Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portale edukacyjno-informacyjne gmin narzędziem komunikacji ze społeczeństwem. Wykorzystanie platformy e-learningowej do nauki na odległość. Anna Bogusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portale edukacyjno-informacyjne gmin narzędziem komunikacji ze społeczeństwem. Wykorzystanie platformy e-learningowej do nauki na odległość. Anna Bogusz."— Zapis prezentacji:

1 Portale edukacyjno-informacyjne gmin narzędziem komunikacji ze społeczeństwem. Wykorzystanie platformy e-learningowej do nauki na odległość. Anna Bogusz Warszawa, 8 luty 2011

2 Gminy podejmują szereg działań w zakresie efektywnego gospodarowania energią oraz ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska jakie niesie za sobą jej użytkowanie. Działania te wynikają nie tylko z obowiązków prawnych, lecz przede wszystkim z troski o zdrowie mieszkańców, lokalne środowisko i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Skutki tych decyzji mają jednak szerszy charakter, gdyż przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych chroniąc klimat, a także wpisują się w realizację krajowych zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym bilansie energetycznym.

3 Miasta są głównymi wytwórcami odpadów i zanieczyszczeń (75%) oraz zużywają najwięcej energii (80%). Obecnie w Europie 80% ludności mieszka w miastach. Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej stawia przed sobą ambitne cele osiągnięcia do 2020 r. wysokich poziomów zwiększenia efektywności wykorzystania energii (o 20%), redukcji emisji gazów cieplarnianych (o 20%) i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (do 20% w zaopatrzeniu krajów w paliwa i energię). Działania te wymagają jednak zaangażowania wielu podmiotów, a przedstawiciele sektora publicznego powinni być liderami we wdrażaniu tych postanowień.

4 Przykładowe inicjatywy – Covenant of the Mayors Komisarz UE ds. Energii Andris Piebalgs, we współpracy z Energie Cités Europa, zainicjował z początkiem 2008 r. program Covenant of Mayors (Porozumienie Burmistrzów). Do porozumienia mogą przystąpić miasta dowolnej wielkości z całej Europy. Od tamtej pory do tej szczytnej inicjatywy przystąpiło ich prawie 550. Lokalne i samorządowe władze są bowiem kluczowe do podejmowania działań zmierzających do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczania zmian klimatycznych.

5 Miasta sygnatariusze Porozumienia Burmistrzów postanowiły sporządzić i wprowadzić w życie własny Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (Sustainable Energy Action Plan – SEAP). Działania związane z oszczędnym gospodarowaniem zasobami energetycznymi podejmowane przez władze lokalne i regionalne są bowiem kluczowe w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń

6 Więcej informacji: http://www.eumayors.eu/

7 Przykładowe inicjatywy – Energy Cities Inicjatywa Energy Cities ma na celu promowanie efektywności energetycznej oraz pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł wśród lokalnych społeczności.

8 Więcej informacji: http://www.energy-cities.eu/

9 Energy Cities to także: Inicjatywa dotyczy przede wszystkim budynków i zakłada: zmniejszenie ich energochłonności zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych zmniejszenie zużycia wody. Kierowana do zarządców budynków gminnych, samorządowych, użyteczności publicznej.

10 Inicjatywa podjęta przez 26 państw europejskich. W Polsce przykład pochodzi z Bielska-Białej: Szkoła Podstawowa nr 27.

11 Długoterminowa inicjatywa rozpoczęta przez Energy-Cities w 2007 r. mająca na celu wspierania lokalnych władz w zakresie przyszłości energetyki na ich terenie poprzez zwiększanie świadomości mieszkańców. Cel długoterminowy: wzrost świadomości oszczędności energii zmniejszenie wpływu na zmiany klimatu

12

13 Ogólnoeuropejska inicjatywa mająca na celu promowanie efektywnego wykorzystania energii poprzez tworzenie lokalnych sieci doradców.

14 Przykładowe inicjatywy – ManagEnergy ManagEnergy funkcjonuje od marca 2002 r. i jest inicjatywą Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej mającą na celu wspieranie podmiotów działających w sektorze zarządzania energią (w tym odnawialną) oraz zapotrzebowania na energię, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym. Jest to więc instrument do rozwijania możliwości, mający na celu umocnienie kompetencji lokalnych i regionalnych uczestników rynku energetycznego oraz umożliwienie im walki z globalnym ociepleniem, m.in. poprzez podejmowanie działań z w zakresie budownictwa, oświetlenia miejskiego, mobilności i transportu, wykorzystania energii odnawialnej i inicjatyw edukacyjnych.

