Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Renata Wolińska Budowanie dobrej relacji rodzic - nauczyciel warunkiem wspó ł uczestniczenia w wychowaniu dziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Renata Wolińska Budowanie dobrej relacji rodzic - nauczyciel warunkiem wspó ł uczestniczenia w wychowaniu dziecka."— Zapis prezentacji:

1 Renata Wolińska Budowanie dobrej relacji rodzic - nauczyciel warunkiem wspó ł uczestniczenia w wychowaniu dziecka.

2

3 BARIERY W RELACJACH NAUCZYCIELE – RODZICE

4 ZBYT MAŁE ZAANGAŻOWANIE W SPRAWY SZKOŁY POSTAWA ROSZCZENIOWA BIERNOŚĆ W TRAKCIE SPOTKAŃ BRAK WSPARCIA DZIAŁAŃ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM PRZENOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIECKO NA NAUCZYCIELA

5 BRAK ODPOWIEDNIEJ MOTYWACJI DLA DZIECKA OPÓŹNIONE REAKCJE RODZICÓW INTERWENCJA DOPIERO NA ETAPIE POWAŻNYCH TRUDNOŚCI KWESTIONOWANIE WYMAGAŃ I PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

6 BARIERY W RELACJACH RODZICE – NAUCZYCIELE BARIERY W RELACJACH RODZICE – NAUCZYCIELE

7 NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA Z WŁASNEGO DZIECIŃSTWA NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA Z WŁASNEGO DZIECIŃSTWA NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA Z INNYMI PEDAGOGAMI NEGATYWNE DOŚWIADCZENIA Z INNYMI PEDAGOGAMI RÓŻNICE W POJMOWANIU PROCESU DYDAKTYCZNEGO I SPOSOBÓW UTRZYMANIA DYSCYPLINY RÓŻNICE W POJMOWANIU PROCESU DYDAKTYCZNEGO I SPOSOBÓW UTRZYMANIA DYSCYPLINY TRAKTOWANIE NAUCZYCIELA JAKO KONKURENTA RODZICÓW TRAKTOWANIE NAUCZYCIELA JAKO KONKURENTA RODZICÓW

8 NIELICZENIE SIĘ Z OPINIĄ I MOŻLIWOŚCIAMI RODZICÓW NIELICZENIE SIĘ Z OPINIĄ I MOŻLIWOŚCIAMI RODZICÓW OBAWA PRZED WYRAŻENIEM WŁASNEGO ZDANIA OBAWA PRZED WYRAŻENIEM WŁASNEGO ZDANIA BRAK DELIKATNOŚCI W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI O DZIECKU BRAK DELIKATNOŚCI W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI O DZIECKU BRAK ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA I KLIMATU SPOTKANIA BRAK ODPOWIEDNIEGO MIEJSCA I KLIMATU SPOTKANIA ZBYT MAŁA OFERTA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI (OGRANICZENIE SIĘ TYLKO DO WYWIADÓWEK) ZBYT MAŁA OFERTA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI (OGRANICZENIE SIĘ TYLKO DO WYWIADÓWEK)

9 TRZY GRUPY RODZICÓW: ZAWSZE OBOJĘTNI ZAWSZE PRZECIW ZA Materiały szkoleniowe Centrum Arrupe Gdynia

10 PRAWA RODZICÓW

11 Prawo do poszanowania władzy rodzicielskiej w dziedzinie wychowania. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 – art. 18.4 Europejska Konwencja Praw Człowieka Konwencja o Prawach Dziecka – art. 14.2 ; art. 18.2 Prawo pierwszeństwa rodziców w wychowaniu i nauczaniu dzieci. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – art. 16.3 ; art. 26.3 Ustawa o systemie oświaty – art. 1.2 Prawo do pomocy ze strony państwa i instytucji społecznych. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – art. 16.3 Konwencja o Prawach Dziecka – art. 18.2 Ustawa o systemie oświaty – art. 1.2

12 Prawo do bezpłatnego nauczania. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – art. 26.1 Prawo do współdecydowania o wcześniejszym rozpoczęciu nauki. Ustawa o systemie oświaty – art. 16.1 Prawo do indywidualnego toku nauczania. Ustawa o systemie oświaty – art. 66.1 Prawo do nauczania dziecka poza szkołą. Ustawa o systemie oświaty – art. 16.8 Prawo do uzyskania informacji o wynikach w nauce dziecka. Rozporządzenie MEN nr 29 z dnia 24 września 1992 Prawo do współdecydowania w sprawach szkoły i oświaty. Ustawa o systemie oświaty – art. 1.2 także art. 16.1.8.9; art. 12.1

