Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE Finanse jednostek samorządu terytorialnego Fundusze celowe Finanse publiczne w Polsce w liczbach Wykład 3 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE Finanse jednostek samorządu terytorialnego Fundusze celowe Finanse publiczne w Polsce w liczbach Wykład 3 1."— Zapis prezentacji:

1 FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE Finanse jednostek samorządu terytorialnego Fundusze celowe Finanse publiczne w Polsce w liczbach Wykład 3 1

2 S TRUKTURA SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH S TRUKTURA SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH W PRZEKROJU INSTYTUCJONALNYM system finansów publicznych tworzą fundusze przyjmujące najczęściej formę: budżetu państwa, budżetów samorządowych szczebla podstawowego lub wyższego (powiatu samorządowego, regionu samorządowego), funduszy ubezpieczeń społecznych, pozostałych funduszy publicznych, fundacji publicznych. 2

3 RZ Ą D RZ Ą DZI SAMORZ Ą DY GOSPODARUJ Ą 3

4 F INANSE PA Ń STWA I SAMORZ Ą DU – SYSTEM NACZY Ń PO ŁĄ CZONYCH Finanse państwa oraz finanse samorządu terytorialnego są integralną częścią finansów publicznych państwa jako całości. Ich współzależność bazuje na wspólnych ekonomicznych podstawach źródeł dochodów budżetowych. Rozgraniczenie państwa i samorządu ma w dużej mierze charakter umowny, ulega zmianom w czasie i może kształtować się różnie. 4

5 P ODSTAWY PRAWNE SAMORZ Ą DU Europejska Karta Samorządu Terytorialnego Europejska Karta Samorządu Regionalnego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 5

6 E UROPEJSKA K ARTA S AMORZ Ą DU T ERYTORIALNEGO Społeczności lokalne mają prawo do posiadania własnych środków finansowych. Przynajmniej część tych środków powinna pochodzić z opłat i podatków. Wielkość funduszy powinna być dostosowana do zakresu uprawnień przyznanych przez Konstytucję. Systemy finansowe powinny być adekwatne do rzeczywistych zmian zachodzących w poziomie kosztów. Ochrona społeczności słabszych wymaga zastosowania mechanizmów wyrównawczych. Społeczności powinny mieć dostęp do rynku kapitałowego. sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z dnia 25 listopada 1994 r.) sygnatariusze Karty to państwa członkowskie Rady Europy, 6

7 E UROPEJSKA K ARTA S AMORZ Ą DU R EGIONALNEGO Potrzeba zagwarantowania władzom regionalnym samodzielności finansowej Regiony powinny mieć możliwość określania wysokości regionalnych podatków i opłat Przewidywalne wielkości dochodów powinny być dostosowane do ich kompetencji Potrzeba respektowania różnorodności i elastyczności źródeł finansowania regionów. Dokument, przyjęty na IV sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w dniu 5 czerwca 1997 r. w Strasburgu. Określa standardy, które państwa – sygnatariusze Karty – winne respektować, jeśli chodzi o gwarancje samorządności regionów w tych krajach; dotąd nie ratyfikowana przez Polskę. 7

8 K ONSTYTUCJA RP R OZDZIA Ł VII SAMORZ Ą D TERYTORIALNY Art Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe. Art Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. 8

9 K ONSTYTUCJA RP R OZDZIA Ł VII SAMORZ Ą D TERYTORIALNY Art Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Art Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. 9

10 Z ASADY ZASILANIA FINANSOWEGO JST Przewidywalność i stabilność źródeł dochodów; Adekwatność dochodów do zadań; Ograniczone władztwo podatkowe w zakresie ustalonym ustawowo; Różnorodność i elastyczność źródeł dochodów; Dostęp do rynków finansowych; Korygowanie skutków zróżnicowanego zagospodarowania i poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. 10

11 Z AKRES SAMODZIELNO Ś CI DOCHODOWEJ Prawo pobierania i gromadzenia dochodów zasilających budżety samorządów terytorialnych. Ograniczone władztwo podatkowe JST. Swoboda w pozyskiwaniu środków finansowych z innych określonych ustawowo źródeł. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przy respektowaniu wymogów formalnoprawnych. 11

