Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek pracy i HR wobec rewolucji cyfrowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek pracy i HR wobec rewolucji cyfrowej"— Zapis prezentacji:

1 Rynek pracy i HR wobec rewolucji cyfrowej
Flexicurity a rzeczywistość mazowieckiego rynku pracy. W czym mogą nam pomóc nowe technologie? Aleksandra Leyk Jan Herbst

2 Plan wystąpienia I Flexicurity – co i dla kogo? II Diagnoza i wnioski:
Elastyczne formy zatrudnienia, Podaż pracy a popyt na pracę, Kształcenie ustawiczne. III Podsumowanie – korzyści z ICT dla pracodawców i pracowników

3 ICT i flexicurity – znaczenie dla rynku pracy?
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako motor przemian w strukturze zatrudnienia; Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzie polityk rynku pracy.

4 Flexibility & security
Elementy flexicurity Elastyczne formy zatrudnienia Aktywne polityki rynku pracy System kształcenia ustawicznego System zabezpieczeń społecznych

5 Pracodawca Pracownik Państwo Dla kogo flexicurity?
Elastyczność zasobów pracy Obniżenie kosztów Wzrost produktywności pracy Podnoszenie kapitału ludzkiego Pracodawca Elastyczność czasu i miejsca pracy Rozwój kompetencji Płynność zmiany pracy Pracownik Walka z bezrobociem Podnoszenie produktywności i konkurencyjności gospodarki Państwo

6 1. Elastyczne formy zatrudnienia

7 Struktura zatrudnienia a typ stosunku pracy
Źródło: Eurostat

8 % pracowników najemnych na umowach czasowych
Źródło: Eurostat

9 % pracujących w niepełnym wymiarze czasu
Źródło: Eurostat

10 Elastyczność form organizacji pracy na Mazowszu
Wymiar czasu pracy 90% pracowników pracuje w pełnym wymiarze czasu (trend zwyżkowy), Praca zdalna Dla 7% pracujących to podstawowy sposób pracy, dla 18% - „czasami”, Praca poza zwyczajowymi godzinami pracy Niski odsetek pracujących poza zwyczajowymi godzinami pracy (trend zniżkowy) - w soboty 17% (UE27 25%), wieczorami 22%, (UE15 8%) System zmianowy Niemal 30% pracujących, w UE 17% - relatywnie wysoki i rosnący odsetek

11 Potencjał elastyczności
Elastyczność godzin rozpoczęcia i kończenia pracy połowa pracujących na Mazowszu (49%) twierdzi, że w ich miejscu pracy możliwe jest zmienianie godziny rozpoczęcia lub zakończenia dnia pracy. Wychodzenie z pracy 58% (w całej Polsce 52%) może wychodzić z pracy na godzinę lub dłużej Wykonywanie niektórych prac poza domem Co trzeci pracujący na Mazowszu (32%) może także wykonywać niektóre obowiązki zawodowe w domu. Otwartość po stronie pracodawców

12 Co jest Pani/Pana zdaniem najważniejsze w pracy zawodowej?
Źródło: Diagnoza Społeczna

13 Zatrudnienie na zasadach telepracy
Źródło danych: PARP 2011

14 Telepraca – bariery i warunki niezbędne dla implementacji pracy zdalnej
Bariera psychologiczna – lęk przed wykluczeniem ze środowiska pracy, lęk przed dyskryminacją, Brak zaufania, Brak wiedzy prawnej i organizacyjnej, Deficyt kompetencji ICT.

15 2. Niedostosowanie podaży i popytu na pracę

16 Charakterystyka rynku pracy na Mazowszu –segmentacja terytorialna
Źródło danych: GUS

17 Charakterystyka rynku pracy na Mazowszu – segmentacja terytorialna
Źródło danych: GUS 2010

18 Charakterystyka rynku pracy na Mazowszu – segmentacja społeczna
Kobiety: Niższe wskaźniki aktywności zawodowej niż u mężczyzn, 10% bezrobotnych kobiet to samotne matki a 16% wypadło poza rynek pracy przez macierzyństwo (Rośnie)! Młodzież: Wśród osób bezrobocie wynosi 13% (BAEL, gdzie stopa bezrobocia = 7,6%) Młodzi w wieku lata stanowią 29% wszystkich poszukujących pracy, Bariery wejścia na rynek pracy dla absolwentów. Osoby starsze: Wśród osób „50+” bezrobocie wynosi 6% (BAEL),

