Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium 5: Królestwo Boże

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium 5: Królestwo Boże"— Zapis prezentacji:

1 Studium 5: Królestwo Boże

2 www. carelinks. net/pl www. biblebasicsonline

3 5.1 Zdefiniowanie królestwa
„Ewangelia (dobra nowina) o Królestwie” (Mt 4:23) głoszona była Abrahamowi w formie obietnicy Bożej dotyczącej życia wiecznego na ziemi (Gal 3:8). „Królestwo Boże” jest zatem czasem po powrocie Chrystusa, kiedy obietnica ta się wypełni.

4 5.2 Królestwo Boże jeszcze nie nadeszło
Obecny świat to „królestwo ludzi” (Dn 4:17 BKUL). W czasie powrotu Chrystusa można będzie powiedzieć, że „królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i królować będzie na wieki wieków” (Obj 11:15 BG).   „​Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak (jest teraz) w niebie, tak i na ziemi” (Mt 6:10).   Zwróćmy uwagę, że nigdzie nie czytamy o „królestwie w niebie”, kiedy Chrystus powróci ustanowi on „królestwo niebieskie”.

5 Posąg z księgi Daniela 2

6 Kamień = Jezus (Mt 21:42; Dz 4:11; Ef. 2:20; 1 Pt 2:4-8). 
„Góra”, którą On utworzy na całej ziemi przedstawia wieczne królestwo Boże, które zostanie ustanowione podczas jego drugiego przyjścia. Proroctwo to samo w sobie jest dowodem na to, że królestwo będzie na ziemi, a nie w niebie. „Stanie się na końcu czasów, (że) będzie ustanowiona góra domu Jahwe”, dalej następuje opis tego, jak będzie wyglądało to królestwo na ziemi (Mi 4:1-4 BT).

7 Dn 2:44 Dn 2:44 „Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud”.   Bóg przekaże Jezusowi tron Dawida w Jerozolimie „​I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca” (Łk 1:32,33). Koniecznością wobec tego jest to, że musi być taki moment, gdy Jezus zacznie panować na tronie Dawida i wtedy zacznie się jego królestwo. Będzie to miało miejsce w czasie powrotu Chrystusa.    Obj 11:15 „Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków”. Musi więc istnieć określony czas, kiedy to zacznie się Królestwo Chrystusa i Jego rządy na ziemi: będzie to w czasie Jego powrotu.

8 5:2 KRÓLESTWO BOŻE JESZCZE NIE NADESZŁO
„Królestwo moje nie jest z tego świata” (Jn 18:36). „Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego” (1 Ko 15:50). Jesteśmy „dziedzicami Królestwa, obiecanego tym, którzy go miłują” (Jak 2:5), ponieważ chrzest czyni nas dziedzicami obietnic danych Abrahamowi. W Piśmie jest wiele obietnic mówiących o odziedziczeniu królestwa w czasie powrotu Chrystusa, kiedy to obietnice dane Abrahamowi zostaną spełnione (Mt 25:34; 1 Ko 6:9,10; 15:50;  Gal 5:21; Ef 5:5). Użycie języka mówiącego o przyszłym dziedzictwie świadczy o tym, że wierzący nie są jeszcze w posiadaniu królestwa Bożego.

9 Oczekując powrotu Chrystusa

10 5.3 Królestwo Boże w przeszłości

11 Bóg jako król Bóg często opisywany jest jako „król Izraela” (Iz 44:6 por. Iz 41:27; 43:15; Ps 48:2; 89:18; 149:2);  z czego wynika, że lud Izraela jest Jego królestwem.   Izrael miał być dla Boga „królestwem… i narodem świętym” (Wj 19:6). Stąd „​Gdy Izrael wychodził z Egiptu… ​Stał się… Izrael jego królestwem” (Ps 114:1,2). Gdy Izraelici poprosili sędziego Gedeona, aby był ich królem, odpowiedział: „Ja nie będę panował nad wami… Pan będzie panował nad wami” (Sdz 8:23).

12 Królowie Izraela Kiedy Izrael poprosił o ziemskiego króla, Bóg rzekł: „Mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi” (1 Sm 8:7).   Królowie rządzili na „(Bożym) tronie, jako królowie z ramienia Pana, Boga twego” (2 Kn 9:8; 1 Kn 28:5; 29:23).

13 Izrael przestaje być Królestwem Bożym
Ezechiel 21:30-32: „​Lecz o tobie, bezecny bezbożniku, książę izraelski (Sedekiaszu), którego dzień nadszedł… Tak mówi Wszechmocny Pan: Precz z diademem, precz z koroną (tzn. Sedekiasz przestanie być królem); nic nie pozostanie tak, jak jest…. W gruzy, w gruzy, w gruzy obrócę je. Także ono nie pozostanie tak, aż przyjdzie ten, który ma do niego prawo; jemu je dam”. Bóg „da Mu (Jezusowi) tron Jego ojca, Dawida… a Jego panowaniu nie będzie końca” (Łk 1:32,33 BT) – stanie się to, kiedy Chrystus powróci.

14 Królestwo Boże zostanie przywrócone
„Zapytywali Go zebrani: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” (Dz 1:6 BT) tj. „Czy Ezechiel 21:30-32 spełni się teraz?”. „Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich” (Dz 3:20,21).  

