Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 4.4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 4.4"— Zapis prezentacji:

1

2 JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 4.4
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Warszawa, r.

3 DETERMINANTY SUKCESU PROJEKTU
ANALIZA STRATEGICZNA POTRZEB INWESTYCYJNYCH WYZNACZENIE ŚCIEŻKI ROZWOJU FIRMY NOWATORSKI POMYSŁ !!! INNOWACYJNOŚĆ ROZWIĄZAŃ !!! 1. PROJEKT 2. WŁAŚCIWY PROGRAM CELE PROJEKTU ZBIEŻNE Z CELAMI PROGRAMU PO IG ORAZ REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE (jako główne programy inwestycyjne dla przedsiębiorców) 3. WNIOSEK ZGODNY Z INSTRUKCJĄ WRAZ Z WSZYSTKIMI ZAŁĄCZNIKAMI ADEKWATNE WSKAŻNIKI PRODUKTU I REZULTATU DOPRACOWANY TAK BY UZYSKAŁ NAJWIĘCEJ PUNKTÓW !!! 4. OCENA WNIOSKU OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA RANKING PROJEKTÓW 5. REALIZACJA PROJEKTU ZGODNA Z ZAŁOŻENIAMI WNIOSKU ORAZ ZAPISAMI UMOWY SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORAZ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

4 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA ZATWIERDZONE 15 GRUDNIA 2008 R. PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY PO IG

5 KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE

6 PO IG, DZIAŁANIE 4.4. KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE
Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275, z późn. z.m.). W przypadku pomocy udzielonej dużemu przedsiębiorcy, udzielana pomoc nie będzie wykorzystywana na wsparcie inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Biznes plan jest spójny z wnioskiem o dofinansowanie zaakceptowanym przez promotora (jeśli dotyczy). Projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca dysponuje lub będzie dysponował licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji (jeśli dotyczy). Wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (np. know-how doświadczoną kadrą, infrastrukturą techniczną). Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP – 3 lat od zakończenia projektu.

7 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE (punktacja „0-1”)
PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE (punktacja „0-1”)

8 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE
Projekt dotyczy inwestycji w aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcji istniejącej jednostki, związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu. Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15%.

9 PO IG, DZIAŁANIE 4.4

10 Rodzaj, cel i uzasadnienie realizacji projektu
PO IG, DZIAŁANIE 4.4 Rodzaj, cel i uzasadnienie realizacji projektu Należy określić, jaki jest cel projektu w odniesieniu do jednego rodzaju planowanej inwestycji. Efektem inwestycji ma być innowacja produktowa, osiągnięta dzięki wdrożeniu lub zastosowaniu technologii znanej na świecie krócej niż 3 lata lub której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży wynosi nie mniej niż 15%.

11 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 Rodzaje inwestycji
Utworzenie nowego przedsiębiorstwa – kategoria dotyczy inwestycji zagranicznych i krajowych typu greenfield (realizowanych od podstaw). Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, w tym utworzenie nowego zakładu: faza poprzednia w stosunku do działalności dotychczasowej - dywersyfikacja wstecz (np. samodzielne wytwarzanie półfabrykatów do produkcji określonych wyrobów), faza następna – dywersyfikacja w przód (np. rozpoczęcie produkcji produktu, dla którego półfabrykatem jest dotychczasowy produkt). Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, w tym utworzenie nowego zakładu: rozszerzenie produkcji o produkty nie wykraczające poza przemysł, w którym firma obecnie działa, podejmowanie działalności polegającej na wyjściu przedsiębiorstwa poza przemysł, w którym działało do tej pory, całkowicie odmiennej od dotychczasowej. Zasadnicza zmiana dotycząca całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

12 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 INNOWACJA PRODUKTOWA
wprowadzenie na rynek przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych. Nowy lub zasadniczo zmieniony produkt definiuje się jako nowość na docelowym rynku dla tegoż produktu. Rynek docelowy rozumiany jest jako fragment/segment rynku, na którym Wnioskodawca pozycjonuje produkt będący efektem inwestycji. Rynek docelowy z punktu widzenia kryterium geograficznego ma zasięg minimum krajowy (lub zasięg fragmentu rynku krajowego - jeśli żaden inny producent nie proponuje takiego samego produktu w kraju).

