Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach ogólnodostępnych ponadgimnazjalnych opracowanie: Teresa Lasota st. wiz. KO w Łodzi, z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach ogólnodostępnych ponadgimnazjalnych opracowanie: Teresa Lasota st. wiz. KO w Łodzi, z."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach ogólnodostępnych ponadgimnazjalnych opracowanie: Teresa Lasota st. wiz. KO w Łodzi, z wykorzystaniem materiałów ORE

2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w świetle nowych regulacji prawnych to zindywidualizowane wsparcie udzielane potrzebującemu uczniowi, w oparciu o rzetelne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych danego ucznia. Polega ona na dostosowaniu warunków oraz form i sposobów pracy na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, co pozwala dziecku/młodemu człowiekowi maksymalnie wykorzystywać i rozwijać posiadany potencjał.

3 Podstawy prawne z r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. Nr 228,poz. 1487) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  (Dz.U. Nr 228, poz. 1490) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1491) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488) 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 228, poz. 1492)

4 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. Nr 228,poz. 1487) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  (Dz. U. Nr 228, poz. 1490)

5 Podstawy prawne 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491) 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz.204)

6 Zmiany Rozszerzenie i dookreślenie grupy uczniów do których kierowana jest pomoc psych-pedagog. w szkole, Wskazanie dyrektora szkoły jako osoby odpowiedzialnej za organizację pp-p, Koncentracja działań na potrzebach ucznia, a nie na potrzebach szkoły (respektowanie prawa do nauki każdego ucznia), Wzmocnienie roli rodziców/pełnoletnich uczniów w ustalaniu form i sposobów udzielanej pomocy, Zmiana zadań publicznej poradni psych-pedag,

7 Zmiany Zmiany wprowadzają konieczność:
rozpoznawania przez nauczycieli potrzeb i uzdolnień uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, dostosowania wymagań edukacyjnych do zaleceń poradni i ustaleń zespołu, pracy zespołowej nauczycieli w stosunku do uczniów wymagających udzielenia pomocy, uwzględnienia zalecanych warunków i sposobów realizacji nowej podstawy programowej,

8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą w przedszkolu, szkole lub placówce działania pedagogiczne mające na celu: rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w szczególności w: gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno-zawodowe.

9 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: uczniom klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych); zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; porad i konsultacji. rodzicom uczniów i nauczycielom porad i konsultacji; warsztatów i szkoleń.

10 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna kierowana jest do uczniów
1. z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Uczniowie niepełnosprawni: z upośledzeniem umysłowym ( w stopniu lekkim w ZSZ) słabosłyszący i niesłyszący słabowidzący i niewidomi niepełnosprawni ruchowo /w tym niepełnosprawni ruchowo w połączeniu z afazją/ z autyzmem i zespołem Aspergera z niepełnosprawnościami sprzężonymi Uczniowie niedostosowani społecznie (MOW) Zagrożeni niedostosowaniem społecznym (MOS, klasy terapeutyczne, ogólnodostępne, ZSZ)

11 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna kierowana jest do uczniów
2. z innymi orzeczeniami, opiniami i rozpoznanymi w szkole jako potrzebującymi pomocy psych-pedagogicznej: z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego, z opinią o specyficznych trudnościach w uczeniu się, z innymi opiniami poradni psych-pedagog, chorzy przewlekle, (inf. od pielęgniarki szkolnej, n-la w-f.) z zaburzeniami komunikacji językowej, w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeniami edukacyjnymi, z trudnościami adaptacyjnymi, zaniedbani środowiskowo i inni…. Uczniowie szczególnie uzdolnieni 

12 Uczniowie niepełnosprawni
osoba niepełnosprawna – posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz.721) uczeń niepełnosprawny – posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

13 Uczniowie niepełnosprawni
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) Art. 64, ust. 1 pkt. 2 i 4 Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej szkoły są; 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

14 Uczniowie niepełnosprawni – nowe ramowe plany nauczania
Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym wynosi: w technikum w czteroletnim okresie nauczania – 240 godzin na ucznia, w liceum ogólnokształcącym w trzyletnim okresie nauczania godzin na ucznia, w klasie wstępnej oddziału dwujęzycznego – 65 godzin na ucznia w zasadniczej szkole zawodowej w trzyletnim okresie nauczania – 190 godzin na ucznia, ogólnie w wymiarze 2 godzin tygodniowo na ucznia.

