Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK KAPITAŁOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK KAPITAŁOWY."— Zapis prezentacji:

1 RYNEK KAPITAŁOWY

2 Rynek kapitałowy – - wyjaśnienie pojęcia
Rynek kapitałowy,jest to miejsce, gdzie kapitał w różnych wielkościach i postaciach jest wzajemnie sobie przekazywany na określonych warunkach przez uczestników tego rynku, najczęściej na okres powyżej roku. Ci, którzy posiadają nadmiar pieniędzy czerpią określone zyski przekazując nadwyżki tym, którzy odczuwają ich brak. Alokacja kapitału często następuje przy udziale i czynnej pomocy pośredników.

3 Papier Wartościowy Papier wartościowy to dokument potwierdzający i gwarantujący prawa majątkowe, utrwalony w takim brzmieniu i w taki sposób, że może stanowić samodzielny przedmiot obrotu publicznego. Papiery wartościowe są pisemnymi dokumentami, stanowiącymi dowód lokaty majątkowej określając jednocześnie jej właściciela. Mogą potwierdzać wierzytelności lub współwłasność.

4 Podział rynku kapitałowego

5 Giełda papierów wartościowych
Rodzaje giełd Giełda papierów wartościowych Giełda towarowa Giełda walutowa

6 Funkcje giełdy · Gromadzenie (mobilizacja kapitału)
· Przetwarzanie (transformacja kapitału) · Sprzedaż z przeznaczeniem inwestycyjnym (alokacja kapitału)

7 Historia Giełdy papierów wartościowych w Polsce
Pierwszą giełdę papierów wartościowych w Polsce otwarto w Warszawie r. W drugiej połowie XIX w. oprócz giełdy warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Z chwilą wybuchu II wojny światowej giełda w Warszawie została zamknięta. Ponowne jej uruchomienie nastąpiło 16 kwietnia 1991r. Udział w niej brało 7 domów maklerskich, a notowane były akcje 5 spółek.

8 Rynek papierów wartościowych
Obrót na publicznym rynku papierów wartościowych dokonywany jest przede wszystkim na rynku regulowanym, w skład którego wchodzą: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie MTS–CeTO S.A.

9 Rynek giełdowy

10 Rynek Giełdowy Rynek podstawowy (urzędowy), przeznaczony jest dla papierów wartościowych o najwyższej płynności. Aby spółka była dopuszczona na ten rynek musi spełniać określone kryteria, m.in.: - dopuszczenie do publicznego obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych,       - nieograniczona zbywalność       - prognozowana wartość akcji - co najmniej 1 mln euro       - rozproszenie akcji       - publikacja sprawozdań finansowych przez co najmniej 3 lata

11 Rynek giełdowy Rynek równoległy (nieurzędowy) - dokonuje się na nim transakcji kupna, sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych na giełdę ale nie spełniających wszystkich wymagań koniecznych do ich pojawienia się na rynku podstawowym. Warunki dopuszczenia papierów wartościowych są łagodniejsze i określa je Regulamin Giełdy. Do kryteriów dopuszczających spółkę na rynek równoległy należą:    - zezwolenie na obrót na rynku regulowanym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełdę     - ograniczona zbywalność     - brak postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w stosunku do emitenta

12 Rynek giełdowy

13 Segmenty Segment Plus – dotyczy spółek, które wyróżniają się i spełniają wiele dodatkowych kryteriów. Dają inwestorom przejrzyste i rzetelne informacje. Segment Prim - ma nieco mniej rygorystyczne kryteria dopuszczeniowe. Są one łatwiejsze do spełnienia, chociaż ich realizacja jest równie prestiżowa jak w przypadku segmentu Plus.

