Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE GRUPY MGP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE GRUPY MGP"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE GRUPY MGP
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie ID grupy: 97/26_P_G1 Opiekun: Agnieszka Jaksim Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie ID grupy: 97/89_P_G1 Opiekun: Anna Kubiszewska Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: POZYSKANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Semestr III rok szkolny 2010/2011

3 wstęp Pieniądze (kapitał) potrzebne są nie tylko, gdy rozpoczynamy działalność gospodarczą. Przydadzą się także, gdy chcemy ją rozszerzyć, wprowadzić nowy produkt czy usługę. Problemem jest nie tylko samo znalezienie kapitału, ale także odkrycie dostępu do jak najtańszego jego źródła. Na kapitał firmy składają się nie tylko pieniądze, ale również wartości, które w razie potrzeby dadzą się spieniężyć. Źródłem finansowania działalności gospodarczej mogą być nie tylko kapitały, ale również zobowiązania wobec kontrahentów. Jest to tak zwany kredyt kupiecki, który polega na tym, że kontrahent sprzedaje nam towar z odroczonym (np. na 30 dni) terminem płatności. Pieniądze potrzebne do uregulowania należności za towar możemy w tym czasie zaangażować gdzie indziej (ewentualnie zyskujemy czas by je zdobyć, jeśli nie dysponujemy akurat gotówką). Po pieniądze na działalność firmy większość początkujących przedsiębiorców najchętniej udałaby się do banku. Banki jednak wstrzemięźliwie traktują drobne firmy, nie dostrzegając w nich dobrego klienta. Dla większości małych firm ich oferta jest niedostępna i droga. Tymczasem nawet najmniejsze, jednoosobowe czy rodzinne przedsiębiorstwo nie jest w stanie dobrze funkcjonować bez dostępu do kredytu - i to zarówno tzw. obrotowego, służącego finansowaniu bieżącej działalności (zakup towarów, surowców, półproduktów, usług itp.), jak i inwestycyjnego, dzięki któremu można firmę rozwijać. Alternatywą dla początkującego biznesmena może być też kredyt na cele konsumpcyjne, który można uzyskać nieporównywalnie łatwiej niż na inwestycje, a często jest on nawet tańszy od kredytu gospodarczego. Warto też pomyśleć o zaciągnięciu kredytu przez współmałżonka nie prowadzącego działalności gospodarczej, albo skorzystaniu przez niego z pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej, jakie funkcjonują jeszcze w wielu firmach.

4 Substytutem kredytu bankowego może być przede wszystkim leasing oraz pożyczki "prywatne" (od rodziny, znajomych). Specjalne pożyczki oferowane są także młodym bezrobotnym w ramach Programu "Pierwsza Praca". Udzielane są ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Bank Gospodarstwa Krajowego i lokalne fundusze pożyczkowe. Bezrobotne osoby mogą się też ubiegać w urzędzie pracy o bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Ich wysokość nie może przekroczyć 500 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Aby je otrzymać trzeba przedstawić biznesplan i udowodnić, że planowane przedsięwzięcie ma szansę powodzenia. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków Funduszu Pracy i są przyznawane przez starostę. Oprócz dotacji można też uzyskać zwrot kosztów poniesionych w związku z zakładaniem firmy (a dokładniej 80 proc. udokumentowanych wydatków na pomoc prawną, konsultacje, doradztwo, nie więcej jednak niż wartość przeciętnego wynagrodzenia). Jednym ze źródeł pozyskania funduszy na własną firmę może być działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki inicjatywie Unii Europejskiej osoby myślące o rozpoczęciu działalności gospodarczej mogą na ten cel otrzymać nawet 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Oprócz jednorazowego finansowego wsparcia przyszły przedsiębiorca otrzymuje również wsparcie pomostowe, wypłacane miesięcznie przez 6 miesięcy w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo można uczestniczyć w szkoleniach umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Alternatywą dla dotacji mogą być anioły biznesu, czyli osoby oraz instytucje, które w zamian za określony procent udziałów inwestują w ciekawe pomysły na biznes. Na kapitał od business angels mogą liczyć zarówno firmy w początkowej fazie rozwoju, jak i projekty będące na etapie pomysłu. Anioły biznesu szukają pomysłów, ale przede wszystkim ludzi, którzy gwarantują ich realizację, dlatego – jak mówią – dla nich ważne jest, aby pomysłodawca miał „to coś”. Do najaktywniejszych na polskim rynku należą fundusze IIF, Xevin Investments oraz Business Angels Seedfund.

5 Plan prezentacji Dane informacyjne grupy MGP WSTĘP 1. Kapitał firmy
Pojęcie kapitału Podział kapitału Charakterystyka poszczególnych składników kapitału firmy Sposoby pozyskiwania kapitału  2. Fundusze Europejskie. Pojęcie funduszy europejskich Podział funduszy europejskich Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy europejskich 3. Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków unijnych. Warunki uzyskania dotacji ze środków UE Krok po kroku do otrzymania dotacji Przykłady wykorzystania środków UE w powiecie śremskim 4. Współpraca z instytucjami powołanymi do udzielania dotacji oraz informacji w tym zakresie. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu. Powiatowy Urząd Pracy Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości 5. Reportaże grupy 97/89_P_G1 Warsztaty prowadzone przez przedstawicieli RCIE pt. Warsztaty prowadzone przez przedstawicielkę UGRŚ 6. Kredyt bankowy Rodzaje kredytów bankowych Podział kredytów bankowych Funkcje kredytu Warunki otrzymania kredytu Typowa oferta kredytowa banku Elementy umowy kredytowej Etapy realizacji umowy kredytowej Zalety i wady kredytu bankowego Prawne formy zabezpieczeń kredytowych Salda debetowe w rachunku 7. Pożyczka 8. Leasing Rodzaje leasingu Podmioty leasingu 9. Faktoring Podmioty factoringu 10. Franchising Cechy franszyzy Pakiet franszyzowy Przykłady franszyzy w Polsce Rodzaje franszyzy 11. „Anielski kapitał” 12. Reportaż grupy 97/26_P_G1 Sprawozdanie z wizyt w bankach ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA

6 1.1 Pojęcie kapitału Romana Ciastoń Wykładowca w Instytucie Finansów i Rachunkowości POU „Kapitał. Słowo klucz. Słowo magia. Wzbudza namiętności. Jest mrocznym przedmiotem pożądania. Nie widać go, ani nie słychać, a tworzy i burzy imperia. Nie można go dotknąć, a można go mieć. Kapitał, stan między wyobraźnią a realnością. Jest i można zmierzyć jego wartość” A. Kamela-Sowińska, Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wydawnictwo WSHiR, Poznań 2006, s. 33.

7 1.1 Pojęcie kapitału Kapitał, to pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą one rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. Jest jednym ze środków wytwórczych, obok: pracy, przedsiębiorczości i ziemi, które są potrzebne do rozpoczęcia produkcji.

