Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU PROCEDURY WYWOZU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU PROCEDURY WYWOZU"— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU PROCEDURY WYWOZU
Grzegorz Kozłowski

2 Wybrane zagadnienia z zakresu procedury wywozu
Procedura wywozu wg prawa celnego Procedura wywozu pozwala na wyprowadzenie towaru wspólnotowego poza obszar celny Wspólnoty. Dokonanie wywozu wymaga spełnienia formalności dla niego przewidzianych. W szczególności konieczne jest uwzględnienie przepisów ustanawiających środki polityki handlowej i regulujących należności celne wywozowe, o ile takowe znajdują zastosowanie. Zasadniczo każdy towar przeznaczony do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty powinien zostać objęty procedurą wywozu.

3 Wybrane zagadnienia z zakresu procedury wywozu
Definicja eksportera – wyjątek Jako eksporter może być wskazana firma z kraju trzeciego – jeśli nie można ustalić osoby w UE – strony kontraktu (kontrakt nie został zawarty). W takim przypadku zgłoszenie celnego składane jest przez przedstawiciela pośredniego mającego siedzibę we Wspólnocie lub osobę z kraju trzeciego zgłaszającą towary sporadycznie (art. 64 ust. 2 WKC).

4 Wybrane zagadnienia z zakresu procedury wywozu
Miejsce składania zgłoszeń celnych Zgodnie z art. 161 ust. 5 WKC zgłoszenie celne do procedury wywozu musi zostać złożone w urzędzie celnym właściwym dla dozoru miejsca, gdzie osoba dokonująca wywozu – eksporter – ma swoją siedzibę lub gdzie towary zostały zapakowane bądź załadowane do transportu wywozowego. W przypadku usługi podwykonawstwa – zgłoszenie do procedury wywozu może zostać złożone w urzędzie celnym właściwym dla miejsca siedziby podwykonawcy (art. 789 RWKC). Gdy nie można zastosować w/w przepisów – np. względy organizacyjne – zgłoszenie może zostać złożone w każdym urzędzie celnym właściwym dla danej operacji w zainteresowanym państwie członkowskim.

5 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Przebieg procedury wywozu dokonanie zgłoszenia celnego (w formie elektronicznej, pisemnej, lub ustnej), złożenie zgłoszenia celnego w urzędzie celnym właściwym dla dozoru miejsca, gdzie osoba dokonująca wywozu ma swoją siedzibę lub towary zostały zapakowane bądź załadowane do transportu wywozowego, przyjęcie zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu, zwolnienie towarów do procedury wywozu w urzędzie wywozu, przedstawienie towaru w urzędzie wyprowadzenia, potwierdzenie wyprowadzenia towaru poza obszar celny Wspólnoty.

6 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Zgłoszenie celne Zgłoszenie celne do procedury wywozu – zgodnie z art. 787 RWKC – składane są wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem Systemu ECS (Elektroniczny Systemu Kontroli Eksportu). Elektroniczne zgłoszenie wywozowe powinno być podpisane za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych. Procedura poboru klucza opisana jest w Instrukcji nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń celnych i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT. ( informatyczne/PDR/Instrukcje)

7 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Zgłoszenie celne Zgłoszenia celne w formie papierowej – przypadki (art. 787 ust. 5 RWKC): podróżni, którzy nie posiadają dostępu do systemu teleinformatycznego organu celnego lub procedura awaryjna w urzędzie wywozu albo awaria aplikacji lub sieci po stronie zgłaszającego.

8 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Zgłoszenie celne Sposób wypełniania elektronicznych zgłoszeń wywozowych: stosownie do postanowień „Specyfikacji komunikatów XML dla podmiotów” zgodnie z „IX częścią Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych” Przesyłane w formie elektronicznej zgłoszenie wywozowe, jak również ewentualne jego sprostowanie i unieważnienie, muszą być podpisane przez zgłaszającego za pomocą klucza do bezpiecznej transmisji danych. Zgłoszenie elektroniczne = brak obowiązku przedstawiania dodatkowych dokumentów / wydruków potwierdzających przesłanie komunikatu elektronicznego do systemu.

9 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego Zgłoszenie celne w postaci komunikatu IE515 jest składane przez zgłaszającego do właściwego UWU (urzędu wywozu) poprzez przesłanie komunikatu xml (IE515) z wykorzystaniem następujących – alternatywnych narzędzi: strony poczty elektronicznej na adres interfejsu niewizualnego lub przekazanie na nośniku zewnętrznym zgłoszenia podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych.

