Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA ODZYSKU ODPADÓW I OPAKOWAŃ EKOLA S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA ODZYSKU ODPADÓW I OPAKOWAŃ EKOLA S.A."— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA ODZYSKU ODPADÓW I OPAKOWAŃ EKOLA S.A.
ul. Straganiarska 24/27 Gdańsk Tel Fax

2 USTAWA O OBOWIĄZKACH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIEKTÓRYMI ODPADAMI ORAZ O OPŁACIE PRODUKTOWEJ I OPŁACIE DEPOZYTOWEJ DOTYCZY: importera (również w drodze nabycia wewnątrzwspólnotowego nabycia) oraz wytwórcy produktów, zwanych w ustawie „przedsiębiorcami”, wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach określonych w załączniku nr 1 do ustawy i produkty wymienione w zał. nr 2 i 3 do ustawy przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy w drodze importu towary (wewn. nabycia), których częściami składowymi są produkty wymienione w zał. 2 i 3 do ustawy przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni powyżej 500 m kw. sprzedającego produkty tam pakowane przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni powyżej 5000 m kw. sprzedającego produkty tam pakowane przedsiębiorcy niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu

3 Definicja oznaczenia Przez oznaczenie rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą

4 PRZEDSIĘBIORCY PODLEGAJĄCY USTAWIE O OBOWIĄZKACH… SĄ ZOBOWIĄZANI DO:
zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych na poziomie określonym przepisami zgłoszenia faktu rozpoczęcia (30 dni) i likwidacji (14 dni) działalności podlegającej zapisom ustawy (przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia ustawy w życie prowadzili działalność o jakiej mowa w ustawie, zobowiązani byli zgłosić ten fakt bez wezwania do dnia r.) składania rocznego sprawozdania o masie lub ilości opakowań w których sprzedał produkty lub produktów wymienionych w zał. 2 i 3 do ustawy, oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, jak też o wysokości należnej opłaty produktowej do dnia 31 marca roku kalendarzowego prowadzenia i przechowywania przez okres 5 lat dodatkowej ewidencji umożliwiającej ustalenie uzyskanych poziomych odzysku i recyklingu oraz obliczenie opłaty produktowej wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu 1) odzysku 2) recyklingu na rachunek urzędu marszałkowskiego

5 OD 1 KWIETNIA 2005 do rozliczeń stosuje się następujące rodzaje opakowań
RODZAJ OPAKOWANIA POZIOM RECYKLINGU % opakowania z tworzyw sztucznych 18 opakowania z aluminium 30 opakowania z blachy 14 opakowania z papieru i tektury 42 opakowania ze szkła 29 opakowania z materiałów naturalnych 11

6 ORAZ NASTĘPUJĄCE RODZAJE PRODUKTÓW
RODZAJ PRODUKTU POZIOM ODZYSKU % POZIOM RECYKLINGU % akumulatory ołowiowe (kwasowe) Wszystkie zgłoszone Wszystkie zebrane akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe 50 akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe 35 ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych 15 Oleje smarowe z wyłączeniem: oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny, oleje białe, parafina ciekła, mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne, oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, oleje odpadowe 45 22

7 RODZAJ PRODUKTU POZIOM ODZYSKU % POZIOM RECYKLINGU %
lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych 25 Opony 60 Nie dotyczy Uwaga: od 1 stycznia 2004r wyłączono palety drewniane, od 1 kwietnia 2005 opakowania wielomateriałowe Od 1 stycznia 2006 obowiązek odzysku i recyklingu materiałów reklamowych

8 SPOSOBY REALIZACJI OBOWIĄZKU ODZYSKU I RECYKLINGU
Obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych może być realizowany przez przedsiębiorcę: samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku W razie niedopełnienia obowiązków, przez zapłatę opłaty produktowej

9 SAMODZIELNA REALIZACJA OBOWIĄZKU
Samodzielnie obowiązek może być realizowany przez przedsiębiorcę, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi wyłącznie wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe lub poużytkowe odpowiedniego rodzaju bądź zebrane poprzez zorganizowaną przez siebie sieć ich selektywnego zbierania (odpadów tego samego rodzaju i tej samej masy lub ilości co odpady powstałe z wprowadzonych przez nich na rynek opakowań bądź produktów).

