Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Marian Krupa. 1.Kluczowe definicje 2.Postrzeganie jakości 3.Pomiar i ocena jakości 4.Koszty jakości 5.Nagrody jakości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Marian Krupa. 1.Kluczowe definicje 2.Postrzeganie jakości 3.Pomiar i ocena jakości 4.Koszty jakości 5.Nagrody jakości."— Zapis prezentacji:

1 dr Marian Krupa

2 1.Kluczowe definicje 2.Postrzeganie jakości 3.Pomiar i ocena jakości 4.Koszty jakości 5.Nagrody jakości

3 dr Marian Krupa jakość zarządzanie zarządzanie jakością

4 dr Marian Krupa ( łac. qualitas ) pewien stopień doskonałości [Platon, Cyceron]. Zgodność z normami prakseologicznymi (efektywność i skuteczność) [Kotarbiński]. Stosunek efektu użytkowego do kosztów [Cholewicka-Goździk]. Sposób (metoda) zarządzania [Feigenbaum]. Pełne zaspokojenie potrzeb klienta [Banka, Stabryła]. Stopień zgodności z wzorcem [Juran]. Conformance to requirements [Crosby]. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.

5 dr Marian Krupa Jakość to pojęcie względne, nie istnieje sama w sobie i dlatego można tylko mówić o jakości wyrobu w powiązaniu z celem [Ettinger]. Jakość jako piękno stanowi sąd wartościujący, którego autorem jest każdy użytkownik [Platon]. Jakość jest wartością samą w sobie (wartość autoteliczna) – koncepcja filozoficzna [Hamrol]. Jakość to stopień zbliżenia się do doskonałości [Platon/Hamrol]. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

6 dr Marian Krupa Jakość jest swoistą filozofią życia - styl życia, profesjonalizm w biznesie, ponadprzeciętny etos pracy [M. Krupa]. Jakość jest pewnym ideałem, do którego dążymy poprzez strumień ciągłych, małych udoskonaleń [koncpecja Kaizen] Jakość to stan świadomości wszystkich uczestników biorących udział w procesie powstawania i utrzymywania odpowiedniego poziomu wyrobu lub usługi [Skrzypek]. Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka [Ruskin]. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

7 dr Marian Krupa Zapewnienie postulatu sprawnościowego – działaj efektywnie i skutecznie. Koordynowanie działań w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Proces realizowany w ramach funkcji planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Proces rozwiązywania problemów decyzyjnych w ramach realizacji zdefiniowanych zadań, np. projektu IT. Proces analizowania, diagnozowania i doskonalenia ludzkich działań o wielorakim charakterze. Proces definiowania strategii, projektowania i wdrażania modelu biznesowego, realizacji działań operacyjnych i ich oceny. Implementacja metod i technik zarządzania (w tym narzędzi IT).

8 dr Marian Krupa Zarządzanie jakością to pewien stan świadomości polegający na tym, że zmiany wprowadzane w przedsiębiorstwie mają służyć nie tylko wzrostowi produktywności, ale także, a może, przede wszystkim doskonaleniu jakości [Hamrol]. Zarządzanie jakością – zarządzanie zasobami i procesami, przez pryzmat efektów kojarzonych z jakością [Hamrol]. Zarządzanie jakością – ustanawianie i stosowanie w organizacjach praktycznych zasad i wzorców postępowania, pozwalających na uzyskanie w sposób ekonomiczny jakości zaspokajającej jak najpełniej oczekiwania jej klientów [Hamrol]. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

9 dr Marian Krupa Zarządzanie jakością obejmuje cały cykl życia wyrobu od badania rynku i marketingu do serwisu, obsługi posprzedażowej i wykorzystania surowców wtórnych [Skrzypek]. Powtarzanie cyklu w ramach życia wyrobu pozwala rozwinąć model zarządzania jakością – spirala jakości [Skrzypek]. Zarządzanie jakością to funkcja kierownictwa, której celem jest stworzenie systemu jakości [Skrzypek]. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.