10 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja systemowa IE515 Jeśli dokument jest poprawny pod względem formalnym i strukturalnym – zostaje przyjęty do obsługi (system sprawdza, czy zostały wypełnione wszystkie niezbędne dla danej procedury pola). Na adres zgłaszającego zostaje wysłany komunikat PWK1 zawierający m.in. Informację o dacie i czasie rejestracji zgłoszenia w systemie. Uwaga! Komunikat PWK1 stanowi tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru Jeśli dokument zawiera błędy formalne lub strukturalne i tym samym nie spełnia wymagań określonych w „Specyfikacji...” – zgłoszenie zostaje odrzucone – zgłaszający otrzymuje komunikat PWK2.

11 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja formalna IE515 Walidacja formalna – polega na weryfikacji dokonywanej przez funkcjonariusza celnego, czy przesłane przez zgłaszającego zgłoszenie wywozowe spełnia wymogi formalne w zakresie nie objętym uprzednio przeprowadzoną na zgłoszeniu walidacją systemową. Dokonywana jest poprzez: sprawdzenie, czy jako „załączone dokumenty” podane zostały kody wszystkich wymaganych dokumentów; Stosownie do postanowień rozporządzenia MF w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia elektronicznego nie są przedstawiane organowi celnemu wraz z tym zgłoszeniem, chyba, że ich przedłożenie jest konieczne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny. ręczną weryfikację numeru EORI; ręczną weryfikację numeru świadectwa AEO.

12 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja formalna IE515 Podział dokumentów przedkładanych w UWU (urzędzie wywozu): co do których ma zastosowanie art. 77 ust. 2 WKC, tj. nie są przedstawiane organowi celnemu wraz ze zgłoszeniem elektronicznym ale pozostają do dyspozycji tego organu; są one do chwili zwolnienia towarów przechowywane przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego, zaś po zwolnieniu towarów – przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej; Dokumenty te muszą być przedstawiane na każde żądanie organu celnego.

13 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja formalna IE515 Podział dokumentów przedkładanych w UWU (urzędzie wywozu): co do których nie ma zastosowania art. 77 ust. 2 WKC, tj. są zawsze przedstawiane organowi celnemu ze zgłoszeniem elektronicznym, bez wezwania do ich przedstawienia; są to dokumenty, których przedstawienie jest niezbędne, w szczególności ze względu na przewidziany w przepisach odrębnych obowiązek dokonania na nich adnotacji, uwierzytelnienia lub ostemplowania przez organ celny.

14 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja formalna IE515 Informacje ogólne dotyczące systemu EORI Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators Registration and Identification - EORI), zwany systemem EORI, jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej (UE) środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach programu e-Customs – tj. „bez-papierowego" środowiska dla administracji celnych i handlu w UE . Głównym celem systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych.

15 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja formalna IE515 Informacje ogólne dotyczące systemu EORI Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI. Zostaje im wtedy nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.

16 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja formalna IE515 Informacje ogólne dotyczące systemu EORI Stworzenie europejskiego systemu identyfikacji przedsiębiorców, obejmującego uczestników wymiany towarowej na terenie całej UE, zapewnia administracjom celnym państw członkowskich bieżącą informację o podmiotach uczestniczących w czynnościach celnych. Natomiast przedsiębiorcom umożliwia dostęp do określonych danych nt. innych podmiotów gospodarczych (za uprzednią zgodą tych podmiotów).

17 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja formalna IE515 Informacje ogólne dotyczące systemu EORI Przedsiębiorcy mający siedzibę w UE są rejestrowani w systemie EORI przez organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę (tj. w systemie polskim nie są rejestrowani przedsiębiorcy z innych państw członkowskich).

18 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja formalna IE515 Informacje ogólne dotyczące systemu EORI Przedsiębiorcy z krajów trzecich (spoza UE) mogą wystąpić o nadanie numeru EORI do organu celnego lub wyznaczonego organu jednego z państw członkowskich przed operacjami celnymi planowanymi na obszarze UE. Podmioty te mogą także wystąpić o nadanie numeru EORI w trakcie dokonywania pierwszej operacji celnej, wymagającej posługiwania się numerem EORI (określonej w przepisach wspólnotowych), jeśli wcześniej nie miały nadanego numeru EORI w innym kraju członkowskim. W przyszłości System EORI ma spełniać rolę systemu wspomagającego również inne systemy informatyczne administracji państw członkowskich (np. administracji podatkowych, organów weterynaryjnych, służb fitosanitarnych itp.).

