Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie kredytami i należnościami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie kredytami i należnościami"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie kredytami i należnościami
Praktyka transakcji transgranicznych w UE

2 Zaangażuj się osobiście
B. Zaangażowanie osób trzecich – windykacja pozasądowa C. Egzekucja sądowa roszczenia 6. Opcje windykacji roszczeń

3 Zaangażuj się osobiście
B. Zaangażowanie osób trzecich – windykacja pozasądowa C. Egzekucja sądowa roszczenia 6. Opcje windykacji roszczeń

4 I. Rozłożenie działań w czasie
Spółka będzie zwracać szczególną uwagę na: ustanowieniu metodologii stałego wykrywania zaległych faktur i szybkiej reakcji; niewysyłaniu dziesiątek przypomnień; ustaleniu i przestrzeganiu ścisłego harmonogramu dalszych działań w sprawie zaległych roszczeń na etapie postępowania przedsądowego; dostosowaniu tonu wypowiedzi wobec swojego klienta.

5 II. List przypominający z ankietą badającą zadowolenie klienta
Treść listu powinna być zawsze ukierunkowana na zapytanie o zadowolenie klienta z działalności firmy oraz uprzejme odniesienie się do bliskiego terminu płatności: - klient zyskuje wrażenie, że jest traktowany poważnie i - klientowi w sposób grzeczny przypomina się, że faktura pozostaje nadal niezapłacona. Klient może wobec tego czynnie poinformować o wszelkich wadach towaru, jakie nie zostały jeszcze zgłoszone i wyrazić swoje obawy.

6 III. Zawiadomienie o braku płatności z tytułu należnej faktury / przypomnienie (monit)
Określa się, że w przypadku braku dobrowolnej zapłaty dłużnik zostanie wezwany do stawienia się przed sądem właściwym do rozpoznania sprawy. Jest to formalne żądanie wobec dłużnika, który nie spełnił swojego obowiązku w dniu wygaśnięcia terminu zapłaty: sprzedawca domaga się natychmiastowej lub zrealizowanej w ustalonym terminie, płatności, powiększonej o odsetki za zwłokę i kary umowne.

7 III. Zawiadomienie o braku płatności z tytułu należnej faktury / przypomnienie (monit)
Między państwami członkowskimi UE mogą istnieć różnice dotyczące dopuszczalnego formalizmu w tego rodzaju pismach, ich treści, terminach lub kwestii, czy jest to obowiązkowy etap przed jakimkolwiek postępowaniem sądowym.

8 III. Zawiadomienie o braku płatności z tytułu należnej faktury / przypomnienie (monit)
Treść: jasna i jednoznaczna. Powinna zawierać: Identyfikację firmy, numer rejestracji firmy, dane kontaktowe; Jasny opis charakteru długu; Dokładny opis i wyjaśnienie kwot roszczonych od klienta (w tym odsetki za zwłokę w dokonaniu płatności i kary umowne) oraz Wzmiankę, że ​​jeżeli klient nadal nie zapłaci w terminie, to firma podejmie działania na rzecz ściągnięcia długu (w tym w drodze postępowania sądowego i/lub konfiskaty majątku).

9 III. Zawiadomienie o braku płatności z tytułu należnej faktury / przypomnienie (monit)
Sposób nadania: listem poleconym, komornik, notariusz. Odsetki karne z tytułu opóźnień w płatności: według stopy procentowej określonej w umowie lub prawnie ustalonej stopy procentowej.

10 IV. Dalsze procedury - przypomnienie przez telefon
Żadnych innych czynności podczas rozmowy telefonicznej; wskazane, aby zapoznać się szczegółowo z roszczeniem przed rozmową telefoniczną; Odpowiedni czas na rozmowę; Rozmawiaj z odpowiednią osobą; Odnieś się wprost do kwestii dostarczonych towarów/usług i zapytaj o przyczynę zwłoki w płatności; Można zaoferować raty spłat w akceptowalnej kwocie; Każda umowa z klientem o spłatę zadłużenia w całości lub ratalnie powinna być następnie, w sposób automatyczny, potwierdzona w formie pisemnej.

