Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BBF Sp. z o.o. Poznań, ul. Dąbrowskiego 461

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BBF Sp. z o.o. Poznań, ul. Dąbrowskiego 461"— Zapis prezentacji:

1 BBF Sp. z o.o. Poznań, ul. Dąbrowskiego 461 www.bbf.pl bbf@bbf.pl
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina Aktualizacja na lata z perspektywą do roku 2015 BBF Sp. z o.o. Poznań, ul. Dąbrowskiego 461

2 Cele projektu PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
Celem planu jest określenie stanu gospodarki odpadami na, kierunku przewidywanych zmian oraz przedstawienie propozycji działań zmierzających do przebudowy systemu gospodarki odpadami na terenie miasta pod kątem spełnienia standardów ustawy prawo ochrony środowiska i ustaw pokrewnych w zakresie gospodarowania odpadami. Obowiązek opracowania Aktualizacji Planów Gospodarki Odpadami (PGO) wprowadzono w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity DZ.U z późniejszymi zmianami), w której w art. 14 zapisano, iż Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata

3 Zmiana prawa posiadacz odpadów – każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Zgodnie z nowelizacją prawa z lat 2005 i 2006 bardzo istotną zmianą jest zapis iż posiadaczu odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów;

4 Zmiana prawa Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U ), obszar analizy planów gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych.

5 Zmiana prawa odpady komunalne – za które rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (w odpadach komunalnych występują również odpady opakowaniowe) .

6 Zmiana prawa odpady opakowaniowe –rozumie się przez to odpady w rozumieniu przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych powstające z opakowań, których rodzaje wymienione są w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (teks jednolity Dz.U z późniejszymi zmianami )

7 Zmiana prawa Rodzaje opakowań wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U ) bez względu na symbol PKWiU opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z aluminium opakowania ze stali opakowania z papieru i tektury opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami opakowania z drewna

8 Zmiana prawa odpady ulegające biodegradacji – odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów

9 Zmiana prawa Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy: 1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, 2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

10 Zmiana prawa 3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców, 4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

11 Gospodarka odpadami w Szczecinie

12 Gospodarka odpadami w Szczecinie
Ilość wytworzonych odpadów komunalnych NA TERENIE SZCZECINA W LATACH POWSTAŁO ROCZNIE OK. 140 tys. Mg ODPADÓW KOMUNALNYCH

13 Gospodarka odpadami w Szczecinie
Struktura morfologiczna odpadów komunalnych BIOODPADY

14 Składowiska na terenie Szczecina

15 Gospodarka odpadami w Szczecinie
Na terenie miasta zlokalizowanych jest obecnie 14 przyzakładowych składowisk odpadów przemysłowych. Obecnie w granicach Szczecina nie ma żadnego czynnego składowiska odpadów komunalnych. Odpady komunalne z terenu miasta trafiają na składowiska odpadów komunalnych w: m. Dalsze (pow. myśliborski); m. Rymań (pow. kołobrzeski); m. Leśno Górne (pow. policki) W latach zamknięto składowiska w Kluczu i Sierakowie. W celu usprawnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Szczecina funkcjonuje od 2006 roku Stacja Przeładunkową Odpadów Komunalnych (SPOK) przy ul. Ks. Anny . Dobowa wydajność stacji przeładunkowej wynosi 400 Mg odpadów. Stacja zarządzana jest przez prywatną spółkę F.U.H.P. „Jantra” Sp. z o.o. Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych z terenu miasta są głównie zbierane w postaci selektywnej zbiórki w specjalnie przygotowanych do tego punktach (PZON-ach). Odpady zawierające azbest składowane są na składowiskach w: m. Dalsze m. Marianowo; m. Sianowo.

16 Gospodarka odpadami w Szczecinie
Do największych odbiorców odpadów komunalnych z terenu Szczecina, określonych na podstawie zawartych umów, należą: Lp. Nazwa podmiotu gospodarczego Liczba umów [szt.] 1 Miejski Zakład Gospodarki odpadami w Likwidacji b.d. 2 Remondis Szczecin Sp. z o.o. 11 500 3 Z.P.H.G. „Jumar” Sp. z o.o. 7 000 4 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 6 901 5 F.U.H.P. „Jantra” Sp. z o.o. 1 216 W sumie za odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta odpowiada 16 podmiotów gospodarczych.