19 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja formalna IE515 Informacje ogólne dotyczące systemu EORI Rejestracja w Polsce W Polsce przedsiębiorcy mogą rejestrować się w systemie EORI w następujący sposób: poprzez złożenie lub przesłanie pocztą wniosku rejestracyjnego (w formie pisemnej), osobiście przez wnioskodawcę lub poprzez przedstawiciela wnioskodawcy (posiadającego jego upoważnienie), w urzędach lub oddziałach celnych na terenie Polski, przed pierwszą operacją celną lub w jej trakcie.

20 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja formalna IE515 Ręczna weryfikacja numeru EORI W przypadku braku możliwości automatycznej weryfikacji numeru EORI w systemie ECS zostanie przypisana dyrektywa (ostrzeżenie) informująca o konieczności ręcznej weryfikacji numeru posiłkując się: wyszukiwarką bazy krajowej EORI w Polsce wyszukiwarką udostępnioną przez Komisję Europejską

21 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja formalna IE515 Ręczna weryfikacja numeru świadectwa AEO W razie potrzeby dokonania ręcznej weryfikacji numeru świadectwa AEO funkcjonariusz celny dokonuje sprawdzenia statusu AEO poprzez: bazę polskich podmiotów posiadających status AEO, bazę danych podmiotów wspólnotowych na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

22 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Złożenie zgłoszenia celnego – tzw. walidacja formalna IE515 Odmowa przyjęcia zgłoszenia wywozowego: automatycznie – po upływie 14 dni od zarejestrowania zgłoszenia w systemie w UWU w statusie „oczekiwanie”, a zgłaszający nie przedstawi dokumentów, których przedstawienie jest niezbędne lub nie przedstawi towarów; ręcznie: stwierdzono brak kodów wymaganych dokumentów, wykryto nieprawidłowości w zakresie numeru EORI / AEO, brak zgodności w zakresie deklarowanej masy netto wyrobu akcyzowego oraz kodu CN w przypadku połączonej operacji wywozowej ECS / EMCS, przed upływem 14 na wniosek zgłaszającego.

23 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Przyjęcie zgłoszenia celnego Zgłoszenie, które przeszło przez walidację systemową oraz weryfikację formalną powinno być niezwłocznie przyjęte przez organ celny po przedstawieniu towaru. System ECS przyporządkowuje zgłoszeniu celnemu unikatowy 10 cyfrowy nr ewidencyjny MRN wg następującego schematu: 13 PL E X. O przyjęciu zgłoszenia wywozowego oraz jego numerze MRN zgłaszający jest informowany odpowiednim komunikatem (IE528).

24 Informacja o wywozie - MRN
PL/NPL (MRN) Urząd wyprowadzenia deklarowany Urząd eksportu PL (MRN) Unikalny numer MRN (Numer referencyjny operacji wywozowej) identyfikuje każdą operację eksportową; Informacje o operacjach eksportowych oraz komunikatach zgłoszenia celnego można uzyskać na każdym etapie obsługi w ECS;

25 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Przyjęcie zgłoszenia celnego - weryfikacja merytoryczna W trakcie weryfikacji merytorycznej funkcjonariusz celny może, biorąc pod uwagę wyniki analizy ryzyka, podjąć decyzję o zastosowaniu wobec zgłoszenia dodatkowych czynności weryfikacyjnych np. zarządzić kontrolę fizyczną towaru, zażądać dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli w wyniku weryfikacji merytorycznej, dokonywanej z uwzględnieniem wskazań i dyrektyw wynikających z systemowej analizy ryzyka, funkcjonariusz celny stwierdzi, że zgłoszenie jest prawidłowej, to niezwłocznie podejmuje czynności związane ze zwolnieniem towaru do procedury wywozu

26 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Przyjęcie zgłoszenia celnego - weryfikacja merytoryczna W wyniku czynności weryfikacyjnych funkcjonariusz celny może: zatrzymać towar – gdy stwierdzona zostanie niezgodność i poinformować zgłaszającego za pomocą komunikatu IE551 o odmowie zwolnienia (i jej powodach) towarów do procedury wywozu, np. gdy stwierdzono towar innego rodzaju objęty ograniczeniami pozataryfowymi lub wykryto brak dokumentu niezbędnego do zastosowania procedury;

