Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwijanie kompetencji kluczowych a jakość życia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście uczenia się przez całe życie Koprzywnica, 05 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwijanie kompetencji kluczowych a jakość życia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście uczenia się przez całe życie Koprzywnica, 05 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Rozwijanie kompetencji kluczowych a jakość życia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście uczenia się przez całe życie Koprzywnica, 05 czerwca 2013 r.

2 Problematyka wystąpienia
Uczenie się przez całe życie jako warunek powodzenia w życiu Zalecenie Parlamentu Europejskiego jako przejaw troski o przyszłość Europejczyków Kompetencje kluczowe jako narzędzie i przedmiot programu uczenia się przez całe życie

3 Dzisiejsi uczniowie, studenci, nauczyciele, pracodawcy zadają sobie pytanie: jakie KOMPETENCJE będą cenione na rynku pracy w przyszłości? Innowacje w przedsiębiorstwach powstają w wyniku współpracy wielu podmiotów gospodarczych; Do 2020 roku zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników zwiększy się dwukrotnie; Społeczeństwo krajów europejskich starzeje się; Rozwój nauki w coraz większym stopniu odbywa się międzydyscyplinarnie.

4 „Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który
oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się.” PETER DRUKER

5 Uczenie się przez całe życie stało się koniecznością dla każdego człowieka. Musimy wciąż rozwijać nasze umiejętności i kompetencje, nie tylko w celu samorealizacji i aktywnego udziału w życiu społeczeństwa, ale również po to, by z powodzeniem funkcjonować na rynku pracy, który ulega ciągłym zmianom J. Figel, Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia

6 Według raportu: ”Każdy powinien zostać przygotowany do ponoszenia odpowiedzialności za kształtowanie własnych kwalifikacji, w różnorodnych, możliwie jak najbardziej elastycznych formach kształcenia i doskonalenia.” Red. E. Cresson i P. Flynn, Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia „Nauczanie i uczenie się – na drodze do uczącego się społeczeństwa” 1997.

7 Idea uczenia się przez całe życie
Europa będzie się rozwijać jedynie wtedy gdy optymalnie wykorzysta talenty i zdolności wszystkich swych obywateli.

8 2071 r. Nieprzewidywalność 7 latek + emerytura w wieku 67 lat =
Źródło: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

9 W raporcie sformułowano 4 filary edukacji, na których
poszczególne Państwa miałyby konstruować swoje systemy edukacyjne i programy. Te filary to: Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi Uczyć się, aby wiedzieć Uczyć się, aby działać Uczyć się, aby być Źródło: Raport dla UNESCO pod kierownictwem J. Delorsa 1996, „EDUKACJA – JEST W NIEJ UKRYTY SKARB”

10 Postaw odpowiednich do sytuacji
Kompetencje zdefiniowane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie: Wiedzy Umiejętności Postaw odpowiednich do sytuacji

11 Rada Europy, przyjmując rezolucję w sprawie uczenia się przez całe życie, określiła 8 kompetencji mających największe znaczenie dla życia i pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy. Są to: Kluczowe kompetencje rozumiane są jako te kompetencje, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, przyjmowania aktywnej postawy obywatelskiej, osiągania integracji społecznej i zatrudnienia. porozumiewanie się w języku ojczystym porozumiewanie się w językach obcych kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne kompetencje informatyczne umiejętność uczenia się kompetencje społeczne i obywatelskie inicjatywność i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna

12 POWIĄZANIA Kompetencje kluczowe uważane są za jednakowo ważne, ponieważ każda z nich może przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie wiedzy. Zakresy wielu spośród tych kompetencji częściowo się pokrywają i są powiązane, aspekty niezbędne w jednej dziedzinie wspierają kompetencje w innej. Dobre opanowanie podstawowych umiejętności językowych, czytania, pisania, liczenia i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) jest niezbędną podstawą uczenia się. Źródło: Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia, 2007 r.

13 POWIĄZANIA Niektóre zagadnienia mają zastosowanie we wszystkich elementach ram odniesienia: krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji konstruktywne kierowanie emocjami są istotne we wszystkich ośmiu kompetencjach kluczowych. Źródło: Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia, 2007 r.

