Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-3013

2 „Nie istnieje jakiś jedyny w swoim rodzaju czy też ustalony przepis na uwieńczony powodzeniem rozwój regionu. Każdy region musi określić właściwą dla siebie ścieżkę rozwoju, wziąwszy pod rozwagę swe szczególne cechy ekonomiczne, społeczne, kulturalne, czy instytucjonalne” Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Komisja Europejska, Luksemburg 2004

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności), przez co mają się one przyczyniać do wzrostu gospodarczego oraz do zwiększenia zatrudnienia.

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata (RPO WL), tak jak programy regionalne w innych województwach, jest nie tylko wdrażany, ale również przygotowany i zarządzany przez samorząd województwa.

5 Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 jest
podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. Cel główny programu wynika bezpośrednio z celu nadrzędnego Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata

6 Cel główny zrealizowany będzie poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:
Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata wspiera następujące obszary działalności: I. Przedsiębiorczość i innowacje II. Infrastruktura ekonomiczna III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne IV. Społeczeństwo informacyjne V. Transport VI. Środowisko i czysta energia VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna VIII. Infrastruktura społeczna

8 Priorytet I. Przedsiębiorczość i innowacje

9 Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw (15-500 tys. zł)

10 Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
(30 tys. – 1 mln. zł)

11 Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw (85 tys. – 2 mln. zł)

12 Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii (10 tys. – 4 mln. zł)

13 Działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki
(71 tys. – 2 mln. zł)

14 Działanie 1.7 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach (35 tys. – 2 mln. zł)

15 Działanie 1.6 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo (10 tys. – 250 tys. zł)

16 Priorytet II Infrastruktura ekonomiczna

17 Działanie 2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw

18 Działanie 2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw
Poddziałanie Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych Poddziałanie Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych

19 Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R
(212 tys. zł – 3,4 mln zł)

20 Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy (113 tys. zł – 3 mln zł)

21 Działanie 2.4 Marketing gospodarczy (10 tys. zł – 1,5 mln zł)

22 Przykładowy projekt: Dolina Zielawy” ponadlokalną marką na gospodarczej mapie Lubelszczyzny
Wartość projektu: ,00 zł Dofinansowanie ,15 zł Opracowanie strategii marki „ Dolina Zielawy”. Przygotowanie strategii marki i systemu identyfikacji wizualnej  Opracowanie kompleksowej oferty inwestycyjnej Budowa serwisu internetowego dla inwestorów  Kampania informacyjno – promocyjna (foldery, spoty reklamowe, artykuły promocyjne, udział w targach, konferencja dla inwestorów z udziałem mediów)

23 Wójtowie gmin partnerskich porozumienia „Dolina Zielawy” na konferencji podsumowującej projekt

24 Priorytet III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

25 Działanie 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych

26 Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

27 Przykładowy projekt: Rewitalizacja Centrum Miasta Biała Podlaska
Wartość projektu: ,45 zł / Dofinansowanie: ,35 zł budowa parkingu w centrum miasta przebudowa budynku basenu zagospodarowania zabytkowego zespołu zamkowo-parkowego – dawnej rezydencji Radziwiłłów Utworzenie systemu monitoringu wizyjnego w centrum miasta Remont zabytkowego budynku ośrodka Caritas

28 Rewitalizacja centrum miasta Biała Podlaska

29 Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne

30 Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

31 Przykładowy projekt: Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bialskiego Wartość projektu: ,00 zł/ dofinansowanie: ,50 zł Uzupełnienie platformy sprzętowej i oprogramowania, Zakup oprogramowania E-Urzędu, Budowa sieci LAN i wyposażenie serwerowni, Szkolenie pracowników/wdrożenie oprogramowania E-Urząd, Uruchomienie telefonii IP,

32

33 Priorytet V Transport

34 Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy

35 Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy

36 Przykładowy projekt: Budowa dróg łączących drogę wojewódzka nr 812 z drogą krajową nr 63 w miejscowości Wisznice Wartość projektu: ,04 PLN/ dofinansowanie: ,00 PLN Projekt obejmował wykonanie i remonty nawierzchni 3 dróg lokalnych , wykonanie odwodnienia, zjazdów do posesji,  oznakowań poziomych i przejść dla pieszych, budowę chodników oraz remont oświetlenia ulicznego.

37 Remont drogi lokalnej w Wisznicach

38 Działanie 5.3 Miejski transport publiczny

39 Działanie 5.4 Transport kolejowy

40 Działanie 5.5 Transport lotniczy

41 Priorytet VI Środowisko i czysta energia

42 Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska
Kategoria I: Gospodarka wodno-ściekowa - Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne Kategoria IV: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

43 Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku

44 Przykładowy projekt: Czysta energia w Dolinie Zielawy
Wartość projektu: ,48 PLN/ dofinansowanie: ,70 PLN Projekt obejmował montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych zlokalizowanych na terenie pięciu gmin z dwóch powiatów: bialskiego i parczewskiego: Wisznice, Rossosz, Sosnówka oraz Podedwórze i Jabłoń – łącznie 925 zestawów solarnych

45 Zamontowane kolektory na domach mieszkańców Wisznic

46 Priorytet VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

47 Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego  Kategoria II: Infrastruktura kultury Kategoria III: Infrastruktura turystyki

48 Przykładowy projekt: Renowacja i przystosowanie na cele kulturalne zabytkowej cerkwi unickiej pw. Św Jerzego i Wniebowzięcia NMP w Wisznicach Wartość projektu: ,03 zł/ dofinansowanie: ,64 zł roboty konserwacyjne i restauracyjne przywracające dawny wygląd wnętrza wykonanie łazienki , oświetlenia i monitoringu wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego w celu rozwinięcia funkcji kulturalnej i edukacyjnej zabytku utworzenie platformy internetowej służącej promocji turystycznej regionu wykonanie miejsc postojowych przed budynkiem

49 Obiekt przed renowacją

50 Obiekt po renowacji

51 Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki

52 Działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna
Kategoria I: Partnerskie inicjatywy międzyregionalne  Kategoria II: Małe inicjatywy międzyregionalne

53 Priorytet VIII

54 Działanie 8.1 Infrastruktura dydaktyczna i społeczna szkół wyższych

55 Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa

56 Przykładowy projekt: Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Wisznicach
Wartość projektu: ,00 PLN/ dofinansowanie: ,05 PLN Budowa kompleksu nowoczesnych boisk sportowych – do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz kortu tenisowy i skate parku. Rozbudowa placu zabaw Budowa budynku szatni i siłowni z kompleksowym wyposażeniem, Budowa nowego skrzydła szkoły podstawowej, w którym powstały sale lekcyjne oraz stołówka z zapleczem kuchennym Monitoring obiektu Odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej

57 Obiekt przed remontem

58 Po realizacji inwestycji

59 Działanie 8.3 Ochrona zdrowia

60 Działanie 8.4 Pomoc społeczna

61 Budżet RPO WL na lata 2007-2013 wynosi 1 155, 9 mln €

62 Monika Mackiewicz-Drąg
Dziękuję za uwagę Monika Mackiewicz-Drąg Gmina Wisznice


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google