12 Z AKRES SAMODZIELNO Ś CI WYDATKOWEJ Zdolność decydowania o poziomie i strukturze dokonywanych wydatków. Możliwość decydowania o sposobach oraz formach realizowania i finansowania usług publicznych i społecznych. Możliwość udzielania pomocy publicznej z budżetu samorządu terytorialnego podmiotom gospodarującym w gminie. 12

13 Z AKRES SAMODZIELNO Ś CI FINANSOWEJ Samodzielność finansowa w zakresie poziomu i struktury finansowania deficytu. Samodzielność finansowa w zakresie aktywności na rynkach finansowych: Uwarunkowania zewnętrzne, Uwarunkowania wewnętrzne. Mierniki oceny samodzielności finansowej JST. 13

14 U STAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH Jest fundamentem sektora finansów publicznych. Określa zasady gospodarowania środkami publicznymi. Określa formy organizacyjno-prawne podmiotów sektora finansów publicznych. Określono zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów oraz sposób finansowania deficytu i zasady zaciągania zobowiązań. DZIAł V Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego. 14

15 U STAWA O DOCHODACH JST Ustawa określa: 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów; 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa. 15

16 U STAWA O DOCHODACH JST Art Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: 1) dochody własne; 2) subwencja ogólna; 3) dotacje celowe z budżetu państwa. 2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi JST są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. 3. Dochodami JST mogą być: 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 3) inne środki określone w odrębnych przepisach. 16

17 T RZY SZCZEBLE SAMORZ Ą DU W P OLSCE Wojewódzki– 16 województw. Powiatowy– 379 powiatów, a w tym: 65 grodzkich – gmina o statusie miasta, wykonująca zadania powiatu. 314 ziemskich (miasto na prawach powiatu) – skupiające od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin. Podstawowy gminny – 2479 gmin, a w tym: 306 miejskich– gmina, która zawiera się w administracyjnych granicach miasta. 597 miejsko-wiejskich – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz kilka wsi wiejskich– gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta. 17

18 U STAWA O SAMORZ Ą DZIE GMINNYM Zasady tworzenia i znoszenia gmin. Zakres działania i zadania gminy. Władze gminy- tryb powoływania, podział kompetencji. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę. Mienie komunalne. Gminna gospodarka finansowa. Związki i porozumienia międzygminne i stowarzyszenia gmin. Nadzór nad działalnością gminną. 18

19 O RGANY GMINY Rada gminy – władza uchwałodawcza i kontrolna; Wójt, burmistrz, prezydent miasta– władza wykonawcza. 19

20 Z ADANIA GMINY ( ART.7,8 USG) 1. Zadania własne 2. Zadania zlecone 20

21 W YBRANE ZADANIA W Ł ASNE GMINY Ład przestrzenny i ekologia. Gminne drogi, ulice i mosty. Infrastruktura społeczna, techniczna i gospodarcza. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości. Lokalny transport zbiorowy. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli Edukacja, kultura, turystyka Współpraca samorządowa i promocja gminy 21

22 Z ADANIA ZLECONE GMINIE Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. 22

23 Ź RÓD Ł A DOCHODÓW W Ł ASNYCH GMINY UDJST 1/2 1) wpływy z podatków, 2) wpływy z opłat, 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, 4) dochody z majątku gminy; 5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy; 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 23

24 Ź RÓD Ł A DOCHODÓW W Ł ASNYCH GMINY UDJST 2/2 7 ) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy; 10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; 11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. 24

25 U DZIA Ł Y GMINY WE WP Ł YWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 %, Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. 25

26 D OCHODY UZUPE Ł NIAJ Ą CE GMINY Subwencja ogólna składa się z części: a) wyrównawczej, b) równoważącej, c) oświatowej. 26

27 D OCHODY UZUPE Ł NIAJ Ą CE GMINY Mogą to być dotacje celowe z budżetu państwa na: 1) zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami; 2) zadania realizowane przez JST na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej; 3) usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skutków klęsk żywiołowych; 4) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych; 5) realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych. Mogą to być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów. 27