15 ManagEnergy wspiera działalność lokalnych podmiotów poprzez: stworzenie grupy ekspertów ManagEnergy, w skład której wchodzą przedstawiciele głównych podmiotów na rynku zarządzania energią odnawialną oraz zapotrzebowania na energię; informowanie o aktualnych działaniach i prawodawstwie unijnym w dziedzinie energii i transportu; informowanie o możliwościach współfinansowania projektów i programów dostępnych dla lokalnych podmiotów, w celu wspierania ww. prawodawstwa; organizowanie akcji i warsztatów europejskich, mających za zadanie wspieranie podmiotów działających w sektorze energetyki; gromadzenie oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk. Więcej informacji: http://www.managenergy.net/

16 Portale miejskie Energia i Środowisko Portale edukacyjno-informacyjne dla miast są skutecznym narzędziem promocji działań na rzecz zrównoważonego użytkowania energii i ochrony klimatu Ziemi. Zostały one stworzone w celu przybliżenia mieszkańcom wiedzy o sytuacji energetycznej miasta oraz dostarczania aktualnych informacji o działaniach podejmowanych przez Miasto i ich efektach. Grupy docelowe portali: mieszkańcy miasta, gospodarstwa domowe małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe zarządcy, deweloperzy i właściciele budynków nauczyciele i uczniowie decydenci i administracja miasta

17 Portal został stworzony w 2007 r. w ramach realizacji projektu Phare "Podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym, we współpracy FEWE z Biurem Inżyniera Miasta Częstochowa. Był to pierwszy tego typu w Polsce sposób komunikacji i włączania mieszkańców gminy w proces decyzyjny w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej i tworzenia zdrowego środowiska naturalnego, związanego z gminnymi/miejskimi systemami energetycznymi. Serwis Częstochowa Energia i Środowisko został stworzony w celu przybliżenia mieszkańcom wiedzy o sytuacji energetycznej miasta oraz dostarczania aktualnych informacji o działaniach podejmowanych przez Miasto i ich efektach.

18 EiS dla Miasta Częstochowa www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl

19 W ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi, dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, serwis edukacyjny stworzony dla miasta Częstochowy został zweryfikowany i zmodyfikowany tak aby mógł pełnić rolę serwisu informacyjno- edukacyjnego dla różnych grup miast i gmin, w tym: dużych miast powyżej 200 tys. mieszkańców (Katowice) średnich miast o ilości mieszkańców od 20 tys. do 200 tys. (Jaworzno) małych miast i gmin wiejskich poniżej 20 tys. mieszkańców (Wierzchosławice).

20 Wyniki ankiety dot. serwisu w Częstochowie

21

22 Temat 1: Informacja o stanie, kierunkach rozwoju oraz wpływu na środowisko systemu energetycznego miasta Temat 2: Poradniki na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach, termomodernizacji budynków, ograniczania niskiej emisji Temat 3: Informator dla mieszkańców, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich uczestnictwa w gospodarce energetycznej gminy Temat 4: Dobre przykłady działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii oraz podnoszenia świadomości ekologicznej Temat 5: Przykład bieżącego monitoringu zużycia ciepła w szkole Temat 6: Informacje na temat aktów prawnych UE i Polski

23 EiS dla Miasta Jaworzno www.jaworzno.energiaisrodowisko.pl

24 EiS dla Miasta Katowice www.katowice.energiaisrodowisko.pl

25 EiS dla Gminy Wierzchosławice www.wierzchoslawice.energiaisrodowisko.pl

26 Platforma e-learningowa FEWE www.e-szkolenia.fewe.pl Platforma e-learningowa FEWE jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie firm, instytucji oraz szkół nauczaniem na odległość. W tego typu szkoleniach rolę nauczyciela przejmuje komputer, a kursant może dostosować tempo nauki do własnych zasobów czasowych i posiadanych już umiejętności.

27

28

29

30

31 Dziękuję za uwagę Anna Bogusz Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4 40 - 048 Katowice tel/fax + 48 32 203 51 14 wew. 15 lub 17 a.bogusz@fewe.pl


Pobierz ppt "Portale edukacyjno-informacyjne gmin narzędziem komunikacji ze społeczeństwem. Wykorzystanie platformy e-learningowej do nauki na odległość. Anna Bogusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google