8 Rodzaje KAPITAŁÓW firm ze względu na różne kryteria
prawo własności kapitału kapitał własny kapitał obcy źródła pochodzenia kapitału wewnętrzne zewnętrzne czas dyspozycji określonym kapitałem, obejmujący kapitały: krótkoterminowe długoterminowe powód finansowania: pierwotne, bieżącej działalności rozwoju, czyli procesów inwestycyjnych

9 1.2 PODZIAŁ KAPITAŁU KAPITAŁ OBCY WŁASNY

10 1.2 podział kapitału KAPITAŁ WŁASNY Wszelkie pieniądze, czy też majątek, który został włożony na konto rozwoju przedsiębiorstwa, którego jesteśmy właścicielami lub założycielami. Jest to specyficzny rodzaj finansowanie firmy, który polega na wpłacaniu pieniędzy z naszego własnego konta na konto firmy, aby wspomóc. Kapitał własny może być dowolną sumą, którą chcemy przeznaczyć na konto naszej firmy. Dzięki kapitałowi własnemu mamy szansę na rozwój naszej firmy, jak i również mieć pewność, że przypadną nam niemałe udziały, ponieważ wpłacając pieniądze na konto firmy, nie zostaniemy oszukani i nie będziemy mogli zostać wyrzuceni przez naszych wspólników. Wpłata kapitału własnego jest również formą wsparcia dla firmy, jeżeli zaczyna brakować nam pieniędzy, jednak jest to również sposób na podtrzymanie dochodów firmy, przykładowo w celu rozwinięcia nowego pomysłu, który pozwoli nam na dalsze prace.

11 1.2 podział kapitału KAPITAŁ OBCY
Wielkość środków finansowych , które wierzyciele dali do dyspozycji przedsiębiorstwa na czas ograniczony. Środki pieniężne powinny być zwrócone w określonym terminie. Kapitał obcy w tym znaczeniu powiększa bazę finansowania co znaczy także o powiększeniu się przedsiębiorstwa. Wnoszący kapitał obcy w formie kredytów, pożyczek, mają prawo do poniesienia pewnych kosztów, które występują w formie odsetek. Gdy dysponujemy kapitałem obcym nie możemy nim rozdysponowywać

12 1.3 charakterystyka poszczególnych składników kapitału firmy
Kapitały własne obejmują siedem głównych źródeł finansowania majątku, tj.: kapitał podstawowy, tj. kapitał zakładowy należne, lecz nie wniesione wkłady i wpłaty na poczet kapitału zakładowego; pozycja ta koryguje kapitał zakładowy do realnej wysokości (wartość ujemna) kapitał zakładowy z wyszczególnieniem pozycji stanowiących o jego pochodzeniu, tj.: ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, tworzony ustawowo z zysku netto (k.s.h.) , tworzony z odpisów fakultatywnych zgodnie ze statutem spółki lub uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a także z innych źródeł kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych pozostałe kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z k.s.h. oraz ze statutem nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych wynik finansowy netto roku obrotowego

13 1.3 charakterystyka poszczególnych składników kapitału firmy
W spółkach kapitałowych wartość majątku odzwierciedlona jest przez kapitał własny. Istnienie i działalność przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością opiera się na kapitale udziałowym. Działalność przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę akcyjną opiera się na kapitale nazywanym kapitałem akcyjnym. W spółdzielniach kapitałem własnym jest fundusz udziałowy i zasobowy. W przedsiębiorstwach państwowych są nimi fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa. W strukturze kapitałów własnych wyodrębnić można: · kapitały (fundusze) powierzone, · kapitały (fundusze) samofinansowania.

14 1.3 charakterystyka poszczególnych składników kapitału firmy
Kapitały powierzone (zasilanie zewnętrzne) reprezentują wkłady finansowe lub rzeczowe wniesione przez właściciela lub właścicieli firmy. W zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego występują one w postaci kapitału: akcyjnego lub udziałowego, zakładowego lub funduszu założycielskiego. Kapitały samofinansowania (zasilanie wewnętrzne) powstają z osiągniętego zysku oraz innych źródeł, które są specyficzne dla różnych form własności (zapasowy, rezerwowy, zasobowy, fundusz przedsiębiorstwa).

15 1.3 charakterystyka poszczególnych składników kapitału firmy
Zasady tworzenia, powiększania i uzupełniania kapitałów własnych są zróżnicowane ze względu na formę organizacyjno-prawną podmiotu, jak również zapis w statucie lub umowie notarialnej spółki. W spółkach akcyjnych źródłem powiększania kapitału akcyjnego jest dodatkowa emisją akcji, a w przypadku kapitału zapasowego nadwyżka występująca ze sprzedaży akcji powyżej ich ceny nominalnej. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością uzupełnienie kapitałów własnych następować może z podziału zysku netto, jak również dodatkowych wkładów dotychczasowych udziałowców bądź rezultatem przejęcia nowych. Kapitał własny angażowany w przedsiębiorstwie spełnia określone zadania. Służąc do finansowania działalności gospodarczej jest jednocześnie gwarancją, zabezpieczeniem dla wierzycieli firmy, gdyż pozostaje on w bezterminowej dyspozycji przedsiębiorstwa. Rozmiary kapitałów własnych muszą kształtować się na odpowiednim poziomie, gdyż stwarza to możliwości rozszerzenia działalności inwestycyjnej, podjęcia prac badawczo-rozwojowych, a w przypadku ubiegania się o kredyt wpływa na wzrost wiarygodności firmy.

16 1.3 charakterystyka poszczególnych składników kapitału firmy
Kapitały obce pochodzą z zewnętrznych źródeł finansowania i występują w formie zobowiązań: DŁUGOTERMINOWYCH, do których wliczamy: długoterminowe pożyczki i obligacje, długoterminowe kredyty bankowe i inne zobowiązania długoterminowe o terminie spłaty powyżej 1 roku licząc od dnia bilansowego, KRÓTKOTERMINOWYCH, do których wliczamy: pożyczki, obligacje, kredyty bankowe i różne zobowiązania z tytułu dostaw, podatków i wynagrodzeń o terminie spłaty do 1 roku licząc od dnia bilansowego.

17 1.3 charakterystyka poszczególnych składników kapitału firmy
Zobowiązania długoterminowe – to takie zobowiązania, dla których termin spłaty ostatniej raty zobowiązań ustalonych na dzień bilansowy przypada później niż po roku (np. długoterminowe kredyty bankowe oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe). Pozyskiwane są one głównie z kredytów bankowych oraz emisji obligacji na rynku papierów wartościowych (to źródło nie jest w Polsce wykorzystywane). Kredyty zaciągane w banku na okres dłuższy niż 1 rok dzielą się na średnioterminowe (do 3 lat) oraz długoterminowe (o długim horyzoncie czasowym, powyżej 3 lat). Udzielane są na finansowanie zamierzeń inwestycyjnych, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa. Kredyt długoterminowy (inwestycyjny) może być źródłem finansowania inwestycji: · materialnych – tworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych, zakup nieruchomości, · niematerialnych – zakup wartości niematerialnych i prawnych (patentów, licencji, oprogramowania komputerowego), · finansowych – zakup akcji, udziałów i innych papierów wartościowych

18 1.4 sposoby pozyskiwania kapitału
KAPITAŁ WŁASNY Zasady tworzenia, powiększania i uzupełniania kapitałów własnych są zróżnicowane ze względu na formę organizacyjno-prawną podmiotu, jak również zapis w statucie lub umowie notarialnej spółki. W spółkach akcyjnych źródłem powiększania kapitału akcyjnego jest dodatkowa emisją akcji, a w przypadku kapitału zapasowego nadwyżka występująca ze sprzedaży akcji powyżej ich ceny nominalnej. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością uzupełnienie kapitałów własnych następować może z podziału zysku netto, jak również dodatkowych wkładów dotychczasowych udziałowców bądź rezultatem przejęcia nowych. Kapitał własny angażowany w przedsiębiorstwie spełnia określone zadania. Służąc do finansowania działalności gospodarczej jest jednocześnie gwarancją, zabezpieczeniem dla wierzycieli firmy, gdyż pozostaje on w bezterminowej dyspozycji przedsiębiorstwa. Rozmiary kapitałów własnych muszą kształtować się na odpowiednim poziomie, gdyż stwarza to możliwości rozszerzenia działalności inwestycyjnej, podjęcia prac badawczo-rozwojowych, a w przypadku ubiegania się o kredyt wpływa na wzrost wiarygodności firmy.