10 dr Marian Krupa Polityka jakości – formalny zapis zamierzeń i celów przedsiębiorstwa w zakresie jakości wyrażony przez najwyższe kierownictwo – poziom strategiczny. Zapewnienie jakości – działania na poziomie taktycznym polegające na wypracowaniu skutecznych metod działania zapewniających osiągnięcie wymaganego poziomu jakości. Sterowanie jakością – działania na poziomie operacyjnym mające na celu spełnienie wymagań jakościowych. A. Stabryła, Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2002.

11 dr Marian Krupa techniczna kontrola jakości, statystyczna kontrola jakości sterowanie jakością kompleksowa analiza sprawności przedsiębiorstwa analiza wartości wyrobów / analiza wartości przedsiębiorstwa kompleksowe zarządzanie przez jakość (TQM) normy zarządzania jakością (ISO serii 9000) A. Stabryła, Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2002. Nurty rozwojowe w zarządzaniu jakością [Stabryła] :

12 dr Marian Krupa 1. Uzyskanie wymaganego poziomu jakości wyrobów i usług (kryterium optymalności) zgodnie z potrzebami klienta. 2. Osiągnięcie stanu wysokiej sprawności organizacyjno- technicznej, społecznej i ekonomicznej przedsiębiorstwa. A. Stabryła, Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2002. Cele (generalne) i funkcje zarządzania jakością: W oparciu o cele generalne przygotowujemy tzw. klasyfikator (strukturę hierarchiczną) celów, funkcji i zadań na coraz to niższych poziomach szczegółowości. Jako kluczową zasadę należy przyjąć konieczność logicznego powiązania celów i funkcji na wszystkich poziomach analizy.

13 dr Marian Krupa Cele i funkcje - klasyfikator Cel główny - rzędu zerowego (Po): Publikacja prac naukowo- dydaktycznych FUNKCJE: Cele uzupełniające (1-go rzędu): 1. Zapewnienie prawidłowej pracy w obszarze pozyskiwania autorów oraz nabywanie praw do tytułów 2. Ekonomiczne i jakościowe prowadzenie prac redakcyjnych (aspekt wykonawczy) 3. Prowadzenie sprzedaży publikacji naukowo-dydaktycznych dla zapewnienia zbytu na publikowane prace 4. Zapewnienie efektywnej administracji i finansowania publikacji. FUNKCJE: Cele uzupełniające (2-go rzędu): 1.1. Opracowywanie profilu wydawnictwa i strategii działań w obszarze poszukiwań autorów i pozyskiwania tytułów 1.2. Prowadzenie, przygotowywanie i podpisywanie umów autorskich 1.3. Prowadzenie ewidencji i analizy baz danych autorów; Zadania (3-go rzędu):

14 dr Marian Krupa WYSOKA JAKOŚĆ (WYROBÓW/ USŁUG) Włączenie polityki jakości do strategii przedsiębiorstwa Zaangażowanie naczelnego kierownictwa firmy Doskonalenie jakości celem każdego kierownika Bezwzględne spełnianie ustalonych wymagań Zapobieganie wadom Metoda zero defektów i osiąganie ustanowionych standardów Dobór i szkolenie wykonawców / pracowników Zbudowanie systemu informacyjnego zarządzania jakością Kontrolowanie (sterowanie) procesu wytwórczego Świadczenie więcej niż się wcześniej zapowiada Eliminacja stosowania arbitralnych norm oceny Stosowanie metod statystycznych A. Stabryła, Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2002.

