Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój turystyki oraz działań związanych z promocją regionu, kultury i tradycji Krzysztof Staszewski Stowarzyszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój turystyki oraz działań związanych z promocją regionu, kultury i tradycji Krzysztof Staszewski Stowarzyszenie."— Zapis prezentacji:

1 Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój turystyki oraz działań związanych z promocją regionu, kultury i tradycji Krzysztof Staszewski Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

2 Produkt turystyczny Produkt turystyczny w znaczeniu wąskim: wszystko co turystyka kupuje. Podróżny staje się potencjalnym konsumentem w chwili kiedy zaczynamy postrzegać pieniądze, które może pozostawić w odwiedzanym miejscu w zamian za dostarczone produkty czy usługi. (Łopaciński: 1995). Produkt turystyczny w znaczeniu szerokim: kompozycja tego, co turyści robią oraz walorów, urządzeń i usług, z których przy tym korzystają. Produkt turystyczny: wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku z wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania, i to zarówno przed rozpoczęciem podróży, w trakcie podróży i w czasie pobytu poza swoją rodziną miejscowością, (Gołembski: 1998).

3 Nowa perspektywa finansowa 2007-2013
PROGRAMY SEKTOROWE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Pomoc Techniczna PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ PROGRAMY REGIONALNE

4 Nowa perspektywa finansowa 2007-2013
PROGRAMY SEKTOROWE Infrastruktura i Środowisko (26054,7 mln euro) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (8,2 mld euro) SPO Wzrost Konkurencyjności SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki (8,1 mld euro) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programy Regionalne

5 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (projekt)
DZIAŁANIA OSI 1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Ułatwienie startu młodym rolnikom. Renty strukturalne Modernizacja gospodarstw rolnych. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i Leśnictwa Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności Działania informacyjne i promocyjne Grupy producentów rolnych Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

6 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (projekt)
DZIAŁANIA OSI 2 Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.

7 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (projekt)
DZIAŁANIA OSI 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Odnowa i rozwój wsi. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

8 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (projekt)
DZIAŁANIA OSI 4 Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

9 Oś 3 - Odnowa i rozwój wsi Cel działania
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

10 Oś 3 - Odnowa i rozwój wsi Zakres pomocy
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 1) remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych; 2) remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; 3) kształtowania przestrzeni publicznej; 4) budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych; 5) zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; 6) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.

11 Oś 3 - Odnowa i rozwój wsi Beneficjent
Gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa. Kryteria dostępu Pomoc może być przyznana, jeżeli: 1. projekt jest realizowany: a) w gminie wiejskiej, albo b) w gminie miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo c) w miastach o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys.; 2. projekt jest objęty Planem Odnowy Miejscowości, zgodnych ze strategią rozwoju gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

12 Oś 3 - Odnowa i rozwój wsi cd.
3. projekt nie ma charakteru komercyjnego; 4. w przypadku gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nienależącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres 7 lat po zakończonej realizacji projektu; 5. beneficjent będący organizacją pozarządową ma status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działa w obszarze zbieżnym z celami działania w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego. 6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę. 7. projekt realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania.

13 Oś 3 - Odnowa i rozwój wsi cd.
Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Beneficjenci – jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury muszą mieć zapewniony wkład z krajowych środków publicznych w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzących ze źródeł innych niż środki PROW. Beneficjenci - organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe otrzymują pomoc pochodzącą z publicznych środków Unii Europejskiej i krajowych. Zasięg geograficzny - cały kraj. Liczba beneficjentów Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wynosi 10 tys.