17 Gospodarka odpadami w Szczecinie
Odpady komunalne zmieszane W 2007 roku na terenie miasta było rozstawionych ponad 20 tys. pojemników. Największymi odbiorcami odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Szczecina są: Miejski Zakład Gospodarki odpadami w Likwidacji; Remondis Szczecin Sp. z o.o. (11 500 umów); Z.P.H.G. „Jumar” (7 000 umów); Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (6 901 umów); F.U.H.P. „Jantra” (1 216 umów).

18 Gospodarka odpadami w Szczecinie
Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych Aktualnie na terenie Szczecina prowadzona jest selektywna zbiórka następujących surowców wtórnych: makulatura i papier; szkło (białe i kolorowe); tworzywa sztuczne. Na terenie miasta rozmieszczonych jest ok. 2 173 szt. pojemników do selektywnej zbiórki w/w surowców wtórnych.

19 Gospodarka odpadami w Szczecinie
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji prowadzona jest na terenie miasta przez 6 podmiotów gospodarczych. Poziom odzysku odpadów ulegających biodegradacji w 2007 roku wyniósł ok. 1 539,76 Mg, co daje niecałe 10% prognozowanej wartości. Obecnie na terenie miasta nie prowadzi się na wysoką skalę zbiórki bioodpadów z terenu miasta.

20 Gospodarka odpadami w Szczecinie
SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZE STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Na terenie miasta selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest w ramach sześciu Punktów Zbiórki Odpadów Problemowych (tzw. PZON-y), które są zarządzane przez MZGO w Likwidacji ze Szczecina. Na podstawie danych uzyskanych z Wojewódzkiej Bazy Danych w 2006 roku na terenie Szczecina wytworzono ok. 1,57 Mg odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, w tym największe ilości stanowiły odpady o kodzie 20 01 21*(lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć) i 20 01 35* (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki).

21 Gospodarka odpadami w Szczecinie

22 Gospodarka odpadami w Szczecinie
ODPADY WIELKOGABARYTOWE Na terenie miasta brak stałych punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych, jednak odpady te są od początku 2007 roku przyjmowane na Stację Przeładunkową przy ul. Księżnej Anny 9 w Szczecinie. Ostatecznie na terenie miasta w 2007 roku zebrano ok. 2 476,63 Mg odpadów wielkogabarytowych, co oznacza, że ponad dwukrotnie został uzyskany prognozowany próg odzysku tego odpadu z terenu miasta, wg PGO dla Miasta Szczecina.

23 Gospodarka odpadami w Szczecinie
ZBIÓRKA ODPADÓW BUDOWLANYCH Na terenie Szczecina działa 5 podmiotów gospodarczych zajmujących się zbiórką odpadów budowlanych i poremontowych. Odpady budowlane były unieszkodliwiane na składowiskach odpadów w Kluczu i Sierakowie w okresie ich funkcjonowania, tj. do 2007 r., zaś część odpadów budowlanych trafia na teren Stacji Przeładunkowej Odpadów przy ul. Księżnej Anny 9 i 11 w Szczecinie. W 2007 roku na terenie Szczecina zebrano ok. 18 tys. Mg odpadów budowlanych.

24 Gospodarka odpadami w Szczecinie
INSTALACJE I WPŁYW NA OBSZARY NATURA 2000

25 Gospodarka odpadami w Szczecinie
PROJEKTOWANE LOKALIZACJE SPALARNI NA TLE OBSZARÓW NATURA 2000

26 Gospodarka odpadami w Szczecinie
Pojazdy wycofane z eksploatacji Wraki samochodowe w Szczecinie gromadzone są w Punktach Zbierania Pojazdów (PZP). Obserwuje się wzrost ilości zebranych wraków samochodowych w ostatnich trzech latach na terenie Szczecina. Najwięcej omawianego odpadu zebrano w roku 2006, natomiast pod koniec 2007 roku ilość zebranych pojazdów wynosiła ok. 235 sztuk, co daje ok. 260 Mg odpadu.

27 Gospodarka odpadami w Szczecinie
ODPADY PRZEMYSŁOWE W 2006 roku na terenie Szczecina wytworzonych zostało ponad 335 569,74 Mg odpadów przemysłowych, w tym aż ok. 260 tys. Mg zostało zmagazynowanych, ok. 206 tys. Mg zostało poddanych odzysku, ok. 62 tys. Mg zostało unieszkodliwionych w inny sposób niż składowanie, zaś ok. 12 tys. Mg zostało unieszkodliwionych na składowiskach. Według Wojewódzkiej Bazy Danych ilość wytworzonych odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne w 2006 roku wynosiła ok. 226 279,10 Mg na rok.