28 B UD Ż ET GMINY Jest to opracowywany, uchwalany w formie uchwały budżetowej, roczny, szczegółowy plan finansowy gminy, obejmujący jej dochody i wydatki oraz jej przychody wraz z przeznaczonymi na pokrycie planowanego niedoboru ustawowo określonymi przychodami i rozchodami – na podstawie którego prowadzi ona w sposób jawny i samodzielny swą gospodarkę finansową. 28

29 B UD Ż ET GMINY ZMIANY OD 2010 R. Od 2011r. termin uchwalenia uchwa ł y bud ż etowej do dnia 31 stycznia roku bud ż etowego. Zasada zrównowa ż enia bud ż etu samorz ą du w zakresie dzia ł alno ś ci bie żą cej Wieloletnia prognoza finansowa b ę dzie prognoz ą krocz ą c ą, czyli uzupe ł nian ą (przed ł u ż an ą ) na kolejny rok bud ż etowy, tak by ka ż dorazowo obejmowa ł a rok bud ż etowy i co najmniej 3 kolejne lata. Minimalny okres sporz ą dzania prognozy b ę dzie podlega ł obowi ą zkowemu wyd ł u ż eniu, na okres na jaki przewiduje si ę limity wydatków wieloletnich. Wyodr ę bnienie, w ramach bud ż etu pa ń stwa bud ż etu ś rodków europejskich. 29

30 S AMORZ Ą D POWIATOWY Art. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową, a ilekroć w ustawie jest mowa o wspólnocie samorządowej należy przez to rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice. Organy powiatu: Rada powiatu (Rada miasta)– organ stanowiący i kontrolny; Zarząd powiatu– organ wykonawczy; w skład zarządu wchodzą starosta (Prezydent miasta) jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. 30

31 P ODSTAWOWE ZADANIA POWIATU Powiat wykonuje zadania publiczne ponad gminne, a w tym m.in. z zakresu: Edukacji publicznej, Promocji ochrony zdrowia, Pomocy spo ł ecznej, polityki prorodzinnej, Porz ą dku publicznego, bezpiecze ń stwa, ochrony zdrowia, Transportu zbiorowego i dróg publicznych, Kultury, kultury fizycznej i turystyki, Geodezji, kartografii, katastru, administracji architektoniczno-budowlanej, Gospodarki wodnej, ochrony ś rodowiska, przyrody, rolnictwa, le ś nictwa i rybactwa ś ródl ą dowego, Przeciwdzia ł ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. 31

32 D OCHODAMI POWIATU S Ą : udzia ł y w podatkach dochodowych, subwencje z bud ż etu pa ń stwa na zadania realizowane przez powiat, dotacje celowe z bud ż etu pa ń stwa na zadania realizowane przez powiatowe s ł u ż by, inspekcje i stra ż e, dochody powiatowych jednostek bud ż etowych oraz wp ł aty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z maj ą tku powiatu, odsetki za nieterminowe przekazywanie udzia ł ów, dotacji i subwencji. 32

33 UDZIA Ł Y POWIATU W PODATKACH DOCHODOWYCH Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %. 33

34 D OCHODAMI POWIATU MOG Ą BY Ć : 1) subwencja wyrównawcza z bud ż etu pa ń stwa, 2) dotacje celowe z bud ż etu pa ń stwa, 3) dotacje z pa ń stwowych funduszów celowych, 4) dotacje celowe z bud ż etu pa ń stwa na zadania z zakresu administracji rz ą dowej wykonywane przez powiat na mocy porozumie ń zawartych z organami administracji rz ą dowej, 5) dotacje celowe z bud ż etu województwa na zadania z zakresu samorz ą du województwa wykonywane przez powiat na mocy porozumie ń zawartych z województwem, 6) spadki, zapisy i darowizny, 7) odsetki od ś rodków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych, 8) odsetki i dywidendy od wniesionego kapita ł u. 34