19 1.4 sposoby pozyskiwania kapitału
KAPITAŁ OBCY Pozyskiwany jest głównie z kredytów bankowych oraz emisji obligacji na rynku papierów wartościowych (to źródło nie jest w Polsce wykorzystywane). Kredyty zaciągane w banku na okres dłuższy niż 1 rok dzielą się na średnioterminowe (do 3 lat) oraz długoterminowe (o długim horyzoncie czasowym, powyżej 3 lat). Udzielane są na finansowanie zamierzeń inwestycyjnych, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa. Kredyt długoterminowy (inwestycyjny) może być źródłem finansowania inwestycji: · materialnych – tworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych, zakup nieruchomości, · niematerialnych – zakup wartości niematerialnych i prawnych (patentów, licencji, oprogramowania komputerowego), · finansowych – zakup akcji, udziałów i innych papierów wartościowych

20 2.1 Pojęcie funduszy Europejskich
Fundusze europejskie - środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej.

21 2.2 Podział funduszy Europejskich

22 2.2 PODZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Szczegółowe Opisy Priorytetów Programów Operacyjnych PROJEKTY

23 2.3 CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Fundusz strukturalny to tradycyjne pojęcie dotyczące interwencji Wspólnot Europejskich (a od 1993 roku – Unii Europejskiej) używane już od 1957 roku. Fundusz rozwoju regionalnego skupia sie na zwiększeniu spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej, co oznacza, że jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionów. Fundusz spójności zaś wskazuje na podstawowy cel interwencji jakim jest zmniejszenie zróżnicowań we Wspólnocie. Praktycznie jednak pojęcia te są często używane zamiennie, w związku z czym można przyjąć, że Fundusz Strukturalny, Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności ma ten sam cel – wyrównanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i w efekcie – ich mieszkańcami. Jest to taki sposób rozdzielania środków finansowych Unii Europejskiej, aby większość z nich trafiła do regionów znajdujących się w gorszej sytuacji społecznej i gospodarczej.

24 2.3 Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy europejskich
Program Infrastruktura i Środowisko to projekt zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, drogowa i lotnicza sieć TEN-T, transport przyjazny środowisku, bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii, kultura i dziedzictwo kulturowe, bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, infrastruktura szkolnictwa wyższego, pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, pomoc techniczna - Fundusz Spójności.

25 2.3 Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy europejskich
Program Innowacyjna Gospodarka to projekt zatwierdzony 2 października 2007 r. przez komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner, która podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Innowacyjna Gospodarka. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Będzie to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

26 2.3 Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy europejskich
Program Kapitał Ludzki - 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach Program stanowi odpowiedź na wyzwania do których należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Jednym z programów współfinansowanych z programu kapitał ludzki jest „AS Kompetencji”.

27 2.3 Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy europejskich
Program Rozwój Polski Wschodniej - W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej będą realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno- gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Celem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest: "Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju„. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) jest jednym z instrumentów polityki regionalnej, do których ponadto należą: regionalne programy operacyjne wdrażane przez samorządy województw oraz krajowe programy operacyjne: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

28 2.3 Charakterystyka poszczególnych rodzajów funduszy europejskich
Program Pomoc Techniczna jest pierwszym polskim programem na lata zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Program stanowi jeden z elementów systemu realizacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata Program Pomoc Techniczna obejmuje swoim zakresem wsparcie wszystkich horyzontalnych działań i procesów z zakresu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli realizacji NSRO, a także z zakresu wsparcia przygotowania projektów oraz rozpowszechniania informacji i promocji operacji funduszy strukturalnych w Polsce. Celem nadrzędnym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

29 3.1 WARUNKI UZYSKANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW UE
Warunki, które będą dotyczyć tylko naszej firmy: Składając wniosek musimy zadbać o to, aby nasza firma nie miała zaległości nie tylko wobec Urzędu Skarbowego, ale również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściciele nie mogą być w konflikcie z prawem. Sama zaś firma nie może się znajdować w stanie upadłości czy też likwidacji. Siedziba przedsiębiorstwa nie powinna się znajdować poza obszarem Polski. Starając się o dotację powinniśmy wykazać, że nasza firma znajduje się w dobrym położeniu finansowym, oraz że posiada znaczny potencjał rynkowy. Warunki dotyczące celu dotacji: W tym wypadku jest wskazane, aby projekt zwiększał zatrudnienie w przedsiębiorstwie, poprawiał jej konkurencyjność, podnosił innowacyjność działalności, pozytywnie ( lub neutralnie) wpływał na ochronę środowiska, jak również w miarę możliwości wyrównywał szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

30 3.2 Krok po kroku do otrzymania dotacji
Osoba zainteresowana musi zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Znajdzie tam informacje na temat instytucji organizujących wsparcie, które będą świadczyły pomoc. Osoba zainteresowana musi zgłosić się do instytucji organizującej wsparcie tzn. operatorów

31 3.2 Krok po kroku do otrzymania dotacji
Osoba zainteresowana korzysta z usług Indywidualnego Doradcy z instytucji organizującej wsparcie, który: określa potrzeby szkoleniowe udziela konsultacji tematycznych udziela indywidualnej pomocy ad hoc Osoba zainteresowana otrzymuje możliwość skorzystania ze szkoleń dostosowanych do jej potrzeb w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych grupy od 10 do 30 osób.

32 3.2 Krok po kroku do otrzymania dotacji
KROK 3 Osoby, które skorzystają z pomocy szkoleniowo – doradczej zarejestrowały działalność gospodarczą mogą korzystać z drugiej części programu: - wsparcia pomostowego - jednorazowej dotacji inwestycyjnej Osoby te nadal są uprawnione do korzystania ze szkoleń i poradnictwa.