28 Gospodarka odpadami w Szczecinie

29 Gospodarka odpadami w Szczecinie
AZBEST W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest służących jako baza wyjściowa do opracowania pilotażowego programu usuwania wyrobów azbest pn. „Szczecin bez azbestu” stwierdzono, że w mieście znajduje się od 1 955 do 2 384 Mg azbestu w postaci wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych, przede wszystkim płyt dachowych i izolacyjnych. Program realizowany jest w imieniu Gminy Miasto Szczecin przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami. W 2007 r. do dnia 06 grudnia odebrano łącznie 167,76 Mg odpadów azbestowych na łączną kwotę 61 347,88 zł.

30 Gospodarka odpadami w Szczecinie
ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE W Szczecinie na skutek działalności placówek medycznych i weterynaryjnych w 2006 roku zostało wytworzonych ok. 617,00 Mg odpadów (wg SIGOP WIOŚ) oraz ok. 603,46 Mg (wg Wojewódzkiej Bazy Danych). Wśród wytworzonych odpadów medycznych i weterynaryjnych można wyróżnić dwie grupy, których ilość była największa: o kodzie 18 01 03* oraz 18 01 04. Najczęstszym sposobem unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 jest ich spalanie bez odzysku energii D10 i D11. Miasto wyposażone jest w przynajmniej 3 instalacje do termicznej obróbki odpadów medycznych i weterynaryjnych zarządzane przez jednostki medyczne. Na terenie Szczecina zostało zarejestrowanych 7 podmiotów gospodarczych działających w zakresie ochrony zdrowia, które w 2006 roku wytworzyły ok. 409,56 Mg odpadów medycznych i weterynaryjnych.

31 Gospodarka odpadami w Szczecinie
OSADY KOMUNALNE W 2006 roku podmioty gospodarcze działające na terenie Szczecina wytworzyły ponad 14,62 tys. Mg komunalnych osadów ściekowych (wg SIGOP) oraz ok. 1,30 Mg odpadów (wg Wojewódzkiej Bazy Danych). Największą masę wytworzonych odpadów z grupy 1908 stanowiły odpady o kodzie 19 08 05 związane z ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (ok. 13,32 tys. Mg odpadów wg SIGOP).

32 Prognozy zmian ilościowych odpadów komunalnych

33 Prognozy zmian ilościowych odpadów komunalnych
PROGNOZY DEMOGRAFICZNE Przewiduje się, że w najbliższych latach populacja Szczecina ulegnie niewielkiemu zmniejszeniu (do roku 2015 o 3,5%) co będzie miało wpływ na ilość wytworzonych na terenie miasta odpadów komunalnych. PROGNOZY ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH Prognozuje się, iż ilości wytworzonych odpadów będą w najbliższych latach nieznaczne i tak dla roku 2008 przewiduje się wytworzenie ok. 121 tys. Mg, natomiast w roku ponad 117 tys. Mg, a w roku 2015 około 119 tys. Mg.

34 Prognozy zmian ilościowych odpadów komunalnych
Rok Rodzaj odpadów [Mg] Razem [Mg] Pochodzące z gospodarstw domowych Pochodzące z infrastruktury 2011 78 409 39 205 117 732 2015 79 668 39 834 119 621

35 Prognozy zmian ilościowych odpadów komunalnych
PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH Przewiduje się, że ilość wytworzonych odpadów przemysłowych będzie w najbliższych latach sukcesywnie wzrastać i w 2015 roku osiągnie poziom ok. 266,5 tys. Mg. Największe zmiany ilościowe będą dotyczyć głównie strumieni odpadów z grup 02, 10, 12 i 17. PROGNOZA ZMIAN ILOŚCI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Prognozuje się, również że ilość wytwarzanych na terenie Szczecina odpadów niebezpiecznych do 2015 wyniesie ok.17,8 tys. Mg.