11 Zaangażuj się osobiście
B. Zaangażowanie osób trzecich – windykacja C. Egzekucja sądowa roszczenia 6. Opcje windykacji roszczeń

12 I. Zaangażowanie agencji windykacyjnej
Agencja windykacyjna (AW): osoba fizyczna lub prawna, której działalność polega na polubownej windykacji należności. Pomoc techniczna : AW będzie chciała odzyskać niespłacone długi w imieniu osoby trzeciej bez udziału w podpisaniu pierwotnej umowy; Sprzedaż wierzytelności: implikuje cesję wierzytelności od pierwotnego wierzyciela na AW.

13 I. Zaangażowanie agencji windykacyjnej
1. Windykacja (pomoc techniczna) Działania AW mogą być najprawdopodobniej zorganizowane w ramach kolejnych "etapów proceduralnych": Rejestracja zamówienia / złożenie wyjaśnień ws. roszczenia; Windykacja przedsądowa;   O ile to konieczne, prawne wyegzekwowanie roszczenia za pośrednictwem procedur sądowych, egzekucyjnych (należy tutaj rozważyć różnice krajowe, ponieważ w niektórych przypadkach może to nie być możliwe); Windykacja posądowa (jeśli wniosek został prawnie wyegzekwowany przez sąd); Proces monitorowania / windykacja długoterminowa.

14 I. Zaangażowanie agencji windykacyjnej
Dwa różne wymogi prawne dotyczące ochrony konsumentów w procesach windykacyjnych 1. Obowiązek rejestracji 2. Niedozwolone praktyki

15 I. Zaangażowanie agencji windykacyjnej
2. Sprzedaż wierzytelności (np. faktoring) Dopuszcza się sprzedaż roszczeń indywidualnych, całych pakietów roszczeń lub portfeli - np. wszystkich roszczeń eksportowych lub niektórych innych należności, w inny sposób określonych (np. według regionu docelowego wywozu, grup produktów, itp.) oraz w celu zarobienia pieniędzy poprzez ich sprzedaż: jednorazowo lub na regularnych zasadach. Faktoring: sprzedaż wierzytelności przed ich terminem zapadalności.

16 I. Zaangażowanie agencji windykacyjnej
3. Rentowność i limity Pomoc techniczna - Zalety: oszczędność czasu - Wady: koszty, gdy roszczenie zostanie zakwestionowane Sprzedaż wierzytelności - Zalety: oszczędność czasu i przepływ środków pieniężnych - Wady: koszty

17 II. Zaangażowanie prawnika.
Można zalecić w przypadku transgranicznych sporów prawnych, zwłaszcza jeśli istnieje możliwość, że klient nie będzie płacić, a sprawa znajdzie swój finał przed sądem krajowym lub arbitrażowym i/lub gdy klient zgłosi zastrzeżenia wobec roszczeń. Przed rozpoczęciem postępowania sądowego strony powinny również rozważyć próbę dojścia do wcześniejszego polubownego rozwiązania w drodze mediacji.

18 II. Zaangażowanie prawnika.
Prawnicy są zorganizowani w adwokaturach regionalnych lub ponadregionalnych. Członkostwo w tych adwokaturach jest obowiązkowe. Dowiedz się od prawnika, jakie są koszty związane z prowadzeniem sprawy: honoraria i koszty adwokata, koszty postępowania, koszty tłumaczeń (jako że wnioski w sprawach transgranicznych należy składać w języku urzędowym kraju docelowego), a także możliwość żądania zwrotu kosztów od zalegającego ze spłatą klienta.

19 Zaangażuj się osobiście
B. Zaangażowanie osób trzecich – windykacja pozasądowa C. Egzekucja sądowa roszczenia 6. Opcje windykacji roszczeń

20 I. Postępowanie przed sądem krajowym
(1) Postępowanie sądowe dotyczące meritum sprawy Klauzula dotycząca jurysdykcji Miejsce jurysdykcji we “własnym” sądzie krajowym (B2B) Brak klauzuli dotyczącej jurysdykcji Zasady rozporządzenia Bruksela I