19 Charakterystyka rynku pracy na Mazowszu – segmentacja społeczna
Osoby niepełnosprawne: Tylko 16% ma zatrudnienie! Wykształcenie: Dominują osoby nisko wykształcone: gimnazjalne i niższe (28%), zasadnicze zawodowe (26% ), Ale wskaźniki bezrobocia rosną w grupie osób z wykształceniem wyższym (15% bezrobotnych). ICT poprzez możliwość outsourcingu usług i różne formy pracy zdalnej mogą sprzyjać walce z segmentacją rynku pracy i w sposób korzystny dla pracodawców

20 Niedostosowanie podaży i popytu na pracę
Niedostosowanie zawodowe Wyjątkowo niskie szanse mają: Przedstawiciele średniego personelu nauk fizycznych, chemicznych i technicznych, Specjaliści dziedzin humanistycznych i społecznych, Rzemieślnicy i nauczyciele. Niedostosowanie kompetencyjne 70% mazowieckich przedsiębiorców deklaruje trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy (BKL).

21 Dysfunkcjonalność publicznych służb zatrudnienia
30% mazowieckich przedsiębiorców korzysta z pomocy PUP poszukując pracowników (BKL), 1 na 20 pracujących na Mazowszu twierdzi, że PUP pomógł im w znalezieniu pracy (BAEL), Na jedną ofertę pracy przypada ponad 100 zarejestrowanych bezrobotnych. Dysfunkcjonalność publicznych służb zatrudnienia

22 Trendy w pośrednictwie pracy – kluczowe znaczenie ICT
Internet jako drugi najczęstszy kanał poszukiwania pracowników (55%) (BKL), Znaczenie sieci społecznych (znajomi i rodzina - 64%), Znaczenie dostępu do informacji, Rola nowych platform komunikacji i wymiany informacji dot. rynku pracy: Efektywne wyszukiwarki, sieciowanie pracowników, łączenie pracowników i pracodawców, profesjonalne usługi doradztwa, informacje i prognozy na temat sytuacji na rynku pracy.

23 Dysfunkcjonalność polityki rynku pracy
Brak harmonizacji działań między pracodawcami, instytucjami rynku pracy i systemem edukacji: Niedostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców -> postulat współpracy, Brak kanałów sprawnej komunikacji i dostępu do informacji, Brak myślenia prognostycznego o sytuacji gospodarczej i lokalnie zorientowanych polityk pracy opartych na danych. ICT jako narzędzie ułatwiające gromadzenie i udostępnianie informacji oraz komunikację

24 3. Kształcenie ustawiczne
Szkolenia z ICT Niezbędne kompetencje dla wszystkich pracowników, Popyt na specjalistów ICT. Szkolenia z pomocą ICT – distant learning i szkolenia z pomocą narzędzi ICT Wsparcie szkoleniowe dla firm, Wsparcie szkoleniowe dla instytucji rynku pracy Aby ICT służyło wzrostowi zrównoważonemu potrzebna jest infrastruktura i walka z cyfrowym wykluczeniem.

25 PODSUMOWANIE: Korzyści z ICT dla pracodawców
Outsourcing usług i zatrudnianie pracowników zdalnych obniżanie kosztów, dostęp do szerszej liczby bardziej zróżnicowanych pracowników, Usprawnianie procesów rekrutacyjnych i planowania zasobów ludzkich, Dostęp do szkoleń => podnoszenia kapitału ludzkiego, Wymiana informacji z instytucjami rynku pracy i instytucjami edukacyjnymi w celu wypracowywania spójnych polityk dot. kształcenia.

26 PODSUMOWANIE: Korzyści z ICT dla pracowników
Ułatwienie wejścia na rynek pracy dla osób uczących się, niepełnosprawnych, zamieszkałych w regionach, w których nie ma popytu na dane kompetencje, rodziców wychowujących dzieci (szczególnie samotnie), osób starszych, specjalistów. Wzrost autonomiczności - samodzielność w organizacji własnej pracy, praca zadaniowa, Dostęp do szkoleń, podnoszenie własnych kwalifikacji, Dostęp do informacji o rynku pracy.

27 DZIĘKUJĘMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Rynek pracy i HR wobec rewolucji cyfrowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google