15 Królestwo Boże przywrócone na Ziemi
„W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida (tzn. „tron” Dawida o którym mówi Łk 1:32,33) i zamuruję jej pęknięcia, i podźwignę ją z ruin, i odbuduję ją jak za dawnych dni” (Am 9:11). „Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie ostoi się przede mną, lecz wszystkich jego ciemięzców ukarzę” (Jr 30:20). „Jahwe… znów upodoba sobie Jeruzalem” (Za 2:12 BLKUL) czyniąc z niego stolicę swego Królestwa, które obejmie cały świat (por. Ps 48:2; Iz 2:2-4). „Dawna władza” bądź Królestwo ma powrócić do Jerozolimy (Mi 4:8 BT). „Odmienię też los Judy i Jerozolimy i odbuduję tak, aby byli jak dawniej… wszędzie tam znów słychać będzie okrzyki radości i szczęścia… chcę bowiem przywrócić ten kraj do jego dawnej świetności… wokół Jerozolimy i miast Judy znów całe stada przechodzić będą przez ręce tego, który je liczy” (Jer 33:7-13 BWP).

16 5.4 Królestwo Boże w przyszłości

17 Będziemy panować w Bożym Królestwie na Ziemi
Będziemy „królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi” (Obj 5:10 BG). Królować będziemy nad osadami różnej wielkości czy ilości, jedni królować będą nad dziesięcioma miastami, inni nad pięcioma (Łk 19:17). Chrystus dzielić będzie z nami swoją władzę nad ziemią (Obj 2:27; 2Tm 2:12). „Oto król (Jezus) będzie rządził w sprawiedliwości, a książęta (wierzący) według prawa będą panować” (Iz 32:1; Ps 45:16). Chrystus będzie rządził na wieki na ponownie ustanowionym tronie Dawida (Łk 1:32,33), tzn. zajmie on miejsce i tron Dawida, które znajdowały się w Jerozolimie.

18 Iz 2:2,3 „I stanie się w dniach ostatecznych, że góra (królestwo – Dn 2:35,44) ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór (Królestwo Boże i świątynia rozciągać się będą ponad królestwem człowieka)… a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich… gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu”.

19 Za 8:20-23 BT „Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Jahwe i szukać Jahwe Zastępów - i ja idę także. I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą (por. Za 14:16 „rokrocznie”), aby szukać Jahwe Zastępów w Jeruzalem… W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg".

20 „​I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie szerzył popłochu” (Mi 4:4). Iz 35:1-7 „Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia; niech się rozraduje i zakwitnie step!... gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje”. „Wilk z jagnięciem będą się paść razem” a dzieci bawić się będą z wężami (Iz 65:25; 11:6-8).

21 5.5 Tysiącletnie Królestwo

22 Pierwsza część Królestwa Bożego będzie trwać przez tysiąc lat (Milenium), (zob. Obj 20:2-7). Podczas Milenium na ziemi znajdować się będą dwie grupy ludzi: 1 Święci- ci z nas, którzy postępowali zgodnie z nauczaniem Chrystusa w tym życiu. Ci, którzy otrzymają życie wieczne podczas sądu. 2 Zwykli śmiertelnicy, którzy nie poznali Ewangelii w czasie powrotu Chrystusa - tzn. nie mogą odpowiadać przed sędziowską stolicą Chrystusa.

23 Gdyby Chrystus przyszedł dzisiaj:
1. Zmartwychwstaną odpowiedzialni zmarli i razem z odpowiedzialnymi żyjącymi udadzą się na sąd. 2. Odpowiedzialni niegodziwcy zostaną ukarani śmiercią, a sprawiedliwi otrzymają życie wieczne. Osądzone także zostaną sprzeciwiające się Chrystusowi narody. 3. Sprawiedliwi będą wówczas panować nad ludźmi, którzy żyją, ale nie są odpowiedzialni przed Bogiem, będą oni nauczać Ewangelii jako "królowie i kapłani" (Obj 5:10).

24 4. Będzie to trwać przez tysiąc lat
4. Będzie to trwać przez tysiąc lat. W tym czasie wszyscy śmiertelnicy usłyszą Ewangelię i staną się w związku z tym odpowiedzialni przed Bogiem. Życie tych ludzi będzie dłuższe i szczęśliwsze. 5. Pod koniec Milenium będzie miał miejsce bunt przeciw Chrystusowi i świętym, który zostanie stłumiony przez Boga (Obj 20:8,9). 6. Na koniec Milenium wszyscy, którzy w tym czasie zmarli zmartwychwstaną i będą sądzeni (Obj 20:5,11-15). 7. Niegodziwcy zostaną zniszczeni, a sprawiedliwi dołączą do nas, aby cieszyć się życiem wiecznym.

25 www. carelinks. net/pl www. biblebasicsonline

26 STUDium 5: Pytania Które z niżej podanych punktów określają czas ustanowienia Królestwa Bożego? a) Zawsze było ustanowione b) W czasie powrotu Chrystusa c) W dzień Zielonych Świąt w pierwszym wieku d) W sercach wierzących w czasie ich nawrócenia. Czy Królestwo Boże istniało w przeszłości? Jeżeli tak, to w jakiej formie? Kiedy się skończyło? Co to jest Milenium? a) Panowanie łaski w naszych sercach b) Królowanie wiernych w niebie w ciągu tysiąca lat c) Królowanie szatana na ziemi w ciągu tysiąca lat d) Pierwsze tysiąc lat przyszłego królestwa na ziemi. Jakie będzie królestwo? Co będą robić obecni wierzący w Milenium? a) Sprawować rządy nad śmiertelnymi ludźmi b) Sprawować rządy w niebie c) Nie wiemy d) Żyć na innej planecie. Przesłanie o Bożym Królestwie było głoszone: a) Tylko w Nowym Testamencie b) Tylko przez Jezusa i Apostołów c) Zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie d) Tylko w Starym Testamencie.


Pobierz ppt "Studium 5: Królestwo Boże"

Podobne prezentacje


Reklamy Google