36 Rekomendacje Podstawa prawna. W okresie od uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami prawo dotyczące gospodarki odpadami istotnej modyfikacji do której trzeba się odnieść Dane dotyczące ilości zbieranych odpadów komunalnych (zmniejszania się tej ilości) wskazują na takie niepokojące zjawiska, jak: pozbywanie się odpadów komunalnych w sposób niezgodny z prawem, system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje 90% mieszkańców miasta niewielki wzrost selektywnie zebranych odpadów w stosunku do wymaganych poziomów konieczna jest kontynuacja oraz rozszerzenie edukacji ekologicznej związanej z selektywną zbiórką odpadów wśród mieszkańców niewywiązywanie się z obowiązku zawierania umów przez właścicieli nieruchomości z odbiorcami odpadów komunalnych Wdrożenie rozwiązań systemowych: przyjęty do realizacji Scenariusz nr 1 został zrealizowany tylko częściowo – wybudowano Stacje Przeładunkową oraz Sortownie Odpadów Pochodzących z Selektywnej Zbiórki. Należy przystąpić do Scenariusza nr 2

37 Rekomendacje – Scenariusz nr 1

38 Rekomendacje – Scenariusz nr 2

39 Rekomendacje Ilość wytworzonych odpadów komunalnych
prognozy dotyczące ilości wytwarzanych odpadów komunalnych nie sprawdziły się w latach rocznie było wytwarzanych o 25% odpadów mniej w stosunku do prognozowanych ilości W zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi poziom odzysku surowców wtórnych w 2007 r. w stosunku do prognozowanego w PGO osiągnął progi: papier i tektura (ilość odzyskanego surowca) - ok. 1,278 tys. Mg, co stanowi ok. 10% prognozowanej wartości; szkło – ok. 0,995 tys. Mg, czyli ok. 29% prognozowanej wartości; tworzywa sztuczne - ok. 0,335 Mg, co stanowi ok. 2% zakładanej wartości odzysku.

40 Rekomendacje W zakresie gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji
Aktualnie nie są spełnione wymogi stawiane okresowi przejściowemu dla osiągnięcia poziomów redukcji, jakie są przewidziane dla roku 2010. Poziom odzysku odpadów biodegradowanych w 2007 roku wyniósł ok. 1 539,76 Mg, co daje ok. 10% prognozowanej w Planie Gospodarki Odpadami wartości odzysku Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny Na terenie Szczecina organizację systemu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dokonuje się w PZON-ach oraz można oddać przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą tego sprzętu.

41 Rekomendacje W zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w grupie odpadów komunalnych zagrożenie stanowią odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach domowych, trafiające do odpadów komunalnych odpady niebezpieczne zbierane są w ramach zbiórki pośredniej przy pomocy Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych - 6 (tzw. PZON-y) w mieście funkcjonuje tzw. selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych w strategicznych miejscach użyteczności publicznej, jak szkoły, apteki, sklepy ze sprzętem elektronicznym istnieje możliwość odpłatnego oddania odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwienia na terenie Spółki Remondis Szczecin zakładany 15%-owy poziom odzysku odpadów niebezpiecznych w 2006 roku nie został osiągnięty Odpady zawierające azbest Pozytywnie należy ocenić wykonanie prac związanych z inwentaryzacją odpadów zawierających azbest Należy aktualizować Programu Usuwania Wyrobów zawierających Azbest

42 Rekomendacje Selektywna zbiórka i odzysk odpadów wielkogabarytowych
Wymóg rozwoju selektywnej zbiórki i odzysku odpadów wielkogabarytowych nie został w pełni osiągnięty. W związku z tym koniecznym jest podjęcie kroków naprawczych. Stopień osiągnięcia zakładanych celów Jako wskazane należy przyjąć konieczność modyfikacji przyjętych do realizacji celów takich jak: rozbudowa instalacji przeznaczonych do unieszkodliwienie odpadów komunalnych rozbudowa instalacji przeznaczonych do unieszkodliwienie osadów ściekowych planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia

43 Zawartość Aktualizacji PGO
Streszczenie w języku niespecjalistycznym Uwagi wstępne Podstawowe informacje charakteryzujących obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami Gospodarka odpadami na obszarze miasta Szczecina Przewidywany rozwój wydarzeń – prognozy Założone cele gospodarki odpadami Wariantowy system funkcjonowania gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi Program Działań Edukacyjnych Aspekty finansowe Harmonogram realizacji zadań Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu Wnioski z analizy oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Szczecina