15 dr Marian Krupa Jakość nie jest dziełem przypadku – wymaga racjonalnego zdefiniowania celów i konsekwentnego działania w zakresie zapewnienia wymaganych standardów jakościowych – zarządzania jakością (polityka jakości); Jakość stanowi fundamentalny wyznacznik konkurencyjności i wzrostu wartości przedsiębiorstwa / organizacji – postulat ekonomiczny. Jakość ma swoją cenę, dlatego ważnym elementem procesu decyzyjnego (zarządzania jakością) jest poszukiwanie rozwiązań optymalnych – równoważenie celów jakościowych z kosztami jakości. PODSUMOWANIE:

16 dr Marian Krupa perspektywa wielowymiarowa perspektywa funkcjonalna perspektywa branżowa perspektywa społeczna / kulturowa

17 dr Marian Krupa Wielowymiarowe spostrzegania jakości zależy od [Hamrol] : A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007. 1. Rodzaju produktu / wyrobu: np. samochód, rower itd.; produkt materialny /niematerialny; usługa /działanie; 2. Charakterystyka / cechy : funkcjonalność, ekonomiczność, estetyka, niezawodność, trwałość, prestiż / marka, dostępność itd.; 3. Podmiot postrzegający : klient, partner, pracownik; 4. Cykl życia produktu : faza projektowania wyrobu, projektowanie procesów, realizacji dystrybucji i eksploatacji.

18 dr Marian Krupa Spostrzegania jakości zależy od różnych perspektyw funkcjonalnych [Stabryła, Krupa] : 1. Obszar produkcji: kluczowy problem marnotrawstwa, koordynacji, standaryzacji, usterki i braki, koszty jakościowe wytwarzania; 2. Obszar zakupów : problem optymalizacji procesu zakupowego, wybór dostawcy, wielkości i jakości dostaw, płynność zaopatrzenia; 3. Obszar sprzedaży : poziom zapasów a dostępność towarów, obsługa posprzedażowa, satysfakcja klienta, koszty zewnętrzne; 4. Obszar administracji : optymalizacja kosztów wewnętrznych, procedury obiegu dokumentów, zgodność z prawem.

19 Spostrzegania jakości zależy od różnych perspektyw branżowych, sektorowych [Krupa] : 1. Produkcja masowa: kluczowy problem marnotrawstwa, pracy zespołowej, świadomości projakościowej, koordynacji, standaryzacji, usterki i braki; 2. Usługi: satysfakcja klienta, personifikacja oferty, elastyczność, wysokie morale, dobra atmosfera pracy, przyjazny styl zarządzania; 3. Administracja publiczna : problem procedur, znajomość i przestrzeganie prawa, problem motywacji, optymalizacja obiegu dok.; 4. IT: podejście projektowe, asymetria informacji, zarządzanie zmianą.

20 dr Marian Krupa Spostrzegania jakości z perspektywy etycznej – jakość dobrem wspólnym: Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 36. Watykan 1991. Jest jednak oczywiste, że dziś problem polega nie tylko na tym, by dostarczyć człowiekowi odpowiednią ilość dóbr, ale także by zaspokoić zapotrzebowanie na jakość : jakość towarów produkowanych i konsumowanych, jakość usług, z których się korzysta, jakość środowiska naturalnego i życia w ogóle. [Jan Paweł II]

21 dr Marian Krupa cele standaryzacja i normalizacja pomiar cech skale pomiarowe ocena jakości business intelligence

22 dr Marian Krupa WERYFIKACYJNE (zapewnienie jakości, benchmarking) – sprawdzenie, ocenienie stopnia zgodności pomiaru ze standardem, normą, wzorcem. WALIDACYJNE (normalizacja, standaryzacja) – zdefiniowanie normy, standardu, wzorca w wybranym zakresie realizacji produktu, usługi, procesu CELE pomiaru i oceny: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

23 dr Marian Krupa Standard (cel jakościowy) powszechnie przyjęty model, rozwiązanie, procedura; odpowiadający wymaganiom, normom sposób postępowania; podstawowa, masowa wersja produktu/ usługi; ustalenie (obowiązujący wzorzec) zapisane w normie. STANDARD a NORMA: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007. Norma (uzasadnienie, źródło, charakterystyka jakościowa) zbiór dyrektyw (technologicznych, ekonomicznych, logistycznych, organizacyjnych, etycznych, kulturowych itd.), wartości, kryteriów i skal.

