Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKACJA PRZEMYŚLA NA PRAWIE NIEMIECKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKACJA PRZEMYŚLA NA PRAWIE NIEMIECKIM"— Zapis prezentacji:

1 ELŻBIETA DYBEK TREŚCI REGIONALNE NA LEKCJACH HISTORII „Miej skrzydła nie zapomnij o korzeniach”

2 LOKACJA PRZEMYŚLA NA PRAWIE NIEMIECKIM

3 DOKUMENT KSIĘCIA LWA

4 KSIĄŻĘ LEW DANIŁOWICZ 1264-1301

5 KSIĄŻĘ LEW II JURIEWICZ 1317-1323

6 KAZIMIERZ WIELKI

7 PRZYŁĄCZENIE RUSI HALICKIEJ DO POLSKI

8 DOKUMENT ZYGMUNTA STAREGO Z 1512 ROKU

9 LUDWIK WĘGIERSKI

10 WŁADYSŁAW OPOLCZYK

11 MARIA ANDEGAWEŃSKA

12 KRÓLOWA JADWIGA

13 WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO

14 15 lutego 1386 roku Władysław Jagiełło przyjął chrzest
Malowidło bizantyńsko-ruskie w kaplicy Św. Trójcy na zamku w Lublinie

15 POLSKA I LITWA W LATACH 1386-1434

16 SPYTEK Z MELSZTYNA I JEGO KUZYN JAN TARNOWSKI HERBU LELIWA

17 Historyczna panorama Jarosławia
18 lutego 1387 roku w Jarosławiu królowa Jadwiga potwierdziła przywileje dla ziemi przemyskiej Historyczna panorama Jarosławia

18 DOKUMENT ZYGMUNTA AUGUSTA Z 1559 ROKU

19 17 lipca 1399 roku – śmierć Jadwigi

20 ELŻBIETA GRANOWSKA Z PILECKICH

21 WŁADYSŁAW WARNEŃCZYK

22 CZTERNASTA CHORĄGIEW ZIEMI PRZEMYSKIEJ

23 TABLICA GRUNWALDZKA

24 WPROWADZANIE TREŚCI REGIONALNYCH NA LEKCJACH HISTORII
1. Wieś i miasto w okresie rozbicia dzielnicowego – lokacja Przemyśla na prawie niemieckim. 2. Rządy Kazimierz Wielkiego – przyłączenie ziemi przemyskiej i całej Rusi Halickiej do Polski, nadanie aktu lokacyjnego. 3. Andegawenowie na tronie polskim – rządy Ludwika Węgierskiego, Władysława Opolczyka i Marii Andegaweńskiej w ziemi przemyskiej. 4. Unia Polski z Litwą. Jagiellonowie na tronie polskim – przyłączenie ziemi przemyskiej przez Jadwigę do Polski, zasługi Władysława Jagiełły dla ziemi przemyskiej. 5. Potop szwedzki – Przemyśl podczas potopu. 6. Wojny Polski z Turcją – Przemyśl podczas wojen polsko-tureckich. 7. Kultura renesansowa w Polsce – zabytki renesansowe w regionie. 8. Kultura barokowa w Polsce – zabytki barokowe w regionie. 9. Pierwsza wojna światowa – Przemyśl w I wojnie światowej – Twierdza Przemyśl. 10. Pierwsza wojna światowa - Walki o Przemyśl.

25 METODY metoda projektu, drzewko decyzyjne, metaplan, praca w grupach,
Portfolio, dyskusja, praca pod kierunkiem: praca ze źródłem historycznym, ilustracjami, Internetem, literaturą naukową i popularno-naukową, drzewem genealogicznym, film, wycieczki.

26 „Walka Polaków o niepodległość w latach 1797-1918 i heroizm Orląt Przemyskich”.
Konkurs jest organizowany przez dyrektora Gimnazjum nr 1 Bogusława Klisowskiego przy współpracy Instytutu Historii PWSW w Przemyślu, kierowanego przez dr Irenę Kozimalę, pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy związanej z walką Polaków o niepodległość od momentu utraty Ojczyzny do jej odzyskania oraz przybliżenie młodzieży sylwetek „Orląt Przemyskich”, którzy swoim życiem i walką o wolną i niepodległą Ojczyznę odcisnęli piętno na historii naszego regionu. W konkursie bierze udział młodzież prawie z wszystkich gimnazjów przemyskich oraz z regionu. Na ten dzień młodzież z Gimnazjum nr 1 przygotowuje także spektakl poświęcony Orlętom Przemyskim.

