Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda projektu w matematyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda projektu w matematyce"— Zapis prezentacji:

1 Metoda projektu w matematyce
Opracowała: Magdalena Gdula-Kwolek

2 Czym jest projekt edukacyjny ?
Jest to zadanie długoterminowe, polegające na samodzielnym i dogłębnym zbadaniu przez ucznia lub grupę uczniów zjawiska związanego z życiem codziennym lub dowolną gałęzią wiedzy.

3 Zadanie to powinno: nawiązywać do realnych sytuacji,
zrywać z podziałem na treści przedmiotowe, odwoływać się do zainteresowań ucznia i pozwalać na poszerzenie jego wiadomości, wykorzystywać w nowych sytuacjach wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie nauczania, mieć charakter odkrywczy, wymuszać realizację pełnego procesu badawczego.

4 Jakie umiejętności rozwija metoda projektu?
planowanie pracy długoterminowej, wybór optymalnej metody rozwiązania problemu, podział pracy, współpraca w grupie, dyskusja, współodpowiedzialność za efekty pracy, korzystanie z różnych źródeł informacji, przetwarzanie danych, planowanie i przeprowadzanie eksperymentów, wykorzystanie metod matematycznych do celów i zadań praktycznych,

5 Jakie umiejętności rozwija metoda projektu? cd...
tworzenie modelu matematycznego, definiowanie, przeprowadzanie klasyfikacji i tworzenie jej kryteriów, stawianie i testowanie hipotez, poszukiwanie regularności i związków, wyciąganie wniosków z danych i obserwacji, stawianie nowych pytań badawczych, prezentacja wyników.

6 Co z tego ma matematyk ? Metoda projektu stawia nie tyle na wiedzę i na opanowanie technik co na:
rozumienie procesów matematycznych, przeprowadzanie rozumowań, stawianie i empiryczne badanie hipotez, definiowanie obiektów i klasyfikowanie ich na tej podstawie, stosowanie matematyki jako narzędzia do rozwiązywania problemów praktycznych, kształtowanie rozmaitych strategii rozwiązywania problemów.

7 Jak przygotować się do pracy metodą projektu ?
właściwy wybór tematu wybór formy realizacji projektu planowanie przebiegu projektu opracowanie instrukcji zapewnienie pomocy nauczycieli innych przedmiotów ustalenie zasad pracy w grupie i kryteriów oceny projektu

8 Etapy realizacji projektu matematycznego.
Zrozumienie zadania Dyskusja nad sposobem wykonywania kolejnych etapów pracy Podział zadań pomiędzy poszczególnych członków grupy Wskazanie literatury i innych źródeł wiedzy potrzebnych do realizacji projektu Przygotowanie dla danej osoby lub grupy osób materiału umożliwiającego rozpoczęcie pracy

9 Etapy realizacji projektu matematycznego cd. . .
Wyznaczenie osób do współpracy i konsultacji w określonych sprawach Wyznaczenie terminu realizacji kolejnych etapów prac Wykonanie pracy Prezentacja wykonanego zadania Ocena projektu Ocena pracy i działań poszczególnych członków grupy

10 Różne metody pracy metodą projektu.
Projekt po raz pierwszy. - nauczyciel wybiera temat arbitralnie i realizuje go z całą klasą - proponowany temat jest obszerny i w naturalny sposób podzielony na drobniejsze odrębne zagadnienia - każda kilkuosobowa grupa uczniów realizuje jeden wątek projektu - wspólne omówienie wyników i prezentacja projektu - konsultacje (np. jedna lekcja na dwa tygodnie)

11 Różne metody pracy metodą projektu
Kiedy już wiemy o co w tym chodzi... - można podzielić klasę na kilka większych grup i w każdej realizować inny projekt - przygotowanie propozycji kilku tematów i pozwolenie uczniom na swobodny wybór jednego z nich - realizacja projektu przez grupę (np. co miesiąc) - organizacja pracy uczniów w grupie (karta projektu, teczka projektu) - wprowadzenie zasady trzech spotkań roboczych

12 Różne metody pracy metodą projektu
A dla starych wyjadaczy... - wprowadzenie projektu indywidualnego ( np. w formie prac semestralnych) - temat projektu powinien umożliwiać wykorzystanie i pogłębienie zainteresowań poszczególnych osób - włączenie nauczycieli innych przedmiotów (ustalenie jednej godziny konsultacji w tygodniu)

13 Elementy instrukcji do projektu
Temat projektu i jego cele . Zadania, które mają doprowadzić do realizacji celów Źródła, w których należy szukać potrzebnych informacji Termin prezentacji oraz poprzedzających ją konsultacji z nauczycielem Możliwe sposoby prezentacji projektu i jej czas Kryteria oceny projektu

14 Formy prezentacji projektu
Wystawa prac wykonanych przez uczniów (np. albumy, plakaty, schematy, rysunki) z komentarzem. Inscenizacja. Wykład. Odczytanie pracy pisemnej. Pokaz multimedialny, filmu video. Przedstawienie modelu Różnego rodzaju gry i zabawy angażujące innych uczniów.

