Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL."— Zapis prezentacji:

1 2010 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL

2 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Prawo Zamówień Publicznych i Konkurencyjność 1.Zasada Konkurencyjności dotyczy Beneficjentów, którzy nie są objęci obowiązkiem stosowania Ustawy PZP definicja zamówienia nie dotyczy personelu 2. Obowiązki: zapytania ofertowe pisemność postępowania 3. Korekty finansowe w przypadku naruszenia przepisów przez Beneficjentów zobowiązanych do stosowania Ustawy PZP.

3 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna I.Pomoc publiczna: Beneficjent udzielający pomocy publicznej zobowiązany jest do: zbierania od przedsiębiorców odpowiednich dokumentów zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wystawiania przedsiębiorcom odpowiednich zaświadczeń zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej

4 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna II.Archiwizacja dokumentacji: 1.wymagana do dnia 31 grudnia 2020 r. (informowanie o miejscu archiwacji dokumentacji projektu - o ile nie jest to równoznaczne z biurem projektu, bądź zmianie miejsca archiwizacji) 2.dokumentacja związana z udzieloną pomocą publiczną – 10 lat od dnia jej przyznania 3.wymóg zastrzeżenia wglądu w dokumentację podwykonawcy

5 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna III.Kontrola (kontrola dokumentacji, kontrola w miejscu realizacji projektu, wizyty monitoringowe) 1.dokonywana zgodnie z Zasadami kontroli PO KL 2.kontrola na miejscu - w siedzibie Beneficjenta, Partnerów oraz w miejscu realizacji projektu: a) udostępnienie przez Beneficjenta wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu b) zawiadomienie na 5 dni przed rozpoczęciem kontroli (nie dotyczy kontroli doraźnych) c) czas kontroli (1- 4 dni)

6 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna d) minimum 2 osoby wchodzące w skład zespołu kontrolującego (upoważnienie do przeprowadzenia kontroli) e) informacja pokontrolna w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli f) podpisanie informacji pokontrolnej/ewentualne zgłoszenie uwag do informacji pokontrolnej – 14 dni od dnia otrzymania informacji g) rozpatrzenie uwag do informacji pokontrolnej – 14 dni h) zalecenia pokontrolne – 14 dni od otrzymania podpisanej informacji pokontrolnej i) konieczność wdrożenia zaleceń oraz poinformowania PARP o sposobie realizacji zaleceń

7 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna 3.wizyty monitoringowe a)przeprowadzane przez dwie osoby w miejscu realizacji szkoleń, b)bez wcześniejszego zawiadomienia, c)po wizycie sporządzany jest protokół, d)w razie stwierdzenia uchybień przygotowywane są zalecenia

8 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna IV.Audyt – przeprowadzenie zgodnie z zapisami Załącznika 2 do Zasad realizacji projektu: 1.cele audytu 2.minimalne kwalifikacje audytora 3.wymagania odnośnie sposobu pracy 4.zakres ogólny i szczegółowy audytu 5.wymagania dotyczące raportu z audytu Termin – w okresie ostatnich 2 miesięcy przed zakończeniem realizacji projektu.

9 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Monitoring, kontrola i audyt, pomoc publiczna V.Obowiązek przekazywania wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu na pisemne wezwanie PARP VI.Obowiązek rejestracji instytucji szkoleniowej w bazie ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl www.inwestycjawkadry.pl

10 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Ochrona danych osobowych 1.Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 5 i 6 do Umowy). 2.Obowiązek posiadania: polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi do przetwarzania danych osobowych, upoważnień dla pracowników do przetwarzania danych osobowych (Załącznik 7 do Umowy), ewidencji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych. 3.Powierzanie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom. 4.Obowiązek informowania PARP o naruszeniu tajemnicy danych osobowych oraz udziale w sprawach dot. ochrony danych toczących się przed GIODO i innymi urzędami.