14 Oś 3 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Cel działania Działanie będzie wpływać na wzrost konkurencyjności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Zakres pomocy Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie: 1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 2) usług dla ludności; 3) drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa; 4) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 5) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; 6) usług transportowych; 7) usług komunalnych; 8) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; 9) magazynowania lub przechowywania towarów; 10) wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy; 11) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

15 Oś 3 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Beneficjent Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Kryteria dostępu - Pomoc może być przyznana, jeżeli: 1) projekt jest uzasadniony ekonomicznie; 2) projekt spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tego projektu; 3) projekt realizowany jest w miejscowości do 2 tys. mieszkańców, należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w której znajduje się siedziba przedsiębiorcy, a w przypadku inwestycji związanych z nieruchomością w której położenia jest ta nieruchomość; kryterium to nie dotyczy grup producentów rolnych oraz wstępnie uznanych grup owoców i warzyw i organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; 4) beneficjent niebędący właścicielem nieruchomości, której dotyczy projekt,

16 Oś 3 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu; 5) projekt realizowany w ramach osi 4 uzyskał akceptację odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania. Forma i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 500 tys. zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi wynosi 100 tys. zł. Poziom pomocy Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

17 Budżet – Oś 3

18 OŚ 4 – LEADER Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo trójsektorowe, czyli tzw. Lokalną Grupę Działania, która wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii.

19 OŚ 4 – LEADER Forma i wysokość pomocy
Dla działania 4.1 Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich: 1) projekty z zakresu działań osi 3 – pomoc jednorazowa, możliwość realizacji projektu w etapach, wysokość pomocy taka jak określono dla działań osi 3; 2) inne projekty, niekwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 Dla działania 4.2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa – pomoc jednorazowa, możliwość realizacji projektu w etapach; 100% kosztów kwalifikowalnych. Dla działania 4.3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania - 100% kosztów kwalifikowalnych.

20 OŚ 4 – LEADER Po każdym roku realizacji przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju, Samorząd Województwa dokonuje weryfikacji - na podstawie złożonych wniosków o płatność i zgodności zrealizowanych działań z przedłożonym i zaakceptowanym Rocznym Planem Finansowym (RPF) realizacji przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju. Po 3 latach wdrażania Samorząd Województwa dokona weryfikacji wydatkowania środków przez LGD i ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Zasięg geograficzny Obszary działania Lokalnych Grup Działania.

21 Oś 4 - Lokalne Strategie Rozwoju - działania
Celem działania jest obsługa wnioskodawców składających projekty zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju przyjętą przez LGD i zatwierdzoną przez Samorząd Województwa. Wnioski te mogą dotyczyć projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oraz innych projektów, niekwalifikujących się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, ale przyczyniających się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawy jakości życia i/lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD.

22 Procedura i czas wyboru Lokalnych Grup Działania
1. LGD będzie musiało spełniać następujące wymagania: 1) Kryteria dostępu dla LGD: a) partnerstwo trójsektorowe składające się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, b) na poziomie decyzyjnym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia, c) LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju; obszar objęty strategią LGD jest spójny i obejmuje gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców; dla spójności obszaru objętego strategią dopuszcza się włączenie gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców,

23 Procedura i czas wyboru Lokalnych Grup Działania – cd.
d) obszar, na którym jest realizowana LSR, liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców, e) dopuszcza się możliwość działania wyłącznie jednej LGD na danym obszarze, f) LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i zapewnienia zadowalającego funkcjonowania partnerstwa. 2) Kryteria wyboru lub oceny LGD: a) 80% kryteria ogólne wyboru LGD określone na poziomie krajowym, b) 20% kryteria wyboru LGD określone regionalnie - zgodne ze strategią i priorytetami danego województwa.

24 Wybór Lokalnych Grup Działania
2. Umowy z wybranymi Lokalnymi Grupami Działania zostaną podpisane przez odpowiedni samorząd województwa na podstawie uchwały Regionalnego Komitetu ds. Leader (RKL). Po 3 latach od rozpoczęcia realizacji PROW przewiduje się weryfikację działalności LGD pod względem realizacji LSR oraz potencjału organizacyjno-administracyjnego i drugi nabór wniosków LGD. Planowana liczba Lokalnych Grup Działania Liczba Lokalnych Grup Działania będzie się zwiększać w miarę wdrażania osi 4 Leader. Można szacować, iż liczba Lokalnych Grup Działania będzie wynosiła pod koniec okresu programowania w latach co najmniej 200 LGD.