27 PRZYPISY DO SLAJDÓW Slajd 3. Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej APP), Akta miasta Przemyśla (dalej AmP), sygn. 4: Acta scabinalia , s. 19; ZDM, cz. IV, nr 901, s. 45. Slajd 4. Anonymous painting, Лев Данилович на фоне города Львова, Slajd 5. Istorija Lwowa, t. 1 ( ), red. Jarosław Isajewicz i in., Lwiw 2006, s. 55. Slajd 6. J. Matejko, Kazimierz Wielki, w: Poczet królów i książąt polskich, rysunek ołówkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Warszawa 1980, fot. Edmund Witecki. Slajd 7. Poznaniak, Mapa Polski za panowania Kazimierza III Wielkiego ( ), Slajd 8. APP, AmP, sygn. 18 D: dokument z 1stycznia 1512 roku wydany w Krakowie, w którym Zygmunt I, król polski, potwierdza wszystkie prawa i przywileje nadane przez swoich poprzedników dla miasta Przemyśla. Slajd 9. J. Matejko, Ludwik Węgierski, w: Poczet królów i książąt polskich, rysunek ołówkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Warszawa 1980, fot. Edmund Witecki. Slajd 10. Jan Matejko, Władysław Opolczyk, Slajd 11. János krónikájában (1488), Mária királynő Thuróczy, Slajd 12. Marcello Bacciarelli, Portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej,

28 PRZYPISY DO SLAJDÓW C. D. Slajd 13. J. Matejko, Władysław Jagiełło, w: Poczet królów i książąt polskich, rysunek ołówkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Warszawa 1980, fot. Edmund Witecki. Slajd 14. J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990, po s. 256. Slajd 15. Poznaniak, Mapa Polski za panowania Władysława II Jagiełły ( ), Slajd 16. Tadeusz Gajl, Herb szlachecki Leliwa, Slajd 17. AGZ, t. VII, nr 19, s. 37; Mcdrwal, Historyczny szkic Jarosławia, na kamienicy przy ulicy Kraszewskiego, Slajd 18. AGZ, t. V, nr 19, s ; APP, AmP, sygn. 39 D; na okładce E. Dybek, Lokacje na prawie niemieckim w ziemi przemyskiej w latach , Lublin 2004. Slajd 19. Cezary Piwowarski, Fragment płyty grobowca Jadwigi Andegaweńskiej, Slajd 20. Anonymous painting, Elżbieta z Pileckich Granowska, Slajd 21. J. Matejko, Władysław Warneńczyk, w: Poczet królów i książąt polskich, rysunek ołówkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Warszawa 1980, fot. Edmund Witecki. Slajd 22. Alex Tora, Chorągiew przemyska, Slajd 23. P. Jaroszczak, Prezbiterium bazyliki archikatedralnej – widok na pamiątkową tablicę wmontowaną w 1910 roku w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem,

29 BIBLIOGRAFIA Źródła archiwalne: Archiwum Państwowe w Przemyślu
Zespół: Akta miasta Przemyśla Dyplomy pergaminowe: sygn. 18 D – Kraków, 1 I 1512 r. Zygmunt I, król polski, na prośbę burmistrza, rajców i całej gminy miejskiej potwierdza Przemyślowi wszystkie prawa, przywileje, nadania, wolności i prerogatywy nadane miastu przez swoich poprzedników. sygn. 39 D – Piotrków, 10 I 1559 r. Zygmunt August, król polski transumuje i zatwierdza dokumenty: – Przemyśl, 24. VIII r. Zygmunt I, król polski, potwierdza i transumuje dokument: – Lwów, 1.X.1389 r. Władysław Jagiełło, król polski, nadaje Przemyślowi prawo magdeburskie, 100 łanów frankońskich, ustanawia doroczny ośmiodniowy jarmark oraz wyznacza dochody wójta. Rękopisy: sygn. 4 – Acta scabinalia sygn. 538 – Dzieje miasta Źródła drukowane: Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, wyd. O. Pietruski, X. Liske, A. Prochaska, t. I-XIX, Lwów , (AGZ). Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa, cz. I-VIII, Wrocław , (ZDM).

30 BIBLIOGRAFIA c. d. Opracowania i zdjęcia:
Anonymous painting, Elżbieta z Pileckich Granowska, Anonymous painting, Лев Данилович на фоне города Львова, Bacciarelli Marcello, Portret królowej Jadwigi Andegaweńskiej, , E. Dybek, Lokacje na prawie niemieckim w ziemi przemyskiej w latach , Lublin 2004. Gajl Tadeusz, Herb szlachecki Leliwa, Istorija Lwowa, t. 1 ( ), red. Jarosław Isajewicz i in., Lwiw 2006, s. 55. János krónikájában (1488), Mária királynő Thuróczy, Jaroszczak P., Prezbiterium bazyliki archikatedralnej – widok na pamiątkową tablicę wmontowaną w 1910 roku w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, Krzyżaniakowa J., Ochmański J, Władysław II Jagiełło, Wrocław 1990, po s. 256. Matejko J., Kazimierz Wielki, w: Poczet królów i książąt polskich, rysunek ołówkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Warszawa 1980, fot. Edmund Witecki. Matejko J., Ludwik Węgierski, w: Poczet królów i książąt polskich, rysunek ołówkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Warszawa 1980, fot. Edmund Witecki. Matejko J., Władysław Jagiełło, w: Poczet królów i książąt polskich, rysunek ołówkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Warszawa 1980, fot. Edmund Witecki. Matejko J., Władysław Opolczyk, Mcdrwal, Historyczny szkic Jarosławia, na kamienicy przy ulicy Kraszewskiego, Piwowarski C., Fragment płyty grobowca Jadwigi Andegaweńskiej, Poznaniak, Mapa Polski za panowania Kazimierza III Wielkiego ( ), Poznaniak, Mapa Polski za panowania Władysława II Jagiełły ( ), Tora A., Chorągiew przemyska,


Pobierz ppt "LOKACJA PRZEMYŚLA NA PRAWIE NIEMIECKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google