11 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Obowiązki informacyjne 1.Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013; Plan Komunikacji PO KL załącznikiem są Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL 2.Dokumenty i logotypy dostępne na stronie: www.efs.gov.pl; http://www.parp.gov.pl/index/index/1395www.efs.gov.pl http://www.parp.gov.pl/index/index/1395 3.Obowiązek umieszczania logotypów na dokumentacji projektowej, w pomieszczeniach, w których realizowany jest projekt, na sprzęcie i wyposażeniu finansowanym w ramach projektu 4.Obowiązek informowania uczestników projektu o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (materiały szkoleniowe, materiały promocyjne)

12 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Obowiązki informacyjne 5.Materiały promocyjne – duże formy - powinny zawierać obowiązkowo: a) logo PO KL b) flaga Unii Europejskiej c) odwołanie słowne do Unii Europejskiej d) odwołanie słowne do właściwego funduszu (pełna nazwa) e) hasło określone dla PO KL (tablice informacyjne, pamiątkowe, reklamowe, billboardy, plakaty) f)informacja o współfinansowaniu projektu (umieszczana poza ciągiem znaków) g)logo PARP

13 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Obowiązki informacyjne 6.Materiały promocyjne – małe formy - powinny zawierać obowiązkowo: a) logo PO KL b) flaga Unii Europejskiej c) odwołanie słowne do Unii Europejskiej Opcjonalnie: a) Logo PARP 7.Beneficjent zobowiązany jest do przesłania w wersji elektronicznej do PARP projektów materiałów promocyjnych. PARP akceptuje materiały promocyjne w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania prawidłowych dokumentów.

14 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Zmiany w projekcie 1.Przesunięcia w budżecie projektu między zadaniami - do 10% wartości zadania – bez konieczności uzyskania pisemnej zgody PARP. Powyższe zmiany nie mogą zwiększać wydatków w ramach cross-financingu, w ramach zadania Zarządzanie oraz wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej. 2.Przesunięcia w budżecie projektu między zadaniami - powyżej 10% wartości zadania, zwiększenie łącznej kwoty wynagrodzeń personelu w ramach zadania Zarządzanie oraz pozostałe zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody PARP. 3.Informacja o planowanych zmianach przekazywana jest do PARP nie później niż na 30 dni przed zakończeniem realizacji projektu. PARP podejmuje decyzje w ciągu 15 dni roboczych. 4.Prawo renegocjacji umowy przez PARP. 5.Aneksy do umowy.

15 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Sankcje umowne 1.Rezultaty (uczestnikogodziny) – dla wszystkich typów projektów Dopuszczalne jest 25% odchylenie pomiędzy osiągniętym rezultatem projektu w postaci uczestnikogodzin a poniesionymi wydatkami w projekcie. 2.Projekt zamknięty a)Kryteria strategiczne minimalny odsetek uczestników powyżej 45 roku życia biorących udział w modułach szkoleniowych z zakresu ICT wynosi 40% ogółu uczestników w ramach projektu spośród uczestników projektu co najmniej 40% stanowią osoby w wieku powyżej 45 lat, które otrzymują zindywidualizowane wsparcie (np. doradztwo, coaching) Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia zakładanych rezultatów uczestnikogodzin) x 10% x (procent uczestników z kryterium strategicznego – procent uczestników rzeczywiście objętych wsparciem w ramach kryterium strategicznego) = sankcja

16 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Sankcje umowne b)Kryterium dostępu objęcie wsparciem osób z co najmniej 2 województw Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia zakładanych rezultatów uczestnikogodzin) x 50% = sankcja 90% osób pochodzących z jednego województwa w ramach projektu Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia zakładanych rezultatów uczestnikogodzin) x (procent osób pochodzących z województwa, w którym przekroczono granicę 90% w ramach projektu – 90%) = sankcja

17 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Sankcje umowne 3.Projekt otwarty a)Kryteria strategiczne 70% uczestników stanowią mikoroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy lub pracownicy u nich zatrudnieni Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia Zakładanych rezultatów uczestnikogodzin) x 5% x (procent uczestników z kryterium strategicznego – procent uczestników objętych wsparciem w ramach kryterium strategicznego) = sankcja 40% stanowią uczestnicy w wieku powyżej 45 roku życia i jednocześnie kobiety stanowią co najmniej 55% uczestników projektu Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia zakładanych rezultatów uczestnikogodzin) x 10% x [(40% - procent uczestników w wieku powyżej 45 roku życia) + (55% - procent kobiet-uczestników projektu)] = sankcja

