Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACJA E KOLOGICZNA W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA i G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI Ł OWICZ, 27.01.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACJA E KOLOGICZNA W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA i G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI Ł OWICZ, 27.01.2012."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACJA E KOLOGICZNA W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA i G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI Ł OWICZ, 27.01.2012

2 WFOŚiGW w Łodzi udziela dofinansowania w formie: bezzwrotnych dotacji dopłat do oprocentowania oraz częściowych spłat kapitału kredytów udzielanych przez banki przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niskooprocentowanych pożyczek częściowo umarzalnych oraz pożyczek pomostowych 2

3 Pomoc finansowa udzielona przez WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umów zawartych w 2011r. [PLN] – łącznie wykonanie planu 183,9 mln 3

4 Plan finansowego wsparcia na rok 2012 [PLN] – łącznie plan 250 mln zł 4

5 ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚ I GW W ŁODZI W ROKU 2012 5

6 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Fundusz przyznaje dofinansowanie na podstawie złożonego przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku 6

7 Ogólne zasady udzielania pożyczek, w tym pożyczek pomostowych, dotacji i dopłat do kredytów Termin przyjmowania wniosków rozpatrywanych w trybie ciągłym w roku 2012 upływa 30 września 2012 r. W przypadku konkursów, termin naboru wniosku wskazany jest w Regulaminie Konkursu 7

8 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Przed wypełnianiem wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosków oraz przypisami znajdującymi się w treści formularza oraz załączników 8

9 Ogólne zasady udzielania dofinansowania 9 Dofinansowanie ze środków Funduszu może zostać przeznaczone tylko na koszty kwalifikowane, czyli takie, które są niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego. Są one ustalone dla poszczególnych dziedzin ochrony środowiska zgodnie z Katalogiem kwalifikacji kosztów… oraz programami priorytetowymi i regulaminami konkursowymi.

10 ZASADY UDZIELANIA DOTACJI 10

11 Dotacja z dziedziny Edukacji Ekologicznej na wniosek rozpatrywany w trybie ciągłym może zostać udzielona do wysokości 90% kosztu całkowitego zadania. W trybie konkursowym – do 99% (poziom dofinansowania jest każdorazowo określony w Regulaminie Konkursu) 11

12 Ogólne zasady udzielania dofinansowania Fundusz nie dofinansowuje zadań, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku o ich dofinansowanie 12

13 OD ZŁOŻENIA WNIOSKU DO PODPISANIA UMOWY 13

14 Uproszczony schemat procesu rozpatrywania wniosku Wpływ dokumentacji: wniosku/aktualizacji wnioskuOcena formalna wniosku (10 dni roboczych)Ocena merytoryczna wniosku (30 dni roboczych) Decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej o przyznaniu /odmowie przyznania dofinansowania Podpisanie umowy o dofinansowanie w terminie do 3 miesięcy od daty decyzji o przyznaniu dofinansowania, ale nie później niż do 31 grudnia 14

15 Ze środków Funduszu na zadania z dziedziny Edukacji Ekologicznej można uzyskać dofinansowanie zgodnie z § 5 Katalogu kwalifikacji kosztów… na m.in.: 15

16 zakup: pomocy dydaktycznych służących bezpośrednio edukacji ekologicznej (m.in. plansze, filmy, programy, modele, gry), książek do pracowni biologicznej bądź biblioteki szkolnej, sprzętu audio-video i sprzętu fotograficznego dla szkół i przedszkoli, materiałów papierniczy, plastycznych, dekoracyjnych, eksploatacyjnych i fotograficznych oraz związanych z nimi usług, nagród dla laureatów konkursów oraz upominków, worków na odpady i rękawic, tablic dydaktycznych lub innych elementów edukacyjnych umieszczanych na ścieżkach edukacyjnych i rowerowych, w ogródkach przyszkolnych, punktach dydaktycznych, miejscach o szerokiej dostępności publicznej, transport, bilety wstępu do obiektów przyrodniczych, przewodnika w ramach wycieczek trwających do 3 dni, Przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej oraz bilety wstępu na seanse filmowe o tematyce związanej z ochroną środowiska, skład i druk publikacji rozpowszechnianych nieodpłatnie. 16

17 Do wniosku należy dostarczyć Załączniki do zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna - pkt 15.14 wniosku, w zależności od zakresu działań zaplanowanych do realizacji Regulaminy konkursów, Karty wycieczek, Lista dystrybucji planowanych do wydania materiałów, Dane techniczne wydawnictw wraz z ich projektami, Scenariusze audycji/programów/akcji ekologicznych, List intencyjny dotyczący emisji audycji, Program konferencji/szkoleń/seminariów/warsztatów terenowych wraz z wykazem prelegentów/wykładowców. 17

18 Załącznik do wniosku Regulamin Konkursu winien zawierać: Temat Cel i założenia programowe konkursu Zasięg konkursu Informację kto może być uczestnikiem konkursu Zasady udziału w konkursie (przebieg i forma, przedmiot pracy konkursowej) Terminy realizacji konkursu Kryteria oceny i wyboru laureatów Ponadto w dodatkowej specyfikacji załączonej do wniosku winna zostać przedstawiona pula środków przeznaczona na zakup nagród i zasady jej podziału. 18

19 Załącznik do wniosku Karta wycieczki winien zawierać: Miejsce docelowe i trasa wycieczki Ilość kilometrów Termin realizacji Ilość dni Cel i założenia programowe wycieczki Uczestnicy wycieczki: - klasa/grupa - liczba uczestników Środek lokomocji Ponadto w karcie wycieczki, albo w załączonej do wniosku dodatkowej specyfikacji powinny być podane koszty związane z realizacją wycieczki: - transport - przewodnik - bilety wstępu Ilość opiekunów Wykonawca usługi (jeśli już został wybrany) 19

20 W roku 2012 WFOŚiGW w Łodzi planuje ogłoszenie konkursów z dziedziny Edukacja Ekologiczna na następujące zadania: 1) utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach – termin ogłoszenia: styczeń 2012r. 2) zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej Moja idealna ekopracownia - konkurs dla szkół z woj. łódzkiego – termin ogłoszenia: luty 2012r. 3) wydanie albumu promującego walory przyrodnicze woj. łódzkiego – termin ogłoszenia: czerwiec 2012r. Regulaminy ww. konkursów wraz z formularzami wniosków będą dostępne na stronie internetowej Funduszu w zakładce Dla Wnioskodawców - Konkursy. 20

21 Zespoły merytoryczne w WFOŚiGW w Łodzi Tel. 42 6634 160 do 168 i 192 Zespół Obsługi i Oceny Wniosków Tel. 42 66 34 185 do 188 Zespół Przygotowania Umów Tel. 42 66 34 131 do 134 oraz 42 66 34 140 do 42 66 34 149 Zespół Realizacji Umów Tel 42 66 34 135 do 139 Zespół ds. Analiz i Planowania 21

22 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.wfosigw.lodz.pl Ścieżka dostępu: Dla Wnioskodawców – Formularze Wniosków Dla Wnioskodawców – Zasady 2012 – Zasady 2012, Katalog kwalifikacji kosztów…, Wytyczne dotyczące zasad znakowania…


Pobierz ppt "E DUKACJA E KOLOGICZNA W OJEWÓDZKI F UNDUSZ O CHRONY Ś RODOWISKA i G OSPODARKI W ODNEJ W Ł ODZI Ł OWICZ, 27.01.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google