25 Udział obszarów wiejskich
Planowany procentowy udział obszarów wiejskich objętych zakresem działania Lokalnych Strategii Rozwoju Zaangażowanie w realizację osi 4 Leader będzie się zwiększać w miarę jej wdrażania. Szacuje się, iż pod koniec realizacji PROW podejściem Leader będzie objęte ok. 50% obszarów wiejskich spełniających kryteria określone dla tego podejścia.

26 Zasady finansowania LGD
Zaliczka ze środków krajowych, w wysokości 20% środków określonych w Rocznym Planie Finansowym (RPF), może być udzielona każdego roku realizacji PROW LGD, która ustanowi odpowiednie zabezpieczenie zaliczki. Kolejny wniosek o zaliczkę może być złożony przez LGD po rozliczeniu minimum 70% poprzedniej zaliczki. LGD składa wniosek o płatność w Samorządzie Województwa, z którym podpisała umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju - po każdym etapie lub roku realizacji Rocznego Planu Finansowego (RPF), który jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. W dniu składania przez LGD ostatniego wniosku o płatność w ramach Rocznego Planu Finansowego musi być rozliczona zaliczka przyznana na jego realizację tego RPF.

27 Budżet – Oś 4

28 Regionalny Program Operacyjny
OSIE PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO OŚ PRIORYTETOWA 1. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu

29 Regionalny Program Operacyjny - osie priorytetowe
OŚ PRIORYTETOWA 2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Działanie 2.2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.3 Infrastruktura energetyczna

30 Regionalny Program Operacyjny - osie priorytetowe
OŚ PRIORYTETOWA 3. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 3.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Działanie 3.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Działanie 3.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

31 Regionalny Program Operacyjny - osie priorytetowe
OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Działanie 4.1 Infrastruktura edukacyjna Działanie 4.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Działanie 4.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Działanie 4.4 Inwestycje w turystykę i kulturę

32 Regionalny Program Operacyjny - osie priorytetowe
OŚ PRIORYTETOWA 5. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA Działanie 5.1 Rewitalizacja miast Działanie 5.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Działanie 5.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo OŚ PRIORYTETOWA 6. POMOC TECHNICZNA Działanie 6.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Działanie 6.2 Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów

33 Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości-168mln euro Cel działania: Wsparcie dla rozwoju istniejących i powstawania nowych przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania. - wsparcie kapitałowe dla funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz innych instrumentów finansowych, - bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw m.in. na: - inwestycje typu start-up, przede wszystkim opartych na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy – wsparcie inwestycyjne, szkoleniowe, pomostowe, - tworzenie nowych miejsc pracy;

34 Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
inwestycje z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa, - inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, - zakup patentów i nowych technologii, - inwestycje z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT), - inwestycje z zakresu zarządzania jakością, - dostosowanie do wymogów środowiskowych, - tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych, np. Poprzez wsparcie wspólnych inwestycji i działań marketingowych firm, zakup środków transportu, o ile jest niezbędny dla świadczenia usług lub procesu produkcyjnego lub dystrybucji, a także - szkolenia dla pracowników powiązane z ww. typami projektów – w uzasadnionych przypadkach, - usługi doradcze i szkoleniowe.

35 Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu-23mln euro Cel działania: Rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu. Działanie realizowane będzie m.in. poprzez następujące typy projektów: - roboty budowlane związane z rozwojem lub poprawą bazy lokalowej, - zakup wyposażenia związanego z prowadzoną działalnością, - zatrudnienie i szkolenia osób zajmujących się obsługą przedsiębiorstw, - wsparcie udziału w regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy, - kampanie promocyjne i działania informacyjne.