15 Uczniowie niepełnosprawni – stare ramowe plany nauczania
2. W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące zajęcia rewalidacyjne: 1) korekcyjne wad postawy, 2) korygujące wady mowy, 3) orientacji przestrzennej i poruszania się, 4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, 5) inne, wynikające z programów rewalidacji.

16 Uczniowie niepełnosprawni – stare ramowe plany nauczania
Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych: tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania dla LO. LP – 30 godzin, tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania dla T – 30 godzin, Tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania dla ZSZ – 20 godzin

17 Uczniowie niepełnosprawni
Rewalidacja to maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie Zajęcia prowadzi nauczyciel lub specjalista posiadający kwalifikacje pedagoga specjalnego z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki lub pedagogiki leczniczej, rehabilitacyjnej.

18 Uczniowie niepełnosprawni
Dla uczniów niepełnosprawnych … można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. (§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych) można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. (§ 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych)

19 Inicjowanie pomocy § 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 5) asystenta edukacji romskiej; Oznacza to, że jeśli rodzic zauważy jakieś ważne potrzeby swojego dziecka, może zgłosić to nauczycielowi, wychowawcy lub specjaliście. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści są zobligowani do przekazywania takich informacji dyrektorowi od razu po ich uzyskaniu.

20 Wsparcie dla ucznia Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści (w tym doradcy zawodowi lub wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele) wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ww. osoby tworzą ZESPÓŁ. Dyrektor staje się członkiem tylko zespołów powołanych dla organizowania pomocy uczniom, których sam naucza.

21 Zadania dyrektora szkoły
1. - Niezwłocznie po przekazaniu opinii/orzeczenia lub otrzymaniu informacji - lub do 31 marca dyrektor powołuje zespół/zespoły i wyznacza osobę koordynującą pracami zespołu. Jedna osoba może koordynować pracą kilku zespołów. Można utworzyć zespół dla jednego ucznia lub grupy uczniów o zbliżonym rozpoznaniu. Dyrektor wspiera pracę wszystkich zespołów. Ważną kompetencją będzie umiejętność budowania zespołu.

22 Zadania dyrektora szkoły/ zespołu
Każdy zespół ustala termin spotkania zespołu, terminy następnych spotkań wyznacza osoba koordynująca pracami zespołu. 2. Dyrektor powiadamia rodziców/pełnoletniego ucznia o terminie spotkania zespołu, 3. Dyrektor, zgodnie ze wskazaniem członków zespołu, zaprasza na spotkanie przedstawicieli poradni psych-pedagog, w tym poradni specjalistycznych Rodzice/pełnoletni uczeń może wnioskować do dyrektora szkoły o zaproszenie na posiedzenie zespołu innych specjalistów, (lekarza, psychologa,…) Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

23 Zadania zespołu 1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; oznacza to w istocie rzetelne rozpoznanie potrzeb i możliwości ucznia 2) określenie zalecanych form, sposobów i okresów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię – także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii; formy zostały dookreślone w rozporządzeniu, sposoby pracy dookreśla sam zespół 3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

24 Zadania zespołu 4) ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania; pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki, na kolejny rok szkolny ocena efektywności powinna być powiązana z celami, których osiągnięcie zakładał zespół oraz dawać wskazania do dalszej pracy 5) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (paragraf 20,23,24) 