27 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Przyjęcie zgłoszenia celnego - weryfikacja merytoryczna W wyniku czynności weryfikacyjnych funkcjonariusz celny może: nadać zgłoszeniu status „po kontroli” i podjąć czynności związane ze zwolnieniem towaru do procedury wywozu – gdy uzna zgłoszenie za prawidłowe; przeprowadzić tryb (operację) „Korekta rozbieżności” – gdy stwierdzi nieprawidłowości inne niż te, które mają zasadniczy wpływ na procedurę wywozu tj. nieprawidłowości brane pod uwagę w statystyce handlu zagranicznego, zwykłe omyłki pisarskie, błędy literowe;

28 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Przyjęcie zgłoszenia celnego - sprostowanie Sprostowanie zgłoszenia celnego może być dokonane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa celnego, zgodnie z art. 65 WKC tj.: zanim organ celny poinformował zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli towarów lub stwierdził nieprawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu celnym lub zwolnił towary. Sprostowaniu nie podlegają dane dotyczące: rodzaj deklarowanego zgłoszenia, kod CN towaru

29 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Przyjęcie zgłoszenia celnego - sprostowanie W systemie ECS przed zwolnieniem towarów zgłaszający może dokonać sprostowania zgłoszenia poprzez przesłanie podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych komunikatu (IE513) zawierającego poprawne i aktualne dane wraz z numerem MRN zgłoszenia, którego sprostowanie ma dotyczyć. Po zwolnieniu towarów wniosek o sprostowanie zgłoszenia (tzw. korektę) może być złożony tylko w formie papierowej i jego obsługa odbywa się poza systemem. Wynik postępowania funkcjonariusz celny wpisuje w adnotacjach do zgłoszenia w systemie ECS.

30 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Przyjęcie zgłoszenia celnego - unieważnienie Unieważnienie zgłoszenia celnego na wniosek Strony może być dokonane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa celnego, zgodnie z art. 66 WKC tj.: towar został omyłkowo zgłoszony do procedury celnej właściwej temu zgłoszeniu lub w wyniku zaistnienia szczególnych okoliczności objęcie towaru procedurą celną, do której został zgłoszony nie jest już uzasadnione Jednakże jeżeli organy celne poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów, wniosek o unieważnienie zgłoszenia może zostać uwzględniony jedynie po przeprowadzeniu takiej rewizji.

31 Praktyczna realizacja procedury wywozu Przyjęcie zgłoszenia celnego
- unieważnienie Jeżeli towary zgłoszone do procedury wywozu nie opuszczą obszaru celnego Wspólnoty – zgłaszający jest zobowiązany poinformować o tym UWU (urząd wywozu) w formie wniosku o unieważnienie zgłoszenia. Wniosek może zostać przesłany w formie komunikatu (IE514) podpisanego kluczem do bezpiecznej transmisji danych lub zostać złożony w formie papierowej, który jest rejestrowany przez funkcjonariusza w systemie ECS.

32 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Przyjęcie zgłoszenia celnego - unieważnienie Przyjęto zasadę, że wywóz towarów może nastąpić w okresie 150 dni od daty zwolnienia towarów do wywozu. W przypadku, gdy towary w przewidzianym terminie nie opuściły obszaru Wspólnoty, organ celny rozstrzyga w drodze decyzji o unieważnieniu zgłoszenia wywozowego. Postępowanie celne prowadzone jest zgodnie z ogólnymi zasadami prowadzenia postępowań w sprawach celnych.

33 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Zwolnienie towarów do wywozu Zwolnienia do wywozu dokonuje funkcjonariusz celny. Jeżeli zostały nałożone zamknięcia celne – wpisuje ich ilość oraz znaki (numery). Do zgłaszającego system ECS automatycznie wysyła komunikat (IE529) informujący o zwolnieniu towarów do procedury wywozu i jednocześnie w urzędzie wywozu (UWU) drukowany jest dokument EAD. Gdy zgłoszenie celne zawiera więcej niż jedną pozycję towarową – dodatkowo drukowany jest Wykaz Pozycji. EAD i Wykaz Pozycji nie są opatrywane pieczęcią i podpisem organu celnego.

34 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Zwolnienie towarów do wywozu Dokumenty EAD i Wykaz Pozycji wydawane są osobie, która przedstawiła towary. Powinny one towarzyszyć przesyłce na całej trasie przejazdu do UWA a następnie być przedstawione wraz z towarem w UWA (urzędzie wyprowadzenia). Jednocześnie z przesłaniem IE 529 do zgłaszającego, do deklarowanego UWA przesyłany jest komunikat IE 501 informujący wyprzedzająco o planowanym przybyciu danej przesyłki. Jeżeli UWA jest tożsamy z UWU komunikat IE 501 nie jest generowany.

