Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE Finanse jednostek samorządu terytorialnego Fundusze celowe Finanse publiczne w Polsce w liczbach Wykład 3 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE Finanse jednostek samorządu terytorialnego Fundusze celowe Finanse publiczne w Polsce w liczbach Wykład 3 1."— Zapis prezentacji:

1 FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE Finanse jednostek samorządu terytorialnego Fundusze celowe Finanse publiczne w Polsce w liczbach Wykład 3 1

2 S TRUKTURA SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH S TRUKTURA SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH W PRZEKROJU INSTYTUCJONALNYM system finansów publicznych tworzą fundusze przyjmujące najczęściej formę: budżetu państwa, budżetów samorządowych szczebla podstawowego lub wyższego (powiatu samorządowego, regionu samorządowego), funduszy ubezpieczeń społecznych, pozostałych funduszy publicznych, fundacji publicznych. 2

3 RZ Ą D RZ Ą DZI SAMORZ Ą DY GOSPODARUJ Ą 3

4 F INANSE PA Ń STWA I SAMORZ Ą DU – SYSTEM NACZY Ń PO ŁĄ CZONYCH Finanse państwa oraz finanse samorządu terytorialnego są integralną częścią finansów publicznych państwa jako całości. Ich współzależność bazuje na wspólnych ekonomicznych podstawach źródeł dochodów budżetowych. Rozgraniczenie państwa i samorządu ma w dużej mierze charakter umowny, ulega zmianom w czasie i może kształtować się różnie. 4

5 P ODSTAWY PRAWNE SAMORZ Ą DU Europejska Karta Samorządu Terytorialnego Europejska Karta Samorządu Regionalnego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 5

6 E UROPEJSKA K ARTA S AMORZ Ą DU T ERYTORIALNEGO Społeczności lokalne mają prawo do posiadania własnych środków finansowych. Przynajmniej część tych środków powinna pochodzić z opłat i podatków. Wielkość funduszy powinna być dostosowana do zakresu uprawnień przyznanych przez Konstytucję. Systemy finansowe powinny być adekwatne do rzeczywistych zmian zachodzących w poziomie kosztów. Ochrona społeczności słabszych wymaga zastosowania mechanizmów wyrównawczych. Społeczności powinny mieć dostęp do rynku kapitałowego. sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z dnia 25 listopada 1994 r.) sygnatariusze Karty to państwa członkowskie Rady Europy, 6

7 E UROPEJSKA K ARTA S AMORZ Ą DU R EGIONALNEGO Potrzeba zagwarantowania władzom regionalnym samodzielności finansowej Regiony powinny mieć możliwość określania wysokości regionalnych podatków i opłat Przewidywalne wielkości dochodów powinny być dostosowane do ich kompetencji Potrzeba respektowania różnorodności i elastyczności źródeł finansowania regionów. Dokument, przyjęty na IV sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w dniu 5 czerwca 1997 r. w Strasburgu. Określa standardy, które państwa – sygnatariusze Karty – winne respektować, jeśli chodzi o gwarancje samorządności regionów w tych krajach; dotąd nie ratyfikowana przez Polskę. 7

8 K ONSTYTUCJA RP R OZDZIA Ł VII SAMORZ Ą D TERYTORIALNY Art. 165. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe. Art. 166. Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. 8

9 K ONSTYTUCJA RP R OZDZIA Ł VII SAMORZ Ą D TERYTORIALNY Art. 167. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Art. 168. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. 9

10 Z ASADY ZASILANIA FINANSOWEGO JST Przewidywalność i stabilność źródeł dochodów; Adekwatność dochodów do zadań; Ograniczone władztwo podatkowe w zakresie ustalonym ustawowo; Różnorodność i elastyczność źródeł dochodów; Dostęp do rynków finansowych; Korygowanie skutków zróżnicowanego zagospodarowania i poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. 10

11 Z AKRES SAMODZIELNO Ś CI DOCHODOWEJ Prawo pobierania i gromadzenia dochodów zasilających budżety samorządów terytorialnych. Ograniczone władztwo podatkowe JST. Swoboda w pozyskiwaniu środków finansowych z innych określonych ustawowo źródeł. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przy respektowaniu wymogów formalnoprawnych. 11