13 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KONTAKTACH Z RODZICAMI

14 1.Miejscem rozmów nauczyciela z rodzicami o sprawach dziecka jest szkoła. 2.Spotkania z rodzicami odbywają się w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim. Nie udziela się informacji o uczniach na korytarzu szkolnym lub w trakcie dyżuru. 3.Spotkania mają charakter: Zebrań z rodzicami. Konsultacji indywidualnych. Zajęć edukacyjnych. Spotkań tematycznych i okolicznościowych. Spotkań w domu ucznia (w uzasadnionych przypadkach np. choroba ucznia). Zajęć otwartych.

15 4. Spotkania odbywają się w ściśle określonych terminach. O terminach spotkań rodzice zostają powiadomieni na początku roku szkolnego (kalendarium roku szkolnego). O spotkaniu wychowawca przypomina tydzień wcześniej – zawsze w formie pisemnej. 5. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn, rodzic jest zobowiązany do ustalenia indywidualnego kontaktu z wychowawcą w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od zebrania.

16 6. Raz w tygodniu w wyznaczonych godzinach nauczyciel jest do dyspozycji rodziców. Plan konsultacji otrzymują rodzice na początku roku szkolnego. 7. W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 8. Kontakt telefoniczny nauczyciel-rodzic, rodzic-nauczyciel jest możliwy w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.

17 9. W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica z wychowawcą w przeciągu 2 miesięcy wzywa się rodzica przez sekretariat szkoły. 10. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę. 11. Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.

18 Co może zrobić nauczyciel, by rodzice chętnie nawiązywali z nim współpracę? Budować poczucie ważności. Traktować rodzica podmiotowo. Podkreślać znaczenie otwartej dyskusji. Nie podawać gotowych rozwiązań. Budować poczucie wsparcia.

19 oBUDZENIE SIĘ AGRESJI WOBEC DZIECKA o ZAPRZECZANIE oODRZUCANIE AUTORYTETU WYCHOWAWCY oZWIĘKSZANIE SIĘ POCZUCIA BEZRADNOŚCI oPRZYPISYWANIE WINY CZYNNIKOM ZEWNĘTRZNYM

20 Co jest problemem? Zdefiniuj go. Co chciałbyś osiągnąć, w jakim celu spotykasz się? Co dla Ciebie będzie w tej rozmowie najtrudniejsze, czego się obawiasz? Co będzie najtrudniejsze dla rodziców, czego się obawiają? Co cennego widzisz w dziecku i jego rodzicach?

21 F U O Fakty Ustosunkowanie Oczekiwania

22 Podkreśl mocne strony dziecka. Podawaj fakty - nie uogólniaj, nie oceniaj, nie wracaj do zamierzchłej przeszłości, koncentruj się na aktualnie rozpatrywanej sprawie. Krytykuj konkretne zachowanie, a nie dziecko jako osobę.

23 Przedstaw swoje osobiste ustosunkowanie do sytuacji. Nie podawaj gotowych rozwiązań. Jednoznacznie określ swoje oczekiwania wobec rodzica.

24 Pozwól rozmówcy wypowiedzieć swoją opinię. Okaż zrozumienie dla niepokoju, zmartwienia, bezradności rodzica. Mów o tym, co należałoby zrobić, a nie ograniczaj się do wymieniania przewinień. Pamiętaj o komunikacji niewerbalnej.

25 Wszystkie dzieci rodzą się ludźmi, tylko czasami robimy z nich kukły – odwrotnie niż w Pinokio.

26 Jakież mamy prawo wymagać super dzieci skoro sami jesteśmy tacy zwyczajni.

27 Natura dała nam jeden język, a dwoje uszu, abyśmy słuchali dwa razy tyle co mówili.

28 Gdyby wszystkie ptaki ćwierkały tak samo, jakże nudno byłoby w lesie.

29 Dla naszych dzieciaków miłość oznacza poświęcony im czas.

30 Największym nieprzyjacielem rodziny nie jest konflikt, ale obojętność.

31 I. Dzierzgowska Rodzice w szkole J. Sakowska Szkoła dla rodziców i wychowawców Cindy J. Christopher Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się J. Miluska Psychologia rozwiązywania problemów szkoły


Pobierz ppt "Renata Wolińska Budowanie dobrej relacji rodzic - nauczyciel warunkiem wspó ł uczestniczenia w wychowaniu dziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google