36 Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu-37mln euro Cel działania: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wsparcie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Działanie realizowane będzie m.in. poprzez następujące typy projektów: - kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, - organizacja i realizacja przedsięwzięć promocyjnych, w tym targów, imprez wystawienniczych, - udział w targach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, - opracowanie i realizacja planów marketingowych oraz kampanii promocyjnych,

37 Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
tworzenie nowych i rozwój działalności istniejących zagranicznych przedstawicielstw i placówek, - tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, - promocja markowych produktów województwa, - badania lub analizy dotyczące rozwoju województwa, w tym .w zakresie potencjału inwestycyjnego regionu, - szkolenia i doradztwo w powiązaniu z ww. typami projektów, w tym dla administracji samorządowej w zakresie przygotowywania kompleksowych ofert inwestycyjnych i obsługi potencjalnych inwestorów.

38 Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Główne grupy beneficjentów osi priorytetowej: - przedsiębiorcy, - regionalne i lokalne fundusze poręczeń kredytowych, mikropożyczkowych i pożyczkowych, - instytucje otoczenia biznesu, - uczelnie, - jednostki badawczo-rozwojowe, - jednostki naukowe, - organizacje pozarządowe, - jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego), - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, - jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, - podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

39 Ministerstwo Gospodarki - Departament Turystyki
„Zasady dofinansowywania przez Ministerstwo Gospodarki - Departament Turystyki zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2007” I. ZADANIA PRIORYTETOWE NA 2007 ROK Upowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania środków na turystykę, w tym środków Unii Europejskiej, Tworzenie ponadregionalnych produktów turystycznych, w szczególności produktów turystyki uzdrowiskowej, poprzemysłowej i wiejskiej. Tworzenie produktów turystycznych mających na celu zwiększenie uczestnictwa w turystyce osób niepełnosprawnych. Opracowywanie strategii i programów rozwoju turystyki. Kształcenie, szkolenie i doskonalenie kadr zawodowych i społecznych dla turystyki,

40 Ministerstwo Gospodarki - Departament Turystyki
7. Podnoszenie jakości usług turystycznych i ich standaryzacja. Wytyczanie i znakowanie na terenie Polski szlaków: turystycznych, kulturowych, tematycznych. 8. Organizacja Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki pod hasłem: „Turystyka szansą dla kobiet.” 9. Organizacja Ogólnopolskiego Forum Turystyki. 10. Wspieranie krajowej turystyki młodzieżowej, poprzez: podnoszenie jakości bazy dla młodzieżowej turystyki krajowej - koncepcje i programy długofalowych działań, organizację cyklicznych, ogólnopolskich imprez krajoznawczo-historycznych (pow osób).

41 Ministerstwo Gospodarki - Departament Turystyki
REALIZATORZY ZADAŃ 1. O dofinansowanie zadań można ubiegać się tylko w przypadku, gdy realizacja zadania objętego dotacją będzie miała miejsce w terminie od 27 kwietnia do 12 listopada 2007 roku. 2. Oferty na konkurs mogą składać tylko zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, nie zaliczane do sektora finansów publicznych, których działalność w zakresie turystyki jest jednym z podstawowych celów statutowych, działające dłużej niż trzy lata (wymóg ten nie dotyczy Regionalnych Organizacji Turystycznych). III. SPOSÓB FINANSOWANIA ZADAŃ Dofinansowanie zadania następuje po wykonaniu zadania, na podstawie faktycznie poniesionych kosztów. W przypadku gdy zadanie jest realizowane sukcesywnie przez okres powyżej 5 miesięcy lub w przypadku gdy wysokość przyznanej dotacji wynosi minimum zł, dotacja może być udzielona w transzach, przy czym kolejna transza realizowana jest po rozliczeniu poprzedniej transzy.