35 S AMORZ Ą D WOJEWÓDZTWA 1. Wykonuje okre ś lone ustawami zadania publiczne w imieniu w ł asnym i na w ł asn ą odpowiedzialno ść, 2. Dysponuje mieniem wojewódzkim, 3. prowadzi samodzielnie gospodark ę finansow ą na podstawie bud ż etu. 4. Województwo ma osobowo ść prawn ą. 5. Samodzielno ść województwa podlega ochronie s ą dowej. 6. Organami samorz ą du województwa s ą : 1) sejmik województwa, 2) zarz ą d województwa. 35

36 Z AKRES DZIA Ł ALNO Ś CI S AMORZ Ą DU WOJEWÓDZTWA Okre ś la strategi ę rozwoju województwa, uwzgl ę dniaj ą c ą w szczególno ś ci nast ę puj ą ce cele: 1) piel ę gnowanie polsko ś ci i to ż samo ś ci lokalnej, 2) pobudzanie aktywno ś ci gospodarczej, 3) dzia ł ania na rzecz konkurencyjno ś ci gospodarki, 4) zachowanie warto ś ci ś rodowiska kulturowego i przyrodniczego 5) kszta ł towanie i utrzymanie ł adu przestrzennego. Prowadzi polityk ę rozwoju województwa, obejmuj ą c ą : 1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, 2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury, 3) pozyskiwanie funduszy: publicznych i prywatnych, 4) dzia ł ania na rzecz podnoszenia wykszta ł cenia obywateli, 5) racjonalne kszta ł towanie ś rodowiska naturalnego, 6) wspieranie rozwoju i wspó ł pracy nauki i gospodarki, 7) wspieranie rozwoju kultury, 8) promocja walorów i mo ż liwo ś ci rozwojowych województwa. 36

37 ZADANIA O CHARAKTERZE WOJEWÓDZKIM 1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wy ż szego, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) kultury i ochrony jej dóbr, 4) pomocy spo ł ecznej, 5) polityki prorodzinnej, 6) modernizacji terenów wiejskich, 7) zagospodarowania przestrzennego, 8) ochrony ś rodowiska, 9) gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, 10) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 11) kultury fizycznej i turystyki, 12) ochrony praw konsumentów, 13) obronno ś ci, 14) bezpiecze ń stwa publicznego, 15) przeciwdzia ł ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 37

38 D OCHODAMI W Ł ASNYMI WOJEWÓDZTWA S Ą : 1) udzia ł y w podatkach stanowi ą cych dochód bud ż etu, 2) dochody z maj ą tku województwa, 3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa, 4) dochody uzyskiwane przez jednostki bud ż etowe województwa oraz wp ł aty innych wojewódzkich samorz ą dowych jednostek organizacyjnych, 5) odsetki za nieterminowe przekazywanie udzia ł ów. 38

39 UDZIA Ł Y POWIATU W PODATKACH DOCHODOWYCH Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 1,60 %. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, wynosi 14,0 %. 39

40 D OCHODAMI WOJEWÓDZTWA MOG Ą BY Ć : 1) subwencja wyrównawcza z bud ż etu pa ń stwa, 2) dotacje celowe z bud ż etu pa ń stwa i pa ń stwowych funduszy celowych na zadania wykonywane przez województwo, 3) dotacje celowe z bud ż etu pa ń stwa na zadania z zakresu administracji rz ą dowej wykonywane przez województwo na podstawie porozumie ń zawartych z organami administracji rz ą dowej, 4) dotacje celowe z bud ż etów gmin lub powiatów na zadania z zakresu tych jednostek samorz ą du terytorialnego wykonywane przez województwo na podstawie porozumie ń zawartych z organem gminy lub powiatu. 40

41 S UBWENCJA OGÓLNA 1) dla gmin: a) wyrównawczej, b) równowa żą cej; 2) dla powiatów: a) wyrównawczej, b) równowa żą cej; 3) dla województw: a) wyrównawczej, b) regionalnej; 4) o ś wiatowej – dla gmin, powiatów i województw. 41

42 42 F UNDUSZE CELOWE 1/2 Definicja: podmioty powołane odrębnymi ustawami, które określają szczegółowy zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych funduszy celowych (rodzaje i formy wydatków związanych z działalnością funduszy celowych) oraz podstawowych źródeł otrzymywanych dochodów, często określane jako parabudżety. Specyfika funkcjonowania funduszy celowych: - nie obowiązuje zasada rozliczenia rocznego (można na dłużej planować) - nie obowiązują zasady budżetowe - fundusze celowe nie konkurują o uzyskanie środków pieniężnych z budżetu państwa - nie podlegają wprost kontroli budżetowej - wydatki funduszy celowych uzależnione są od posiadanych środków finansowych.