12 Z AKRES SAMODZIELNO Ś CI WYDATKOWEJ Zdolność decydowania o poziomie i strukturze dokonywanych wydatków. Możliwość decydowania o sposobach oraz formach realizowania i finansowania usług publicznych i społecznych. Możliwość udzielania pomocy publicznej z budżetu samorządu terytorialnego podmiotom gospodarującym w gminie. 12

13 Z AKRES SAMODZIELNO Ś CI FINANSOWEJ Samodzielność finansowa w zakresie poziomu i struktury finansowania deficytu. Samodzielność finansowa w zakresie aktywności na rynkach finansowych: Uwarunkowania zewnętrzne, Uwarunkowania wewnętrzne. Mierniki oceny samodzielności finansowej JST. 13

14 U STAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Jest fundamentem sektora finansów publicznych. Określa zasady gospodarowania środkami publicznymi. Określa formy organizacyjno-prawne podmiotów sektora finansów publicznych. Określono zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów oraz sposób finansowania deficytu i zasady zaciągania zobowiązań. DZIAł V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego. 14

15 U STAWA O DOCHODACH JST Ustawa określa: 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów; 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa. 15

16 U STAWA O DOCHODACH JST Art. 3. 1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: 1) dochody własne; 2) subwencja ogólna; 3) dotacje celowe z budżetu państwa. 2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi JST są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. 3. Dochodami JST mogą być: 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 3) inne środki określone w odrębnych przepisach. 16

17 T RZY SZCZEBLE SAMORZ Ą DU W P OLSCE Wojewódzki– 16 województw. Powiatowy– 379 powiatów, a w tym: 65 grodzkich – gmina o statusie miasta, wykonująca zadania powiatu. 314 ziemskich (miasto na prawach powiatu) – skupiające od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin. Podstawowy gminny – 2479 gmin, a w tym: 306 miejskich– gmina, która zawiera się w administracyjnych granicach miasta. 597 miejsko-wiejskich – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz kilka wsi. 1576 wiejskich– gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta. 17

18 U STAWA O SAMORZ Ą DZIE GMINNYM Zasady tworzenia i znoszenia gmin. Zakres działania i zadania gminy. Władze gminy- tryb powoływania, podział kompetencji. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę. Mienie komunalne. Gminna gospodarka finansowa. Związki i porozumienia międzygminne i stowarzyszenia gmin. Nadzór nad działalnością gminną. 18

19 O RGANY GMINY Rada gminy – władza uchwałodawcza i kontrolna; Wójt, burmistrz, prezydent miasta– władza wykonawcza. 19

20 Z ADANIA GMINY ( ART.7,8 USG) 1. Zadania własne 2. Zadania zlecone 20

21 W YBRANE ZADANIA W Ł ASNE GMINY Ład przestrzenny i ekologia. Gminne drogi, ulice i mosty. Infrastruktura społeczna, techniczna i gospodarcza. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości. Lokalny transport zbiorowy. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli Edukacja, kultura, turystyka Współpraca samorządowa i promocja gminy 21

22 Z ADANIA ZLECONE GMINIE Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. 22

23 Ź RÓD Ł A DOCHODÓW W Ł ASNYCH GMINY UDJST 1/2 1) wpływy z podatków, 2) wpływy z opłat, 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, 4) dochody z majątku gminy; 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy; 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 23

24 Ź RÓD Ł A DOCHODÓW W Ł ASNYCH GMINY UDJST 2/2 7 ) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy; 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. 24

25 U DZIA Ł Y GMINY WE WP Ł YWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 %, Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. 25

26 D OCHODY UZUPE Ł NIAJ Ą CE GMINY Subwencja ogólna składa się z części: a) wyrównawczej, b) równoważącej, c) oświatowej. 26

27 D OCHODY UZUPE Ł NIAJ Ą CE GMINY Mogą to być dotacje celowe z budżetu państwa na: 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami; 2) zadania realizowane przez JST na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej; 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skutków klęsk żywiołowych; 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych; 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych. Mogą to być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. 27

