicy w 1872 r., przy kopaniu fundamentów odkryto stare mury. Kapliczka była drogowskazem i miejscem nabo ż e ń stw dla kupców i furmanów. Po wojnie został wydr ąż ony korytarz gł ę boko pod fundamenty kaplicy po to, aby wyja ś ni ć tajemnic ę skarbu, ale nic tam nie znaleziono.

5

6

7 Przy ulicy Wiejskiej spotykamy jeszcze jedn ą neogotyck ą kaplic ę. Jest to kaplica po ś wi ę cona Matce Bo ż ej. Jej charakterystycznym elementem s ą wie ń cz ą ce elewacj ę kwiatony. Przy kaplicy gromadzili si ę zwykle p ą tnicy udaj ą cy si ę pielgrzymk ą do sanktuarium Matki Boskiej w Głogówku. Według anonimowego autora wspomnie ń kaplica zburzona została w 1945 r. W 2006 r. kapliczka została po raz kolejny wyremontowana, przez wła ś ciciela terenu na którym si ę znajduje. Przy ulicy Wiejskiej spotykamy jeszcze jedn ą neogotyck ą kaplic ę. Jest to kaplica po ś wi ę cona Matce Bo ż ej. Jej charakterystycznym elementem s ą wie ń cz ą ce elewacj ę kwiatony. Przy kaplicy gromadzili si ę zwykle p ą tnicy udaj ą cy si ę pielgrzymk ą do sanktuarium Matki Boskiej w Głogówku. Według anonimowego autora wspomnie ń kaplica zburzona została w 1945 r. W 2006 r. kapliczka została po raz kolejny wyremontowana, przez wła ś ciciela terenu na którym si ę znajduje.

8 Jedna z bardziej zaskakuj ą cych kapliczek znajduje si ę w ogrodzie domu stoj ą cego przy ul. Morcinka. Zainteresowanie wzbudza odmienna forma ze sto ż kowym daszkiem i okienkami oraz płaskorze ź by w dolnej cz ęś ci kapliczki Jedna z bardziej zaskakuj ą cych kapliczek znajduje si ę w ogrodzie domu stoj ą cego przy ul. Morcinka. Zainteresowanie wzbudza odmienna forma ze sto ż kowym daszkiem i okienkami oraz płaskorze ź by w dolnej cz ęś ci kapliczki.

9 Mała kapliczka na rzucie półkolistym z trójk ą tnym spłaszczonym przyczółkiem przedstawia w półokr ą głej wn ę ce kamienn ą rze ź b ę - grup ę Ukrzy ż owania. Ufundowana została w 1831 r. przez Franciszka Schneidera.

10 Kapliczka ta znajduje si ę przed wiaduktem kolejowym. Została zbudowana w roku 1799, jest ona murowana z cegły. Obecnie w niej odbywaj ą si ę nabo ż e ń stwa majowe. Elewacja jest flankowana dwoma pilastrami, szczyt trójk ą tny, dach siodłowy kryty dachówk ą. Latem 2004 r kaplica została odnowiona.

11 Kapliczki tej ju ż nie ma. Znajdowała si ę ona przy skrzy ż owaniu ul. Piastowskiej z ul. Nysk ą, na skraju obecnego Placu Wolno ś ci. Przylegała do budynku, który spłon ą ł latem 1960 r. Przy kapliczce zatrzymywali si ę na modlitw ę skaza ń cy prowadzeni na miejsce ka ź ni na Górze Szubienicznej poło ż onej na północny- wschód od kapliczki. Kaplica istniała ju ż prawdopodobnie w ś redniowieczu.

12 W momencie wybudowania była to swego rodzaju stacja meteorologiczna wskazuj ą ca pogod ę. Pó ź niej elementy urz ą dze ń technicznych zast ą piono figur ą Serca Jezusa

13

14 Najciekawszy obiekt małej architektury sakralnej miasta. Nie wiadomo kiedy dokładnie została zbudowana, ale na pewno było to przed pierwsz ą wojn ą ś wiatow ą. Pocz ą tkowo była to grupa wolno stoj ą cych rze ź b przedstawiaj ą cych modl ą cego si ę Jezusa, anioła z kielichem i ś piewaj ą cych apostołów: Ś w. Piotra, Jana i Jakuba. Pó ź niej dobudowano okazał ą kaplic ę, która ochroniła rze ź by od czynników atmosferycznych. Na sklepieniu kaplicy namalowany jest krajobraz Palestyny z palmami, zabudowaniami Jerozolimy i pod ąż aj ą c ą do miasta grup ę ludzi z zamiarem pojmania Jezusa. Boczne ś ciany były kiedy ś otwarte, a dzi ś s ą zabudowane. Na sklepieniu Paweł Sawa namalował rozgwie ż d ż one nocne niebo.

15

16 Kaplica św. Antoniego w Lipach przy drodze do sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie. Kaplica została zbudowana przez członków rodziny Fipper. Jest to jeden z najładniejszych obiektów w Górach Opawskich. Barokowa kapliczka zbudowana została ok. 1750 r. Odznacza się klasycznym wolutowym szczytem, ozdobiona jest pilastrami. Ściany są wypukło-wklęsłe, sklepienie kapliczki kopułowe, wejście i okna zamknięte półkoliście z kluczami. Szczyt wydzielony jest wydatnym gzymsem z zadaszeniami. Dach siodłowy kryty dachówką. We wnęce szczytu znajdował się kiedyś obraz św. Antoniego, który został skradziony po wojnie. Wewnątrz przez wiele lat znajdował się obraz Matki Boskiej. Dziś wnękę zdobi ludowy kogut, w środku zaś znajduje się współczesny obraz św. Antoniego.

17

18 Kapliczka została postawiona w 2006 r. na terenie Klasztoru Ojców Franciszkanów w Prudniku Lesie. Kapliczka z rze ź ba Chrystusa Frasobliwego jest najbardziej popularna w polskiej sztuce ludowej szczególnie w rze ź bie. Po ś wi ę cenie kapliczki odbyło si ę 3 pa ź dziernika w wigili ę uroczysto ś ci ś w. Franciszka. Figurka Chrystusa Frasobliwego z nowej kapliczki, kopia rze ź by sprzed kolegiaty w Limanowej wita wszystkich przybywaj ą cych do franciszka ń skiego sanktuarium.

19 Książka :Góry Opawskie-Przydrożne kapliczki, krzyże i figury-Prudnik 2009

20 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji Uczniowie realizujący projekt


Pobierz ppt "Neobarokowa kapliczka z 1864 roku. Neobarokowa kapliczka z 1864 roku. Pi ę knie wkomponowana w ś ród drzew. Rokrocznie prowadzi t ę dy trasa procesji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google