13 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 Przykład: INNOWACJA PROCESOWA (TECHNOLOGICZNA)
wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dystrybucji. Obejmuje zmiany w technikach, wyposażeniu i oprogramowaniu. Przykład: - Automatyzacja linii produkcyjnej - Nowe urządzenia lub zmiana w organizacji produkcji w celu dostarczenia nowych produktów czy usług - Wprowadzenie nowego lub znacząco ulepszonego oprogramowania produkcyjnego np. komputerowy rozwój produktów, optymalizacja tras dostaw, automatyczne sterowanie głosem

14 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE –c.d.
Wskaźniki produktu i rezultaty są: obiektywne, weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu. Projekt wykazuje opłacalność finansową. Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu. Wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu oraz celów działania.

15 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE OBLIGATORYJNE -c.d.
Wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP) MSP musi przed rozpoczęciem projektu złożyć wniosek o dofinansowanie, Duże firmy muszą przed rozpoczęciem projektu złożyć wniosek o dofinansowanie oraz wykazać w dokumentacji wniosku spełnienie efektu zachęty. Sprawdzenie czy spełnione zostało co najmniej jedno kryterium: Znaczące zwiększenie rozmiaru projektu dzięki środkom pomocowym; Znaczące zwiększenie zasięgu projektu dzięki środkom pomocowym; Znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej na realizację projektu dzięki środkom pomocowym

16 KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE (WAGI PUNKTOWE)
PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE (WAGI PUNKTOWE)

17 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE
Projekt zakłada zakup lub wdrożenie technologii znanej i stosowanej nie dłużej niż 1 rok bądź technologii, której stopień rozprzestrzenienia się na świecie w danej branży nie przekracza 5%. Technologia użyta w projekcie została lub zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej i/lub produkt będący wynikiem inwestycji został lub zostanie objęty działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej.

18 PO IG, DZIAŁANIE 4.4

19 Kryterium fakultatywne nr 2:
PO IG, DZIAŁANIE 4.4 Kryterium fakultatywne nr 2: Technologia użyta w projekcie została lub zostanie objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej Ważne! Przez działania mające na celu ochronę praw własności przemysłowej w przypadku technologii rozumiane jest zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego, co równoznaczne jest z procedurą ochrony wynalazku. Wzory użytkowe i przemysłowe nie mają zastosowania w przypadku technologii.

20 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 Rodzaje wynalazków
Dotyczące materii: wytwory zdeterminowane przestrzennie (urządzenie, przyrząd, budowla, układ, zestaw itp.), wytwory niezdeterminowane przestrzennie (substancja, kompozycja farmaceutyczna, związek chemiczny, mieszanina, pasta, płyn itd.). Powinien być określony przede wszystkim cechami konstrukcyjnymi (kształt, wzajemne ustawienie elementów, ale bez odniesień do obiektów zewnętrznych), których opis powinien umożliwić odtworzenie wynalazku zgodnie z myślą wynalazcy. Dotyczące działania: sposoby działania oraz zastosowania wytworów. Powinien być określony cechami materiałowymi i wartościami wielkości fizycznych (parametrami), np. masą właściwą, lepkością, temperaturą topnienia, temperaturą wrzenia, składem procentowym, stężeniem molowym itd.

21 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 Zgłoszenie wynalazku
Do momentu rozliczenia inwestycji. Formularz podania można pobrać ze strony Urzędu Patentowego. Zgłoszenie wynalazku, które obejmuje co najmniej podanie oraz części wyglądające zewnętrznie na opis wynalazku i na zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.

22 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE – c.d.
Projekt w znaczącym stopniu wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R. Dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności.

23 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 INNOWACJA ORGANIZACYJNA
zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych (oparte o metody dotąd niestosowane). Przykład: - Wdrożenie zaawansowanych, dotychczas niestosowanych technik zarządzania (TQM/ TQS) czy systemu zarządzania do podstawowej produkcji albo operacji dostawy (zarządzanie łańcuchem dostaw, reinżynieria biznesu, wyszczuplanie produkcji) - Wprowadzanie istotnie zmienionych struktur organizacyjnych czy pierwsze wprowadzenie decentralizacji odpowiedzialności pracy pracowników - Pierwsze użycie outsourcingu badań czy produkcji - Pierwsza współpraca z uniwersytetem, organizacją badawczą

24 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 INNOWACJA MARKETINGOWA zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym wynikających z nowej strategii marketingowej. Przykład: - Wprowadzenie zasadniczo nowego opakowania - Pierwsze zastosowanie licencjonowania produktów - Pierwsze zastosowanie ofert specjalnej dla klientów (program lojalnościowy) - Wprowadzenie nowego symbolu marki produktów na nowym rynku