25 Wsparcie i współpraca zespołu
1) rodzice uczniów; 2) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne; 3) placówki doskonalenia nauczycieli; 4) inne szkoły i placówki (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zespoły szkół specjalnych) 5) organizacje pozarządowe oraz inne instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

26 Organizacja pracy zespołu
Zespół spotyka się w miarę potrzeb – nie rzadziej niż 2 razy w roku Spotkania nie są jedyna formą pracy zespołu – członkowie zespołu prowadzą działania dające na celu zebranie informacji istotnych z punktu widzenia rozpoznawania potrzeb dziecka i dokonania oceny efektywności podejmowanych działań. Dyrektor nie jest zobligowany do uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich zespołów. Dyrektor dba o stworzenie warunków do skutecznej pracy zespołów podczas spotkań (czas, miejsce, jasno określone procedury itp.)

27 bezpieczeństwo- terapia - edukacja
Zadania zespołu Ścieżka 1 Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego na okres na jaki zostało wydane orzeczenie, nie dłuższy jednak niż jeden etap edukacyjny, pamiętając o kolejności oddziaływań bezpieczeństwo- terapia - edukacja

28 Uczniom posiadającym opks dyrektor zapewnia
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; głównie nauczyciele i specjaliści, warunki tworzy dyrektor 2) odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; dyrektor 3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; specjaliści, od strony formalnej dyrektor 4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne; nauczyciele i specjaliści, od strony formalnej dyrektor 5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym; nauczyciele i specjaliści

29 Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem formy i metody pracy z uczniem; formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań

30 Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
1. Indywidualne programy edukacyjne opracowane dla uczniów na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 12, są realizowane do końca okresu na jaki zostały opracowane. 2. Zespoły dokonają wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i dostosują indywidualne programy edukacyjne do wymogów określonych w § 5 ust. 2 pkt 1, 3—5 i 7: - w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych — w terminie do dnia 30 września 2012 r.

31 Zadania zespołu Ścieżka 2
Dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie NI, opiniami, wskazanymi jako potrzebujący pomocy psych- pedagog. opracowanie karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz opracowanie planu działań wspierających (dla jednego ucznia lub grupy uczniów)

32 Karta indywidualnych potrzeb ucznia
Karta indywidualnych potrzeb ucznia ma być dokumentem, w którym są zgromadzone wszystkie ważne informacje o uczniu. Jednocześnie nie ma być mechanicznym powtarzaniem zapisów zawartych w innych dokumentach dziecka (np. orzeczeniu lub opinii). Ma to pozwolić na zachowanie ciągłości w udzielanej pomocy Karty (podobnie jak IPET-y) tworzone przez zespoły szkolne mają równocześnie ułatwić dyrektorowi sprawne organizowanie pomocy w szkole. Na ich podstawie dyrektor uzyskuje informację o realnych potrzebach uczniów i dokonuje określenia potrzeb szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na dany rok szkolny. Wiedząc, ilu uczniów potrzebuje wsparcia, jakie zajęcia dodatkowe będą potrzebne i w jakim wymiarze godzinowym, dyrektor może określić te potrzeby w arkuszu organizacyjnym.

33 Karta indywidualnych potrzeb ucznia
1) imię (imiona) i nazwisko ucznia; 2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału 3) informację dotyczącą orzeczenia lub opinii z podaniem numeru i daty wystawienia albo informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych 4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6) ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 8) terminy spotkań zespołu; 9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

34 Zadania dyrektora szkoły
Ustalając formy, sposoby udzielania pomocy oraz decydując o okresie i wymiarze godzin dyrektor bierze pod uwagę: kompetencje nauczycieli kompetencje specjalistów zatrudnionych w szkole dostęp do specjalistów poza szkołą (poradnie, stowarzyszenia, fundacje) warunki lokalowe uwarunkowania organizacyjne możliwości organizowania zajęć w ramach godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 K.N. liczbę dodatkowych godzin na prowadzenie zajęć, która jest realna do wynegocjowania z organem prowadzącym

35 Zadania dyrektora szkoły
4. W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. dyrektorzy szkół na podstawie zaleconych przez zespoły form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalą dla uczniów formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013.