28 B UD Ż ET GMINY Jest to opracowywany, uchwalany w formie uchwały budżetowej, roczny, szczegółowy plan finansowy gminy, obejmujący jej dochody i wydatki oraz jej przychody wraz z przeznaczonymi na pokrycie planowanego niedoboru ustawowo określonymi przychodami i rozchodami – na podstawie którego prowadzi ona w sposób jawny i samodzielny swą gospodarkę finansową. 28

29 B UD Ż ET GMINY ZMIANY OD 2010 R. Od 2011r. termin uchwalenia uchwa ł y bud ż etowej do dnia 31 stycznia roku bud ż etowego. Zasada zrównowa ż enia bud ż etu samorz ą du w zakresie dzia ł alno ś ci bie żą cej Wieloletnia prognoza finansowa b ę dzie prognoz ą krocz ą c ą, czyli uzupe ł nian ą (przed ł u ż an ą ) na kolejny rok bud ż etowy, tak by ka ż dorazowo obejmowa ł a rok bud ż etowy i co najmniej 3 kolejne lata. Minimalny okres sporz ą dzania prognozy b ę dzie podlega ł obowi ą zkowemu wyd ł u ż eniu, na okres na jaki przewiduje si ę limity wydatków wieloletnich. Wyodr ę bnienie, w ramach bud ż etu pa ń stwa bud ż etu ś rodków europejskich. 29

30 S AMORZ Ą D POWIATOWY Art. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową, a ilekroć w ustawie jest mowa o wspólnocie samorządowej należy przez to rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice. Organy powiatu: Rada powiatu (Rada miasta)– organ stanowiący i kontrolny; Zarząd powiatu– organ wykonawczy; w skład zarządu wchodzą starosta (Prezydent miasta) jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. 30

31 P ODSTAWOWE ZADANIA POWIATU Powiat wykonuje zadania publiczne ponad gminne, a w tym m.in. z zakresu: Edukacji publicznej, Promocji ochrony zdrowia, Pomocy spo ł ecznej, polityki prorodzinnej, Porz ą dku publicznego, bezpiecze ń stwa, ochrony zdrowia, Transportu zbiorowego i dróg publicznych, Kultury, kultury fizycznej i turystyki, Geodezji, kartografii, katastru, administracji architektoniczno-budowlanej, Gospodarki wodnej, ochrony ś rodowiska, przyrody, rolnictwa, le ś nictwa i rybactwa ś ródl ą dowego, Przeciwdzia ł ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 31

32 D OCHODAMI POWIATU S Ą : udzia ł y w podatkach dochodowych, subwencje z bud ż etu pa ń stwa na zadania realizowane przez powiat, dotacje celowe z bud ż etu pa ń stwa na zadania realizowane przez powiatowe s ł u ż by, inspekcje i stra ż e, dochody powiatowych jednostek bud ż etowych oraz wp ł aty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z maj ą tku powiatu, odsetki za nieterminowe przekazywanie udzia ł ów, dotacji i subwencji. 32

33 UDZIA Ł Y POWIATU W PODATKACH DOCHODOWYCH Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %. 33

34 D OCHODAMI POWIATU MOG Ą BY Ć : 1) subwencja wyrównawcza z bud ż etu pa ń stwa, 2) dotacje celowe z bud ż etu pa ń stwa, 3) dotacje z pa ń stwowych funduszów celowych, 4) dotacje celowe z bud ż etu pa ń stwa na zadania z zakresu administracji rz ą dowej wykonywane przez powiat na mocy porozumie ń zawartych z organami administracji rz ą dowej, 5) dotacje celowe z bud ż etu województwa na zadania z zakresu samorz ą du województwa wykonywane przez powiat na mocy porozumie ń zawartych z województwem, 6) spadki, zapisy i darowizny, 7) odsetki od ś rodków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych, 8) odsetki i dywidendy od wniesionego kapita ł u. 34

35 S AMORZ Ą D WOJEWÓDZTWA 1. Wykonuje okre ś lone ustawami zadania publiczne w imieniu w ł asnym i na w ł asn ą odpowiedzialno ść, 2. Dysponuje mieniem wojewódzkim, 3. prowadzi samodzielnie gospodark ę finansow ą na podstawie bud ż etu. 4. Województwo ma osobowo ść prawn ą. 5. Samodzielno ść województwa podlega ochronie s ą dowej. 6. Organami samorz ą du województwa s ą : 1) sejmik województwa, 2) zarz ą d województwa. 35