35 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Przedstawienie towaru w urzędzie wyprowadzenia Zanim towary opuszczą obszar celny Wspólnoty urząd celny wyprowadzenia przeprowadza odpowiednie kontrole wynikające z analizy ryzyka, upewniając się przede wszystkim, czy przedstawione towary są zgodne z towarami zgłoszonymi. Urząd celny wyprowadzenia nadzoruje fizyczne wyprowadzenie towarów

36 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Przedstawienie towaru w urzędzie wyprowadzenia Po przedstawieniu towaru w UWA wraz z dokumentem EAD z nadanym numerem MRN, organ celny niezwłocznie rejestruje fakt przybycia towaru w systemie ECS. Przedstawienie towaru w UWA następuje: automatycznie w systemie, z wykorzystaniem przesłanego przez podmiot (przewoźnika, agencję celną, spedytora) komunikatu IE 507; bądź bez komunikacji elektronicznej z podmiotem.

37 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Przedstawienie towaru w urzędzie wyprowadzenia Zasadą jest przedstawienie w UWA dokumentu EAD z numerem MRN. Jednakże, w wyjątkowych przypadkach, gdy osoba przedstawiająca towar na granicy nie posiada dokumentu EAD (został on np. zagubiony) powinna ona przekazać UWA numer MRN w jakiejkolwiek innej formie, co umożliwi obsługę operacji wywozowej, jeżeli znajduje się ona w systemie. Dokument EAD nie jest odsyłany do UWU, lecz na prośbę strony należy go potwierdzić pieczęcią ,,POLSKA - EXPORT” i przekazać osobie, która go przedstawiła. Rozwiązanie zostało wprowadzone z uwagi na problemy polskich eksporterów w krajach trzecich.

38 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Potwierdzenie wyprowadzenia UWA niezwłocznie po tym, jak towary opuściły obszar celny Wspólnoty lub odmówiono zgody na ich wyprowadzenie, przesyła do UWU komunikat IE 518 zawierający wyniki kontroli przeprowadzonej w UWA. Po otrzymaniu przez UWU komunikatu IE 518 system generuje automatycznie komunikat IE 599 i przesyła go na adres wskazany w zgłoszeniu wywozowym (IE 515). Komunikat IE 599 zawiera dane ze zgłoszenia (uwzględniające wszystkie ewentualne zmiany dokonane na etapie weryfikacji merytorycznej zgłoszenia oraz w trybie sprostowania na podstawie art. 65 WKC), uzupełnione o kody wyników kontroli w UWU i UWA oraz datę zatrzymania / zwolnienia towarów do wyprowadzenia.

39 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Potwierdzenie wyprowadzenia W komunikatach ECS mogą wystąpić następujące kody wyników kontroli: A1 - zgodnie (nadawany w UWU lub UWA) A2 - uznano za zgodnie (nadawany w UWU lub UWA) A3 - zwolnienie towarów do wywozu w procedurze w miejscu (nadawany w UWU) A4 - drobne nieprawidłowości (nadawany w UWA) B1 - niezgodne (nadawany w UWU lub UWA).

40 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Potwierdzenie wyprowadzenia UWAGA 1) Podpisany przez system ECS przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych komunikat IE 599 jest dokumentem celnym potwierdzającym, także dla celów podatkowych, wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty przez wskazanego w zgłoszeniu wywozowym eksportera.

41 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Potwierdzenie wyprowadzenia UWAGA 2) Komunikat IE 599 jest również wysyłany do zgłaszającego, jeżeli organ celny odmówił zgody na wyprowadzenie towarów i w takim przypadku będzie on zawierał kod wyników kontroli B1 (niezgodne) oraz datę zatrzymania towarów w UWA. Na tej podstawie organ celny w urzędzie wywozu wydaje z urzędu decyzję o unieważnieniu zgłoszenia.

42 Praktyczna realizacja procedury wywozu Potwierdzenie wyprowadzenia
- dowody alternatywne W przypadku gdy eksporter przedstawi w UWU dowód alternatywny a operacja wywozowa z uzasadnionych przyczyn nie może być zamknięta w systemie ECS (brak możliwości otrzymania wyników kontroli – IE518 z UWA), po uznaniu przedstawionych dowodów za wiarygodne – funkcjonariusz celny generuje ręcznie komunikat IE599. Operacja przechodzi w status „potwierdzono wywóz” a do deklarowanego UWA wysyłany jest komunikat IE 524 informujący o zamknięciu operacji w systemie, a następnie generowany jest IE 599.

