Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej IX Priorytet PO IiŚ, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej IX Priorytet PO IiŚ, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej IX Priorytet PO IiŚ, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii Pomoc publiczna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Reguły udzielania pomocy publicznej stanowią część unijnego prawa konkurencji Art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Działanie 9.2 PO IiŚ a pomoc publiczna

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przesłanki występowania pomocy publicznej: przedsiębiorstwo – beneficjent pomocy selektywność środki publiczne – środki państwa korzyść (uprzywilejowanie) zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi Działanie 9.2 PO IiŚ a pomoc publiczna

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wsparcie w ramach działania 9.2 PO IiŚ stanowi pomoc publiczną, zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej w sprawach: N 54/2009 – Modernizacja sieci dystrybucji ciepła, z dnia 02.07.2009 r., numer identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu: K(2009)5075 ( http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2009/n054-09.pdf ) http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2009/n054-09.pdf N 56/2009 – Modernizacja i wymiana sieci dystrybucji energii elektrycznej w Polsce, z dnia 13.07.2009 r., numer identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu: K(2009)5500 (http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2009/n056-09.pdf)http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2009/n056-09.pdf Pomoc zaakceptowana przez Komisję Europejską ww. decyzjach udzielana jest na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucji elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej (Dz. U. nr 72, poz. 461), zwanego dalej programem pomocowym Należy podać je w pkt G.1 Wniosku o dofinansowanie Działanie 9.2 PO IiŚ a pomoc publiczna

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Beneficjenci pomocy Operatorzy sieci W przypadku gdy wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub ich grupa, beneficjentem pomocy publicznej będzie podmiot świadczący usługę polegającej na dystrybucji energii Ze wsparcia wyłączone są: Przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej (zagrożone) Przedsiębiorstwa, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy nielegalnej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej Działanie 9.2 PO IiŚ - warunki udzielania pomocy publicznej

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wydatki kwalifikowane: Muszą spełniać łącznie warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ i warunki określone w programie pomocowym, Zgodnie z programem pomocowym są to koszty poniesione w szczególności na przygotowanie inwestycji, zarządzanie inwestycją, nabycie nieruchomości, roboty budowlane, sprzęt i wyposażenie, działania informacyjne i promocyjne, podatek od towarów i usług oraz niezbędne opłaty Okres kwalifikowania wydatków: 01.01.2007 r. – 31.12.2015 r. Program pomocowy nie uzależnia możliwości otrzymania pomocy od terminu rozpoczęcia inwestycji Działanie 9.2 PO IiŚ - warunki udzielania pomocy publicznej

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy 85 % luki w finansowaniu (bieżąca wartość kosztu inwestycji pomniejszona o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji w okresie 30 lat) Łączenie pomocy z różnych źródeł Dotacja w ramach działania 9.2 PO IiŚ może być łączona z inną pomocą publiczną udzieloną na te same wydatki kwalifikowane, w tym z pomocą de minimis Łączna wartość zsumowanej pomocy, wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto (EDB), nie może przekroczyć 85 % luki w finansowaniu Działanie 9.2 PO IiŚ - warunki udzielania pomocy publicznej

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Każdą inną otrzymaną lub planowaną pomoc publiczną, należy wykazać w pkt G.1 wniosku o dofinansowanie Inną pomoc, ale tylko już otrzymaną należy dodatkowo wykazać w załączniku do wniosku: Informacje wymagane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312) (Wzór nr 2 do Załącznika 4 do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 – Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie (do oceny w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia) Inna pomoc publiczna na te same wydatki kwalifikowane

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wszystkie informacje przedstawione w załączniku powinny dotyczyć beneficjenta pomocy (UWAGA -wnioskodawca nie zawsze jest beneficjentem) Załącznik do wniosku - Informacje wymagane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wypełnienie pkt A.3 Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma siedzibę ułatwi zestawienie pn.: Lista identyfikatorów gmin dostępne na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/sprawozdania_podmiotow_udzielajacych_pomocy _publicznej.php http://www.uokik.gov.pl/sprawozdania_podmiotow_udzielajacych_pomocy _publicznej.php Przed wypełnieniem pkt A.6 (wielkość przedsiębiorstwa) należy zapoznać się z publikacją KE pt.: Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia dostępną na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_ guide_pl.pdf http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_ guide_pl.pdf W punkcie A.7 należy podać PKD zgodne z klasyfikacją obowiązującą od 01.01.2008 r.; Klucze przejścia pomiędzy PKD2004 a PKD2007 dostępne są na stronie internetowej: http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/ Załącznik do wniosku - Informacje wymagane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Część E Załącznika - Jeżeli nie otrzymano innej pomocy publicznej na te same wydatki kwalifikowane część E należy pozostawić niewypełnioną -Jeżeli na te same wydatki kwalifikowane otrzymano już inną pomoc publiczną część E należy wypełnić. Warunkiem prawidłowego wypełnienia tabeli jest wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją umieszczoną na końcu Wzoru nr 2 do Załącznika 4 do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 - Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie (…) Załącznik podpisujemy zgodnie z zasadami reprezentacji beneficjenta pomocy Załącznik do wniosku - Informacje wymagane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej IX Priorytet PO IiŚ, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google