36 Z AKRES DZIA Ł ALNO Ś CI S AMORZ Ą DU WOJEWÓDZTWA Okre ś la strategi ę rozwoju województwa, uwzgl ę dniaj ą c ą w szczególno ś ci nast ę puj ą ce cele: 1) piel ę gnowanie polsko ś ci i to ż samo ś ci lokalnej, 2) pobudzanie aktywno ś ci gospodarczej, 3) dzia ł ania na rzecz konkurencyjno ś ci gospodarki, 4) zachowanie warto ś ci ś rodowiska kulturowego i przyrodniczego 5) kszta ł towanie i utrzymanie ł adu przestrzennego. Prowadzi polityk ę rozwoju województwa, obejmuj ą c ą : 1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, 2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury, 3) pozyskiwanie funduszy: publicznych i prywatnych, 4) dzia ł ania na rzecz podnoszenia wykszta ł cenia obywateli, 5) racjonalne kszta ł towanie ś rodowiska naturalnego, 6) wspieranie rozwoju i wspó ł pracy nauki i gospodarki, 7) wspieranie rozwoju kultury, 8) promocja walorów i mo ż liwo ś ci rozwojowych województwa. 36

37 ZADANIA O CHARAKTERZE WOJEWÓDZKIM 1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wy ż szego, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) kultury i ochrony jej dóbr, 4) pomocy spo ł ecznej, 5) polityki prorodzinnej, 6) modernizacji terenów wiejskich, 7) zagospodarowania przestrzennego, 8) ochrony ś rodowiska, 9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, 10) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 11) kultury fizycznej i turystyki, 12) ochrony praw konsumentów, 13) obronno ś ci, 14) bezpiecze ń stwa publicznego, 15) przeciwdzia ł ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 37

38 D OCHODAMI W Ł ASNYMI WOJEWÓDZTWA S Ą : 1) udzia ł y w podatkach stanowi ą cych dochód bud ż etu, 2) dochody z maj ą tku województwa, 3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa, 4) dochody uzyskiwane przez jednostki bud ż etowe województwa oraz wp ł aty innych wojewódzkich samorz ą dowych jednostek organizacyjnych, 5) odsetki za nieterminowe przekazywanie udzia ł ów. 38

39 UDZIA Ł Y POWIATU W PODATKACH DOCHODOWYCH Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 1,60 %. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, wynosi 14,0 %. 39

40 D OCHODAMI WOJEWÓDZTWA MOG Ą BY Ć : 1) subwencja wyrównawcza z bud ż etu pa ń stwa, 2) dotacje celowe z bud ż etu pa ń stwa i pa ń stwowych funduszy celowych na zadania wykonywane przez województwo, 3) dotacje celowe z bud ż etu pa ń stwa na zadania z zakresu administracji rz ą dowej wykonywane przez województwo na podstawie porozumie ń zawartych z organami administracji rz ą dowej, 4) dotacje celowe z bud ż etów gmin lub powiatów na zadania z zakresu tych jednostek samorz ą du terytorialnego wykonywane przez województwo na podstawie porozumie ń zawartych z organem gminy lub powiatu. 40

41 S UBWENCJA OGÓLNA 1) dla gmin: a) wyrównawczej, b) równowa żą cej; 2) dla powiatów: a) wyrównawczej, b) równowa żą cej; 3) dla województw: a) wyrównawczej, b) regionalnej; 4) o ś wiatowej – dla gmin, powiatów i województw. 41

42 42 F UNDUSZE CELOWE 1/2 Definicja: podmioty powołane odrębnymi ustawami, które określają szczegółowy zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych funduszy celowych (rodzaje i formy wydatków związanych z działalnością funduszy celowych) oraz podstawowych źródeł otrzymywanych dochodów, często określane jako parabudżety. Specyfika funkcjonowania funduszy celowych: - nie obowiązuje zasada rozliczenia rocznego (można na dłużej planować) - nie obowiązują zasady budżetowe - fundusze celowe nie konkurują o uzyskanie środków pieniężnych z budżetu państwa - nie podlegają wprost kontroli budżetowej - wydatki funduszy celowych uzależnione są od posiadanych środków finansowych.

