Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa perspektywa efs na bazie doświadczeń PO KL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa perspektywa efs na bazie doświadczeń PO KL"— Zapis prezentacji:

1 Nowa perspektywa efs na bazie doświadczeń PO KL
Paweł ChorążY, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS, Ministerstwo rozwoju Regionalnego

2 Czego nauczyła nas realizacja efs w Polsce w latach 2004-2013?
Evidence-based policy – EFS oparty na faktach; Podejście rezultatowe do realizacji EFS; Prymat jakości wsparcia nad efektami ilościowymi; Rola katalizacyjna w latach oraz rola koncentrująca wsparcie w latach ; Realizacja wsparcia tam, gdzie zdefiniowana została potrzeba = decentralizacja EFS.

3 Decentralizacja EFS EFS EFS

4 EFEkty EFS (1) 45,3% bezrobotnych uczestników projektów podjęło pracę w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie; Wsparciem objęto ponad 350 tys. osób młodych i prawie 110 tys. starszych; 38% uczestników z najmłodszej grupy wiekowej (15-24) wspieranej w ramach PO KL znalazło pracę – staże główną formą wsparcia młodzieży (61%); Po udziale w projekcie u 25% pracujących uczestników projektów odnotowano wzrost dochodu; Po zakończeniu udziału w projekcie pracuje 23% osób z niepełnosprawnościami; 67% osób, które otrzymały wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej kontynuowało ją przynajmniej po 18 miesiącach od momentu zarejestrowania;

5 EFEKTY EFS (2) Ok. 25 tys. pielęgniarek i położnych ukończyło studia pomostowe dzięki wsparciu z EFS; Liczba placówek wychowania przedszkolnego wzrosła średnio o Wysoka trwałość przedszkoli utworzonych w ramach wsparcia z EFS – 87%. Po udziale w projektach EFS 41% bezrobotnych kobiet znalazło pracę; Podjęto liczne działania na rzecz promocji elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy – 81% firm-uczestników projektów PO KL ukierunkowanych na upowszechnianie godzenia życia zawodowego z rodzinnym stosuje elastyczny czas pracy; Rozwój kompetencji i umiejętności: dzięki udziałowi w projekcie EFS 94% uczestników jest cenniejszym pracownikiem dla swojego pracodawcy, 92% lepiej radzi sobie z rozwiązywaniem problemów, 87% chce kontynuować edukację i nabywać nowe umiejętności;

6 Rynek pracy EFS EFS Nastawienie na efektywność i jakość; Wsparcie bezpośrednie dla osób udzielane z poziomu RPO, ALE: wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej dla osób młodych w wieku lata = w PO WER; Wprowadzenie systemu instrumentów zwrotnych, dotacje tylko dla grup szczególnie defaworyzowanych; Przygotowanie gmin do organizacji opieki żłobkowej, rozwój opieki żłobkowej i innych form opieki w ramach RPO; Większa koncentracja na grupach defaworyzowanych – osoby młode, starsze, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kompetencjach. Dotacje, pożyczki jako pilotaż; Pilotaż żłobków i ustawa żłobkowa.

7 Integracja społeczna EFS 2007-2013 EFS 2014-2020
Koncentracja środków i wysiłków na budowie stabilnego systemu wsparcia rozwoju ekonomii społecznej; Niewystarczające mechanizmy współpracy różnych instytucji na poziomie lokalnym na rzecz zwalczania wykluczenia społecznego. Reorientacja interwencji pod kątem specjalnych potrzeb grup docelowych; Nowe możliwości w zakresie wsparcia usług społecznych i zdrowotnych (usługi opiekuńcze, deinstytucjonalizacja) Rozwój instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej; Wykorzystanie doświadczeniach PO KL w obszarze zachodzących procesów demograficznych; Silniejsze ukierunkowanie na redukcję ubóstwa; Podporządkowanie inwestycji w infrastrukturę społeczną celom społecznym dot. włączenia społecznego i redukcji ubóstwa; Wzmacnianie systemu wsparcia ekonomii społecznej (jakość i stabilność).

8 Szkolenia w efs EFS 2007-2013 EFS 2014-2020
Ograniczony wpływ odbiorców wsparcia na zakres oferty szkoleniowej - dominacja strony podażowej nad popytową; - dystrybucja środków za pośrednictwem instytucji szkoleniowych; - niewielka liczba projektów kompleksowych, uwzględniających różne typy wsparcia. Popytowe podejście do szkoleń centralny podmiot działań edukacyjnych: odbiorca wsparcia i jego potrzeby system zintegrowany z RUR oraz KSK odbiorca sam decyduje o wyborze usługi rozwojowej możliwość szybkiej reakcji na występujące potrzeby odbiorców wsparcia

9 Edukacja EFS EFS Tworzenie i wsparcie inwestycyjne przedszkoli; Programy rozwojowe szkół; Upowszechnianie edukacji osób dorosłych. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania; Rozwój współpracy przedsiębiorców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi; Dalsza modernizacja Krajowego Systemu Kwalifikacji; Rejestr Usług Rozwojowych.

10 Szkolnictwo wyższe EFS 2014-2020
Precyzyjne określenie kierunków kształcenia zamawianego i modyfikacja kierunków studiów w kontekście kształconych kompetencji; Wzmocnienie działań na rzecz otwartości i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego; Kontynuacja wsparcia kształcenia kadr medycznych; Nacisk na przedsiębiorczość, kompetencje miękkie, umiejętności praktyczne EFS Wysoka jakość kształcenia + Poprawa sytuacji absolwentów na rynku pracy

11 Dobre rządzenie EFS Przejście z podejścia instytucjonalnego na rzecz podejścia problemowego; PO WER kontynuacją reform rozpoczętych w Priorytecie V PO KL; Poprawa jakości prawa, w szczególności związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej; Prokliencka administracja; Efektywne zarządzanie publiczne; Sprawne i przejrzyste sądy i prokuratury.

12 Innowacje społeczne EFS 2007-2013 EFS 2014-2020
horyzontalne podejście do wdrażania innowacji społecznych i projektów realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi wdrażanie działań ponadnarodowych i innowacyjnych w jednej wydzielonej osi priorytetowej krajowego programu operacyjnego PO WER

13 Dziękuję za uwagę Paweł ChorążY,
Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS, Ministerstwo rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Nowa perspektywa efs na bazie doświadczeń PO KL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google