33 3.2 Krok po kroku do otrzymania dotacji
WSPARCIE POMOSTOWE Bezzwrotna dotacja comiesięczna na pokrycie obligatoryjnych opłat: składki ubezpieczenia społecznego składki ubezpieczenia zdrowotnego inne opłaty obligatoryjne dla przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników Obejmuje finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji. Jest połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji

34 3.2 Krok po kroku do otrzymania dotacji
Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest przez okres do 6 miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Uczestnik projektu składa wniosek o wsparcie pomostowe do beneficjenta (czyli projektodawcy) Wymagane dokumenty: Wpis do KRS lub innego rejestru Kopia nr REGON Kopia dokumentu właściciela firmy zawierającej PESEL Biznes plan Informacje o pomocy publicznej

35 3.2 Krok po kroku do otrzymania dotacji
DOTACJA INWESTYCYJNA Bezzwrotna dotacja finansowa na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys.zł Jest połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

36 3.3 Przykłady wykorzystania środków UE w powiecie śremskim
Budowa dróg gminnych w Nochowie Obwodnica - powstał 4,6-kilometrowy odcinek nowej drogi, dwa mosty (na kanale Ulgi i Warcie) i zmodernizowany został 500-metrowy odcinek drogi 434, łączący się z obwodnicą Doposażenie bloku operacyjnego i oddziałów ortopedii i traumatologii narządu ruchu szpitala w Śremie Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w powiecie śremskim poprzez rozbudowę i modernizację szpitala Prace budowlane w ramach projektu obejmują Blok Operacyjny, Centralną Sterylizatornie oraz Aptekę Szpitalną. Finansowe zakończenie projektu nastąpi r. Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wraz z modernizacją kotłowni i sieci cieplnej Rozbudowa i przebudowa bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie Przebudowa drogi powiatowej nr 3897P w ciągu ulicy Józefa Chełmońskiego w Śremie

37 3.3 Przykłady wykorzystania środków UE w powiecie śremskim

38 3.3 Przykłady wykorzystania środków UE w powiecie śremskim

39 4.1 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu
RCIE Poznań ul. Bukowska 26/ Poznań tel tel fax godziny otwarcia: pn-pt 8: :00

40 4.1 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu
Zgodnie z założeniami Programu Informowania Społeczeństwa, podstawowym zadaniem Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej jest informowanie obywateli o procesie integracji Polski z Unią Europejską Od początku funkcjonowania Wlkp. CIE prowadzi bardzo ożywioną działalność. W ciągu ubiegłego roku naszą siedzibę odwiedziło przeszło osób. Codziennie odnotowujemy od kilku do kilkunastu wizyt oraz kilkadziesiąt zapytań telefonicznych, jak również za pośrednictwem internetu. Zadawane nam pytania są często tak skomplikowane, że znalezienie i udzielenie wyczerpujących odpowiedzi wymaga żmudnych, wielogodzinnych poszukiwań (np. normy UE dotyczące badań nieniszczących i defektoskopii, normy dotyczące wielkości jabłek, przemysł tekstylny, przemysł meblarski w Unii Europejskiej itd.). Dokładamy wszelkich starań, aby żadne ze stawianych nam pytań nie pozostało bez odpowiedzi. Wydajemy bardzo dużo materiałów informacyjnych, których głównymi odbiorcami są instytucje publiczne, zwłaszcza szkoły.

41 4.1 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu
W roku 2011 oferuje: Działania edukacyjne:  •    lekcje europejskie •    spotkania z mieszkańcami w regionie •    spotkania w siedzibie RCIE •    szkolenia tematyczne dla wybranych grup odbiorców •    warsztaty o Prezydencji Polski w RUE •    wykłady otwarte w siedzibie i regionie •    dyżury konsultantów RCIE Działania promocyjne: •    konkursy z nagrodami Działania organizacyjne: •    udział w festynach, piknikach i targach Działania dystrybucyjne: •    wydawanie Biuletynu RCIE Poznań raz na kwartał •    dystrybucja Pakietu edukacyjnego o Prezydencji •    dystrybucja Przeglądu Zachodniego poświęconego polskiej Prezydencji w RUE •    newsletter o Prezydencji – raz w miesiącu dostępny na stronach lub wysyłany mailowo na Państwa adres

42 4.2 Powiatowy urząd pracy w Śremie
Siedziba przy ul. Mickiewicza 56 tel.: (61) , fax: (61) wew. 40 Siedziba przy ul. Przemysłowej 1 tel.: (61) tel.: (61) informacja o rejestracji  tel. wew. 30, 32 lub 33 Osoba poszukująca pracy znajdzie tutaj aktualne informacje o ofertach pracy, szkoleniach oraz może skorzystać z usług poradnictwa zawodowego. Pracodawcom oferujemy bezpłatne umieszczenie na naszej stronie internetowej informacji o wolnych miejscach pracy, pomoc przy rekrutacji oraz możliwość skorzystania z form dotowanych na stworzenie miejsc pracy.

43 4.3. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego zostało zarejestrowane w dniu 3 marca 2004 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu. Oficjalnie rozpoczęło pracę z dniem 1 października 2004 r. Członkami stowarzyszenia są gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wlkp. i Śrem oraz Powiat Śremski. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, prowadzenie działań polegających na obronie wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a ponadto czynne uczestniczenie w życiu publicznym i społeczno - gospodarczym, przede wszystkim obejmującym obszary działania członków stowarzyszenia. Ponadto celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań w szczególności zmierzających do rozwoju gospodarczego regionu objętego działalnością stowarzyszenia oraz przeciwdziałanie bezrobociu.

44 świadczy usługi w zakresie:
4.3. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości świadczy usługi w zakresie: udzielania nieodpłatnie informacji o członkach stowarzyszenia, w tym m.in.: dane statystyczne, oferty terenów pod inwestycje, oferty turystyczne wypoczynku i pobytu w gminach, ważniejsze imprezy i wydarzenia w regionie, udzielania administracyjno - prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz prostych i specjalistycznych usług doradczych w zakresie finansów i opracowania biznes planów, sporządzania analizy finansowej działalności przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa oraz sporządzania analizy efektywności inwestycji metodami dyskontowymi. Stowarzyszenie przygotowuje i opracowuje analizę SWOT i analizę wrażliwości na zmiany gospodarcze, dostarczania danych teleadresowych o podmiotach gospodarczych z terenu powiatu śremskiego, dostarczania informacji o dostępnych programach pomocowych i źródłach finansowania oraz świadczenia pomocy w opiniowaniu i przygotowaniu wniosków aplikacyjnych,

45 4.3. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
dostarczania informacji o możliwościach finansowania działalności gospodarczej poprzez fundusze pożyczkowe, w tym fundusz pożyczkowy bezpośrednio obsługiwany przez Stowarzyszenie w ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prowadzenia warsztatów i doradztwa dla osób bezrobotnych i absolwentów szkół w ramach Ponadgminnego Centrum Informacji, prowadzenia działalności szkoleniowej w oparciu o własną ofertę szkoleń (szkolenia) oraz organizowania szkoleń, seminariów i konferencji na zlecenie klientów, wynajmu sali komputerowo - wykładowej do celów: szkoleniowych, spotkań, seminariów itp. udzielania informacji z zakresu turystyki i rekreacji o powiecie śremskim i o Wielkopolsce, prowadzenia sprzedaży wydawnictw własnych o treści promocyjno - informacyjnej.