42 Ministerstwo Gospodarki - Departament Turystyki
Kwota dotacji nie może przekraczać: 70% całkowitych kosztów realizacji zadania - w przypadku zadań w zakresie wytyczania i znakowania szlaków oraz poprawy jakości kształcenia kadr dla turystyki, 80% całkowitych kosztów realizacji zadania - w przypadku zadań dotyczących organizacji Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, 50% całkowitych kosztów realizacji zadania w przypadku realizacji pozostałych zadań.

43 Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich„ - MPiPS
I. Składane projekty realizują cel strategiczny Podstawowych kierunków działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" w roku 2007, jakim jest: zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez wsparcie: indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych, wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno - społecznego, wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora pozarządowego, promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego.

44 Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich„ - MPiPS
II. Wysokość środków na finansowanie Programu FIO w roku 2007 wynosi 30 mln zł. III. Maksymalny czas realizacji projektu: od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 r. IV. Ze względu na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na realizację Programu „FIO", istnieje możliwość złożenia nie więcej niż 2 wniosków w ramach ogłoszonego konkursu. V. Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy: 250 tys. zł, minimalna: 5 tys. zł. (łączna wnioskowana kwota dotacji dla wszystkich złożonych przez organizację wniosków nie może przekroczyć 250 tys. zł).

45 Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich„ - MPiPS
VI. Wymagany wkład własny: co najmniej 10% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł - wkład własny finansowy lub niefinansowy; dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys. zł - wkład własny finansowy); co najmniej 20% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 150 tys. zł do 250 tys. zł - wkład własny finansowy); VII. Termin składania wniosków: od 8 stycznia 2007 r. do 7 lutego 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego).

46 Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich„ - MPiPS
KOSZTY KWALIFIKOWALNE Ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), pokrywane będą jedynie niezbędne koszty związane BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania, w tym m. in.: Koszty osobowe administracji i obsługi projektu - do wysokości 10% wartości dotacji, Koszty osobowe merytoryczne Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu (w tym np. materiały szkoleniowe, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, przejazd beneficjentów, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp. ); Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu – w stosownej części, przypadającej na dany projekt (w tym np. opłaty za telefon/faks, opłaty pocztowe, czynsz, CO) – do wysokości 10% wartości dotacji;

47 Rządowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich„ - MPiPS
Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania – koszt zakupu lub wypożyczenia składnika majątku, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł i jednocześnie łączny koszt składników majątku nie większy niż 5% wartości dotacji. Oznacza to, że organizacja może zakupić kilka składników majątku, których cena nie przekracza 3500,00 zł za poszczególny składnik majątku, ale jednocześnie ich łączna wartość nie może przekroczyć 5% wartości dotacji. Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania – do wysokości 5% wartości dotacji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł.; Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu - Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) - do wysokości 5% dotacji, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł, chyba że projekt realizuje działanie FIO o charakterze promocyjnym.

48 Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBC
Priorytet 1: Zwiększenie konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej Działanie 1.1: Modernizacja i rozbudowa istniejących systemów transportowych w celu poprawy dostępności regionu; Działanie 1.2: Rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego; Działanie 1.3: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki. Priorytet 2: Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej oraz bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej Działanie 2.1: Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego; Działanie 2.2: Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych.

49 Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBC
Cele mikroprojektów: Cel główny: Stworzenie nowych oraz wsparcie istniejących polsko-białoruskich oraz polsko-ukraińskich sieci współpracy transgranicznej organizacji lokalnych i regionalnych w dziedzinach społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, gospodarczej i turystycznej. Fundusz służy wspieraniu bezpośrednich kontaktów pomiędzy mieszkańcami obszarów przygranicznych i kładzie podwaliny pod przygotowanie projektów o większej skali.