44 Wytyczne dokumentów wyższego rzędu
Program gminny określać ma zarówno zadania własne gminy, jak i zadania koordynowane (zadań związanych z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim, bądź centralnym). Zadania te powinny być scharakteryzowane w stopniu umożliwiającym ich cykliczną kontrole w zakresie zaawansowani ich realizacji. Tak wiec powinny obejmować charakterystykę zadania, koszt realizacji w poszczególnych latach obowiązywania programu jak i koszty perspektywiczne. Do prac nad programem gminnym powinny należy włączyć instytucje i organy oraz organizacje ekologiczne specjalizujące się w szeroko pojętej ochronie środowiska na terenie gminy. Aktywna pomoc powinny okazać organy wyższego rzędu jak odpowiednie wydziały urzędu marszałkowskiego i starostwa powiatowego. Program musi również wynikać z innych dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie jednostki samorządowej takimi jak: wieloletni plan inwestycyjny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany miejscowe, strategie rozwoju, plany zaopatrzenia w ciepło, itp.

45 Cele Szczecin w latach 2008-2011
współdziałanie przy prowadzeniu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów przez Marszałka Województwa, wdrożenie zapisów planu gospodarki odpadami, objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej – wdrożenie programu edukacji ekologicznej, podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

46 Cele Szczecin w latach 2008-2011
wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, likwidacja dzikich składowisk, kontynuacja realizacji programu usuwania azbestu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy (aktualizacja programu), rozbudowa instalacji przeznaczonych do unieszkodliwienie odpadów komunalnych z szczególnym uwzględnieniem instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów, spełnienie wymogu unieszkodliwiania odpadów o ciepłe spalania nie przekraczającego 6 MJ/kg suchej masy metodą inna niż składowanie.

47 Cele Szczecin w latach 2012-2015
dalszy rozwój i doskonalenie lokalnych systemów gospodarki odpadami, dalszy rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów, kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej, ostatecznie wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów (o ile proces ten nie został zakończony w ramach celów krótkookresowych),

48 Cele Szczecin w latach 2012-2015
stworzenie niezbędnych warunków umożliwiających od 1 stycznia roku na składowanie odpadów komunalnych oraz odpadów powstałych w wyniku mechanicznej obróbki odpadów komunalnych o cieple spalania niższym niż 6 MJ/kg suchej masy oraz o zawartości ogólnego węgla organicznego poniżej 5% suchej masy, intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

49 Cele – - Odpady komunalne
objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców miasta, rozwój efektywności prowadzonej selektywnej zbiórki, rozwój skuteczności procesów odzysku i unieszkodliwiania.

50 Cele – - Odpady ulegające biodegradacji
zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na składowiska, zwiększenie wykorzystywania odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jako źródła energii odnawialnej (szczególnie przy zastępowaniu paliw kopalnych) w celu osiągnięcia limitów wykorzystania energii odnawialnej.

51 Gospodarka odpadami ulegającymi biodegradacji wytworzonych w mieście i unieszkodliwianych w latach 2010, 2013, 2020 Rodzaj 2010 2013 2020 Maks. Ilość odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowisko (Mg/a) 48 740 32 494 16 247 Minimalna Ilość odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwionych w innej metodzie niż składowanie (Mg/a)

52 Cele – - Odpady wielkogabarytowe
Na terenie miasta zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych: w roku % wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych, w roku % wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych, w roku % wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych.

53 Cele – - Odpady opakowaniowe
zwiększenie ilości pozyskiwanych odpadów opakowaniowych na drodze selektywnej zbiórki poprzez poprawę systemu zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych powstających w gospodarstwach domowych, zmniejszenie tzw. szarej strefy odpadów opakowaniowych, wykorzystanie organizacji odzysku w rozwoju selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta w tym w działaniach edukacyjnych, promocyjnych, inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych osiągnięcie założonych poziomów odzysku i recyklingu do roku 2011 określonych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej

54 Cele – - Odpady niebezpieczne
zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w przedsiębiorstwach, stosowanie w procesach produkcyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT), poprawa świadomości ekologicznej wytwórców odpadów niebezpiecznych, szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw. wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w wyniku selektywnej zbiórki, skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

55 Cele – - Odpady zawierające PCB
całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB w okresie od 2008 r. do 2011 r., docelowo dążyć do likwidacji odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm (od 2011 r.).