14 Umiejętności Wiedza Postawy KOMPE- TENCJE Model kompetencji Doświad
czenie Or visually represented Postawy

15 Oczekiwania pracodawców wskazują przede wszystkim wymóg:
znajomości języków obcych, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych kompetencji interpersonalnych. W zakresie cech osobowych, pracodawcy najczęściej szukali u potencjalnych kandydatów do pracy: odpowiedzialności, samodzielności, pracowitości kreatywności. Raport Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, 2011 r.

16 kompetencje takie jak:
Najczęściej wskazywanym przez pracodawców wymaganiem są cechy osobowe, a zwłaszcza: uczciwość, pracowitość, samodzielność, kompetencje takie jak: znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, znajomość obsługi komputera, umiejętności analityczne, umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. Źródło:„Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego”, WUP 2012 r.

17 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY
umiejętności interpersonalne i predyspozycje osobowościowe: komunikatywność systematyczność kreatywność samodzielność zdolności analityczne chęć uczenia się dyspozycyjność motywacja entuzjazm zaradność uczciwość otwartość na doświadczenia umiejętność pracy w grupie stabilność emocjonalna odporność na stres optymizm

18 Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej w 30 % dzięki kompetencjom społecznym a traci się w 70% z braku kompetencji społecznych w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych

19 Można zatem przyjąć, że kompetencje ułatwiające dostęp do rynku pracy to:
kompetencje społeczne (w tym interpersonalne i międzykulturowe oraz kultura osobista) inicjatywność i przedsiębiorczość (w tym kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów) znajomość języków obcych (co najmniej dwóch), kompetencje informatyczne umiejętność uczenia się.

20 Dynamiczne zmiany na rynku pracy
W związku z tym: Organizacje wprowadzają coraz większe wymagania w stosunku do pracowników. Ścieżki kariery są obecnie krótsze i mniej przewidywalne. Istnieje większa mobilność pracowników pomiędzy firmami. Talenty w firmie są identyfikowane na bardzo wczesnym etapie, wynikiem czego jest szybszy awans. Istnieje większa niepewność dotycząca utrzymania swojego miejsca pracy.

21 Piramida kompetencji praca kwalifikacje zawodowe:
wiedza zawodowa umiejętności praktyczne motywacja kompetencje kluczowe: komunikacja w języku ojczystym, komunikacja w językach obcych, technologie informacyjne i komunikacyjne, kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, kultura ogólna cechy osobowe: otwartość na nowe doświadczenia, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, uczciwość/prawość uporządkowanie, komunikatywność, asertywność, pracowitość, wytrwałość, konsekwencja, samokontrola, ciekawość poznawcza.

22 Edukacja - nauka kompetencji

23 bo mamy „inflację edukacji”
Nie działa schemat „dyplom gwarancją na dobrą pracę” bo mamy „inflację edukacji” Źródło: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

24 Dyplomy i certyfikaty będą się liczyły wówczas, gdy kandydat do pracy będzie potrafił przekonać przyszłego pracodawcę, że będzie potrafił rozwiązać problemy, pracować w zespole, komunikować się, logicznie myśleć i dostarczy wartości dodanej danej w miejscu pracy.

25

26 Niestety nie ma żadnej „drogi na skróty” w przypadku rozwijania i doskonalenia kompetencji. Proces ich nabywania wymaga nieustannej praktyki, umiejętności obserwacji, treningu i doświadczenia. Zdobywać nową wiedzę i kompetencje możemy na wiele sposobów. Oto kilka z nich: Kursy i szkolenia Poradniki E-learning Coaching Mentoring Wolontariat Staże i praktyki

27 Organizatorami kształcenia/szkolenia ustawicznego w Polsce są:
KURSY I SZKOLENIA Organizatorami kształcenia/szkolenia ustawicznego w Polsce są: szkoły dla dorosłych i szkoły wyższe, centra kształcenia ustawicznego oraz praktycznego, instytucje szkoleniowe, firmy prywatne (w tym podmioty jednoosobowe prowadzące działalność gospodarczą) Warto skorzystać z kursów i szkoleń (ale również studiów podyplomowych) podczas których stosowane są metody aktywizujące uczestników

28 Poradniki – prasa branżowa, Internet
Najprostszy i najszybszy sposób na zdobycie nowych informacji o nowościach. E-learning Wraz z rozwojem technologii e-learning staje się coraz bardziej popularną metodą kształcenia. E- learning to forma interaktywnego szkolenia z wykorzystaniem technologii informatycznych: Internetu, intranetu lub specjalnych programów na CD/DVD.