43 F UNDUSZE CELOWE 2/2 Mo ż e wyst ę powa ć jako osoba prawna oraz jako wyodr ę bniony rachunek bankowy Przychody pochodz ą z dochodów publicznych, a wydatki s ą przeznaczane na realizacj ę zada ń wyodr ę bnionych z bud ż etu Fundusz celowy, mo ż e by ć pa ń stwowy, gminny, powiatowy lub wojewódzki, wi ę kszo ść to pa ń stwowe. W strukturach samorz ą dowych wyst ę puj ą : Gminne, powiatowe i wojewódzkie fundusze ochrony ś rodowiska i gospodarki wodnej Gminne, powiatowe i wojewódzkie fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 43

44 F UNDUSZE ZWI Ą ZANE Z UBEZPIECZENIAMI SPO Ł ECZNYMI BUD Ż ET 2011 R. 44

45 F UNDUSZE ZWI Ą ZANE Z ZADANIAMI SOCJALNYMI PA Ń STWA BUD Ż ET 2011 R. 45

46 P A Ń STWOWE FUNDUSZE CELOWE 1/2 Zwi ą zane z prywatyzacj ą : 1) Fundusz Reprywatyzacji, 2) Fundusz Restrukturyzacji Przedsi ę biorców, 3) Fundusz Skarbu Pa ń stwa, 4) Fundusz Rekompensacyjny. Zwi ą zane z bezpiecze ń stwem i obronno ś ci ą kraju: 1) Fundusz Wsparcia Policji, 2) Fundusz Modernizacji Bezpiecze ń stwa Publicznego, 3) Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, 4) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, 5) Fundusz Rozwoju Przywi ę ziennych Zak ł adów Pracy, 6 ) Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, 7) Fundusz Modernizacji Si ł Zbrojnych. 46

47 P A Ń STWOWE FUNDUSZE CELOWE 2/2 Zwi ą zane z nauk ą i kultur ą : 1) Fundusz Promocji Twórczo ś ci, 2) Fundusz Zaj ęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, 3) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, 4) Fundusz Promocji Kultury, 5) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej. Pozosta ł e fundusze: 1) Narodowy Fundusz Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej, 2) Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, 3) Pa ń stwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 4) Fundusz Kredytu Technologicznego, 5) Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 47

48 J EDNOSTKI PODSEKTORA RZ Ą DOWEGO - AGENCJE Agencje s ą tworzone na mocy odr ę bnych ustaw, jako pa ń stwowe osoby prawne, realizuj ą ce wybrane zadania publiczne, albo wykonuj ą ce prawo w ł asno ś ciowe lub inne prawa maj ą tkowe Skarbu Pa ń stwa. W 2009 r. łączne przychody agencji wyniosły tys. zł, w tym tys. zł pochodziło z dotacji budżetu państwa, co stanowi 47,8% przychodów agencji (wzrost udziału dotacji w przychodach w porównaniu do roku 2008 zwiększył się o 10,5 punktu procentowego). 48

49 A GENCJE 2009 R. 49

50 I NNE JEDNOSTKI PODSEKTORA RZ Ą DOWEGO Jednostki doradztwa rolniczego, Polska Organizacja Turystyczna, Transportowy Dozór Techniczny, Urz ą d Dozoru Technicznego, Polski Instytut Spraw Mi ę dzynarodowych, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Bada ń i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki. 50