15 Ocena pracy w grupie Każdy uczeń powinien być oceniony indywidualnie
sposób ilościowej oceny pracy członków grupy to przyjęcie następującej zasady: - 50% oceny końcowej to ocena nauczyciela - 30% oceny końcowej to średnia ocen wystawio- nych przez członków grupy (w sposób tajny) - 20% oceny końcowej to ocena wystawiona przez samego ucznia

16 Nowy styl oceniania mniej precyzyjny i bardziej subiektywny styl oceniania kryteria oceny są dość ogólne kryteria oceny musza być znane i akceptowane przez uczniów przed przystąpieniem do realizacji zadania

17 Główne czynniki w ocenie projektu
zrozumienie problemu badawczego skorzystanie z wielorakich źródeł informacji zastosowanie odpowiednich narzędzi matematycznych stopień rozwinięcia i wyczerpania tematu sposób i forma prezentacji wyników organizacja pracy w grupie

18 Przy ocenie realizacji projektu sprawdzamy czy uczeń:
Zdobył potrzebne informacje przetworzył je i nadał im nową, czytelna formę użył właściwej wiedzy matematycznej i otrzymał poprawne wyniki

19 Przy ocenie prezentacji wyników uwzględniamy:
wybór właściwej metody prezentacji (np. raport, plakat, pokaz) jasne przekazanie wyników pracy (właściwe rozłożenie akcentów) poprawność i precyzja języka przejrzystość i estetyka pracy dbałość o zainteresowanie innych uczniów

20 Przy ocenie organizacji pracy w grupie uwzględniamy:
zaangażowanie wszystkich członków grupy racjonalny podział pracy sposób podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów spójność pracy samoocenę uczniów i ocenę wewnątrz grupy

21 Praktyczne wskazówki dla uczniów.
Przed przystąpieniem do pracy przeczytaj dokładnie instrukcję, zapisuj własne pomysły związane z tematem projektu. Nie musisz robić wszystkiego, co znalazło się w instrukcji. Możesz ją modyfikować i poszerzać. Zaplanuj prace nad projektem. Rozsądnie podziel się pracą z kolegami. Zapoznaj się uważnie z kryteriami oceny projektu. Pomyśl, jakie informacje będą Ci potrzebne, jak i gdzie możesz je zdobyć.

22 Praktyczne wskazówki cd...
Załóż teczkę w której będziesz prowadził zebrane materiały. Zgromadź potrzebną literaturę. Wyjaśnij pojęcia, których nie rozumiesz. Pamiętaj, że wszystkie informacje trzeba opracować tak, aby były czytelne i zrozumiałe. Na podstawie zebranych danych spróbuj wysnuć rozsądne i dobrze umotywowane wnioski. Prowadź staranną dokumentację swojej pracy.

23 „Porozmawiajmy o pieniądzach.”
Lokaty - kredyty

24 Zagadnienia Lokaty Oszczędzanie systematyczne
Kredyty krótkoterminowe ( konsumpcyjne) Kredyty długoterminowe ( hipoteczne ) „0% czyli ile kosztuje nic”

25 Cele projektu: 1. Rozwijanie wiedzy na temat funkcjonowania banków i funduszy emerytalnych. 2. Zdobycie umiejętności wykonywania obliczeń związanych z operacjami bankowymi - z kredytami i lokatami. 3. Przygotowanie do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie i opracowanie informacji pochodzących z różnych źródeł. 4. Zdobycie umiejętności przekazu i odbioru treści komunikatów medialnych. 5. Przekonanie uczniów o potrzebie ciągłego uczenia się. 6. Kształcenie u uczniów umiejętności: - współdziałania w zespole, - wyrażanie własnych opinii, - poszukiwania sojuszników dla wsparcia realizacji działań, - planowania działań, - zapisywania i prezentowania zebranych materiałów, - przygotowania i wygłaszania wystąpień publicznych.

26 Formy realizacji. W projekcie biorą udział uczniowie kl. II LO.
Klasa została podzielona na pięć zespołów 6-osobowych. Każdy z nich pracuje nad innym zagadnieniem i stara się zainteresować nim uczestników prezentacji.

27 Harmonogram realizacji projektu
Czas trwania projektu - dwa miesiące. Plan realizacji poszczególnych etapów projektu. - wprowadzenie uczniów w zagadnienia związane z projektem (instrukcja do projektu, zasady prezentacji i oceniania, - opracowanie klasowego planu pracy związanego z projektem (ustalenie zasad udziału poszczególnych osób w realizacji zadań, przydział obowiązków itp.) - poszukiwanie informacji i korzystanie z ich zasobów, - wybór sposobu prezentacji komputerowej, - praca związana z przygotowaniem prezentacji, - prezentacja wyników prac poszczególnych grup, - ocena pracy uczniów w realizacji projektu,

28 Regulamin prezentacji wykonanego projektu.
Prezentacja przybiera formę - prezentacji komputerowej. Każdy zespół ma minut na prezentację zebranych i opracowanych materiałów. Oprócz prezentacji każda grupa powinna opowiedzieć o sposobie pracy nad projektem (podział zadań w grupie, źródła informacji, współdziałanie, samoocena itp.). Prezentacja nastąpi w ustalonym terminie na spotkaniu, w którym wezmą udział: - grupy oraz nauczyciel matematyki, - dyrektor szkoły, - przedstawiciel samorządu szkolnego, - zaproszeni goście.

29 Zasady i formy oceniania wykonania projektu.
1. Ocenianie bieżące podczas konsultacji z nauczycielem: - omawianie osiągniętych efektów, - ukierunkowanie do dalszej pracy, - samoocena pracy przez poszczególnych uczniów, - ocena współpracy w grupie przez jego członków i nauczyciela 2. Ocena realizacji projektu podczas prezentacji. - Ocena składa się z dwóch elementów: * oceny komisji, w skład, której wchodzą nauczyciel uczący, dyrektor szkoły i osoby zaproszone, * oceny innych grup (indywidualnie każdy uczeń i ustalenie oceny grupowej - Wystawienie oceny polega na wypełnieniu „Karty oceny”

30 Życzę sukcesów w realizacji projektu.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Życzę sukcesów w realizacji projektu.


Pobierz ppt "Metoda projektu w matematyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google