Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ruth Cohn (1912 Berlin – 2010 D üsseldorf ) Uniwersalność idei TZI Ruth Cohn.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ruth Cohn (1912 Berlin – 2010 D üsseldorf ) Uniwersalność idei TZI Ruth Cohn."— Zapis prezentacji:

1 Ruth Cohn (1912 Berlin – 2010 D üsseldorf ) Uniwersalność idei TZI Ruth Cohn

2 Człowiek jest tak samo autonomiczny jak i współuzależniony. Autonomia jednostki jest tym większa, im wyższa jest jej świadomość współuzależnienia ze wszystkimi i ze wszystkim. Ruth C. Cohn Uniwersalność idei TZI Ruth Cohn

3 Ruth C. Cohn stworzyła koncepcję równowagi interakcyjnej w grupie, TZI (themenzentrierte Interaktion), która stanowi jednocześnie metodę pracy z grupą i w grupie. Celem jej jest uczenie się integracji społecznej oraz rozwój osobisty każdego członka grupy. Uniwersalność idei TZI Ruth Cohn

4 Koncepcja TZI jest ukierunkowana na aktywne, twórcze i odkrywcze uczenie się oraz działanie, które R. Cohn nazywa za Normanem Libermannem żywym uczeniem się. Chodzi o dynamiczną równowagę między potrze- bami pojedynczej osoby, grupy, jej zadań i otocze- nia. Dziś idea TZI stosowana jest we wszystkich możli- wych obszarach pracy i życia, w szczególności w kształceniu dorosłych. Uniwersalność idei TZI Ruth Cohn

5 Themenzentrierte Interaktion – TZI równowaga dynamiczna interakcji pomiędzy: potrzebami indywidualnymi w grupie (ja), relacjami międzyludzkimi (my), a treścią (temat) Uniwersalność idei TZI Ruth Cohn

6 JA GRUPA TEMAT Uniwersalność idei TZI Ruth Cohn OTOCZENIE polityka kultura firma sąsiedzi rynek gospodarka relacje współpraca konflikty kompetencje społeczne normy motywy

7 Uniwersalność idei TZI Ruth Cohn cele zasady regulaminy normy program postawy doświadczenia potrzeby lęki obawy oczekiwania frustracje rywalizacje niepewność motywacja MODEL GÓRY LODOWEJ

8 TZI to koncepcja profesjonalnego kierowania i zarządzania organizacjami, pracy z grupą, teamem, zespołem zadaniowym i kształceniowym celem rozwinięcia umiejętności budowania relacji wzajemnego szacunku, inicjowania i wspierania procesów uczenia się i pracy w taki sposób, by: zrealizować cele i jednocześnie zachować równowagę w procesach grupowych, stworzyć każdemu uczestnikowi takie warunki, aby mógł się przekonać, że jego własne doświadczenia i umiejętności są ważne dla osiągnięcia wspólnych celów, wzmocnić umiejętność kooperacji w zespole, stworzyć odpowiednie warunki realizacji celów i sensownie ich przestrzegać.

9 Kurs podstawowy (216 godz. dydaktycznych) Absolwenci kursu otrzymają certyfikat Kurs podstawowy w zakresie TZI oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych pn. Kształcenie dorosłych wg koncepcji TZI Ruth Cohn. W kursie mogą uczestniczyć osoby sprawujące funkcje kierownicze, członkowie zespołów kierowniczych, nauczyciele i wykładowcy funkcjonujący w oświacie, doskonaleniu zawodowym, administracji, służbie zdrowia, pracy socjalnej, doradztwie, biznesie.

10 Grupa może liczyć maksymalnie 16 osób. Pierwszy nabór będzie większy, aby dać szansę każdemu na podjęcie decyzji, czy ten model kształcenia (proces, metody, zasady) rzeczywiście mu odpowiada. Zajęcia będą prowadzone przez 1 lub 2 osoby z Instytutu Ruth Cohn (Ruth Cohn Institute for TCI International).

11 Cele kursu Kierownik grupy, który otrzymał certyfikat ukończenia kursu podstawowego TZI jest przygotowany do włączania i stosowa- nia w swojej codziennej praktyce zawodowej, związanej z kie- rowaniem i zarządzaniem, elementów koncepcji TZI. Osoba ta: poprzez udział w szkoleniu TZI świadomie ukształtowała swoją osobowość kierowniczą, poznała metodykę i dydaktykę TZI, poddała analizie swój własny rozwój zawodowy i uświadomiła sobie swoją rolę w organizacji/ instytucji.