51 N ARODOWY F UNDUSZ Z DROWIA NFZ jest pa ń stwow ą jednostk ą organizacyjn ą posiadaj ą c ą osobowo ść prawn ą. Ś rodki finansowe Funduszu s ą ś rodkami publicznymi. Przychodami Funduszu s ą : nale ż ne sk ł adki na ubezpieczenie zdrowotne; ś rodki przekazane na realizacj ę zada ń zleconych zakresie okre ś lonym w ustawie; dotacje, w tym dotacje celowe Kosztami Funduszu s ą : koszty ś wiadcze ń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych; koszty refundacji cen leków, koszty zada ń zleconych, koszty dzia ł alno ś ci Funduszu, koszty poboru i ewidencji sk ł adek na ubezpieczenie zdrowotne. 51

52 S K Ł ADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 1. Sk ł adka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru sk ł adki. 2. Jest to sk ł adka miesi ę czna i niepodzielna. 3. Sk ł adka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegaj ą cego ubezpieczeniu spo ł ecznemu rolników jest równa kwocie odpowiadaj ą cej cenie po ł owy kwintala ż yta z ka ż dego hektara przeliczeniowego u ż ytków rolnych. 52

53 NFZ PLAN NA 2010 R. Przychody ogółem tys. zł w tym: składka należna brutto tys. zł przychody netto z działalności tys. zł Koszty - ogółem tys. zł, w tym: koszty świadczeń zdrowotnych tys. zł koszty administracyjne tys. zł 53

54 54 Budżetowanie brutto Budżetowanie netto Fundusze celowe Agencje rządowe Formy organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej Jednostki budżetowe

55 P ODSTAWOWE WIELKO Ś CI BUD Ż ETU PA Ń STWA W 2011 R. 1/2 55 W projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano: - dochody budżetu państwa na kwotę tys. zł, - wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż tys. zł, - deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż tys. zł.

56 P ODSTAWOWE WIELKO Ś CI BUD Ż ETU PA Ń STWA W 2011 R. 2/2 1. Łączna kwota dochodów budżetu środków europejskich planowana jest w wysokości tys. zł. 2. Łączna kwota wydatków budżetu środków europejskich planowana jest w wysokości tys. zł. 3. Deficyt budżetu środków europejskich planowany jest w wysokości tys. zł. 56

57 DOCHODY BUD Ż ETU PA Ń STWA 2011 R. 57

58 S TRUKTURA DOCHODÓW BUD Ż ETU PA Ń STWA WED Ł UG Ź RÓDE Ł 58

59 59

60 D OCHODY PODATKOWE 60

61 D OCHODY NIEPODATKOWE W LATACH

62 U DZIA Ł WYDATKÓW BUD Ż ETU PA Ń STWA W PKB 62

63 S TRUKTURA WYDATKÓW WED Ł UG PODSTAWOWYCH GRUP EKONOMICZNYCH

64 STRUKTURA WYDATKÓW PRAWNIE ZDETERMINOWANYCH

65 D OTACJE PODMIOTOWE

66 S UBWENCJONOWANIE SAMORZ Ą DÓW 2011 R. 66

67 PRZYCHODY I ROZCHODY BUD Ż ETU PA Ń STWA 67

68 68

69 69

70 D OCHODY JST 70

71 S TRUKTURA DOCHODÓW JST 71

72 72

73 S UBWENCJA OGÓLNA – część oświatowa w wysokości tys. zł, – część wyrównawcza w wysokości tys. zł, – część równoważąca w wysokości tys. zł, – część regionalna w wysokości tys. zł, – część rekompensująca w wysokości tys. zł. 73

74 W YDATKI JST 74

75 75

76 76

77 W YDATKI JST WED Ł UG DZIA Ł ÓW 77

78 W YNIK BUD Ż ETÓW JST 78

79 Z OBOWI Ą ZANIA JST 79

80 Z OBOWI Ą ZANIA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII JEDNOSTEK SAMORZ Ą DU TERYTORIALNEGO 80

81 DOCHODY, WYDATKI ORAZ WYNIK KASOWY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W LATACH

82 DOCHODY, WYDATKI ORAZ WYNIK KASOWY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W % PKB 82

83 WYNIK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 83


Pobierz ppt "FINANSE PUBLICZNE I RYNKI FINANSOWE Finanse jednostek samorządu terytorialnego Fundusze celowe Finanse publiczne w Polsce w liczbach Wykład 3 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google