50 Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBC
Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów mogą zgłaszać: organy i jednostki administracji samorządowej i rządowej szczebla regionalnego i lokalnego; instytucje świadczące usługi publiczne zlecone przez te organy ; regionalne i lokalne przedstawicielstwa administracji rządowej szczebla centralnego odpowiedzialne za przeprowadzanie zadań publicznych na szczeblu regionalnym/lokalnym; organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje non-profit; Kościoły i grupy wyznaniowe; lokalne/regionalne organizacje turystyczne; instytucje badawcze, opieki zdrowotnej, kulturalne oraz edukacyjne; szkoły, uniwersytety i instytucje edukacyjne; urzędy pracy;izby handlowe; organizacje turystyczne, centra kultury, muzea, itp.; inne instytucje użyteczności publicznej, włączając w to instytucje kulturalne i turystyczne sektora finansów publicznych; Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe; Zarząd Lasów Państwowych;służby ratownicze;

51 Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBC
Fundusz będzie wspierał projekty w następujących sferach: Demokracja lokalna (np. wizyty samorządowców, wymiana doświadczeń); Rozwój gospodarczy (np. seminaria dotyczące małych i średnich firm, przedsięwzięcia promocyjne, kiermasze handlowe, informatory biznesowe, centra wspierania biznesu, konferencje); Turystyka (np. studia, plany, mapy, publikacje, budowanie centrów informacyjnych); Kultura i edukacja (np. programy wymiany kulturalnej pomiędzy społecznościami lokalnymi po obu stronach granicy, spotkania i studenckie programy wymiany, imprezy związane ze sztuką i folklorem, konferencje i seminaria); Ochrona środowiska (przygotowywanie studiów, oceny ryzyka i problemów, seminariów poświęconych ochronie środowiska, działań budujących świadomość społeczną odnośnie istniejących problemów związanych ze stanem środowiska naturalnego); Ochrona zdrowia (np. kursy szkoleniowe dla ratowników wodnych, wspólne korzystanie z zasobów i infrastruktury o charakterze przygranicznym); Bezpieczeństwo granic (np. seminaria, projekty poświęcone przeciwdziałaniu przemytowi towarów, itp.).

52 Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBC
Kwoty dofinansowania minimalna kwota wsparcia projektu ze środków EFRR wynosi EUR; maksymalna kwota wsparcia wynosi EURO; minimalny wkład własny beneficjenta po wewnętrznej stronie granicy UE wynosi 25% kwalifikowanych kosztów projektu (możliwe jest współfinansowanie 10 % wkładu własnego beneficjenta z budżetu państwa);

53 INTERREG- Program operacyjny współpracy transgranicznej Polska - Republika Słowacka
Priorytet I. Rozwój infrastruktury transgranicznej Priorytet II. Rozwój społeczny i gospodarczy Indykatywna lista działań: - wspieranie rozwoju sieci współpracy polityków, ekonomistów i cywilów, którzy zajmą się poszczególnymi działaniami tematycznymi na terenie wspieranych regionów - rozwój wspólnych usług edukacyjnych. - wspólne systemy rozwoju rynku pracy i świadczeń socjalnych - rozwój transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami biznesowymi, badań i rozwoju - wspieranie transgranicznego rozwoju działań przemysłowych i grup przemysłowych - wspieranie rozwoju nowych produktów i lepsze zarządzanie turystyką, kulturą i tradycyjnym rzemiosłem - inwestycje w transgraniczną infrastrukturę - organizacja wspólnych transgranicznych przedsięwzięć turystycznych i kulturowych na terenach przygranicznych - wspieranie w tworzeniu wspólnych produktów kulturowych, turystycznych i tradycyjnego rzemiosła - wspieranie wspólnego systemu ratownictwa - rozwój i wdrażanie wspólnych usług elektronicznych

54 INTERREG- Program operacyjny współpracy transgranicznej Polska - Republika Słowacka
Indykatywni końcowi beneficjenci: - jednostki samorządowe wraz z ich związkami i stowarzyszeniami - jednostki administracji państwowej ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych - organizacje pozarządowe non profit

