Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udział osób niepełnosprawnych prawnie na 100 osób ludności w wieku 15 lat i więcej w 2004 r. Polska – 13,4%

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udział osób niepełnosprawnych prawnie na 100 osób ludności w wieku 15 lat i więcej w 2004 r. Polska – 13,4%"— Zapis prezentacji:

1

2 Udział osób niepełnosprawnych prawnie na 100 osób ludności w wieku 15 lat i więcej w 2004 r. Polska – 13,4%

3 Statystyka w tys. Osoby niepełnosprawne ogółem 5.457 w tym osoby niepełnosprawne prawnie 4.450 Dzieci niepełnosprawne (w wieku poniżej 16 lat) 202 w tym niepełnosprawne prawnie 135 Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z niepełnosprawności 179,5*) Niepełnosprawni studenci 9,2 Osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat): 2.893 w tym osoby niepełnosprawne prawnie 2.608 (2.396) Rodziny z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną 3.137 *) bez dzieci niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem Źródło: GUS; NSP 2002, GUS - Edukacja 2004/2005, GUS- Szkoły Wyższe 2004/2005, BAEL- iii kwartał 2005

4 Struktura osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 16 lat i więcej według stopnia niepełnosprawności i wykształcenia w 2002 r. Stopień niepełno- sprawności Ogółem Poziom wykształcenia wyższe policealne i średnie zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia Ogółem 100,04,824,423,540,26,8 Znaczny 100,04,620,313,946,214,7 Umiarkowany 100,05,826,923,138,45,6 Lekki 100,04,425,530,436,73,0 Źródło: NSP 2002

5 Odsetek osób w wieku 13 lat i więcej z danym poziomem wykształcenia kontynuujących naukę w w 2002 r. WyszczególnienieOgółem Poziom posiadanego wykształcenia* wyższe policealne i średnie zasadnicze zawodowe podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego Ogółem 18,812,017,34,033,535,2 Osoby sprawne 21,912,819,34,642,451,9 Osoby niepełnosprawne 3,02,42,50,83,95,8 *bez osób o nieustalonym poziomie wykształcenia Źródło: NSP 2002

6 Osoby w wieku 13 lat i więcej kontynuujące naukę w 2002 r. WyszczególnienieLudnośćOsoby sprawneOsoby niepełnosprawne Ogółem 18,821,93,0 13-19 lat 90,590,783,8 20-29 lat 29,029,416,3 30 i więcej lat 1,51,90,2 Tryb dzienny Razem 14,516,82,4 13-19 lat 86,886,981,1 20-29 lat 13,613,88,2 30 i więcej lat 0,1 0,0 Tryb zaoczny, wieczorowy i eksternistyczny Razem 4,35,10,5 13-19 lat 3,73,82,7 20-29 lat 15,415,68,1 30 i więcej lat 1,41,70,2 Źródło: NSP 2002

7 Udział osób z wykształceniem co najmniej średnim wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych według wieku w 2002 r. Źródło: NSP 2002

8 Udział osób z wykształceniem średnim wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych według wieku w 2002 r. Źródło: NSP 2002

9 Udział osób z wykształceniem wyższym wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych według wieku w 2002 r. Źródło: NSP 2002

10 Częstość niepełnosprawności w poszczególnych grupach ludności w wieku 13 i więcej lat według wieku i wykształcenia w 2002 r. w% Grupa wieku Ogółemwyższe policealne i średnie najwyżej zasadnicze zawodowe 13 - 15 lat3,1XX3,0 16 - 193,1X1,73,4 20 - 243,31,11,96,3 25 - 293,41,02,36,0 30 - 344,21,12,96,5 35 - 396,01,54,68,7 40>27,713,521,534,0 Źródło: NSP2002

11 Statystyka współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia ponad trzykrotnie niższe niż osób sprawnych Bezrobocie rejestrowane 103 849 osób (listopad 2005)

