Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda projektu w matematyce Opracowała: Magdalena Gdula-Kwolek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda projektu w matematyce Opracowała: Magdalena Gdula-Kwolek."— Zapis prezentacji:

1

2 Metoda projektu w matematyce Opracowała: Magdalena Gdula-Kwolek

3 Czym jest projekt edukacyjny ? Jest to zadanie długoterminowe, polegające na samodzielnym i dogłębnym zbadaniu przez ucznia lub grupę uczniów zjawiska związanego z życiem codziennym lub dowolną gałęzią wiedzy.

4 Zadanie to powinno: b nawiązywać do realnych sytuacji, b zrywać z podziałem na treści przedmiotowe, b odwoływać się do zainteresowań ucznia i pozwalać na poszerzenie jego wiadomości, b wykorzystywać w nowych sytuacjach wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie nauczania, b mieć charakter odkrywczy, b wymuszać realizację pełnego procesu badawczego.

5 Jakie umiejętności rozwija metoda projektu? b planowanie pracy długoterminowej, wybór optymalnej metody rozwiązania problemu, b podział pracy, współpraca w grupie, dyskusja, współodpowiedzialność za efekty pracy, b korzystanie z różnych źródeł informacji, b przetwarzanie danych, b planowanie i przeprowadzanie eksperymentów, b wykorzystanie metod matematycznych do celów i zadań praktycznych,

6 b tworzenie modelu matematycznego, b definiowanie, przeprowadzanie klasyfikacji i tworzenie jej kryteriów, b stawianie i testowanie hipotez, poszukiwanie regularności i związków, b wyciąganie wniosków z danych i obserwacji, b stawianie nowych pytań badawczych, b prezentacja wyników. Jakie umiejętności rozwija metoda projektu? cd...

7 Co z tego ma matematyk ? Metoda projektu stawia nie tyle na wiedzę i na opanowanie technik co na: Co z tego ma matematyk ? Metoda projektu stawia nie tyle na wiedzę i na opanowanie technik co na: b rozumienie procesów matematycznych, b przeprowadzanie rozumowań, b stawianie i empiryczne badanie hipotez, b definiowanie obiektów i klasyfikowanie ich na tej podstawie, b stosowanie matematyki jako narzędzia do rozwiązywania problemów praktycznych, b kształtowanie rozmaitych strategii rozwiązywania problemów.

8 Jak przygotować się do pracy metodą projektu ? b właściwy wybór tematu b wybór formy realizacji projektu b planowanie przebiegu projektu b opracowanie instrukcji b zapewnienie pomocy nauczycieli innych przedmiotów b ustalenie zasad pracy w grupie i kryteriów oceny projektu

9 Etapy realizacji projektu matematycznego. b Zrozumienie zadania b Dyskusja nad sposobem wykonywania kolejnych etapów pracy b Podział zadań pomiędzy poszczególnych członków grupy b Wskazanie literatury i innych źródeł wiedzy potrzebnych do realizacji projektu b Przygotowanie dla danej osoby lub grupy osób materiału umożliwiającego rozpoczęcie pracy

10 b Wyznaczenie osób do współpracy i konsultacji w określonych sprawach b Wyznaczenie terminu realizacji kolejnych etapów prac b Wykonanie pracy b Prezentacja wykonanego zadania b Ocena projektu b Ocena pracy i działań poszczególnych członków grupy Etapy realizacji projektu matematycznego cd...