55 INTERREG- Program operacyjny współpracy transgranicznej Polska - Republika Słowacka
Priorytet III. Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikro projekty) Indykatywna lista działań: - wzmocnienie współpracy - odnowienie i podtrzymanie tradycji regionalnych i kulturalnych - rozwój edukacji i zasobów ludzkich - rozwój wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji, sportu i kultury - wspieranie w tworzeniu wspólnych produktów kulturowych, turystycznych i tradycyjnego rzemiosła - wspieranie projektów małych przedsiębiorstw Indykatywni beneficjenci końcowi: - jednostki samorządowe wraz z ich związkami i stowarzyszeniami - jednostki administracji państwowej ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych - organizacje pozarządowe non profit Suma finansowania na lata 2007 –  000

56 Sposób na biedę na wsi Fundacja Wspomagania Wsi, Program Małych Dotacji GEF/SGP UNDP, Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Ogłaszają konkurs grantowy realizowany we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców - Nasz sposób na biedę na wsi czyli co można zrobić za złotych by ograniczyć biedę w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim? Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, którego istotą będzie podejmowanie działań trwałych, przynoszących wymierne skutki w zwalczaniu przyczyn ubóstwa (w tym bezrobocia), które jednocześnie będą przeciwdziałać pogłębianiu się bierności i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych.

57 Sposób na biedę na wsi Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi złotych, minimalna złotych.

58 Sposób na biedę na wsi - przykładowe projekty
Witamy w Lubnowie – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju, Promocji Wsi Lubnów i Okolic Realizacja projektu polegać będzie na utworzeniu stałej bazy noclegowej w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie. Osada neandertalska – ośrodek edukacyjny Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „ZACHARIASZ” Realizacja projektu będzie polegać na utworzeniu plenerowego ośrodka edukacyjnego pod nazwą „osada neandertalska”, przy współpracy z Muzeum Archeologicznym Miasta Krakowa oraz Ojcowskim Parkiem Narodowym. Wabienie Turysty - Stowarzyszenie Aktywnej Młodzieży SAM Piotrowice, Strzyżewice, województwo lubelskie Celem projektu jest stworzenie na terenie gminy Strzyżewice dwóch pól namiotowych. „Gościnne Zagrody” – trasa rowerowa szansą na stworzenie gospodarstw ekologicznych Rada Sołecka wsi Kujakowice Dolne Realizacja projektu polegać będzie na propagowaniu idei tworzenia gospodarstw ekologicznych.

59 Program AGRO-SMAK 2 Granty przeznaczone są na dofinansowanie wyróżniających się inicjatyw związanym z rozwojem systemu wytwarzania i uznawania regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych oraz tworzeniem rynku tych produktów w Polsce. Granty udzielane są m.in. na: - tworzenie i rozwój organizacji producenckich, - doskonalenie kompetencji kadr, - inicjatywy wspierające rozwój rynku produktów regionalnych i lokalnych. O dofinansowanie mogą się ubiegać: - organizacje samorządu gospodarczego, - jednostki samorządu terytorialnego i im podległe, - organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych.

60 Program AGRO-SMAK 2 Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50.000 PLN.
Mikrogranty  Programu „Agro-Smak 2” Mikrogranty przeznaczone są na wsparcie drobnych inicjatyw związanych z promocją i rozwojem produktów regionalnych i tradycyjnych.  O dofinansowanie ubiegać się mogą instytucje i organizacje działające na rzecz rozwoju produktów regionalnych i lokalnych.  Maksymalna kwota dofinansowania wynosi PLN  Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Programu „Agro-Smak 2”na kwotę nie większą, niż 80% ogólnych kosztów netto projektu. Co najmniej 20%kosztów netto projektu powinny pokryć wkłady finansowe pochodzące z innych źródeł.

61

62 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” Rzeszów Ul. Gałęzowskiego 6/319 Tel./fax. (017) Mail:


Pobierz ppt "Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój turystyki oraz działań związanych z promocją regionu, kultury i tradycji Krzysztof Staszewski Stowarzyszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google