24 dr Marian Krupa aspekty pozytywne racjonalne ograniczenie możliwości przypadkowego wyboru, decyzji; powtarzalność w zakresie tzw. dobrych praktyk; kontrola jakości – poziom operacyjny; możliwość sterowania w celu zapewnienia jakości. NORMALIZACJA: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007. aspekty negatywne przyrost biurokracji, wzrost kosztów administracyjnych, irytacja, opór; ograniczenie innowacji, przedsiębiorczości, satysfakcji z pracy; paraliż decyzyjny w sytuacjach nietypowych.

25 dr Marian Krupa Skuteczne zarządzanie jakością wymaga poddanie badanego wyrobu, procesu, systemu pomiarowi – wynikiem jest ocena jakości. Aby wykonać ocenę jakości należy ustalić zbiór cech (czynników, parametrów, funkcji) według których ocena jest wystawiana. Rozróżniamy cechy mierzalne (mierzone i wyrażona za pomocą odpowiedniej jednostki miary, liczby) i niemierzalne (opis słowny). Cechy mierzalne (ilościowe) nazywamy wielkościami ( measures ), a cechy niemierzalne (jakościowe) atrybutami ( attributes ). POMIAR CECH - proces oceny jakości (diagnoza): A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

26 dr Marian Krupa Cecha – każdy dający się opisać (mierzalnie, niemierzalnie) element orzekający o danym obiekcie (wyrobie, systemie). Charakterystyka wybranego obiektu jest zbiorem cech powiązanych ze sobą w pewną jednorodną właściwość (zasada 20/80). Rozróżniamy (porządkujemy) charakterystyki ( kategorie / funkcje pierwszego rzędu) w sposób następujący, np.: - fizyczne, ergonomiczne, funkcjonalne, sensoryczne, behawioralne. POMIAR CECH: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

27 dr Marian Krupa Cecha mierzalna pozwala rozróżnić następujące stany (oceny): - najlepszy – zgodny z normą, optymalny, wymagany, oczekiwany; - dopuszczalny na granicy (w zakresie tolerancji); - niezgodny, ale na granicy dopuszczalności - niedopuszczalny – poza granicami; całkowicie odbiegający od normy POMIAR CECH – ocena wyników pomiaru: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007. norma dolna granica górna granica ABCD

28 dr Marian Krupa Wyróżniamy ogólnie następujące stany jakościowe : o dobry / zły o pozytywny / negatywny o zgodny / niezgodny o prawidłowy / wadliwy (brak) OCENA JAKOŚCI: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

29 dr Marian Krupa skala NOMINALNA skala PORZĄDKOWA skala PRZEDZIAŁOWA skala ILORAZOWA SKALE POMIAROWE – jaką wartość ma jakość?: - wartości, stany cech są wyrażane i uporządkowane według wcześniej zdefiniowanej skali pomiarowej. Wyróżniamy: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

30 dr Marian Krupa Skala NOMINALNA – ocena według kategorii porządkowanie wyników obserwacji cech z przypisaniem do wcześniej zdefiniowanych grup, kategorii, zbiorów. np. ze względu na kolor (czerwony, zielony), gabaryty, użyteczność itd. możemy stwierdzić jedynie w jakim stopniu pozyskane wyniki różnią się ze względu na przynależność do poszczególnych zbiorów – kategorii. SKALE POMIAROWE: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

31 dr Marian Krupa Skala PORZĄDKOWA – kategorie + oceny porządkowanie wyników obserwacji cech z przypisaniem do wcześniej zdefiniowanych grup oraz wartości porządkowych. np. ze względu na kolor, czerwony – wartość 1; zielony – wartość 2. pozwala ocenić, czy dany pomiar jest lepszy czy gorszy - nie wiemy jednak o ile jest lepszy czy gorszy. SKALE POMIAROWE: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