10 DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ODZYSK I RECYKLING
Prowadzący odzysk lub recykling sporządza dokument potwierdzający odzysk i recykling w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz jest przeznaczony dla przekazującego odpad do odzysku i recyklingu, drugi egzemplarz dla przyjmującego odpad do odzysku i recykling, natomiast trzeci egzemplarz dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania prowadzącego odzysk lub recykling.

11 SAMODZIELNA REALIZACJA OBOWIĄZKU
W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług innego posiadacza odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu, wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling, przedsiębiorca lub organizacja przekazuje temu posiadaczowi odpadów, który w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji przedkłada go prowadzącemu odzysk lub recykling SAMODZIELNA REALIZACJA OBOWIĄZKU

12 Wzór dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling Dokument potwierdzający odzysk i recykling - Egzemplarz A Wzór dokumentu potwierdzającego odzysk i recykling Dokument potwierdzający odzysk i recykling - Egzemplarz A DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ODZYSK LUB RECYKLING Egzemplarz A przeznaczony dla przekazującego odpad do odzysku / recyklingu (wykonującego obowiązek) Nr dokumentu Zezwolenie na odzysk (recykling) Przedsiębiorca (organizacja odzysku) przekazujący odpad Przyjmujący odpad do odzysku/recyklingu Adres Telefon/fax Nr REGON Kod odpadu Rodzaj odpadu Jednostka Masa lub ilość przyjętych odpadów opakowaniowych lub poużytkowych data, pieczęć i podpis Potwierdzam przyjęcie odpadu zobowiązując się jednocześnie do jego odzysku /recyklingu w rozumieniu przepisów ustawy i oświadczam, że nie zostanie on przekazany dalej do innego odbiorcy

13 Stawka opłaty produktowej za 1 kg obowiązku [zł]
Opłata produktowa RODZAJ OPAKOWANIA Stawka opłaty produktowej za 1 kg obowiązku [zł] opakowania z tworzyw sztucznych 2,56 opakowania z aluminium 1,28 opakowania z blachy 0,77 opakowania z papieru i tektury 0,61 opakowania ze szkła 0,15 opakowania z materiałów naturalnych 0,31 Od 1 kwietnia 2005 zwolniono z obowiązku wpłacenia opłaty produktowej, gdy łączna jej wartość nie przekracza 50 zł

14 Współpraca z organizacją odzysku
Przejęcie obowiązku na mocy umowy cywilno-prawnej Znacznie niższe koszty realizacji obowiązku w porównaniu z opłatą produktową i samodzielną realizacją Profesjonalne doradztwo w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi (seminaria, szkolenia) Pełna poufność danych o klientach i ich produkcji

15 CELE EKOLI jako organizacji odzysku
Przejęcie obowiązku odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych i niektórych odpadów poużytkowych od przedsiębiorców oraz importerów wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach Maksymalizacja recyklingu odpadów w sposób najbardziej efektywny i opłacalny

16 EKOLA GWARANTUJE Rzetelność (dominującymi akcjonariuszami są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska reprezentujące sektor publiczny) Pełna poufność danych o klientach i ich produkcji (nie jesteśmy spółką założoną przez Waszych konkurentów rynkowych) Pełna wypłacalność (wysoki kapitał zakładowy, krótkie terminy płatności zobowiązań wobec recyklerów i korzystne terminy płatności dla przedsiębiorców

17 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Szanowni Państwo, jeśli nie realizowaliście obowiązków wynikających z Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców… Wnieście zaległą opłatę produktową na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Skontaktujcie się z nami w celu zrealizowania ustawowych obowiązków i uniknięcia wysokich kosztów ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Pobierz ppt "ORGANIZACJA ODZYSKU ODPADÓW I OPAKOWAŃ EKOLA S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google