46 4.3. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
FUNDUSZE POŻYCZKOWE Stowarzyszenie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości zajmuje się obsługą merytoryczną czterech funduszy pożyczkowych. Warunki udzielania wsparcia zostały określone poniżej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą funduszy

47 4.3. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
1. Pożyczkę może otrzymać przedsiębiorca, który: zatrudnia mniej niż 50 pracowników, ma swoją siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie województwa wielkopolskiego zarejestrował działalność gospodarczą co najmniej 3 miesiące temu, posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka, ma dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe, działa w dowolnej branży, z wyjątkiem sektora rolniczego, zbrojeniowego i nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska, a także działalności powszechnie uznawanej za nieetyczną.

48 4.3. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
2. Jaką pożyczkę można otrzymać: pożyczka może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe maksymalna kwota pożyczki wynosi 120 tys.zł okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. W indywidualnych przypadkach, możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy. dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia

49 4.3. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
3. Oprocentowanie: Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie do 3,0 punktów procentowych marży w stosunku rocznym. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie. Aktualne oprocentowanie pożyczki wynosi 7,78% + do 3,0 punktów procentowych marży.

50 4.3. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
4. Prowizje i opłaty: Od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości od 0,1% do 2,0% kwoty przyznanej pożyczki, płatna jednorazowo w momencie jej udzielenia. 5. Zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie

51 4.3. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
6. Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pożyczkę: Wniosek o pożyczkę, Informacja na temat realizowanego przedsięwzięcia, Oświadczenie majątkowe, Oświadczenie pożyczkobiorcy i poręczyciela, Dane finansowe dla przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość, Dane finansowe dla przedsiębiorców prowadzących uproszczoną księgowość, Lista kontrolna załączników do wniosku.

52 5. Reportaże grupy 97/89_P_G1

53 5.1. Spotkanie z przedstawicielkami Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
Dnia 4 kwietnia 2011 na jedno z naszych spotkań zaprosiliśmy przedstawicielki Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej. Celem naszych warsztatów było poznanie sposobów pozyskania środków z Unii Europejskiej na prowadzenie własnej działalności. Na początku posłuchaliśmy o tym, co należy zrobić, aby ze środków Funduszy Europejskich z Kapitału Ludzkiego otrzymać wsparcie pomostowe lub dotację inwestycyjną na założenie własnej działalności gospodarczej. Następnie dowiedzieliśmy się na czym to dokładnie polega, jakie dokumenty należy złożyć, jakie wymagania spełniać i gdzie szukać informacji. Następnie wysłuchaliśmy wiele interesujących dla nas informacji, dlatego, że dotyczyły Unijnej Polityki Młodzieżowej. Polityka młodzieżowa ma na celu wyrównywanie szans młodych europejczyków. Dlatego, cieszymy się, że mogliśmy się dowiedzieć o czymś co jest dla nas dużą szansą na wyjazd zagranicę, zdobycia wiedzy i doświadczenie oraz poznanie wielu nowych ludzi. Dzięki temu spotkaniu dowiedzieliśmy się, gdzie możemy pozyskać informację, złożyć dokumenty i na czym polega dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej

54

55 5.2 Warsztaty prowadzone przez przedstawicielkę Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego
30 maja 2011 na jedno z naszych spotkań zaprosiliśmy p. Milenę Filipowską, aby poznać informacje dotyczące pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na prowadzenie działalności gospodarczej w naszym powiecie. Warsztaty rozpoczęły się od poznania ogólnych informacji o funduszach europejskich, programach operacyjnych. Następnie dowiedzieliśmy się gdzie się udać, jakie dokumenty złożyć w naszym powiecie. Na koniec obejrzeliśmy zdjęcia, przedstawiające inwestycje przeprowadzone w naszej najbliższej okolicy finansowane ze środków Unii Europejskiej. Podczas tych warsztatów dowiedzieliśmy się, że również w naszej najbliższej okolicy doskonale funkcjonują wszelkie instytucje, dzięki którym przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej.

56

57 5.3 IV Forum funduszy Europejskich
W dniach 6-7 maja mieliśmy okazję uczestniczyć w IV Forum Funduszy Europejskich, podczas którego mogliśmy dokładnie poznać wszystkie programy operacyjne, dowiedzieć się w jaki sposób rozdysponowane są środki, które otrzymaliśmy jako członek Unii Europejskiej. Poznaliśmy również wiele efektów przeprowadzonych już inwestycji. Zobaczyliśmy również stoiska, gdzie reprezentowały się wszystkie województwa, organizacje, które zajmują się rozdysponowanie środków z Unii Europejskiej.

58

59 6. kredyt bankowy Umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Jest to rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.

60 6.1 rodzaje kredytów bankowych
Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe. Innym podmiotom gospodarczym podejmującym się próby oferowania czynności zarezerwowanych dla banków (w tym kredytu) grozi grzywna do 5 mln zł lub kara pozbawienia wolności do lat trzech. W zależności od okresu kredytowania wyróżniamy: kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) długoterminowe (powyżej 3 lat).

61 6.2 Podział kredytów bankowych
KREDYTY BANKOWE KREDYT GOSPODARCZY kredyt obrotowy kredyt w rachunku bieżącym kredyt rewolwingowy kredyt w rachunku kredytowym kredyt docelowy - przeznaczony na określoną w umowie operację kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań - udzielony jako pomoc finansową w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań z okresem kredytowania krótszym niż 30 dni linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna kredyt sezonowy udzielany jest firmom związanym z sezonowością kredyt wekslowy dyskontowy i akceptacyjny kredyt inwestycyjny KREDYT DLA OSÓB FIZYCZNYCH kredyt mieszkaniowy kredyt samochodowy kredyt konsumpcyjny

62 6.3 Funkcje kredytu Emisyjna – wprowadzenie pieniądza do obiegu, polega na wprowadzeniu do cyrkulacji pieniądza poprzez kredytowy mechanizm emisji pieniądza. Funkcję tę realizuje każdy kredyt bankowy, gdyż każde udzielenie kredytu wprowadza do cyrkulacji nowy pieniądz, a każda spłata kredytu prowadzi do wycofania pieniądza z obiegu. Dochodowa – tworzenie korzyści ekonomicznych i finansowych dzięki powiększeniu skali produkcji, zwiększeniu siły nabywczej firmy. Rozdzielcza – kredyt wpływa na wzrost dochodu w danym regionie, branży oraz zwiększa popyt w określonym segmencie rynku. Interwencyjna – kredyt jest wykorzystywany jako instrument polityki ekonomicznej. Element rynku kapitałowego.

63 6.4 Warunkiem otrzymania kredytu bankowego jest spełnienie wymagań stawianych przez bank, czyli:
2. WNIOSEK 3. BIZNESPLAN 1. ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA Złożenie wniosku, który zawiera następujące informacje: – dane kredytobiorcy, – kwota kredytu, – przeznaczenie kredytu, – termin jego wypłaty, – propozycje terminu spłaty, – zabezpieczenie spłaty kredytu, – inne informacje wymagane przez bank. Przedstawienie biznesplanu przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane zaciąganym kredytem, z uwzględnieniem następujących informacji: – opis przedsięwzięcia, – stan finansowy firmy, – perspektywy rozwoju, – badania rynku. Posiadanie zdolności kredytowej przez kredytobiorcę to: – udokumentowanie możliwości terminowej spłaty kredytu, – udokumentowanie możliwości terminowej spłaty odsetek. Analiza zdolności kredytowej: osoba fizyczna – majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach, osoba prawna – wiarygodność, zdolność do spłaty, analiza wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania.

