Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzący: Ewelina Chojnacka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzący: Ewelina Chojnacka"— Zapis prezentacji:

1 Prowadzący: Ewelina Chojnacka
Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski Prowadzący: Ewelina Chojnacka

2 Cel spotkania Przedstawienie opracowania pn. „Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski”

3 Agenda spotkania Podstawa prawna opracowania;
Harmonogram wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami; Prognoza masy odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy; Zestawienie całkowitych kosztów systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy; Kalkulacje stawek opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy; Rekomendacje i uzasadnienia; Dyskusja.

4 Podstawa prawna Opracowanie pn. „Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski” jest odpowiedzią na zmiany wprowadzone znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 152 poz. 897) ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U Nr 132, poz. 622).

5 Istotne zmiany w znowelizowanej ustawie
Gminy mają obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Gminy w drodze przetargu wybierają firmę zajmującą się odbiorem lub odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Przedsiębiorcy biorący udział w przetargu mają obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej. Na gminy nałożono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy będą zobowiązani do ponoszenia stałej opłaty na rzecz gminy w zamian za odbiór odpadów.

6 Harmonogram wdrożenia nowego systemu
Data Działanie 31 grudnia 2012 r. Ostateczny termin wyznaczenia stawek opłaty za odpady i szczegółowych zasad ich ponoszenia. Ostateczny termin wpisania przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej. 1 stycznia 2013 r. Zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. Wejście w życie uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Wprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców. 31marca 2013 r. Termin złożenia pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa. 30 czerwca 2013 r. Ostateczny termin zatwierdzenia wszystkich niezbędnych uchwał. Rozstrzygnięcie przetargów. Podpisanie umów z przedsiębiorcami. 1 lipca 2013 r. Wdrożenie nowego systemu. Wejście w życie wszystkich uchwał. Rozpoczęcie pobierania opłat za gospodarowanie odpadami.

7 Nowy system gospodarki odpadami

8 Wybór metody Ustawa przewiduje 4 rodzaje metod obliczania stawki w zależności od: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość; ilości zużytej wody z danej nieruchomości; powierzchni lokalu mieszkalnego; gospodarstwa domowego (tzw. opłata ryczałtowa).

9 Czynniki wpływające na wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy bierze pod uwagę wskazane w art. 6k ust. 2 u.c.p.g. czynniki decydujące o wysokości opłat. Do takich czynników należą: liczba mieszkańców zamieszkujących daną gminę; ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności te, na których odpady powstają sezonowo.

10 Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców objęta w 2011 r. zintegrowanym odbiorem odpadów z terenu Miasta i Gminy – osób. Do kalkulacji przyjęto liczbę mieszkańców, która zostanie objęta nowym systemem podaną przez Miasto i Gminę tj osób.

11 Prognozowana masa odpadów
Wskaźnik produkcji odpadów przypadający na jednego mieszkańca w gminie [Mg] Wskaźnik produkcji odpadów przypadający na jednego mieszkańca w województwie [Mg] 0,2950 0,2112 Do wyliczeń przyjęto następujące założenia: 1.Masa odpadów zmieszanych zebranych z terenu Gminy w 2011r. [Mg] – 3 950,70; 2.Masa odpadów selektywnie zebranych z terenu Gminy w 2011 r. [Mg] – 268,30; 3.Liczba osób objętych obecnym systemem gospodarki odpadami – osób; 4.Masa odpadów z gospodarstw domowych wytworzonych na terenie województwa w 2010 r. [Mg] – ,42 ; 5.Liczba osób w 2010 r. w województwie osób. Prognozuje się, że masa odpadów na terenie Gminy w 2013 roku wyniesie 4 266,21 Mg, w tym: - wieś – 1 573,72 Mg; - miasto – 2 692,49 Mg.

12 Struktura kosztów systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski w 2013 r.

13 Zestawienie wysokości potencjalnych kar
Wysokość prognozowanej kary pieniężnej za niespełnienie w 2013 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [zł] Wysokość prognozowanej kary pieniężnej za niespełnienie w 2013 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [zł] Wysokość prognozowanej kary pieniężnej za niespełnienie w 2013 roku poziomu redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji [zł] Suma potencjalnych kar nałożonych na Miasto i Gminę [zł] 12 419,64 448,21 161 162,62 174 030,47