32 dr Marian Krupa Skala PRZEDZIAŁOWA – przedziały wartości pozwala ocenić różnicę pomiędzy wynikami pomiaru; np. wartości w przedziale od 2-4 są oceniane jako dobre (norma); wyniki są umieszczane w przedziałach liczbowych; odległością obiektów jest różnica między wynikami obserwacji wyrażona w odpowiednich jednostkach. SKALE POMIAROWE: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

33 dr Marian Krupa Skala ILORAZOWA – wystandaryzowana skala pomiarowa! najmocniejsza skala – musi zawierać naturalne zero; znaczenie ma nie tylko odległość między dwiema wartościami pomiaru, ale także iloraz odległości wpisany w wystandaryzowaną przez jednostki miary skalę pomiarową; np. temperatura (stopnie C), odległość (m), szerokość (mm), przekrój; Skala ilorazowa nie nakłada ograniczeń w stosowaniu działań matematycznych i metod statystycznych. SKALE POMIAROWE: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

34 dr Marian Krupa Wybrane wskaźniki pomiaru niezgodności : o DPU ( Defects per Unit ) – Liczba niezgodności stwierdzonych w próbce podzielona przez liczbę jednostek w próbce. o DPO ( Defects per Opportunity ) – Liczba niezgodności stwierdzonych w próbce do liczby ich możliwych wystąpień w próbce. o DPMO ( Defects per Milion Opportunities ) – Liczba niezgodności na jeden milion możliwych wystąpień. OCENA JAKOŚCI: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

35 dr Marian Krupa Wybrane wskaźniki pomiaru niezgodności - przykład : o DPU ( Defects per Unit ): 33 usterek / 450 pomiarów (próbek) DPU = 0,0733 o DPO ( Defects per Opportunity ): 33 usterek / (450 pomiarów x 5 możliwych usterek); DPO = 0,01466 o DPMO ( Defects per Milion Opportunities ) – 33 usterek / (450 pomiarów x 5 możliwych usterek) x 10 6 ; DPMO = 14 666,66 (pomiędzy 3,5 a 4 sigma) OCENA JAKOŚCI: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

36 dr Marian Krupa OCENA JAKOŚCI – w kierunku Business Intelligence:

37 dr Marian Krupa 1. Zdefiniuj przedmiot, zakres i cel pomiaru (co? i po co?) 2. Dobierz odpowiednią metodę (techniki, instrumenty, narzędzia, metodyka) pomiaru (jak mierzyć?) 3. Zdefiniuj skale, czynniki oceny (jak oceniać?) 4. Przeprowadź pomiar zgodnie z przyjętą metodą (pkt. 2) 5. Przeprowadź ocenę jakościową wyników (pkt. 3) 6. Przedstaw wnioski – działania korygujące, doskonalenie (co robić aby było lepiej?) PROCES OCENY JAKOŚCI - metodologia :

38 BUSINESS INTELLIGENCE – IT a zarządzanie jakością Do pewnego stopnia Business Intelligence (BI) traktować można jako nowe określenie rozwiązań dobrze znanych w informatyce (Systemy Informacyjne, Systemy Informowania Kierownictwa, Systemy Wspomagania Decyzji, Systemy Informacji Strategicznej) [T. Żmudzin]. W współczesnym modelu zarządzania, w tym zarządzania jakością, systemy typu BI umożliwiają inteligentne zarządzanie informacją dotyczącą jakości, tj. zbieranie, porządkowanie, ocenianie i komunikowanie w zakresie zapewnienia i sterowania jakością.