64 6.5 Typowa oferta kredytowa banku komercyjnego:
Pożyczka: na okres 6 miesięcy, do trzykrotności średnich miesięcznych wpływów, prowizja za udzielenie pożyczki - 1 proc., maksymalna wysokość zł, oprocentowanie stałe - ok proc. Kredyt w rachunku bieżącym: wysokość kredytu uzależniona od wysokości obrotów na rachunku, nawet do sześciokrotności średniomiesięcznych wpływów, oprocentowanie - ok proc., maksymalna wysokość kredytu zł, umowę kredytową zawiera się na 12 miesięcy, a po kwartalnym monitoringu w pierwszym okresie umowy weryfikowana jest wysokość dostępnego limitu środków. Kredyt obrotowy: okres kredytowania 3-12 a nawet do 36 miesięcy, karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy, kwota kredytu ustalana indywidualnie, prowizja za udzielenie kredytu - 1 proc., raty równe bądź malejące, możliwa wcześniejsza spłata. Kredyt inwestycyjny: finansowanie nakładów związanych z działalnością gospodarczą, stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, np. na zakup lub modernizację sprzętu, maszyn, środków transportu, okres kredytowania - kilka lat (nawet do 10), oprocentowanie WIBOR + marża banku (ustalana indywidualnie podczas negocjacji z klientem), około 9,5-11 proc., wysokość kredytu ustalana indywidualnie, prowizja za udzielanie kredytu - 0,5 do 4 proc.,

65 6.6 elementy umowy kredytowej
data i miejsce zawarcia umowy dane stron umowy postanowienia ogólne kwota i waluta kredytu warunki uruchomienia cel kredytu okres kredytowania zasady i termin spłaty kredytu wysokość prowizji wysokość oprocentowania sposób zabezpieczenia kredytu zakres uprawnień banku termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej informacje o warunkach zmiany i odstąpienia od umowy przez bank i kredytobiorcę informacje o skutkach naruszenia umowy oraz inne ustalenia stron.

66 6.7 Etapy realizacji umowy kredytu bankowego
WNIOSKOWANIE ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ WNIOSKODAWCY PODJĘCIE DECYZJI KREDYTOWEJ PRZEZ BANK PODPISANIE UMOWY REALIZACJA KREDYTU W FORMIE OKREŚLONEJ UMOWĄ

67 6.8 Zalety i wady kredytu bankowego
Jest udzielany na określony cel. Cel ten jest przedmiotem analizy i kontroli banku (do czego zobowiązuje go Ustawa Prawo Bankowe); w przypadku odstępstwa od naznaczonego celu bank może nie uruchomić kredytu lub zażądać jego przedterminowej spłaty. Bank uzależnia przyznanie kredytu od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Oznacza to konieczność przedstawiania przez kredytobiorcę obszernej dokumentacji. W okresie kredytowania bank również prowadzi nadzór nad działalnością firmy (monitoring), aby odpowiednio wcześnie wykryć sygnały o zagrożeniu spłaty kredytu. ZALETY Stosunkowo niższy koszt od innych form finansowania (większość kredytobiorców twierdzi, że i tak zbyt wysoki).

68 6.9 Prawne formy zabezpieczenia kredytu
OSOBOWE: RZECZOWE: poręczenie – osoba fizyczna lub prawna zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie weksel własny in blanco – kształtuje dodatkową ścieżkę egzekwowania roszczeń banku. Sporządza się deklarację wekslową, wg której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty poręczenie wekslowe (awal) gwarancja bankowa przelew (cesja) wierzytelności – bank kredytujący żąda zadeklarowania przez nabywcę, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu przystąpienie do długu zastaw na rzeczach i prawach blokada środków na rachunku bankowym – ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania kaucja – wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym bon na okaziciela hipoteka – zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której złożono księgę wieczystą. Przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku.

69 O czym warto wiedzieć zanim złożymy wniosek kredytowy na działalność gospodarczą?
Początki są zawsze trudne, dlatego firmy nowopowstające mają utrudniony dostęp do kredytu. 2/3 nowopowstających firm jest likwidowane lub upada przed upływem trzech lat, stąd niechęć banków do udzielania kredytów nowopowstającym firmom. Pierwsze sześć miesięcy jest najtrudniejszym okresem dla nowopowstających firm - większość banków jest skłonna kredytować firmy, które funkcjonują co najmniej sześć miesięcy oraz wykazują zysk. Atutem jest zawsze posiadanie zabezpieczeń oraz widoczny rozwój firmy (np. zakup maszyn i urządzeń). Bardzo rzadko zdarza się by bank chciał kredytować 100% inwestycji, dlatego środki własne (zwłaszcza udokumentowane na rachunku bankowym) są zachętą dla banku do poważnego potraktowania waszego wniosku kredytowego % środków własnych jest dla większości banków wystarczającą zachętą. Od momentu założenia pierwszego konta typu ROR zaczynamy budować własną „historię kredytową”. Ważne jest, by historia kredytowa była tzw. „dobrą historią kredytową”. ROR nie jest wprawdzie kontem bankowym naszej firmy, ale zakładając pierwszą, czy drugą firmę w życiu nie rejestrujemy jej zwykle jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub jako spółki akcyjnej, tylko działamy na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej, a w takim przypadku historia kredytowa ROR może być użyteczna przy składaniu wniosku o kredyt dla naszej firmy.

70 6.10 salda debetowe możliwe do uzyskania po założeniu rachunku firmowego
Kredyty dla firm rozpoczynających działalność najczęściej dostępne są w formie salda debetowego możliwego do uzyskania po założeniu rachunku firmowego w danym banku. Najwyższy limit debetowy dla start-upów na polskim rynku oferuje obecnie BPH – do 30 tysięcy złotych. Interesującą ofertę dla nowo powstałych przedsiębiorstw ma także Getin Bank, który proponuje tzw. pakiet na start, a w ramach niego limit debetowy do 15 tys. zł. - bez dokumentów o dochodach firmy. Środki dostępne są już w ciągu 24 godzin od decyzji kredytowej, a decyzja zapada w ciągu 60 minut bez zgody współmałżonka. Okres kredytowania wynosi do 48 miesięcy. Dziesięć tysięcy złotych na start mogą dostać firmowi klienci banków z Grupy BRE: Multibanku i mBanku.

71 7. Pożyczka Operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę - art. 723 KC. W przeciwieństwie do kredytu bankowego nie jest wymagane określenie celu na jaki pieniądze zostaną wydatkowane oraz naliczenie i pobranie odsetek. W związku z tym nazywanie pożyczki mianem kredytu gotówkowego jest niepoprawne, choć powszechnie praktykowane przez instytucje finansowe ze względów marketingowych. Kwestie pożyczek regulowane są przez kodeks cywilny (art. 720 § 1). Przedmiotem pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą być zarówno środki pieniężne jak i przedmioty, jednakże tylko oznaczone co do gatunku. Pożyczka może być odpłatna lub nieodpłatna, zaś kredyt jest odpłatny.

