Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System gospodarowania odpadami komunalnymi Rola i miejsce zakładów komunalnych i spółek gminnych w nowym systemie gospodarki odpadami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System gospodarowania odpadami komunalnymi Rola i miejsce zakładów komunalnych i spółek gminnych w nowym systemie gospodarki odpadami."— Zapis prezentacji:

1 System gospodarowania odpadami komunalnymi Rola i miejsce zakładów komunalnych i spółek gminnych w nowym systemie gospodarki odpadami

2 Podstawowe zadania przy wprowadzaniu nowego systemu gospodarki odpadami: -opracowanie analiz przestrzennych dla potrzeb systemu i SIWZ -wypracowanie modelu gospodarki odpadami w gminie -opracowanie założeń finansowych systemu oraz wyliczenie stawki opłaty -opracowanie zestawu uchwał gminnych ustanawiających system -opracowanie SIWZ i wzoru umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych -opracowanie i przeprowadzenie kampanii promującej system gospodarowania odpadami -zakup i testy oprogramowania wspomagania zarządzania gospodarką odpadami -ogłoszenie przetargów na obsługę gminy lub sektorów gminy -podpisanie umów wynikających z przetargów -zorganizowanie GPZOK np. poprzez wskazanie działek Gminnych lub Skarbu Państwa w każdym sektorze i przeprowadzenie procedur administracyjnych pozwalających na organizację na nich Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Komunalnych

3 Rola firm komunalnych i spółek gminnych 1.Organizacja systemu w imieniu gminy 2.Zarządzanie systemem w imieniu gminy 3.Organizacja i realizacja niektórych elementów systemu (prowadzenie GPZOK, ogólnodostępna selektywna zbiórka odpadów, zbiórka akcyjna odpadów – surowce, ZSEE, wiekogabarytowe, niebezpieczne, gruz budowlany, odpady zielone, niektóre odpady problemowe) 4.Prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekologicznej 5.Prowadzenie przetwarzania odpadów nie zarezerwowanych dla RIPOK 6.Prowadzenie RIPOK 7.Udział w przetargach na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów 8.Dostawa pojemników i worków 9.Odbieranie odpadów na podstawie umów w części nie objętej systemem gminnym 10.Zapewnienie możliwości wykonania działalności w przypadku rozwiązania umowy lub nie rozstrzygnięcia przetargu

4 OBLIGATORYJNE UCHWAŁY RADY GMINY: -1)Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminach – uchwała dostosowująca ten dokument do wymogów wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – wdrożony do dnia 01-01-2013 Przed lub po uchwaleniu Regulaminu: -2)metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawka opłaty (art. 6k ust. 1, 2 i 3) – termin do końca 2012 r. /art. 10 ustawy wprowadzającej/ -3)termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6l) - termin do końca 2012 r. Po uchwaleniu Regulaminu, a przed wdrożeniem systemu : -4)stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności (art. 6k ust 1 p.2) -5)wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin i miejsce złożenia pierwszej deklaracji (może być także określony wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji) (art. 6n) - termin do końca 2012 r. -6)szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów (art. 6r ust. 3) - termin do końca 2012 r.

5 Rady gmin mogą uchwalić (nieobligatoryjnie): -7)podział gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców na sektory (art. 6d ust. 2) -8)sposób obliczania opłaty dla nieruchomości mieszanych - nieruchomości zamieszkanych, na terenie których działają podmioty gospodarcze i instytucje (art. 6j ust. 5) - -9)obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2) -10)dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ceny tych usług (art. 6r ust. 4) – np. transport odpadów wielkogabarytowych do punktu selektywnego zbierania odpadów, możliwość dostarczenia pojemników na odpady właścicielom nieruchomości itp.. -11)przejęcie od właścicieli nieruchomości wszystkich albo wskazanych obowiązków (art. 6a ust 1. - odbiór ścieków z szamb, uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika, określenie stawek opłat za te usługi, określenie terminu dokonania opłat)

6 Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminach - szczegóły systemu selektywnego zbierania odpadów (strumienie odpadów, sposób odbioru, dostępność akcyjnych form selektywnego zbierania, dostępność punktów zbierania odpadów), w tym system selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: - leków i chemikaliów – apteki i GPZOK - zużytych baterii i akumulatorów – sklepy na podstawie odrębnych przepisów i GPZOK - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – punkty zbiórki, punkty handlowe (na podstawie odrębnych przepisów) i GPZOK - mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – GPZOK i zbiórka objazdowa - odpadów budowlanych i rozbiórkowych – GPZOK - zużytych opon - GPZOK - odpadów zielonych – GPZOK i zbiórka okresowa objazdowa