39 BUSINESS INTELLIGENCE – IT a zarządzanie jakością Business Intelligence (BI) – systemowe pozyskiwanie analitycznej informacji dla biznesu z różnych obszarów funkcjonalnych działalności przedsiębiorstwa. O jakości rozwiązań BI nie stanowi jedynie dostępność informacji (syndrom nadmiaru informacji) ile raczej umiejętność użytecznego jej zintegrowania, skorelowania i prezentacji. Rozwiązaniem klasy BI można określić system zapewniający 1)zestaw technologii oraz produktów udostępniających użytkownikom 2) informacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 3) podejmowania strategicznych decyzji biznesowych, w tym o charakterze jakościowym.

40 BUSINESS INTELLIGENCE – IT a zarządzanie jakością

41 dr Marian Krupa rachunek kosztów jakości koszt jakości a wynik finansowy optymalny poziom kosztów jakości

42 dr Marian Krupa Jakość nic nie kosztuje. Kosztuje brak jakości – czyli działanie spowodowane niewykonaniem pracy dobrze za pierwszym razem [Crosby] Rachunek kosztów jakości może być jednym z narzędzi oceniania efektywności systemu zarządzania jakością [Hamrol]. Rachunek kosztów jakości umożliwia usuwanie przyczyn marnotrawstwa [Hamrol]. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

43 dr Marian Krupa Jakość ma bezpośredni wpływ na rachunek ekonomiczny. Polega on na: 1. Wpływ na dochody (obrót) – wyższa jakość umożliwia wzrost sprzedaży przy wyższym poziomie cen. 2. Wpływ na koszty – 1) zwiększa nakłady na proces budowania projakościowej organizacji i zarządzania; 2) obniża koszty eksploatacji, produkcji, sprzedaży, dystrybucji itd. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

44 dr Marian Krupa A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

45 dr Marian Krupa Rachunek kosztów jakości – działania: 1. Ewidencjonowanie – księgowe ujęcie kosztów jakości w relacji do faz cyklu życia wyrobu, obszaru funkcjonalnego itd. 2. Obliczanie kosztów jakości – koszty zapewnienia jakości w uwzględnieniem miejsc ich powstawania (MPK / CZ). 3. Analiza kosztów jakości – zestawienie danych, analiza wskaźnikowa, modelowanie typu what-if, optymalizacja. 4. Działania korygujące – dostosowanie i monitorowanie zmian w zakresie zapewnienia i sterowania jakością. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

46 dr Marian Krupa Rachunek kosztów jakości – główne składniki: Koszt zapewnienia jakości (opt.) – koszt zarządu, koszty administracyjne, koszty szkoleń zarządu, audyty, opracowania dokumentacji, certyfikacji itd. Koszt pomiaru i oceny jakości (opt.) – zakup aparatury i jego legalizacja, oprogramowanie, koszty kontroli, szkolenia, analizy i dokumentacja. Koszt zapobiegania (opt.) – szkolenia w zakresie świadomości jakościowej, koszt wdrożeń systemów jakościowych typu zero defektów. Koszty niezgodności (min.) – koszty wykrytych braków, koszt obsługi reklamacji, naprawy, upusty za złą jakość, koszt utraty marki, prestiżu. Całkowite koszty jakości (opt.) – suma wszystkich składników kosztów jakościowych. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

47 dr Marian Krupa Rachunek kosztów jakości – wskaźniki: Całkowite koszty jakości / Przychody ze sprzedaży (Kcs) – obliczamy najbardziej optymalny poziom kosztów jakości do efektu jakim jest wielkość sprzedaży. Im niższy poziom wartości wskaźnika tym lepiej. W praktyce [Juran] wskaźnik przyjmuje wartości: od 0,5 do 25 (zależenie od zaawansowania technologicznego procesu wytwarzania). Całkowite koszty niezgodności / Całkowite koszty jakości (Knj) – obliczamy najbardziej optymalny poziom kosztów niezgodności do całkowitych kosztów jakości. Im niższy poziom wartości wskaźnika tym lepiej. W praktyce [Juran] wskaźnik przyjmuje wartości: od 20 do 40. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