12 Organizacja kursu Kurs podstawowy realizowany jest w grupie o stałym składzie uczestników pod kierunkiem stałego teamu prowadzących przez okres 2 lat. Wspólne uczenie się w dłuższym czasie daje możliwość pogłębionego rozumienia dynamiki grup, teamów i zespołów, przez wspólne przeżywanie i analizowanie procesów uczenia się i kierowania w gronie uczestników, a także umożliwia rozwój własnej osobowości.

13 Certyfikat otrzyma osoba, która: uczestniczyła w pierwszym warsztacie decyzyjnym (Entscheidungsworkshop) oraz we wszystkich poszczególnych modułach zajęć, przygotowała pracę pisemną przedstawiającą projekt z prak- tyki zawodowej (6 – 10 stron), sporządziła pisemną samoocenę własnej kompetencji kie- rowniczej, otrzymała pozytywną ocenę prowadzących, uczestniczyła w warsztacie certyfikującym (Zertifikatsworkshop).

14 Opis poszczególnych modułów długość i treść poszczególnych modułów może ulec zmianie po konsultacji z Niemcami, jednak liczba dni całego kursu nie zmieni się Warsztat decyzyjny – 4 dni wprowadzenie do teorii i metodyki TZI, poznanie uczestników, ich aktywności zawodowej oraz kierownictwa kursu, informacje nt. koncepcji kształcenia w Instytucie Ruth Cohn i warunki otrzymania certyfikatu, przedstawienie celów i treści kursu, refleksja na temat własnej motywacji uczestników: formuło- wanie własnych celów uczenia się.

15 Rozwój osobowości – 4 dni świadomy rozwój własnej osobowości, rozwój ważnych dla TZI kategorii: postawy, intuicji, samooceny, oceny innych, Doskonalone będzie postrzeganie samego siebie i innych, kształtowane odpowiedzialne obcowanie z sobą samym i z in-nymi, dzięki czemu doskonalona będzie umiejętność funkcjo-nowania w grupie i z grupą. Kształcenie osobowości w koncepcji TZI odbywa się w kon- tekście osoby, odpowiedzialności społecznej i aktywności zawodowej.

16 Metodyka – 4 dni praktyczne znaczenie aksjomatów i postulatów Ruth Cohn, model 4 czynników w kierowaniu procesami w grupach, znajdowanie tematów, formułowanie i wprowadzanie, struktura procesów uczenia się i działania, procesy grupowe i ich dynamika, zakłócenia i konflikty w grupach, kierowanie uczestniczące i interwencje na płaszczyźnie kiero-wania grupą.

17 Rekomendacja i praca pisemna – 3 dni Warunkiem rekomendacji jest dokonanie samooceny i sporzą- dzenie pracy pisemnej. W pracy dokonuje się analizy nad wybranym aspektem kon- cepcji TZI w teorii i praktyce. Temat pracy ustala się z prowadzącymi. Praca omawiana jest w grupie. Rekomendację wypracowuje się wspólnie z kierownictwem kursu.

18 Warsztat ceryfikujący – 3 dni refleksja nad dotychczasowym procesem uczenia się i rozwoju własnego, próba uchwycenia swojego miejsca w rozwoju osobistym i zawodowym, informacja o dalszych etapach kształcenia w zakresie TZI, o dopuszczeniu do warsztatu certyfikującego decyduje kierownictwo kursu. Kurs będzie dofinansowany przez Międzynarodowy Instytut Ruth Cohn w Szwajcarii. Koszt uczestnictwa do pokrycia przez słuchacza: 1.800,- PLN (płatne w 5 ratach). Zajęcia będą tłumaczone na język polski.

19 Uniwersalność idei TZI Ruth Cohn Na świecie funkcjonuje 15 regionalnych Instytutów TZI Ruth Cohn, m. in. W Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu, w Indiach i na Węgrzech.

20 Uniwersalność idei TZI Ruth Cohn Friedrich Ewert badał wpływ szkolenia nt. koncepcji TZI na życie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, średnich, specjalnych, zawodowych oraz w kształceniu nauczy- cieli. Stwierdził długotrwałe efekty tego szkolenia w praktyce zawodowej bada- nych oraz wzmocnienie ich osobowości. F. Ewert, Themenzentrierte Interaktion (TZI) und pädago- gische Professionalität von Lehrerinnen und Lehrern, Erfahrungen und Reflexionen, VS Research, Wiesbaden 2008


Pobierz ppt "Ruth Cohn (1912 Berlin – 2010 D üsseldorf ) Uniwersalność idei TZI Ruth Cohn."

Podobne prezentacje


Reklamy Google