72 8. Leasing Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). Nazwa leasing pochodzi od angielskiego słowa to lease oznaczającego tyle, co nająć, wydzierżawić (prawo anglosaskie nie odróżnia najmu od dzierżawy, tak samo jak nie odróżnia od nich leasingu). W polskim systemie prawa umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks Cywilny w art

73 8.1 rodzaje leasingu Biorąc pod uwagę liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej wyróżnia się: leasing bezpośredni (gdy producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem) leasing pośredni (w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony, tzn. między producentem a użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe).

74 Leasing finansowy (kapitałowy)
8.1 rodzaje leasingu Leasing finansowy (kapitałowy)  Leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla Korzystającego koszt uzyskania przychodu, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego Korzystający może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT). polega na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, amortyzuje go Korzystający, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody.

75 Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową.
Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u Korzystającego Część kapitałowa traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej - obniża zysk po opodatkowaniu u Korzystającego. Leasing finansowy dla celów podatku VAT rozliczany jest tak jak leasing operacyjny. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT od rat leasingowych jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingu (zazwyczaj w ciągu 7 dni po odbiorze przedmiotu leasingu), inaczej niż w leasingu operacyjnym gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową.

76 8.2 Podmioty leasingu Zbywca Leasingodawca Leasingobiorca
(finansujący), to właściciel przedmiotu, który daje ten przedmiot w odpłatne użytkowanie drugiej osobie na określony czas i na określonych warunkach. Najczęściej jest to wyspecjalizowana firma zajmująca się świadczeniem usług leasingu. Rzadziej wytwórca przedmiotów, dla którego leasing jest dodatkową formą zarobkowania. Podstawowa działalność to produkcja. Forma prawna leasingodawcy może być dowolna. W praktyce najbardziej liczą się na rynku spółki prawa handlowego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. (korzystający), to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Najczęściej jest to przedsiębiorca, rzadziej ze względu na niekorzystne przepisy podatkowe, osoba fizyczna. Przeważają więc spółki handlowe, spółki cywilne i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, które prowadzą pełną księgowość. to osoba, od której finansujący nabywa własność rzeczy. Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta.

77 9. faktoring Faktoring polega na podpisania między Faktorantem a Faktorem umowy o faktoringu. Faktorant musi określić odbiorców, na których wystawione faktury zamierza przedstawiać faktorowi. Potem, gdy dojdzie do sprzedaży produktów lub usługi odbiorcy wraz z potwierdzeniem, faktorant dostarcza faktury faktorowi dokonując cesji wierzytelności. Od tego momentu, aż do dnia terminu zapłaty faktury, może na wezwanie otrzymać od faktora zaliczkę w wysokości minimum 80% wartości faktury brutto. W ten sposób możemy otrzymać większość pieniędzy od ręki nawet jeśli mamy długie (np. 90 dniowe) terminy płatności. W ten sposób finansujemy udzielany odbiorcy kredyt kupiecki. W kategoriach ekonomicznych faktoring jest konkurencyjnym wobec kredytu bankowego sposobem zapewnienia przedsiębiorstwu środków finansowych o charakterze obrotowym, a czasem również sposobem zabezpieczenia przed nieściągalnością należności. Faktoring jest rodzajem specjalistycznego pośrednictwa handlowego, w którym wyspecjalizowana instytucja finansowa (z reguły spółka z udziałem banku) nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych roszczenie o zapłatę należnych im kwot z różnego rodzaju źródeł zobowiązanych, a zwłaszcza sprzedaży.

78 W ramach transakcji faktoringowanej występują 3 strony:
9.1 podmioty faktoringu W ramach transakcji faktoringowanej występują 3 strony: DOSTAWCA (FAKTORANT) – Firma wystawiająca fakturę ODBIORCA (DŁUŻNIK) – Firma, na którą wystawiono fakturę FAKTOR – FIRMA której dotyczy klauzula cesji wierzytelności umieszczona na fakturze.

79 10. franchising Zakładając działalność mamy do rozważenia jeszcze jedną możliwość, a mianowicie prowadzenie działalności na zasadzie franchisingu. Jest to specyficzna forma prowadzenia działalności, której podstawą jest umowa między dwoma przedsiębiorstwami. Jedno z tych przedsiębiorstw – franchisingodawca (firma macierzysta, franczyzer) jest przedsiębiorstwem dużym, o ugruntowanej pozycji na rynku. Drugie z tych przedsiębiorstw franchsingobiorca (użytkownik, franczyzant) jest przedsiębiorstwem rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Użytkownik, w zamian za stosowne opłaty, podejmuje prowadzenie działalności gospodarczej pod znakiem firmowym franchisingodawcy i zgodnie z jego pomysłem. Franchisingodawca w ramach opłat udostępnia franchisingobiorcy swoje doświadczenie, zapewnia szkolenia i doradztwo oraz odpłatnie wyposaża w maszyny i urządzenia. Czasami może na zasadzie leasingu udostępnić lokal i wyposażenie. Często tak funkcjonują stacje benzynowe, markowe sklepy czy bary.

80 10.1 cechy franczyzy Cechy franczyzy Istota systemu polega na tym, że franczyzodawca nadaje swoim poszczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. W ramach umowy sporządzonej na piśmie oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe uprawnienie to upoważnia indywidualnego franczyzobiorcy do korzystania z nazwy handlowej franczyzodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemów postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy. Opłaty Wśród obowiązku franczyzobiorcy jest konieczność ponoszenia opłat na rzecz franczyzodawcy. Opłata podstawowa uiszczana jest za przyłączenie już istniejącego punktu do sieci franczyzodawcy. W związku z działalnością bieżącą, franczyzobiorca wnosi opłaty bieżące. Są nimi części z zysku, którym dzieli się z franczyzodawcą. Ponadto ponoszone są opłaty dodatkowe.

81 10.2 Pakiet franczyzowy Zawiera on sposób prowadzenia danej działalności gospodarczej. Udostępnia go franczyzodawca w ramach zawieranej z franczyzobiorcą umowy. Zawiera on szereg uprawnień i obowiązków. Ponadto upoważnia do działalności franczyzobiorcy na określonym terytorium. Pakiet franczyzowy składa się z: koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej w określony sposób; obowiązku zaopatrywania się u dawcy lub konkretnego dostawcy; praw ochronnych; usług franczyzodawcy na rzecz franczyzobiorcy takie jak szkolenia zatrudnionych w punkcie franczyzobiorcy, pomoc; zobowiązania do prowadzenia akcji reklamowych; zobowiązania do dostarczania jednolitych materiałów promocyjnych; uprawnienia do kontroli; obowiązku zachowania tajemnicy co mają ułatwiać klauzule zabezpieczające.