43 F UNDUSZE CELOWE 2/2 Mo ż e wyst ę powa ć jako osoba prawna oraz jako wyodr ę bniony rachunek bankowy Przychody pochodz ą z dochodów publicznych, a wydatki s ą przeznaczane na realizacj ę zada ń wyodr ę bnionych z bud ż etu Fundusz celowy, mo ż e by ć pa ń stwowy, gminny, powiatowy lub wojewódzki, wi ę kszo ść to pa ń stwowe. W strukturach samorz ą dowych wyst ę puj ą : Gminne, powiatowe i wojewódzkie fundusze ochrony ś rodowiska i gospodarki wodnej Gminne, powiatowe i wojewódzkie fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 43

44 F UNDUSZE ZWI Ą ZANE Z UBEZPIECZENIAMI SPO Ł ECZNYMI BUD Ż ET 2011 R. 44

45 F UNDUSZE ZWI Ą ZANE Z ZADANIAMI SOCJALNYMI PA Ń STWA BUD Ż ET 2011 R. 45

46 P A Ń STWOWE FUNDUSZE CELOWE 1/2 Zwi ą zane z prywatyzacj ą : 1) Fundusz Reprywatyzacji, 2) Fundusz Restrukturyzacji Przedsi ę biorców, 3) Fundusz Skarbu Pa ń stwa, 4) Fundusz Rekompensacyjny. Zwi ą zane z bezpiecze ń stwem i obronno ś ci ą kraju: 1) Fundusz Wsparcia Policji, 2) Fundusz Modernizacji Bezpiecze ń stwa Publicznego, 3) Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, 4) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, 5) Fundusz Rozwoju Przywi ę ziennych Zak ł adów Pracy, 6 ) Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, 7) Fundusz Modernizacji Si ł Zbrojnych. 46

47 P A Ń STWOWE FUNDUSZE CELOWE 2/2 Zwi ą zane z nauk ą i kultur ą : 1) Fundusz Promocji Twórczo ś ci, 2) Fundusz Zaj ęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, 3) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, 4) Fundusz Promocji Kultury, 5) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej. Pozosta ł e fundusze: 1) Narodowy Fundusz Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej, 2) Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, 3) Pa ń stwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 4) Fundusz Kredytu Technologicznego, 5) Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 47

48 J EDNOSTKI PODSEKTORA RZ Ą DOWEGO - AGENCJE Agencje s ą tworzone na mocy odr ę bnych ustaw, jako pa ń stwowe osoby prawne, realizuj ą ce wybrane zadania publiczne, albo wykonuj ą ce prawo w ł asno ś ciowe lub inne prawa maj ą tkowe Skarbu Pa ń stwa. W 2009 r. łączne przychody agencji wyniosły 8.854.747 tys. zł, w tym 4.230.580 tys. zł pochodziło z dotacji budżetu państwa, co stanowi 47,8% przychodów agencji (wzrost udziału dotacji w przychodach w porównaniu do roku 2008 zwiększył się o 10,5 punktu procentowego). 48

49 A GENCJE 2009 R. 49

50 I NNE JEDNOSTKI PODSEKTORA RZ Ą DOWEGO Jednostki doradztwa rolniczego, Polska Organizacja Turystyczna, Transportowy Dozór Techniczny, Urz ą d Dozoru Technicznego, Polski Instytut Spraw Mi ę dzynarodowych, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Bada ń i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki. 50

51 N ARODOWY F UNDUSZ Z DROWIA NFZ jest pa ń stwow ą jednostk ą organizacyjn ą posiadaj ą c ą osobowo ść prawn ą. Ś rodki finansowe Funduszu s ą ś rodkami publicznymi. Przychodami Funduszu s ą : nale ż ne sk ł adki na ubezpieczenie zdrowotne; ś rodki przekazane na realizacj ę zada ń zleconych zakresie okre ś lonym w ustawie; dotacje, w tym dotacje celowe Kosztami Funduszu s ą : koszty ś wiadcze ń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych; koszty refundacji cen leków, koszty zada ń zleconych, koszty dzia ł alno ś ci Funduszu, koszty poboru i ewidencji sk ł adek na ubezpieczenie zdrowotne. 51