11 Różne metody pracy metodą projektu. b Projekt po raz pierwszy. - nauczyciel wybiera temat arbitralnie i realizuje go z całą klasą - proponowany temat jest obszerny i w naturalny sposób podzielony na drobniejsze odrębne zagadnienia - każda kilkuosobowa grupa uczniów realizuje jeden wątek projektu - wspólne omówienie wyników i prezentacja projektu - konsultacje (np. jedna lekcja na dwa tygodnie)

12 Różne metody pracy metodą projektu b Kiedy już wiemy o co w tym chodzi... - można podzielić klasę na kilka większych grup i w każdej realizować inny projekt - przygotowanie propozycji kilku tematów i pozwolenie uczniom na swobodny wybór jednego z nich - realizacja projektu przez grupę (np. co miesiąc) - organizacja pracy uczniów w grupie (karta projektu, teczka projektu) - wprowadzenie zasady trzech spotkań roboczych

13 Różne metody pracy metodą projektu b A dla starych wyjadaczy... - wprowadzenie projektu indywidualnego ( np. w formie prac semestralnych) - temat projektu powinien umożliwiać wykorzystanie i pogłębienie zainteresowań poszczególnych osób - włączenie nauczycieli innych przedmiotów (ustalenie jednej godziny konsultacji w tygodniu)

14 Elementy instrukcji do projektu b Temat projektu i jego cele. b Zadania, które mają doprowadzić do realizacji celów b Źródła, w których należy szukać potrzebnych informacji b Termin prezentacji oraz poprzedzających ją konsultacji z nauczycielem b Możliwe sposoby prezentacji projektu i jej czas b Kryteria oceny projektu

15 Formy prezentacji projektu b Wystawa prac wykonanych przez uczniów (np. albumy, plakaty, schematy, rysunki) z komentarzem. b Inscenizacja. b Wykład. b Odczytanie pracy pisemnej. b Pokaz multimedialny, filmu video. b Przedstawienie modelu b Różnego rodzaju gry i zabawy angażujące innych uczniów.

16 Ocena pracy w grupie b Każdy uczeń powinien być oceniony indywidualnie b sposób ilościowej oceny pracy członków grupy to przyjęcie następującej zasady: - 50% oceny końcowej to ocena nauczyciela - 30% oceny końcowej to średnia ocen wystawio- nych przez członków grupy (w sposób tajny) - 20% oceny końcowej to ocena wystawiona przez samego ucznia

17 Nowy styl oceniania b mniej precyzyjny i bardziej subiektywny styl oceniania b kryteria oceny są dość ogólne b kryteria oceny musza być znane i akceptowane przez uczniów przed przystąpieniem do realizacji zadania

18 Główne czynniki w ocenie projektu b zrozumienie problemu badawczego b skorzystanie z wielorakich źródeł informacji b zastosowanie odpowiednich narzędzi matematycznych b stopień rozwinięcia i wyczerpania tematu b sposób i forma prezentacji wyników b organizacja pracy w grupie

19 Przy ocenie realizacji projektu sprawdzamy czy uczeń: b Zdobył potrzebne informacje b przetworzył je i nadał im nową, czytelna formę b użył właściwej wiedzy matematycznej i otrzymał poprawne wyniki

20 Przy ocenie prezentacji wyników uwzględniamy: b wybór właściwej metody prezentacji (np. raport, plakat, pokaz) b jasne przekazanie wyników pracy (właściwe rozłożenie akcentów) b poprawność i precyzja języka b przejrzystość i estetyka pracy b dbałość o zainteresowanie innych uczniów

21 Przy ocenie organizacji pracy w grupie uwzględniamy: b zaangażowanie wszystkich członków grupy b racjonalny podział pracy b sposób podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów b spójność pracy b samoocenę uczniów i ocenę wewnątrz grupy

22 Praktyczne wskazówki dla uczniów. b Przed przystąpieniem do pracy przeczytaj dokładnie instrukcję, zapisuj własne pomysły związane z tematem projektu. b Nie musisz robić wszystkiego, co znalazło się w instrukcji. Możesz ją modyfikować i poszerzać. b Zaplanuj prace nad projektem. Rozsądnie podziel się pracą z kolegami. b Zapoznaj się uważnie z kryteriami oceny projektu. b Pomyśl, jakie informacje będą Ci potrzebne, jak i gdzie możesz je zdobyć.