14 Poziom potencjalnej kary Poziom potencjalnej kary
Kalkulacje całkowitego kosztu systemu wraz z wliczeniem kar za niewywiązanie się Miasta i Gminy z obowiązków wynikających z ustawy Tabela 1. Całkowity koszt systemu wraz z wliczeniem kar wg wskaźnika produktywności odpadów w Mieście i Gminie Kamień Pomorski Wyszczególnienie Poziom potencjalnej kary 0% 25% 50% 75% 100% Całkowity koszt systemu ,22 Suma kar 0,00 43 507,62 87 015,24 ,85 ,47 Razem ,84 ,46 ,07 ,69 Źródło: Opracowanie własne Tabela 2. Całkowity koszt systemu wraz z wliczeniem kar wg wskaźnika produktywności odpadów w województwie Wyszczególnienie Poziom potencjalnej kary 0% 25% 50% 75% 100% Całkowity koszt systemu ,08 Suma kar 0,00 43 507,62 87 015,24 ,85 ,47 Razem ,70 ,32 ,93 ,55 Źródło: Opracowanie własne

15 Wyliczenie stawki opłaty cz.1
Do wyliczenia stawki opłaty metodą zależną od liczby mieszkańców zastosowano wzór: Stawka opłaty [zł/miesiąc] = całkowity koszt systemu [zł/rok] / liczba osób w gminie /12 miesięcy Do wyliczenia stawki opłaty metodą zależną od ilości zużytej wody zastosowano wzór: Stawka opłaty [zł/miesiąc] = całkowity koszt systemu [zł/rok] / ilość zużytej wody na terenie miasta i gminy w skali roku

16 Wyliczenie stawki opłaty cz.2
Przy kalkulacji stawek opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski przyjęto następujące dane i założenia: 1.Liczba osób – osób (100% mieszkańców); 2. Ilość zużytej wody [m3/rok] [m3/rok]; 3.Całkowity koszt systemu [zł] – ,22 zł/rok; 4.Prognozowana masa odpadów [Mg] – 3 950,70 5.Prognozowana ściągalność opłaty [%] – 85%;

17 Wyliczenie stawki opłaty cz.3
Tabela 3. Kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy metodą od ilości mieszkańców wg wskaźnika produkcji odpadów na jednego mieszkańca Miasta i Gminy Kamień Pomorski [zł/ osobę/miesiąc] Stopień ściągalności Potencjalna kara 0% 25% 50% 75% 100% stawka opłaty - ściągalność 11,81 12,06 12,31 12,56 12,81 90% 13,12 13,40 13,67 13,95 14,23 85% 13,89 14,18 14,48 14,77 15,07 70% 16,87 17,22 17,58 17,94 18,30 60% 19,68 20,09 20,51 20,93 21,35 23,61 24,11 24,61 25,12 25,62 Tabela 4. Kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy metodą od ilości zużytej wody [zł/ m3] Stopień ściągalności Potencjalna kara 0% 25% 50% 75% 100% stawka opłaty - ściągalność 5,22 5,33 5,44 5,55 5,66 90% 5,80 5,92 6,05 6,17 6,29 85% 6,14 6,27 6,40 6,53 6,66 70% 7,46 7,62 7,77 7,93 8,09 60% 8,70 8,88 9,07 9,25 9,44 10,44 10,66 10,88 11,11 11,33

18 Rekomendacje 1.Wybór metody; 2.Wysokość stawki; 3.Poziom ściągalności; 4.Wysokość potencjalnych kar; 5.Częstotliwość poboru opłat.

19 Rekomendacja dotycząca wyboru metody
Proponowanymi metodami wyliczenia stawki opłaty są: metoda zależna od ilości zużytej wody.

20 Rekomendowana wysokość stawki opłaty
Zaleca się, jako stawkę bazową, przyjąć wyliczoną przy 85% ściągalności stawkę w wysokości: - metoda od liczby mieszkańców – 15,28 zł/miesiąc; - metoda od ilości zużytej wody - 6,75 zł/m3. Stawka ta jest rekomendowana jako stawka dla osób segregujących odpady.

21 Rekomendowana wysokość stawki opłaty
Według Prawa Webera zauważalna różnica cenowa wyrażona jest jako dwucyfrowa wartość %. Rekomenduje się przyjęcie jako stawki dla osób niesegregujących odpady, stawkę bazową powiększoną o 20 % Stawka opłaty od mieszkańca – 18,34 zł/miesiąc; Stawka opłaty od ilości zużytej wody – 8,10 zł/m3

22 Rekomendowana częstotliwość poboru opłat
Proponuje się miesięczną częstotliwość poboru opłat za gospodarowanie odpadami.

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Prowadzący: Ewelina Chojnacka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google