7 -rodzaj i minimalna pojemność POJEMNIKÓW do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych /przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych lub w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników/ - warunki rozmieszczenia ww. pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – na posesji lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, na terenie do którego zarządzający nieruchomością posiada prawo do dysponowania

8 - częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych (oraz nieczystości ciekłych) z nieruchomości oraz terenów do przeznaczonych użytku publicznego – ustalona dla każdego typu zabudowy (bloki, kamienice, zabudowa jednorodzinna lub zagrodowa), można określić: nie rzadziej niż … zapewniając usuwanie wszystkich zgromadzonych odpadów. Częstotliwość zależy od ilości pojemników, stąd potrzebna jest analiza obecnej częstotliwości i potrzeb (blokowiska, kamienice). Dla obiektów publicznych np. ulice – konkretna częstotliwość zależna od natężenia ruchu i ilości koszy - - inne wymagania wynikające z WPGO – np. Regionalne instalacje - - inf. dot. zwierząt domowych - - inf. dot. zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej (także zakazy ich utrzymania w określonych obszarach lub nieruchomościach) - - inf. dot. obowiązkowej deratyzacji

9 Przykład koncepcji systemu w zakresie zbiórki odpadów: – zbiórka obowiązkowa u źródła – z podziałem na frakcje: a) zmieszane odpady komunalne – pojemniki z tworzyw szt. b) zmieszane odpady surowców wtórnych – worki c) szkło – worki –dobrowolny w gniazdach zbiórki selektywnej (pojemniki ogólnodostępne – opakowania z szkła białego, opak. z szkła kolorowego, opak. z tworzyw sztucznych, makulatura –akcje okolicznościowe – zbiórka makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, elektrośmieci, odpadów niebezpiecznych, –objazdowa zbiórka odpadów wielkogabaryt. i odpadów zielonych –gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (surowce, elektrośmieci, odpady niebezpieczne, inne odpady problemowe – np. opony, okna, gruz budowlany, żużel i popiół) – punkt działa w oparciu o zapis art. 3 ust. 2 p. 6).

10 Sektory + nieruchomości bez umów na odbieranie odpadów komun.

11 Sektor 1 wraz z punktami adresowymi

12 Zbliżenie – nieruchomości bez umów na odbieranie odpadów komun. wraz z punktami adresowymi i ilością osób zameldowanych

13 Uwarunkowania prawne Rola dla firm komunalnych i spółek gminnych w nowym systemie gospodarki odpadami Art. 3 ust. 2 p. 1) - /Gminy/ Tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych p. 2) a) /zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami/ regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Art. 3a ust. 1 –przetarg na budowę instalacji regionalnej – obowiązuje od dnia 01-01-1012. Gminy, które przed tym terminem coś zrobiły w tym zakresie nie są zobowiązane do przeprowadzenia przetargów np. powierzyły zadanie budowy firmie komunalnej lub swojej spółce, albo rozpoczęły budowę w innym trybie, albo już posiadały jakiś zakład. Po tym terminie, tylko w przypadku nie rozstrzygnięcia przetargu gmina może realizować zadanie samodzielnie (np. powierzyć swojej firmie).

14 Art. 6 ust 1. p. 1) i 2) – umowy wszystkich, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy w zakresie wywozu odpadów mogą być zawierane z gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Art. 6d – gmina organizuje przetarg na odbieranie odpadów komunalnych, a w kontekście art. 6e – spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady pod warunkiem wygrania przetargu. Art. 6f ust 2) – gmina w przypadku rozwiązania umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, rozpisuje nowy przetarg, ale do jego rozstrzygnięcia gmina zapewnia świadczenie usług odbioru odpadów w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zatem zadanie na ten okres można powierzyć własnej firmie. Art. 6q – odniesienie się do przepisów ordynacji podatkowej dla opłat związanych z odpadami. Tym samym jeśli zarządzanie systemem zostanie powierzone firmie zewnętrznej to windykacja i egzekucja opłat będzie należeć do gminy, gdyż uprawnienia organu podatkowego przysługuje Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi.