43 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Potwierdzenie wyprowadzenia - dowody alternatywne Dowodem alternatywnym może być wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia okoliczności sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 749). Katalog otwarty dowodów alternatywnych został określony w przepisach prawa celnego. Zgodnie z art. 796 da ust. 4 RWKC (zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 312/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r., które stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r.) dowód alternatywny może stanowić w szczególności jeden lub kilka z następujących dokumentów:

44 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Potwierdzenie wyprowadzenia - dowody alternatywne kopia potwierdzenia dostawy podpisana lub uwierzytelniona przez odbiorcę spoza obszaru celnego Wspólnoty; dowód zapłaty, faktura lub potwierdzenie dostawy należycie podpisane lub uwierzytelnione przez przedsiębiorcę, który wyprowadził towary poza obszar celny Wspólnoty; oświadczenie podpisane lub uwierzytelnione przez przedsiębiorstwo, które wyprowadziło towary poza obszar celny Wspólnoty; dokument poświadczony przez organy celne państwa członkowskiego lub kraju spoza obszaru celnego Wspólnoty; prowadzony przez przedsiębiorców rejestr towarów dostarczonych na platformy wiertnicze i produkcyjne ropy naftowej i gazu oraz turbiny wiatrowe.

45 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Potwierdzenie wyprowadzenia - dowody alternatywne Ocena materiału dowodowego należy do UWU i jest przeprowadzana w oparciu o całość dokumentacji oraz wynikającej z niej okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, jakie organ uznał za udowodnione. Organ celny prowadząc postępowanie musi mieć na uwadze, iż jego celem jest potwierdzenie faktu wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Wspólnoty, jeżeli takie wyprowadzenie nastąpiło. Należy zatem podjąć wszelkie kroki w celu prawidłowego uregulowania sytuacji prawnej towarów, przy aktywnym udziale obu stron.

46 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Potwierdzenie wyprowadzenia - dowody alternatywne Zasady stosowane przy gromadzeniu dowodów alternatywnych: w pierwszej kolejności należy zebrać dane na temat operacji z systemu (także we współpracy z I linią Helpdesk ECS – nie należy zgłaszających niezasadnie obciążać zebraniem materiału dowodowego, jeśli odpowiednie informacje dostępne są administracji celnej), istotnym kryterium jest wiarygodność eksportera/zgłaszającego (np. AEO, upoważniony eksporter), nie należy unieważniać zgłoszenia, jeśli zgłaszający/eksporter informuje o wyprowadzeniu towarów, jednak ma problem z uzyskaniem w terminie dokumentów satysfakcjonujących organ celny,

47 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Potwierdzenie wyprowadzenia - dowody alternatywne Zasady stosowane przy gromadzeniu dowodów alternatywnych: należy przyjąć, że przedstawiony dokument jest autentyczny, chyba że organ celny ma uzasadnione wątpliwości co do jego autentyczności, należy ocenić całość materiału dowodowego – w przypadku wątpliwości należy zebrać kilka dokumentów wystawionych przez różne podmioty. Dokumenty stanowiące dowód alternatywny przedstawione przez stronę (lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) należy archiwizować w UWU.

48 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Schemat operacji wywozowej - podsumowanie Schemat operacji wywozowej w systemie ECS

49 Praktyczna realizacja procedury wywozu
Korzyści z funkcjonowania systemu ECS - Przedsiębiorcy zgłoszenie – sprostowanie – unieważnienie - co do zasady w formie elektronicznej; zwrotna elektroniczna informacja o stanie obsługi zgłoszeń celnych; usprawnienie odpraw celnych; sprawniejsze przekraczanie granicy; potwierdzanie wyprowadzenia towarów z UE niezwłocznie po faktycznym wyprowadzeniu towarów, zamiast karty 3 SAD; monitoring operacji wywozowej w ramach całej UE; zautomatyzowanie i ujednolicenie we wszystkich krajach UE procesów związanych z wywozem towarów do krajów trzecich; przyjazne przedsiębiorcy rozwiązania systemowe (dowolne oprogramowanie, małe wymagania do transmisji danych i dokumentów, niskie koszty użytkowania systemu).

50 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYBRANE ASPEKTY Z ZAKRESU PROCEDURY WYWOZU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google