25 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE -c.d.
Procentowy udział przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktu/ów (wyrobu/ów lub usługi/usług) wytworzonego/ych w wyniku realizacji inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży tego/tych produktu/ów wyniesie powyżej 20% 30 miesięcy po zakończeniu projektu. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój już istniejącego działu B+R, utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie współpracy z jednostką naukową w zakresie rozwoju produktu. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy. Wnioskodawca posiada doświadczenie w opracowywaniu koncepcji produktów uznanych za innowacyjne, czego rekomendacją jest uzyskanie przez Wnioskodawcę nagrody głównej, bądź wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

26 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE –c.d.
Wnioskodawca posiada: - patent na wynalazek lub - prawo ochronne na wzór użytkowy lub - prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub - prawo z rejestracji topografii układów scalonych, jakie stosowane są w ramach inwestycji początkowej, oznaczającej inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. W Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie ( w przypadku podmiotu mającego co najmniej 51% udziałów i akcji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy itd. Będzie wykorzystywane w ramach realizowanego projektu)

27 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE –c.d.
Wnioskodawca posiada: - akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodnym z wymogami ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub - akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N-18001, - akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymogami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS, - projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 lub 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

28 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE –c.d.
Wpływ projektu na równość szans i niedyskryminację, Zgodnie z art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Wnioskodawca powinien w uzasadnieniu wskazać, jakie bariery w dostępie do stanowisk mogą istnieć w miejscu realizacji projektu i jakie konkretnie działania służące ich zniesieniu zostaną podjęte w ramach projektu. Wpływ projektu na zrównoważony rozwój, zgodnie z art. 17 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Pozytywny wpływ projektu na ochronę środowiska to taki, który pozwala zmniejszyć wpływ na środowisko w stopniu wyższym niż wymogi prawa dotyczące ochrony środowiska w zakresie dotyczącym rozwiązań technologicznych prowadzących do eliminacji szkodliwego oddziaływania na środowisko w obszarach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, hałasu i wibracji

29 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 KRYTERIA MERYTORYCZNE FAKULTATYWNE –c.d.
Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju: Wnioskodawca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wnioskodawca realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia. Wnioskodawca uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami. Wnioskodawca uwzględnia aspekty ochrony środowiska w rachunkowości.

30 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ/ DOSTAW

31 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ/DOSTAW
Sposób realizacji zamówień przy zakupie dostaw, usług i robót budowlanych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Efekt: wybór wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. Beneficjent musi udowodnić, że jego wybór był m.in. racjonalny i uzasadniony, a cena odpowiada jakości świadczonej usługi/dostawy/roboty budowlanej.

32 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ/DOSTAW
Sposób realizacji zamówień przy zakupie dostaw, usług i robót budowlanych Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 5 ustawę stosuje się do udzielania zamówień przez podmioty inne niż jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności: ponad 50% wartości udzielonego przez nie zamówienia jest finansowana ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 5 pkt. 1-3a; wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administracje publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

33 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ/DOSTAW
Sposób realizacji zamówień przy zakupie dostaw, usług i robót budowlanych Pozostali beneficjenci muszą bezwzględnie brać pod uwagę obowiązujące na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim zasady, m.in. : zasadę przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania: upublicznienie informacji o prowadzonym zamówieniu, jak również o dokonanym wyborze najbardziej korzystnej ekonomicznie i jakościowo oferty. ochrony uczciwej konkurencji: unikanie konfliktu interesów, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług równości szans wykonawców na rynku ofert: dostęp do informacji o ofercie, minimalna ilość ofert (2 w zamówieniach do 40 000 PLN, 3 w zamówieniach powyżej 40 000 PLN), analiza ofert, równe i niedyskryminujące traktowanie wykonawców, pisemność postępowania.

34 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ/DOSTAW
Rozpoczęcie realizacji inwestycji rozumiane jest jako dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub pierwszego zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji. Nie stanowią rozpoczęcia realizacji inwestycji czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności studia wykonalności, usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji, w tym analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne) oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej, pod warunkiem, że nie są wliczone do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

35 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ/DOSTAW
Sposób dokumentowania kosztów wytworzenia środka trwałego musi być dokonany zgodnie z zasadami rachunkowości. Aby koszt wytworzenia środka trwałego mógł zostać uznany za kwalifikowany, Wnioskodawca/Beneficjent musi : - prowadzić osobne konto analityczne związane z wytworzeniem, - posiadać dokument przyjęcia środka trwałego do użytkowania – OT, - wprowadzić środek trwały do ewidencji środków trwałych, - przedstawić do objęcia dofinansowaniem kwoty kosztów związanych z wytworzeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) o rachunkowości.