36

37

38 Karta indywidualnych potrzeb ucznia
Po każdym spotkaniu zespół przedstawia kartę dyrektorowi szkoły. Rozporządzenie nie reguluje w jaki sposób to się ma odbywać (kto dokładnie przekazuje, czy w dniu posiedzenia, czy w ciągu najbliższych dni po odbytym spotkaniu zespołu).. Dyrektor może wprowadzić wewnętrzne regulacje w tym zakresie.. Najlepiej, by taką kartę przekazywała dyrektorowi osoba koordynująca pracę zespołu. Uwaga Zespół przedkładając dyrektorowi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, tym samym sprawozdaje swoją pracę. Zespół nie tworzy żadnych protokołów ani raportów ze swoich posiedzeń. Podpisy na karcie potwierdzają pracę zespołu. Podpisy na karcie składają rodzice/pełnoletni uczniowie obecni na spotkaniu zespołu

39 Karta indywidualnych potrzeb ucznia
Szkoły, dla każdego ucznia, któremu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zakładają indywidualną teczkę, w której gromadzona jest dokumentacja badań i czynności uzupełniających (w szczególności prowadzonych przez specjalistów). Do takiej teczki dołączyć należy kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Po zakończeniu nauki lub w momencie zmiany przez ucznia szkoły, kopia karty pozostaje we wspomnianej wyżej dokumentacji, a jej oryginał otrzymują rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń. Jeśli rodzice ucznia wyrażą zgodę, wówczas dyrektor szkoły przekazuje kopię karty do nowej szkoły, do której uczeń został przyjęty.

40 Zadania zespołu Zespół,
na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia plan działań wspierających. W terminie do dnia 30 września 2012 r. zespoły opracują dla uczniów plany działań wspierających realizowane w roku szkolnym 2012/2013. Można opracować jeden plan dla grupy uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.

41 Plan działań wspierających
1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) metody pracy z uczniem; 4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 5) działania wspierające rodziców ucznia; 6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

42 Zadania dyrektora szkoły
5. Pisemne powiadomienie rodziców ucznia lub samego pełnoletniego ucznia o ustalonych formach, sposobach, okresach oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy - niezwłocznie po zatwierdzeniu arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2012/2013 - niezwłocznie po ustaleniu

43 Dyrektor Odpowiada za organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zatem kieruje się dobrą znajomością prawa, nadzoruje i czuwa nad całością. Postrzega pomoc psychologiczno pedagogiczną jako integralny element funkcjonowania szkoły (uwzględnia ją w tworzeniu ramowych planów, akceptowaniu programów, tworzeniu arkusza organizacji, decyzjach związanych z modernizacją budynku i otoczenia szkoły, nawiązywaniu współpracy w środowisku lokalnym itd.)

44 Dyrektor Jest osobą współpracującą z nauczycielami i specjalistami – kieruje się rekomendacjami zespołu, prowadzi działania wspierające nauczycieli i specjalistów Jest osobą decyzyjną - ustala z organem prowadzącym i ostatecznie zatwierdza wymiar pomocy udzielanej uczniowi Jest osobą powołaną w sposób formalny do oficjalnych kontaktów z rodzicami (zaprasza na posiedzenia zespołu, powiadamia o ustaleniach zespołu) Jest osobą dbającą o organizację – powołuje osobę koordynatora, ustala wewnętrzne procedury pomagające w sprawnej realizacji pomocy (z dbałością o ich przydatność, bez przesadnego formalizowania) Jest osobą, która wnioskuje o udział przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej w spotkaniach zespołu

45 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne Dziękuję za uwagę Teresa Lasota


Pobierz ppt "Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach ogólnodostępnych ponadgimnazjalnych opracowanie: Teresa Lasota st. wiz. KO w Łodzi, z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google