Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski Prowadzący: Ewelina Chojnacka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski Prowadzący: Ewelina Chojnacka."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski Prowadzący: Ewelina Chojnacka

2 Cel spotkania Przedstawienie opracowania pn. Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski 2

3 Agenda spotkania 1. Podstawa prawna opracowania; 2. Harmonogram wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami; 3. Prognoza masy odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy; 4. Zestawienie całkowitych kosztów systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy; 5. Kalkulacje stawek opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy; 6. Rekomendacje i uzasadnienia; 7. Dyskusja. 3

4 Podstawa prawna Opracowanie pn. Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski jest odpowiedzią na zmiany wprowadzone znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 152 poz. 897) ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U Nr 132, poz. 622). 4

5 Istotne zmiany w znowelizowanej ustawie 1. Gminy mają obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 2. Gminy w drodze przetargu wybierają firmę zajmującą się odbiorem lub odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 3. Przedsiębiorcy biorący udział w przetargu mają obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej. 4. Na gminy nałożono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. 5. Mieszkańcy będą zobowiązani do ponoszenia stałej opłaty na rzecz gminy w zamian za odbiór odpadów. 5

6 Harmonogram wdrożenia nowego systemu DataDziałanie 31 grudnia 2012 r.1.Ostateczny termin wyznaczenia stawek opłaty za odpady i szczegółowych zasad ich ponoszenia. 2.Ostateczny termin wpisania przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej. 1 stycznia 2013 r.1.Zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. 2.Wejście w życie uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. 3.Wprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców. 31marca 2013 r.Termin złożenia pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa. 30 czerwca 2013 r.1.Ostateczny termin zatwierdzenia wszystkich niezbędnych uchwał. 2.Rozstrzygnięcie przetargów. 3.Podpisanie umów z przedsiębiorcami. 1 lipca 2013 r.1.Wdrożenie nowego systemu. 2.Wejście w życie wszystkich uchwał. 3.Rozpoczęcie pobierania opłat za gospodarowanie odpadami. 6

7 Nowy system gospodarki odpadami 7

8 Wybór metody Ustawa przewiduje 4 rodzaje metod obliczania stawki w zależności od: 1)liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość; 2)ilości zużytej wody z danej nieruchomości; 3)powierzchni lokalu mieszkalnego; 4)gospodarstwa domowego (tzw. opłata ryczałtowa). 8

9 Czynniki wpływające na wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy bierze pod uwagę wskazane w art. 6k ust. 2 u.c.p.g. czynniki decydujące o wysokości opłat. Do takich czynników należą: 1) liczba mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności te, na których odpady powstają sezonowo. 9

10 Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców objęta w 2011 r. zintegrowanym odbiorem odpadów z terenu Miasta i Gminy – osób. Do kalkulacji przyjęto liczbę mieszkańców, która zostanie objęta nowym systemem podaną przez Miasto i Gminę tj osób. 10

11 Prognozowana masa odpadów 11 Do wyliczeń przyjęto następujące założenia: 1.Masa odpadów zmieszanych zebranych z terenu Gminy w 2011r. [Mg] – 3 950,70; 2.Masa odpadów selektywnie zebranych z terenu Gminy w 2011 r. [Mg] – 268,30; 3.Liczba osób objętych obecnym systemem gospodarki odpadami – osób; 4.Masa odpadów z gospodarstw domowych wytworzonych na terenie województwa w 2010 r. [Mg] – ,42 ; 5.Liczba osób w 2010 r. w województwie osób. Prognozuje się, że masa odpadów na terenie Gminy w 2013 roku wyniesie 4 266,21 Mg, w tym: - wieś – 1 573,72 Mg; - miasto – 2 692,49 Mg. Wskaźnik produkcji odpadów przypadający na jednego mieszkańca w gminie [Mg] Wskaźnik produkcji odpadów przypadający na jednego mieszkańca w województwie [Mg] 0,29500,2112

12 Struktura kosztów systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski w 2013 r. 12

13 Zestawienie wysokości potencjalnych kar 13 Wysokość prognozowanej kary pieniężnej za niespełnienie w 2013 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [zł] Wysokość prognozowanej kary pieniężnej za niespełnienie w 2013 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [zł] Wysokość prognozowanej kary pieniężnej za niespełnienie w 2013 roku poziomu redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji [zł] Suma potencjalnych kar nałożonych na Miasto i Gminę [zł] ,64448, , ,47