48 dr Marian Krupa Możliwe relacje między wskaźnikami kosztów Kcs i Knj Kcs: Koszty jakości Knj: Koszty niezgodności NIEKORZYSTNA Koszty jakości są relatywnie niskie, ale niestety zbyt wysokie w stosunku do kosztów niezgodności. A B C A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007. D NIEKORZYSTNA!!! Wysokie koszty jakości nie obniżają kosztów niezgodności. Totalne marnotrawstwo!!! OPTYMALNA Koszty jakości są relatywnie niskie, przy niskim poziomie kosztów niezgodności. NIEKORZYSTNA Koszty niezgodności są relatywnie niskie, ale wynika to z stosunkowo wysokich nakładów na zapewnienie jakości.

49 dr Marian Krupa OPTYMALIZACJA: Koszty jakości a poziom jakości Czy możliwe jest zdefiniowanie, zaprojektowanie optymalnego modelu zarządzania jakością? OPTYMALIZACJA - metoda, sposób zaprojektowania najlepszego (?) z możliwych rozwiązania; uwzględniając kryteria, cechy, priorytety rozwiązania modelowego (wzorcowego). Optymalizacja zakłada poszukiwanie rozwiązań zgodnie z zasadą prakseologiczną – sprawnego działania. Optymalizacja – w analizie wartości oznacza najbardziej korzystną relację stopnia spełnienia funkcji do kosztów łącznych.

50 dr Marian Krupa PYTANIE: Jaki jest optymalny, ekonomiczny poziom jakości produktu, systemu? Koszty B: niezgodności wew. i zew. (koszt wytworzenia i obsługi) Koszty A: całkowite jakości (zapewnienie jakości) Koszty Łączne Poziom obsługi klientów / Poziom jakości Koszty jakości Umowny zakres zaangażowania optymalnego ABC A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007.

51 dr Marian Krupa Polityka jakościowa ? A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007. Strefa A: koszty niezgodności przewyższają koszty zapewnienia jakości. Istnieje duży obszar dla udoskonalenia – zmiana wymagająca dużego zaangażowania, w dużym zakresie. Strefa B: poziom optymalny – występuje równowaga zapewniająca zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Strefa C: koszty zapewnienia jakości przewyższają koszty niezgodności. Obszar z ograniczonymi możliwościami doskonalenia. Należy zweryfikować politykę jakości.

52 dr Marian Krupa Relacje między poziomem zapewnienia jakości wynikiem finansowym A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2007. Analiza sumy kosztów jakości nie może być traktowana w oderwaniu od innych, istotnych kosztów, w tym przychodów. Należy opracować zintegrowany model optymalizacyjny (ZMO) w zakresie zapewnienia maksymalnego wyniku finansowego. Opracowanie ZMO wymaga przeprowadzenie odpowiednich badań empirycznych i zdefiniowania kluczowych relacji przyczynowo- skutkowych.

53 dr Marian Krupa Podsumowanie Z ekonomicznego punktu widzenia jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem nie jest wartością bezwzględną – patrz rachunek kosztów jakości. Oznacza to stałe monitorowanie efektów do zastosowanych środków (instrumentów) w zakresie zapewnienia jakości – poszukiwanie optymalnej relacji: jakość - efekt. Ekonomiczny model zarządzania jakością nie uwzględnia aspektu autoteliczności (etos, kultura). Jakość w wymiarze społecznym jest dobrem nie wymagającym uzasadnienia ekonomicznego

54 dr Marian Krupa Nagroda Deminga Nagroda Deminga Nagroda Malcolma Baldrigea Nagroda Malcolma Baldrigea Polska Nagroda Jakości (PNJ) Polska Nagroda Jakości (PNJ) Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości (EGNJ) Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości (EGNJ)