12 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64 lat) według wykształcenia w III kw. 2005 r. Wyszczególnienie Poziom wykształcenia wyżsześrednie poniżej średniego Współczynnik aktywności zawodowej 35,030,120,9 Wskaźnik zatrudnienia 31,122,316,4 Stopa bezrobocia. 25,421,6. – dane o ograniczonej wiarygodności Źródło: BAEL GUS

13 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej według wykształcenia w 2004 r. i w III kw. 2005 r. Wyszczególnienierok / kwartał Poziom wykształcenia wyżsześrednie poniżej średniego Współczynnik aktywności zawodowej 2004 22,119,115,0 III kw. 2005 21,421,214,7 Wskaźnik zatrudnienia 2004 17,614,912,2 III kw. 2005 18,916,112,1 Stopa bezrobocia 2004.21,918,8 III kw. 2005. 24,317,8. – dane o ograniczonej wiarygodności Źródło: BAEL GUS

14 Odsetek osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędach pracy powyżej 12 m-cy) według poziomu wykształcenia w czerwcu 2005 r. Źródło: sprawozdawczość urzędów pracy

15 Udział osób z wykształceniem co najmniej średnim wśród osób w wieku 15 lat i więcej, w % 20032004 Osoby sprawne45,047,1 w tym z wyższym11,913,2 Osoby niepełnosprawne prawnie - ogółem26,827,8 w tym z wyższym4,54,8 Osoby niepełnosprawne prawnie - miasta37,338,4 w tym z wyższym7,07,2 Osoby niepełnosprawne prawnie - wieś11,312,2 w tym z wyższym0,81,1 Źródło: BAEL GUS

16 Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych - uwarunkowania Sytuacja społeczno – gospodarcza Polityka –zdrowotna –edukacyjna –rynku pracy Otoczenie prawne Zachowania i postawy głównych aktorów Klimat społeczny

17 Osoby niepełnosprawne Zmiana postaw –aktywność, –wola samostanowienia –gotowość na zmiany –gotowość do partnerskiej współpracy Zdolność do wyłonienia reprezentacji

18 Najważniejsze akty prawne - stan obecny Ustawa zasadnicza Kodeks pracy Ustawy sektorowe (dotyczące zdrowia, edukacji, zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego, pomocy społecznej itp.) Ustawy kompetencyjne Lex specialis Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

19 Instrumenty finansowe - stan obecny Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Środki własne samorządu Budżet państwa Fundusz Pracy Środki UE –Fundusze strukturalne (EFS, EFRR) –Środki przeznaczone na finansowanie programów wspólnotowych (m. in. EQUAL)

20 Wsparcie dla studentów, w tym studentów niepełnosprawnych stypendium socjalne stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie stypendium na wyżywienie stypendium mieszkaniowe zapomoga (z przyczyn losowych) kredyt studencki z dopłatą do oprocentowania

21 Uzupełniające formy wsparcia dla studentów niepełnosprawnych stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych program Student (PFRON) program Komputer dla Homera (PFRON) Program Pegaz 2003 (obszar B) program Pitagoras (PFRON) (skierowany do uczelni) rozwój infrastruktury edukacyjnej (ZPORR – 1.3.1) stypendia (ZPORR – 2.2 ) rozwój systemu kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia na odległość (SPO RZL - 2.1)

22 Studenci niepełnosprawni Źródło: GUS – publikacje z roku 1997, 2000, 2002, 2003, 2004 pt. Szkoły wyższe i ich finanse

23 Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

24 Model docelowy Kogo wspieramy? Powiązania systemowe z innymi obszarami wsparcia ( zdrowie, rynek pracy, zabezpieczenie społeczne, pomoc społeczna) Działania specjalne w obszarze edukacji

25 Kierunki ewentualnych zmian – podstawowe dylematy Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego? Czego brakuje? – niezbędne uzupełnienia Co jest zbędne? Co wymaga zmiany albo uproszczenia? Uwarunkowania i ograniczenia


Pobierz ppt "Udział osób niepełnosprawnych prawnie na 100 osób ludności w wieku 15 lat i więcej w 2004 r. Polska – 13,4%"

Podobne prezentacje


Reklamy Google