21 I. Postępowanie przed sądem krajowym
(2) Nakazy zaprzestania szkodliwych praktyk i środki tymczasowe Środki ostrożności Płatności okresowe lub tymczasowe wykonanie (egzekucja) Planowana egzekucja Prawo krajowe Jurysdykcja

22 I. Postępowanie przed sądem krajowym
(2) Nakazy zaprzestania szkodliwych praktyk i środki tymczasowe Środki tymczasowe Przeciwko majątkowi dłużnika Środki zapobiegawcze, płatności okresowe, tymczasowa egzekucja Prawo krajowe Dla ochrony interesów wierzyciela do momentu wydania ostatecznego wyroku

23 I. Postępowanie przed sądem krajowym
(3) Uznawanie i wykonywanie Uznawanie: wyrok (w szerokim znaczeniu) ma taką samą wartość w innych państwach członkowskich: Nie zostanie przyznane, jeżeli: byłby jawnie sprzeczny z porządkiem publicznym innego państwa członkowskiego doszłoby do naruszenia prawa do obrony jest nie do pogodzenia z poprzednio wydanym wyrokiem

24 I. Postępowanie przed sądem krajowym
3) Uznawanie i wykonywanie Egzekucja wyroku: potrzeba exequatur: Wnioskodawca dostarcza sędziemu w państwie członkowskim, w którym chce on/ona uzyskać egzekucję wyroku: odpis wyroku (przetłumaczony w razie potrzeby) zaświadczenie z sądu pochodzenia identyfikujące sąd i strony W przypadku przyznania, może przyjąć następujące formy: Zajęcie towarów Zajęcie aktywów bankowych Cesja przychodów Egzekucja z nieruchomości

25 I. Postępowanie przed sądem krajowym
3) Uznawanie i wykonywanie Exequatur nie zostanie przyznane, jeżeli orzeczenie: jest sprzeczne z porządkiem publicznym; zostało wydane zaocznie i nie zostało doręczone w odpowiednim czasie pozwanemu, aby mógł zorganizować obronę; jest sprzeczne z orzeczeniem już wydanym w państwie członkowskim, w którym złożono wniosek; jest niezgodne z rozporządzeniem Bruksela I. Bruksela I po przekształceniu: nie będzie wymagane exequatur od stycznia 2015!

26 II. Procedury europejskie
Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych Procedura europejskiego nakazu zapłaty. Procedura postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Zestaw instrumentów stosowanych w celu ułatwienia procedury postępowania sądowego w zakresie roszczeń transgranicznych w UE (z wyjątkiem Danii):

27 II. Procedury europejskie
Zalety procedur UE Mniej kosztowne Szybsze Wady procedur UE Sądy krajowe nie są jeszcze z nimi dobrze obeznane

28 II. Procedury europejskie
(1) Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych Na podstawie rozporządzenia 805/2004 Rodzaj "sądowego paszportu": potrzeba wcześniejszego wyroku, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego.

29 II. Procedury europejskie
(1) Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych Procedura: Certyfikacja wyroku; Ugoda sądowa lub autentyczny instrument Egzekucja wyroku Rewizja wyroku jedynie w wyjątkowych przypadkach

30 II. Procedury europejskie
(2) Procedura europejskiego nakazu zapłaty Na podstawie rozporządzenia 1896/2006 Wymagane jest składanie tylko jednego wniosku Roszczenie musi mieć charakter pieniężny i być bezsporne

31 II. Procedury europejskie
(2) Procedura europejskiego nakazu zapłaty Dodatkowe informacje Wniosek przed właściwym sądem Wniosek zostaje rozpatrzony Doręczenie nakazu Egzekucja wyroku Rewizja wyroku tylko w wyjątkowych przypadkach Odrzucenie

32 II. Procedury europejskie
(3) Procedura europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń Na podstawie rozporządzenia 861/2007. Roszczenia do wysokości 2000,00 EUR (bez odsetek, wydatków i nakładów).

33 II. Procedury europejskie
(3) Procedura europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń Wniosek Odpowiedź dłużnika Dodatkowe informacje lub Przesłuchanie lub Wyrok Wykonanie wyroku Rewizja wyroku tylko w wyjątkowych przypadkach


Pobierz ppt "Zarządzanie kredytami i należnościami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google