82 10.3 przykłady firm franczyzowych w polsce

83 10.4 Rodzaje franczyzy INDYWIDUALNA franczyzodawca zawiera umowę z kilkoma franczyzobiorcami SIECIOWA po stronie franczyzobiorców występuje wiele podmiotów SUBORDYNACYJNA sam franczyzodawca nie prowadzi placówki, posiada tylko koncepcję. Jest ona rozwijana przez franczyzobiorców. PARTNERSKA franczyzodawca część placówek prowadzi sam a resztę prowadzą franczyzobiorcy MASTER FRANCHISING franczyzodawca w umowie upoważnia franczyzobiorcę do działalności, dając mu przy tym wyłączność. Zaś franczyzobiorca może działać poprzez swoich sub-franczyzobiorców

84 11. Anielski kapitał Alternatywą dla dotacji i kredytów mogą być anioły biznesu, czyli osoby oraz instytucje, które w zamian za określony procent udziałów inwestują w ciekawe pomysły na biznes. Na kapitał od business angels mogą liczyć zarówno firmy w początkowej fazie rozwoju, jak i projekty będące na etapie pomysłu. Anioły biznesu szukają pomysłów, ale przede wszystkim ludzi, którzy gwarantują ich realizację, dlatego – jak mówią – dla nich ważne jest, aby pomysłodawca miał „to coś”. Do najaktywniejszych na polskim rynku należą fundusze IIF, Xevin Investments oraz Business Angels Seedfund.

85 Na trenie całej Polski działają następujące instytucje wspierające małą Przedsiębiorczość:
Urzędy Pracy i Gminne Centra Informacji Biura Karier działające przy Szkołach Wyższych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - punkt Informacji Doradczej: Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) - ze strony PARP Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) - ze strony PARP Punkty Konsultacyjno Doradcze (PKD) - ze strony PARP, lista z podziałem na regiony, działalność niekomercyjną, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych  Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centra Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości - ze strony PARP Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości - pozabankowe instytucje finansowe zapewniające kapitał na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach (max 20 tys. USD) Inkubatory Przedsiębiorczości Fundacja Wspomagania Wsi - Inne fundacje, agencje. Ponadto: rodzina, znajomi prowadzący działalność gospodarczą

86 12. Reportaż grupy 97/26_P_G1

87 12.1 Sprawozdanie z wizyty w bankach komercyjnych szczecina
W dniu r. nasza grupa 97/26_P_G1 udała się do 10 banków komercyjnych w Szczecinie w celu uzyskania informacji na temat możliwości pozyskania kredytu przez osobę chcącą założyć własną firmę. Nasze badanie staraliśmy się ukierunkować na ofertę banków dla absolwenta szkoły średniej, chcącego założyć firmę, który z założenia nie posiada własnego kapitału, oszczędności, majątku itd. Wyniki naszych poszukiwań niestety nie są zbyt optymistyczne dla młodych ludzi. Niewiele banków oferuje produkty dla nowopowstających firm. Jeżeli istnieje taka możliwość, to albo jest obwarowana wieloma warunkami do spełnienia, albo wysokość kredytu nie jest zbyt imponująca. Wyniki naszych poszukiwań przedstawiamy poniżej:

88 12.1 oferta kredytowa dla nowopowstających firm w szczecinie
SKOK STEFCZYKA Wymagane dokumenty rejestracyjne firmy „Pożyczka na dowolny cel gospodarczy”, „Szybka pożyczka gospodarcza Maksymalna wysokość pożyczki zł Zabezpieczenia pożyczki – poręczenie osoby fizycznej Oprocentowanie 11,75-15% Okres spłaty 3-36 miesięcy

89 12.1 oferta kredytowa dla nowopowstających firm w szczecinie
GETIN BANK Wymagane dokumenty rejestracyjne firmy „Kredyt na start” Maksymalna wysokość kredytu – 15000zł Zabezpieczenia kredytu – pełnomocnictwo do rachunku lub poręczenie cywilne Oprocentowanie – zmienne % + prowizja Okres spłaty – 12 miesięcy

90 12.1 oferta kredytowa dla nowopowstających firm w szczecinie
ALIOR BANK Możliwość założenia rachunku kredytowego inwestycyjnego, w ramach którego: Maksymalna wysokość kredytu – zł Zabezpieczenie kredytu – hipoteka Oprocentowanie kredytu 10% + prowizja 2% Maksymalny okres spłaty kredytu lat

91 12.1 oferta kredytowa dla nowopowstających firm w szczecinie
BANK PKO S.A. Możliwość uzyskania kredytu po wystawieniu pierwszej faktury VAT „Dla rozpoczynających działalność” Maksymalna wysokość kredytu – 20000zł Zabezpieczenie kredytu – weksel, poręczenie EFI Oprocentowanie 11-12% Maksymalny okres spłaty – 12 miesięcy

92 12.1 oferta kredytowa dla nowopowstających firm w szczecinie
POZOSTAŁE BANKI NIE POSIADAJĄ W SWOJEJ OFERCIE KREDYTÓW I POŻYCZEK, KTÓRE MÓGŁBY WYKORZYSTAĆ CHCĄCY ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ

93 zakończenie Rozpoczynając swoją działalność każdy przedsiębiorca musi pozyskać odpowiednie środki finansowe. Według GUS największa liczba firm jako główne źródło finansowania swojej działalności podaje reinwestowany zysk, następnie wymieniane są fundusze rodzinne, programy rządowe i programy UE, znikomy jest natomiast udział kredytów, pożyczek bankowych i środków pochodzących od tzw. aniołów biznesu. Jak zatem sfinansować własny biznes? Anna X otworzyła własną agencję pośrednictwa nieruchomości. Potrzebny do startu firmy kapitał zgromadziła w następujący sposób: - lokal - na starcie korzystała z małego pomieszczenia biurowego użyczonego jej przez babcię, - meble biurowe i wyposażenie lokalu - przekazała na ten cel rzeczy, które stanowiły składnik jej prywatnego majątku, - komputer, stałe łącze internetowe - skorzystała z własnych pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym, - gotówka, 2 tys. zł na bieżące potrzeby firmy przed uzyskaniem pierwszego dochodu - źródło jak wyżej, - pożyczka na opłacenie licencji, kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami -zaciągnięta ze środków biura pośrednictwa pracy. Wkrótce zamierza dodatkowo: - wzbogacić majątek firmy o samochód osobowy - dzięki kredytowi udzielonemu przez bank, w którym założyła firmowy rachunek, - nabyć własny lokal na działalność - w ramach leasingu kapitałowego oferowanego przez jedną z firm specjalizujących się w leasingu nieruchomości. Przychodzi taki dzień, kiedy pragniemy mieć w posiadaniu coś własnego, otworzyć własną firmę i być niezależnym. Jednak wszystko wymaga wielu przygotowań, poświęceń i zmian, na które nie każdy ma odwagę. Czeka go bowiem nie tylko stos roboty papierkowej ale i sporych wydatków. Zastanówmy się zatem: czy stać nas na założenie własnej firmy?

94 bibliografia Art. 709¹ Kodeksu cywilnego Art. 23a. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Anna Skowronek-Mielczarek: Małe i średnie przedsiębiorstwa : źródła finansowania. Wyd. 2. zaktual. i uzup. - Warszawa : C.H. Beck, 2005 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań 2001 M. Biernacka, J. Korba, Podstawy przedsiębiorczości wyd. OPERON Marek Panfil, Finansowanie Rozwoju Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo DIFIN

95 Koniec Dziękujemy za uwagę Ugp: 97/26_P_G1 97/89_P_G1

96


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE GRUPY MGP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google