14 Kalkulacje całkowitego kosztu systemu wraz z wliczeniem kar za niewywiązanie się Miasta i Gminy z obowiązków wynikających z ustawy 14 Źródło: Opracowanie własne Tabela 1. Całkowity koszt systemu wraz z wliczeniem kar wg wskaźnika produktywności odpadów w Mieście i Gminie Kamień Pomorski Tabela 2. Całkowity koszt systemu wraz z wliczeniem kar wg wskaźnika produktywności odpadów w województwie Źródło: Opracowanie własne Wyszczególnienie Poziom potencjalnej kary 0%25%50%75%100% Całkowity koszt systemu ,22 Suma kar0, , , , ,47 Razem , , , , ,69 Wyszczególnienie Poziom potencjalnej kary 0%25%50%75%100% Całkowity koszt systemu ,08 Suma kar0, , , , ,47 Razem , , , , ,55

15 Wyliczenie stawki opłaty cz.1 Do wyliczenia stawki opłaty metodą zależną od liczby mieszkańców zastosowano wzór: Stawka opłaty [zł/miesiąc] = całkowity koszt systemu [zł/rok] / liczba osób w gminie /12 miesięcy Do wyliczenia stawki opłaty metodą zależną od ilości zużytej wody zastosowano wzór: Stawka opłaty [zł/miesiąc] = całkowity koszt systemu [zł/rok] / ilość zużytej wody na terenie miasta i gminy w skali roku 15

16 Wyliczenie stawki opłaty cz.2 Przy kalkulacji stawek opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski przyjęto następujące dane i założenia: 1.Liczba osób – osób (100% mieszkańców); 2. Ilość zużytej wody [m 3 /rok] [m 3 /rok]; 3.Całkowity koszt systemu [zł] – ,22 zł/rok; 4.Prognozowana masa odpadów [Mg] – 3 950,70 5.Prognozowana ściągalność opłaty [%] – 85%; 16

17 Wyliczenie stawki opłaty cz.3 17 Tabela 3. Kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy metodą od ilości mieszkańców wg wskaźnika produkcji odpadów na jednego mieszkańca Miasta i Gminy Kamień Pomorski [zł/ osobę/miesiąc] Tabela 4. Kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy metodą od ilości zużytej wody [zł/ m 3 ] Stopień ściągalności Potencjalna kara 0%25%50%75%100% stawka opłaty - ściągalność100%5,225,335,445,555,66 stawka opłaty - ściągalność90%5,805,926,056,176,29 stawka opłaty - ściągalność85%6,146,276,406,536,66 stawka opłaty - ściągalność70%7,467,627,777,938,09 stawka opłaty - ściągalność60%8,708,889,079,259,44 stawka opłaty - ściągalność50%10,4410,6610,8811,1111,33 Stopień ściągalności Potencjalna kara 0%25%50%75%100% stawka opłaty - ściągalność100%11,8112,0612,3112,5612,81 stawka opłaty - ściągalność90%13,1213,4013,6713,9514,23 stawka opłaty - ściągalność85%13,8914,1814,4814,7715,07 stawka opłaty - ściągalność70%16,8717,2217,5817,9418,30 stawka opłaty - ściągalność60%19,6820,0920,5120,9321,35 stawka opłaty - ściągalność50%23,6124,1124,6125,1225,62

18 Rekomendacje 1.Wybór metody; 2.Wysokość stawki; 3.Poziom ściągalności; 4.Wysokość potencjalnych kar; 5.Częstotliwość poboru opłat. 18

19 Rekomendacja dotycząca wyboru metody Proponowanymi metodami wyliczenia stawki opłaty są: metoda zależna od ilości zużytej wody. 19

20 Rekomendowana wysokość stawki opłaty Zaleca się, jako stawkę bazową, przyjąć wyliczoną przy 85% ściągalności stawkę w wysokości: - metoda od liczby mieszkańców – 15,28 zł/miesiąc; - metoda od ilości zużytej wody - 6,75 zł/m 3. Stawka ta jest rekomendowana jako stawka dla osób segregujących odpady. 20

21 Rekomendowana wysokość stawki opłaty Według Prawa Webera zauważalna różnica cenowa wyrażona jest jako dwucyfrowa wartość %. Rekomenduje się przyjęcie jako stawki dla osób niesegregujących odpady, stawkę bazową powiększoną o 20 % Stawka opłaty od mieszkańca – 18,34 zł/miesiąc; Stawka opłaty od ilości zużytej wody – 8,10 zł/m 3 21

22 Rekomendowana częstotliwość poboru opłat Proponuje się miesięczną częstotliwość poboru opłat za gospodarowanie odpadami. 22

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 23


Pobierz ppt "Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski Prowadzący: Ewelina Chojnacka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google