18 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Sankcje umowne cd. Projekt otwarty 100% stanowią uczestnicy z wykształceniem na poziomie nie wyższym niż 3 wg ISCED 97 Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia zakładanych rezultatów uczestnikogodzin) x 5% x (procent osób z kryterium strategicznego - procent osób objętych wsparciem w ramach kryterium strategicznego) = sankcja b)Kryterium horyzontalne uczestnicy pochodzą z co najmniej 5 województw Całkowite wydatki projektu x 20% x (liczba województw z których powinni zostać zrekrutowani beneficjenci zgodnie z kryterium dostępu (min.5) – rzeczywista liczba województw, z których zrekrutowani zostali beneficjenci ) = sankcja

19 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Sankcje umowne 3.Studia podyplomowe 60% uczestników zostanie przeszkolonych na studiach podyplomowych o profilu technicznym Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia zakładanych rezultatów uczestnikogodzin) x 15% x (procent uczestników z kryterium strategicznego - procent uczestników przeszkolonych w ramach kryterium strategicznego) = sankcja 40% stanowią uczestnicy w wieku powyżej 45 roku życia Całkowite wydatki projektu (pomniejszone w przypadku nie osiągnięcia zakładanych rezultatów uczestnikogodzin) x 5% x (procent uczestników z kryterium strategicznego – procent uczestników objętych wsparciem w ramach kryterium strategicznego) = sankcja

20 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Rozwiązanie umowy 1.Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia rozliczeniu podlegają wydatki związane z prawidłowo zrealizowaną częścią projektu 2.Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, w zależności od przesłanki : rozliczeniu podlegają wydatki związane z prawidłowo zrealizowaną częścią projektu zwrot całości lub części środków wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe wykluczenie na okres 3 lat z możliwości ubiegania się i otrzymania dofinansowania na podstawie Ustawy o finansach publicznych lub Ustawy o PARP

21 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Pozostałe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji Projektu 1.Zawarcie umowy szkoleniowo-doradczej – załączniki: a)deklaracja uczestnictwa b)lista uczestników c)dokument rejestrowy przedsiębiorstwa/zaświadczenie o zatrudnieniu – studia podyplomowe d)dokumenty związane z udzieleniem pomocy publicznej 2.Informowanie o działaniach w projekcie a)zgłaszanie szkoleń – półroczne, miesięczne, korekta 10 dni przed szkoleniem b)rejestracja szkoleń w internetowej bazie ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl – aktualizacja raz na miesiącwww.inwestycjawkadry.pl c)informowanie o działaniach promocyjnych 3.Zasady ogólne dotyczące realizowanych szkoleń i doradztwa – pkt 4.5 Zasad realizacji projektu

22 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu 1.Pkt 5 Postęp rzeczowy realizacji projektu – opis postępu realizacji zadań 2.Pkt 11 Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku 3.Pkt 12 Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją projektu - opis problemów i podjętych środków naprawczych, przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu 4.Pkt 13 Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

23 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu Załącznik 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia - załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości POKL 1.Tabela 1 Przepływ uczestników projektu a)osoby, które rozpoczęły udział w projekcie b)osoby, które powróciły do projektu c)osoby, które zakończyły udział w projekcie d)osoby, które przerwały udział w projekcie e)osoby, które kontynuują udział w projekcie

24 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów GŁÓWNE ZASADY Punktem wyjścia do przygotowania sprawozdania jest status osoby w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w odniesieniu do projektu Sprawozdawane są zawsze OSOBY, nie uczestnicy szkoleń

25 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów GŁÓWNE ZASADY c.d. OSOBA ROZPOCZYNAJĄCA – osoba, która po raz pierwszy rozpoczęła udział w projekcie: RMr – osoba, która rozpoczęła udział w projekcie w danym okresie sprawozdawczym RMp – osoba, która rozpoczęła udział w projekcie od początku jego realizacji OSOBA POWRACAJĄCA – osoba, która zakończyła lub przerwała udział w projekcie, następnie powróciła do projektu PWMr - osoba, która powróciła do projektu w danym okresie sprawozdawczym PWMp - osoba, która powróciła do projektu od początku jego realizacji OSOBA ZAKOŃCZAJĄCA – osoba, która zakończyła udział w projekcie ZMr – osoba, która zakończyła udział w projekcie w danym okresie sprawozdawczym ZMp – osoba, która zakończyła udział w projekcie od początku jego realizacji