23 Praktyczne wskazówki cd... b Załóż teczkę w której będziesz prowadził zebrane materiały. b Zgromadź potrzebną literaturę. b Wyjaśnij pojęcia, których nie rozumiesz. b Pamiętaj, że wszystkie informacje trzeba opracować tak, aby były czytelne i zrozumiałe. b Na podstawie zebranych danych spróbuj wysnuć rozsądne i dobrze umotywowane wnioski. b Prowadź staranną dokumentację swojej pracy.

24 Porozmawiajmy o pieniądzach. Lokaty - kredyty

25 Zagadnienia b Lokaty b Oszczędzanie systematyczne b Kredyty krótkoterminowe ( konsumpcyjne) b Kredyty długoterminowe ( hipoteczne ) b 0% czyli ile kosztuje nic

26 Cele projektu: 1. Rozwijanie wiedzy na temat funkcjonowania banków i funduszy emerytalnych. 2. Zdobycie umiejętności wykonywania obliczeń związanych z operacjami bankowymi - z kredytami i lokatami. 3. Przygotowanie do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie i opracowanie informacji pochodzących z różnych źródeł. 4. Zdobycie umiejętności przekazu i odbioru treści komunikatów medialnych. 5. Przekonanie uczniów o potrzebie ciągłego uczenia się. 6. Kształcenie u uczniów umiejętności: - współdziałania w zespole, - wyrażanie własnych opinii, - poszukiwania sojuszników dla wsparcia realizacji działań, - planowania działań, - zapisywania i prezentowania zebranych materiałów, - przygotowania i wygłaszania wystąpień publicznych.

27 Formy realizacji. b W projekcie biorą udział uczniowie kl. II LO. b Klasa została podzielona na pięć zespołów 6-osobowych. b Każdy z nich pracuje nad innym zagadnieniem i stara się zainteresować nim uczestników prezentacji.

28 Harmonogram realizacji projektu b Czas trwania projektu - dwa miesiące. b Plan realizacji poszczególnych etapów projektu. - wprowadzenie uczniów w zagadnienia związane z projektem (instrukcja do projektu, zasady prezentacji i oceniania, - opracowanie klasowego planu pracy związanego z projektem (ustalenie zasad udziału poszczególnych osób w realizacji zadań, przydział obowiązków itp.) - poszukiwanie informacji i korzystanie z ich zasobów, - wybór sposobu prezentacji komputerowej, - praca związana z przygotowaniem prezentacji, - prezentacja wyników prac poszczególnych grup, - ocena pracy uczniów w realizacji projektu,

29 Regulamin prezentacji wykonanego projektu. b Prezentacja przybiera formę - prezentacji komputerowej. b Każdy zespół ma 10-15 minut na prezentację zebranych i opracowanych materiałów. b Oprócz prezentacji każda grupa powinna opowiedzieć o sposobie pracy nad projektem (podział zadań w grupie, źródła informacji, współdziałanie, samoocena itp.). b Prezentacja nastąpi w ustalonym terminie na spotkaniu, w którym wezmą udział: - grupy oraz nauczyciel matematyki, - dyrektor szkoły, - przedstawiciel samorządu szkolnego, - zaproszeni goście.

30 Zasady i formy oceniania wykonania projektu. 1. Ocenianie bieżące podczas konsultacji z nauczycielem: - omawianie osiągniętych efektów, - ukierunkowanie do dalszej pracy, - samoocena pracy przez poszczególnych uczniów, - ocena współpracy w grupie przez jego członków i nauczyciela 2. Ocena realizacji projektu podczas prezentacji. - Ocena składa się z dwóch elementów: * oceny komisji, w skład, której wchodzą nauczyciel uczący, dyrektor szkoły i osoby zaproszone, * oceny innych grup (indywidualnie każdy uczeń i ustalenie oceny grupowej - Wystawienie oceny polega na wypełnieniu Karty oceny

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Życzę sukcesów w realizacji projektu.


Pobierz ppt "Metoda projektu w matematyce Opracowała: Magdalena Gdula-Kwolek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google