52 S K Ł ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 1. Sk ł adka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru sk ł adki. 2. Jest to sk ł adka miesi ę czna i niepodzielna. 3. Sk ł adka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegaj ą cego ubezpieczeniu spo ł ecznemu rolników jest równa kwocie odpowiadaj ą cej cenie po ł owy kwintala ż yta z ka ż dego hektara przeliczeniowego u ż ytków rolnych. 52

53 NFZ PLAN NA 2010 R. Przychody ogółem 60 084 386 tys. zł w tym: 58 001 348 składka należna brutto 58 001 348 tys. zł 59 900 045 przychody netto z działalności 59 900 045 tys. zł Koszty - ogółem 60 084 386 tys. zł, w tym: 56 663 995 koszty świadczeń zdrowotnych 56 663 995 tys. zł 647 238 koszty administracyjne 647 238 tys. zł 53

54 54 Budżetowanie brutto Budżetowanie netto Fundusze celowe Agencje rządowe Formy organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej Jednostki budżetowe

55 P ODSTAWOWE WIELKO Ś CI BUD Ż ETU PA Ń STWA W 2011 R. 1/2 55 W projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano: - dochody budżetu państwa na kwotę 273.300.662 tys. zł, - wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 313.500.662 tys. zł, - deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 40.200.000 tys. zł.

56 P ODSTAWOWE WIELKO Ś CI BUD Ż ETU PA Ń STWA W 2011 R. 2/2 1. Łączna kwota dochodów budżetu środków europejskich planowana jest w wysokości 68.597.288 tys. zł. 2. Łączna kwota wydatków budżetu środków europejskich planowana jest w wysokości 84.004.046 tys. zł. 3. Deficyt budżetu środków europejskich planowany jest w wysokości 15.406.758 tys. zł. 56

57 DOCHODY BUD Ż ETU PA Ń STWA 2011 R. 57

58 S TRUKTURA DOCHODÓW BUD Ż ETU PA Ń STWA WED Ł UG Ź RÓDE Ł 58

59 59

60 D OCHODY PODATKOWE 60

61 D OCHODY NIEPODATKOWE W LATACH 2009- 2011 61

62 U DZIA Ł WYDATKÓW BUD Ż ETU PA Ń STWA W PKB 62

63 S TRUKTURA WYDATKÓW WED Ł UG PODSTAWOWYCH GRUP EKONOMICZNYCH 2011 63

64 STRUKTURA WYDATKÓW PRAWNIE ZDETERMINOWANYCH 2011 64

65 D OTACJE PODMIOTOWE 2011 65

66 S UBWENCJONOWANIE SAMORZ Ą DÓW 2011 R. 66

67 PRZYCHODY I ROZCHODY BUD Ż ETU PA Ń STWA 67

68 68

69 69

70 D OCHODY JST 70

71 S TRUKTURA DOCHODÓW JST 71

72 72

73 S UBWENCJA OGÓLNA – część oświatowa w wysokości - 33.399.798 tys. zł, – część wyrównawcza w wysokości - 8.830.860 tys. zł, – część równoważąca w wysokości - 1.633.859 tys. zł, – część regionalna w wysokości - 890.881 tys. zł, – część rekompensująca w wysokości - 14.497 tys. zł. 73

74 W YDATKI JST 74

75 75

76 76

77 W YDATKI JST WED Ł UG DZIA Ł ÓW 77

78 W YNIK BUD Ż ETÓW JST 78

79 Z OBOWI Ą ZANIA JST 79

80 Z OBOWI Ą ZANIA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII JEDNOSTEK SAMORZ Ą DU TERYTORIALNEGO 80

81 DOCHODY, WYDATKI ORAZ WYNIK KASOWY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W LATACH 2009-2011 81

82 DOCHODY, WYDATKI ORAZ WYNIK KASOWY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W % PKB 82

83 WYNIK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 83


Pobierz ppt "FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE Finanse jednostek samorządu terytorialnego Fundusze celowe Finanse publiczne w Polsce w liczbach Wykład 3 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google