36 INNE/RÓŻNE /POZOSTAŁE „LAST BUT NOT LEAST”

37 INNE/RÓŻNE/POZOSTAŁE
Zanim rozpoczniesz starania o dotację, porozmawiaj z przedstawicielem instytucji zarządzającej funduszem lub doświadczonym konsultantem o Twoich szansach. Dowiedz się, jakie programy pasują do Twojej branży i prowadzonej działalności. Sprawdź kryteria przyznawania funduszy i upewnij się, że jesteś w stanie je spełnić. Przygotuj się do składania wniosku, zanim zostaną ogłoszone nabory wniosków. Pamiętaj, że w konkursach na unijne pieniądze wygrywają najlepsze projekty.

38 INNE/RÓŻNE/POZOSTAŁE
Wybierz taki projekt, który chciałbyś realizować, a nie taki, na który można uzyskać dotację. Upewnij się, że będziesz w stanie poświęcić odpowiednio dużo czasu lub wytypować pracownika do kontaktów z przedstawicielem instytucji zarządzającej lub konsultantem. Pamiętaj , że dofinansowanie ma formę refundacji określonej części poniesionych kosztów (tzw. kosztów kwalifikowanych). Oznacza to, że dopiero po prawidłowej realizacji projektu i jego rozliczeniu uzyska się refundację. Zorientuje się czy konieczne jest współfinansowanie ze środków własnych (np. kredyt, leasing). Dotacja bowiem na ogół pokrywa tylko 40–70% kosztów projektu.

39 INNE/RÓŻNE/POZOSTAŁE
Nie przekraczaj terminów. Bądź skrupulatny przy dopełnianiu formalności. Licz się z tym, iż będziesz musiał na bieżąco dostarczać dane z postępu prac. Realizuj projekt zgodnie z założeniami wniosku i umową o dofinansowanie (w szczególności w zakresie rzeczowo-finansowym). Zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany skonsultuj je z instytucją zarządzającą, bowiem tylko niektóre zmiany są możliwe do wprowadzenia.

40 INNE/RÓŻNE/POZOSTAŁE
Pamiętaj o zakładanych rezultatach inwestycji. Jeśli nie osiągniesz zamierzonych efektów, istnieje możliwość utraty dofinansowania. Pamiętaj o zapewnieniu trwałości rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia inwestycji (w niektórych wypadkach w przypadku MŚP 3 lata) Zaglądaj na internetowe strony instytucji, które ogłaszają konkursy. Tam znajdują się wszystkie potrzebne i aktualne informacje oraz dokumenty. Bądź w stałym kontakcie z jednostką zarządzającą funduszem i/lub swoim konsultantem

41 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 PROMOCJA PROJEKTU

42 PO IG 4.4 PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W PIERWSZEJ RUNDZIE APLIKACYJNEJ

43 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 PRZYKŁADY PROJEKTÓW
„Wdrożenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego mebli łazienkowych.” „Innowacyjna technologia obróbki drewna - nowe produkty, nowe rozwiązania, nowe możliwości.” „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych.” „Zakup innowacyjnej technologii produkcji wysoko nadziewanych cukierków wraz z infrastrukturą.” „Zakup innowacyjnej maszyny do produkcji kruchych ciastek z ciasta francuskiego” „Zakup innowacyjnej technologii produkcji wyrobów piekarskich o przedłużonej trwałości.”

44 PO IG, DZIAŁANIE 4.4 PRZYKŁADY PROJEKTÓW
„Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji naczep samochodowych.” „Zakup oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji długopisów ekologicznych i artykułów reklamowych.” „Wysokowydajna technologia drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego.” „Dywersyfikacja usług poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii do obróbki wielkogabarytowych blach i profili.”

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MICHAŁ PRZYBYŁ, KONSULTANT
DEPARTAMENT DORADZTWA EUROPEJSKIEGO ul. Strzelecka 34/9 Poznań tel (61) internet:


Pobierz ppt "JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 4.4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google