15 Art. 9 b i c – rejestr działalności regulowanej. Art. 9k – zagrożenia dla gminnych jednostek, w przypadku przekroczenia przepisów. Art. 19 ustawy wprowadzającej wprost wskazuje, które z inwestycji to są inwestycje rozpoczęte, w zakresie budowy RIPOK, dla których nie stosuje się przepisów ustawy o ucip

16 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE zawarte dnia ……………………….. w ……………………….……pomiędzy: Gminą …………., z siedzibą w ……………………, reprezentowaną przez…………………,, realizującą uchwałę Rady Gminy Nr …………. z dnia ……….., zwaną dalej Właścicielem a Gminą ……………………….., z siedzibą w …………, reprezentowaną przez …………… realizującą uchwałę Rady …………………….Nr … z dnia ………………….., zwaną dalej Gminą Systemu § 1. 1. Gmina ………….. oświadcza, że jest Właścicielem Przedsiębiorstwa …………………………... będącego, na podstawie uchwały Nr …….., Wykonawcą powierzonych przez Właściciela zadań. 2. Wykonawca jest realizatorem projektu pn. Budowa Zakładu Przetwarzania Odpadów, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego ……………………………...

17 § 2. Porozumienie międzygminne ma na celu realizację zadania własnego polegającego na przyjmowaniu, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Gminy Systemu do Przedsiębiorstwa …………………….., zwanego dalej Wykonawcą. § 3. Właściciel oraz Gmina Systemu ustalają, że prawa i obowiązki wynikające z przekazania wymienionego w § 2 zadania, w zakresie odpadów dostarczonych z terenu Gminy Systemu do Wykonawcy, realizowane będą przez Wykonawcę w ramach utworzonego przez gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

18 § 4. 1.Właściciel udziela gwarancji jednakowej ceny za przyjmowanie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych dla Właściciela i Gminy Systemu. 2.Właściciel poprzez Wykonawcę zapewnienia możliwości wieloletniego zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Gminy Systemu. 3.Szczegółowe warunki techniczne przyjmowania odpadów od przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych Gmin Systemu świadczących usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych, określi Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Wykonawcę. § 5. 1.Gmina Sytemu, władająca odpadami komunalnymi, w tym selektywnie zebranymi, zobowiązuje się do dostarczania ich za pośrednictwem podmiotów odbierających i transportujących odpady do Wykonawcy.

19 2.Gmina Systemu zobowiązuje się dostarczać Wykonawcy aktualną listę przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych Gminy świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na jej rzecz i na jej terenie. 3.Gmina Systemu, za przyjmowane, przetwarzane i unieszkodliwiane odpady komunalne, zobowiązuje się wnosić opłatę bezpośrednio na rzecz Wykonawcy /za pośrednictwem firm wywozowych/, na podstawie wystawionych przez niego dokumentów finansowych. § 6. 1. Gmina Systemu zobowiązuje się do wprowadzenia i rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. W pierwszej kolejności strony wyrażają wolę rozwoju selektywnej zbiórki: odpadów surowców wtórnych u źródła i szkła opakowaniowego.

20 § 7. 1.Wykonawca do dnia 15 lutego każdego roku kalendarzowego przedłoży Właścicielowi oraz Gminie Systemu sprawozdanie za rok ubiegły z rodzaju i ilości odpadów komunalnych przekazanych, przetworzonych i unieszkodliwionych, oraz przedłoży wszystkie wymagane od niego prawem dokumenty. 2.Wykonawca zabezpieczy, w stosunku do ilości dostarczonych przez Gminę Systemu odpadów, a także ich składu morfologicznego, osiągnięcie poziomów recyklingu, ponownego użycia, odzysku oraz ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji określonych w odrębnych przepisach i zobowiązuje się do przekazania Właścicielowi oraz Gminie Systemu stosownych dokumentów potwierdzających uzyskanie poziomów, po uruchomieniu Zakładu Przetwarzania Odpadów, tj. od dnia………..

21 § 8. 1.Niniejsze Porozumienie zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2028 roku. 2.Zmiany postanowień niniejszego porozumienia będą uzgadniane w drodze negocjacji w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. § 9. 1.Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2.Właściciel zobowiązuje się, a Gmina Systemu wyraża zgodę, na przekazanie do publikacji niniejszego Porozumienia oraz aneksów do niego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. § 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

22 adam.rogalinski@gmail.com


Pobierz ppt "System gospodarowania odpadami komunalnymi Rola i miejsce zakładów komunalnych i spółek gminnych w nowym systemie gospodarki odpadami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google