14 Segmenty Dodatkowo na rynku giełdowym istnieje segment SiTech, a właściwie program SiTech, to stworzone przez warszawską Giełdę rozwiązania mające na celu przyciągnięcie na parkiet emitentów reprezentujących sektory zaawansowanych technologii. Program skierowany jest przede wszystkim do spółek z sektora teleinformatycznego, chociaż ramy programu obejmują spółki prowadzące różnego typu działalność związaną z wykorzystywaniem najnowocześniejszych zdobyczy nauki i techniki

15 MTS-CeTO SA Celem CeTO jest organizowanie regulowanego pozagiełdowego publicznego obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, w tym także gromadzenie, przedstawianie i udostępnianie informacji o ofertach i transakcjach zawartych na regulowanym rynku pozagiełdowym. CeTO jest szczególnie korzystna dla młodych, dynamicznych firm, mających dobre perspektywy rozwoju, poszukujących środków na rozszerzenie skali działalności i wzmocnienie pozycji rynkowej wobec konkurencji.

16 SYSTEM NOTOWAŃ NA GPW W WARSZAWIE
Notowania papierów wartościowych na GPW odbywają się w dwóch systemach – systemie notowań ciągłych i notowań jednolitych – i są prowadzone w ramach nowoczesnego systemu giełdowego Warset. W systemie notowań ciągłych kupujący i sprzedający składają zlecenia, które po przekazaniu na giełdę są realizowane na bieżąco, pod warunkiem zgodności cen, lub trafiają do arkusza zleceń i oczekują ofert przeciwnych o odpowiedniej cenie, umożliwiających zawarcie transakcji. W systemie kursu jednolitego stosuje się procedurę tak zwanego fixingu, czyli wyznaczenia ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem notowań.

17 INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO
Akcje Obligacje Instrumenty pochodne - opcje - kontrakty terminowe - warranty

18 Instrumenty rynku kapitałowego
Akcja jest papierem wartościowym wyrażającym część kapitału akcyjnego spółki. Wielkość posiadanego przez akcjonariuszy kapitału spółki zależy od liczby ich nabytych akcji. Każdy akcjonariusz odpowiada za zobowiązania spółki akcyjnej jedynie do wysokości wpłaconego kapitału.

19 Instrumenty rynku kapitałowego
Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (wykupu obligacji). Emisja obligacji jest formą zaciągniętego kredytu. Kredytodawcą jest obligatariusz, czyli właściciel obligacji. Kredytobiorcą jest emitent obligacji.

20 Instrumenty rynku kapitałowego
Instrument pochodny to instrument finansowy mający postać kontraktu, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego /np. akcji czy waluty/ lub towaru, zwanego instrumentem podstawowym. Podstawową funkcją instrumentów pochodnych jest zabezpieczenie inwestora przed zmianami ceny instrumentu podstawowego.

21 Instrumenty pochodne Opcja, jest to instrument finansowy, w którym posiadacz opcji ma prawo do kupna lub prawo do sprzedaży instrumentu podstawowego po ustalonej cenie /nazywaną ceną wykonania/ w okresie do ustalonego terminu lub w ustalonym terminie, natomiast jej wystawca zobowiązuje się wobec posiadacza do jej realizacji.

22 Instrumenty pochodne Kontrakt terminowy /transakcja terminowa/, to instrument finansowy, w którym dwie strony zobowiązują się do zawarcia w ustalonym okresie w przyszłości transakcji po ustalonej cenie. Sprzedający kontrakt zobowiązuje się dostarczyć określoną liczbę przedmiotu kontraktu, a kupujący zobowiązuje się zapłacić za to ustaloną cenę . Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje kontraktów terminowych: - kontrakt futures, - kontrakt forward.

23 Instrumenty pochodne Warrant, jest uproszczoną opcją, wyróżnia się tym, że jego emitentem jest jedna określona osoba prawna, a liczba emitowanych sztuk jest ściśle określona.

24 Bessa i Hossa Hossa (rynek byka)
wzrost kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdach. Bessa (rynek niedźwiedzia) spadek kursu papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie.

25 KONIEC Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "RYNEK KAPITAŁOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google