56 Cele – - Oleje odpadowe wyeliminowanie olejów odpadowych ze środowiska, dążenie do utrzymania w latach 2008 – 2011 poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35% określonych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej

57 Cele – - Zużyte baterie i akumulatory
w okresie od 2008 do 2009 r. należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyklingu określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej, a w okresie od 2010 do 2018 r. osiągnięcie poziomów zbierania i recyklingu zdefiniowanych i określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, zmniejszenie ilości stosowanych baterii małogabarytowych.

58 Cele – - Odpady medyczne i weterynaryjne
podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych, poprawa wiarygodności danych dotyczących ilości poszczególnych rodzajów odpadów, wytwarzanych na terenie placówek służby zdrowia (zamkniętych i otwartych) oraz weterynaryjnych.

59 Cele – - Pojazdy wycofane z eksploatacji
zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji, dążenie do doprowadzenia do sytuacji, iż wszystkie wyeksploatowane samochody będą trafiały do stacji demontażu, stworzenie sieci stacji demontażu przez wprowadzających samochody na rynek, osiągnięcie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do ich stacji demontażu rocznie, z zastrzeżeniem, że dla pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1980 r. poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiednio 75% i 70% zgodnie z zapisami art. 28 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, likwidacja nielegalnych punktów zbierania wyeksploatowanych samochodów.

60 Cele – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego – osiągnięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, w ilości nie mniejszej niż 4 kg na mieszkańca rocznie

61 Cele - Odpady zawierające azbest
sukcesywne usuwanie azbestu ze środowiska zgodnie z obowiązującym programem usuwania azbestu.

62 Cele – - Zużyte opony wyeliminowanie nieprawidłowego postępowania z zużytymi oponami przez ograniczanie możliwości ich spalania w instalacjach do tego nieprzystosowanych oraz poza instalacjami, docelowo do roku 2015 r. należy osiągnąć poziom: odzysku w wysokości 100% a recyklingu w wysokości 20%. w okresie od 2008 do 2011 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z prawem oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej do roku 2011 r. należy osiągnąć poziom: odzysku – 75%, recyklingu – 15 %.

63 Cele – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
W przypadku odpadów budowlanych powstałych w grupie odpadów komunalnych zakłada się nieco mniejsza dynamikę rozwoju selektywnej zbiórki odpadów budowlanych: w roku % wytwarzanych odpadów budowlanych, w roku % wytwarzanych odpadów budowlanych, w roku % wytwarzanych odpadów budowlanych. w okresie od 2008 do 2015 r. rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć poziomu odzysku: 50% w 2010 r. 80% w 2015 r.

64 Prognoza rozwoju selektywnej zbiórki odpadów budowlanych powstałych w grupie odpadów komunalnych na terenie miasta Szczecina w latach 2008, 2011, 2015 Rodzaj 2008 2011 2015 Zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych (Mg/a) 4 529 7 179 12 497

65 Modele zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi
Obecnie obowiązujące przepisy prawne pozwalają na wyodrębnienie dwóch modeli zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi na terenie miasta: Model 1 aktywnej roli samorządu Model 2 pasywnej roli samorządu

66 Modele finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Model 1 kosztów całkowitych polegający Model 2 kosztów partykularnych

67 PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
Punkty selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie miasta Szczecin PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI gmina ETAP I - do 2009 r. ETAP II - do 2011 r. ETAP II - do 2015 r. Miasto Szczecin 411 822 1644

68 Warianty technologiczne systemu zagospodarowania odpadów komunalnych
Spośród dostępnych modeli technologicznych funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta analizie poddano trzy zasadnicze warianty różniące się uzyskanym efektem ekologicznym

69 Wariant 1a

70 Wariant 1b

71 Wariant 2a

72 Wariant 2b

73 Wariant 3a

74 Wariant 3b

75 Założenia finansowe PGO
L.p. Wyszczególnienie prac projektowych, obiektów, robót lub urządzeń Razem I. Prace przygotowawcze i projektowe II. Realizacja zakładu unieszkodliwiania odpadów III. Składowiska odpadów balastowych wraz z infrastrukturą IV. Usuwanie z miasta odpadów zawierających azbest V. Wdrożenie planu selektywnej zbiórki VI. Inne OGÓŁEM (netto)

76 Autorzy dr Jacek Kurzawa mgr inż. Katarzyna Frankowska


Pobierz ppt "BBF Sp. z o.o. Poznań, ul. Dąbrowskiego 461"

Podobne prezentacje


Reklamy Google