29 Coaching Coaching to indywidualne spotkania trenera (coacha) z pracownikiem, skupiające się na jego rozwoju zawodowym i kompetencjach wykorzystywanych w pracy. Mentoring Mentoring jest to proces zorientowany na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Celem tej metody jest poznanie siebie, rozwój samoświadomości, a także nabycie konkretnych umiejętności.

30 Wolontariat Wolontariat do dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca, na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa. Można zostać wolontariuszem, biorąc udział różnych akacjach społecznych, pracując na rzecz organizacji pozarządowych czy samopomocowych.

31 Staże i praktyki Podstawą dobrego startu na rynku pracy jest doświadczenie. Najlepszym sposobem na jego zdobycie już podczas edukacji są oczywiście staże i praktyki. To one są szansą na nabycie praktycznych umiejętności i kompetencji wykonywania zawodu oraz dokładne poznanie jego specyfiki.

32 NAJPROSTSZE SPOSOBY W jaki sposób książka i czytelnictwo rozwijają kompetencje? książka uczy myślenia, pomaga zrozumieć świat i siebie, jest źródłem wiedzy, przedstawia różne punkty widzenia i daje możliwość wyciągania wniosków i stawiania własnych sądów, pokazuje zachowania i konsekwencje tych zachowań, daje szanse zdobycia doświadczeń niemożliwych zdobyciu samemu, rozbudza zainteresowania i rozwija wyobraźnie oraz kreatywność, stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatie, uczy wartości moralnych, zmusza do samodzielnego myślenia – wspomaga samorozwój, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie, daje możliwość dyskutowania na różne tematy i używania argumentów w dyskusji, jest sposobem na wartościowe wykorzystanie wolnego czasu i chroni przed uzależnieniami i innymi mediami.

33 „(…) analfabetami w XXI w
„(…) analfabetami w XXI w. nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, ale ci, którzy nie potrafią: uczyć się, oduczać i uczyć ponownie(…)” Alvin Toffler

34 („Hudsucker Proxy”, reż. J. Coen)
„Future is now”- - Twoja przyszłość j u ż t r w a ! („Hudsucker Proxy”, reż. J. Coen)

35 Zamiast motta „- Czy nie mógłby mnie pan poinformować, którędy powinnam pójść? - To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś dojść - odparł Kot-Dziwak. - Właściwie wszystko mi jedno. - W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz. - Chciałabym tylko dostać się dokądś - dodała Alicja w formie wyjaśnienia. - Ach, skoro tak - na pewno tam się dostaniesz, jeśli tylko będziesz szła dostatecznie długo....” Lewis Carroll - „Alicja w Krainie Czarów”

36 Twoja droga do kariery wybór zależy od Ciebie („to zależy w dużej mierze …dokąd PRAGNĘŁABYŚ dojść”) masz wiele ścieżek, którymi można iść („wszystko jedno, KTÓRĘDY pójdziesz”) sukces oznacza cel: „dojść dokądś” („na pewno TAM dojdziesz”) dochodzenie do sukcesu – trwa w czasie i wymaga wytrwałości („jeśli tylko będziesz szła DOSTATECZNIE DŁUGO”) sukces jest gwarantowany („NA PEWNO tam dojdziesz”)

37 PODSUMOWANIE Umiejętność czytania i pisania, umiejętność liczenia i podstawowe kompetencje w zakresie matematyki i nauk ścisłych mają fundamentalne znaczenie dla dalszego uczenia się, dają one dostęp do zatrudnienia i umożliwiają włączenie społeczne. W świecie wymiany międzynarodowej zdolność do posługiwania się językami obcymi jest czynnikiem konkurencyjności.

38 To czy osiągniemy sukces zawodowy i/lub osobisty zależy od nas samych.
Psycholog Herbert A. Simon, z Carnegie Mellon University, uważa, że potrzeba dziesięciu lat, by się stać człowiekiem sukcesu w dowolnej dziedzinie. Zwolennicy tej teorii uważają, że nikt z nas nie dowie się czy będzie słynnym pianistą, jeśli najpierw nie spróbuje grać. Teoria ta zakłada, że o sukcesie w 99% decyduje wytężona praca, a tylko w 1% posiadane predyspozycje.

39 „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada” Stanisław Staszic

40 POWODZENIA I DZIĘKUJĘ Beata M. Wierzba


Pobierz ppt "Rozwijanie kompetencji kluczowych a jakość życia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście uczenia się przez całe życie Koprzywnica, 05 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google