Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACJA E KOLOGICZNA W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA i G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI Ł OWICZ, 27.01.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACJA E KOLOGICZNA W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA i G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI Ł OWICZ, 27.01.2012."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACJA E KOLOGICZNA W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA i G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI Ł OWICZ,

2 WFOŚiGW w Łodzi udziela dofinansowania w formie: bezzwrotnych dotacji dopłat do oprocentowania oraz częściowych spłat kapitału kredytów udzielanych przez banki przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niskooprocentowanych pożyczek częściowo umarzalnych oraz pożyczek pomostowych 2

3 Pomoc finansowa udzielona przez WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umów zawartych w 2011r. [PLN] – łącznie wykonanie planu 183,9 mln 3

4 Plan finansowego wsparcia na rok 2012 [PLN] – łącznie plan 250 mln zł 4

5 ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚ I GW W ŁODZI W ROKU

6 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Fundusz przyznaje dofinansowanie na podstawie złożonego przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku 6

7 Ogólne zasady udzielania pożyczek, w tym pożyczek pomostowych, dotacji i dopłat do kredytów Termin przyjmowania wniosków rozpatrywanych w trybie ciągłym w roku 2012 upływa 30 września 2012 r. W przypadku konkursów, termin naboru wniosku wskazany jest w Regulaminie Konkursu 7

8 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Przed wypełnianiem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosków oraz przypisami znajdującymi się w treści formularza oraz załączników 8

9 Ogólne zasady udzielania dofinansowania 9 Dofinansowanie ze środków Funduszu może zostać przeznaczone tylko na koszty kwalifikowane, czyli takie, które są niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego. Są one ustalone dla poszczególnych dziedzin ochrony środowiska zgodnie z Katalogiem kwalifikacji kosztów… oraz programami priorytetowymi i regulaminami konkursowymi.

10 ZASADY UDZIELANIA DOTACJI 10

11 Dotacja z dziedziny Edukacji Ekologicznej na wniosek rozpatrywany w trybie ciągłym może zostać udzielona do wysokości 90% kosztu całkowitego zadania. W trybie konkursowym – do 99% (poziom dofinansowania jest każdorazowo określony w Regulaminie Konkursu) 11

12 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Fundusz nie dofinansowuje zadań, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku o ich dofinansowanie 12

13 OD ZŁOŻENIA WNIOSKU DO PODPISANIA UMOWY 13

14 Uproszczony schemat procesu rozpatrywania wniosku Wpływ dokumentacji: wniosku/aktualizacji wnioskuOcena formalna wniosku (10 dni roboczych)Ocena merytoryczna wniosku (30 dni roboczych) Decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej o przyznaniu /odmowie przyznania dofinansowania Podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie do 3 miesięcy od daty decyzji o przyznaniu dofinansowania, ale nie później niż do 31 grudnia 14

15 Ze środków Funduszu na zadania z dziedziny Edukacji Ekologicznej można uzyskać dofinansowanie zgodnie z § 5 Katalogu kwalifikacji kosztów… na m.in.: 15

16 zakup: pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej (m.in. plansze, filmy, programy, modele, gry), książek do pracowni biologicznej bądź biblioteki szkolnej, sprzętu audio-video i sprzętu fotograficznego dla szkół i przedszkoli, materiałów papierniczy, plastycznych, dekoracyjnych, eksploatacyjnych i fotograficznych oraz związanych z nimi usług, nagród dla laureatów konkursów oraz upominków, worków na odpady i rękawic, tablic dydaktycznych lub innych elementów edukacyjnych umieszczanych na ścieżkach edukacyjnych i rowerowych, w ogródkach przyszkolnych, punktach dydaktycznych, miejscach o szerokiej dostępności publicznej, transport, bilety wstępu do obiektów przyrodniczych, przewodnika w ramach wycieczek trwających do 3 dni, Przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej oraz bilety wstępu na seanse filmowe o tematyce związanej z ochroną środowiska, skład i druk publikacji rozpowszechnianych nieodpłatnie. 16

17 Do wniosku należy dostarczyć Załączniki do zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna - pkt wniosku, w zależności od zakresu działań zaplanowanych do realizacji Regulaminy konkursów, Karty wycieczek, Lista dystrybucji planowanych do wydania materiałów, Dane techniczne wydawnictw wraz z ich projektami, Scenariusze audycji/programów/akcji ekologicznych, List intencyjny dotyczący emisji audycji, Program konferencji/szkoleń/seminariów/warsztatów terenowych wraz z wykazem prelegentów/wykładowców. 17

18 Załącznik do wniosku Regulamin Konkursu winien zawierać: Temat Cel i założenia programowe konkursu Zasięg konkursu Informację kto może być uczestnikiem konkursu Zasady udziału w konkursie (przebieg i forma, przedmiot pracy konkursowej) Terminy realizacji konkursu Kryteria oceny i wyboru laureatów Ponadto w dodatkowej specyfikacji załączonej do wniosku winna zostać przedstawiona pula środków przeznaczona na zakup nagród i zasady jej podziału. 18

19 Załącznik do wniosku Karta wycieczki winien zawierać: Miejsce docelowe i trasa wycieczki Ilość kilometrów Termin realizacji Ilość dni Cel i założenia programowe wycieczki Uczestnicy wycieczki: - klasa/grupa - liczba uczestników Środek lokomocji Ponadto w karcie wycieczki, albo w załączonej do wniosku dodatkowej specyfikacji powinny być podane koszty związane z realizacją wycieczki: - transport - przewodnik - bilety wstępu Ilość opiekunów Wykonawca usługi (jeśli już został wybrany) 19

20 W roku 2012 WFOŚiGW w Łodzi planuje ogłoszenie konkursów z dziedziny Edukacja Ekologiczna na następujące zadania: 1) utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach – termin ogłoszenia: styczeń 2012r. 2) zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej Moja idealna ekopracownia - konkurs dla szkół z woj. łódzkiego – termin ogłoszenia: luty 2012r. 3) wydanie albumu promującego walory przyrodnicze woj. łódzkiego – termin ogłoszenia: czerwiec 2012r. Regulaminy ww. konkursów wraz z formularzami wniosków będą dostępne na stronie internetowej Funduszu w zakładce Dla Wnioskodawców - Konkursy. 20

21 Zespoły merytoryczne w WFOŚiGW w Łodzi Tel do 168 i 192 Zespół Obsługi i Oceny Wniosków Tel do 188 Zespół Przygotowania Umów Tel do 134 oraz do Zespół Realizacji Umów Tel do 139 Zespół ds. Analiz i Planowania 21

22 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej Ścieżka dostępu: Dla Wnioskodawców – Formularze Wniosków Dla Wnioskodawców – Zasady 2012 – Zasady 2012, Katalog kwalifikacji kosztów…, Wytyczne dotyczące zasad znakowania…


Pobierz ppt "E DUKACJA E KOLOGICZNA W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA i G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI Ł OWICZ, 27.01.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google