26 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów GŁÓWNE ZASADY c.d. OSOBA PRZERYWAJĄCA – osoba, która przerwała udział w projekcie i nie zakończyła żadnego szkolenia w projekcie PMr – osoba, która przerwała udział w projekcie w danym okresie sprawozdawczym PMp – osoba, która przerwała udział w projekcie od początku jego realizacji OSOBA KONTYNUUJĄCA – osoba, która ostatniego dnia okresu sprawozdawczego kontynuuje udział w projekcie KMr – osoba, która kontynuuje udział w projekcie w danym okresie sprawozdawczym

27 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Rozpoczynający R Kontynuujący K Zakończający Z Przerywający P

28 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów WAŻNY WZÓR Dotyczący Tabeli 1 - przepływ osób RMp = KMr + ZMp + PMp ZMr + PMr + K = RMr + PWMr + K z poprzedniego okresu

29 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu 2.Tabela 2 Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie Należy wypełnić Pkt 3 Zatrudnieni oraz podpunkty: a)w tym samozatrudnieni b)w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach c)w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach d)w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach e)w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach f)w tym pracownicy w gorszym położeniu Należy wypełnić Pkt 4 Ogółem

30 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu 3.Tabela 3 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – wiek określa się w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie 4.Tabela 4 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie – wykształcenie określa się w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie 5.Tabela 5 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie 6.Tabela 6 Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej na rzecz MSP

31 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu 7.Tabela 7 Osiągnięte wartości wskaźników – należy wypełnić następujące punkty dla Priorytetu II: 1, 2, 7 oraz Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie: liczba uczestników w podziale na szkolenia i doradztwo, liczba uczestnikogodzin w podziale na szkolenia i doradztwo I.Projekty zamknięte a)kryteria strategiczne liczba uczestników powyżej 45 roku życia biorących udział w modułach szkoleniowych z zakresu ICT liczba uczestników w wieku powyżej 45 lat, które otrzymują zindywidualizowane wsparcie

32 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu b)kryteria dostępu liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniu w podziale na województwa II.Projekty otwarte a)kryteria strategiczne liczba uczestników będących mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami lub pracownicy u nich zatrudnieni liczba uczestników w wieku powyżej 45 roku życia liczba uczestników- kobiet liczba osób z wykształceniem na poziomie nie wyższym niż 3 wg ISCED 97

33 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Wniosek o płatność – postęp rzeczowy realizacji projektu b)kryteria horyzontalne liczba osób, które rozpoczęły udział w projekcie w podziale na województwa III. Projekty studiów podyplomowych a)kryteria strategiczne liczba uczestników przeszkolonych na studiach podyplomowych o profilu technicznym liczba uczestników w wieku powyżej 45 roku życia

34 Poddziałanie 2.1.1 – zasady realizacji umów Wniosek o płatność – PEFS PEFS – Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego – obowiązek przekazania w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o płatność, informacji o wszystkich uczestnikach projektu Formularz PEFS wraz z hasłem oraz loginem przekazywany wyłącznie z PARP (nie można ściągać z innych instytucji wdrażających) Formularz PEFS przekazywany z każdym wnioskiem o płatność narastająco Formularz PEFS na nośniku elektronicznym, spakowany, zabezpieczony hasłem przesyłany pocztą tradycyjną. Hasło w oddzielnej kopercie Dane o osobach uczestniczących w projekcie należy wpisywać do formularza PEFS w momencie rozpoczęcia udziału w szkoleniu/usłudze doradczej Samozatrudnieni wypełniani w zakładce "Dane uczestników indywidualnych" Wszystkie pola w formularzu PEFS muszą zostać wypełnione

35 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "2010 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google