55 dr Marian Krupa Nagroda im Deminga powołana przez Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) w 1951 r. dla uhonorowania Deminga. Przyznawana jest co roku w kategoriach: indywidualnej - dla osób o wybitnych osiągnięciach w zarządzaniu jakością; zbiorowa - dla przedsiębiorstw. http://www.centrumjakosci.pl Nagroda Deminga

56 dr Marian Krupa 1.Polityka przedsiębiorstwa 2.Organizacja przedsiębiorstwa 3.Propagowanie i szkolenie w zakresie jakości 4.Gromadzenie, przekazywanie i wykorzystanie informacji o jakości 5.Analizy 6.Normalizacja (w firmie) 7.Sterowanie, doskonalenie 8.Zapewnienie jakości 9.Efekty 10.Plany na przyszłość http://www.centrumjakosci.pl Nagroda Deminga Nagroda Deminga – kryteria oceny

57 dr Marian Krupa Amerykańska nagroda jakości Baldrigea przyznawana jest corocznie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kongres ustanowił tę nagrodę w 1987 roku, aby docenić amerykańskie firmy i organizacje za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania jakością oraz aby podnieść świadomość wagi jakości w budowaniu przewagi przedsiębiorstwa. Howard Malcolm "Mac" Baldrige - amerykański Sekretarz Handlu w latach 1981-1987. Nagroda Malcolma Baldrigea H.H. Steinbeck, Total Quality Management, Placet, Warszawa 1998.

58 dr Marian Krupa H.H. Steinbeck, Total Quality Management, Placet, Warszawa 1998. Nagroda Baldrigea Nagroda Baldrigea – kryteria oceny 1.Zarządzanie 9% 2.Informacja i analiza 7,5% 3.Strategiczne planowanie jakości5,5% 4.Rozwój pracowników i kierowanie personelem14% 5.Zarządzanie jakością procesów14% 6.Wyniki jakości i wyniki przedsiębiorstwa25% 7.Zorientowanie na klientów i zadowolenie klientów25%

59 dr Marian Krupa jest filozofią kształtującą pozytywne relacje pomiędzy: produktywnością, konkurencyjnością i jakością wyrobów oraz usług, ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także pomiędzy kierownictwem i pracownikami oraz pomiędzy przedsiębiorstwem i społeczeństwem, które w efekcie kształtują "Jakość Życia" (kulturę, wychowanie, etykę oraz poziom materialny) jednostki, grupy oraz społeczeństwa. [dr inż. Mirosław Recha]. http://www.pnj.pl Polska Nagroda Jakości (PNJ)

60 dr Marian Krupa http://www.pnj.pl Polska Nagroda Jakości (PNJ):

61 dr Marian Krupa Przywództwo – 15% Zarządzanie ludźmi – 8% Polityka i strategia – 10% Zasoby – 5% Procesy – 12% Satysfakcja zatrudnionych – 9% Satysfakcja klientów – 20% Wpływ na otoczenie – 6% Rezultat końcowy – 15%. http://www.pnj.pl Polska Nagroda Jakości (PNJ): Możliwości – 50% Rezultaty – 50%

62 dr Marian Krupa http://www.pnj.pl Polska Nagroda Jakości (PNJ):

63 dr Marian Krupa Certyfikat Gwarancja Najwyższej Jakości jest jednym z najbardziej elitarnych programów opartych na nowych dyrektywach UE dotyczących systemów jakościowych, normach ISO, procedurach związanych z systemami zarządzania oraz jakości. http://www.centrumjakosci.pl Certyfikat Gwarancja Najwyższej Jakości / Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości (EGNJ):

64 dr Marian Krupa


Pobierz ppt "Dr Marian Krupa. 1.Kluczowe definicje 2.Postrzeganie jakości 3.Pomiar i ocena jakości 4.Koszty jakości 5.Nagrody jakości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google