Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski Prowadzący: Ewelina Chojnacka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski Prowadzący: Ewelina Chojnacka."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski Prowadzący: Ewelina Chojnacka

2 Cel spotkania Przedstawienie opracowania pn. Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski 2

3 Agenda spotkania 1. Podstawa prawna opracowania; 2. Harmonogram wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami; 3. Prognoza masy odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy; 4. Zestawienie całkowitych kosztów systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy; 5. Kalkulacje stawek opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy; 6. Rekomendacje i uzasadnienia; 7. Dyskusja. 3

4 Podstawa prawna Opracowanie pn. Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski jest odpowiedzią na zmiany wprowadzone znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 152 poz. 897) ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622). 4

5 Istotne zmiany w znowelizowanej ustawie 1. Gminy mają obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 2. Gminy w drodze przetargu wybierają firmę zajmującą się odbiorem lub odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 3. Przedsiębiorcy biorący udział w przetargu mają obowiązek wpisu do rejestru działalności regulowanej. 4. Na gminy nałożono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. 5. Mieszkańcy będą zobowiązani do ponoszenia stałej opłaty na rzecz gminy w zamian za odbiór odpadów. 5

6 Harmonogram wdrożenia nowego systemu DataDziałanie 31 grudnia 2012 r.1.Ostateczny termin wyznaczenia stawek opłaty za odpady i szczegółowych zasad ich ponoszenia. 2.Ostateczny termin wpisania przedsiębiorców do rejestru działalności regulowanej. 1 stycznia 2013 r.1.Zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. 2.Wejście w życie uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. 3.Wprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców. 31marca 2013 r.Termin złożenia pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa. 30 czerwca 2013 r.1.Ostateczny termin zatwierdzenia wszystkich niezbędnych uchwał. 2.Rozstrzygnięcie przetargów. 3.Podpisanie umów z przedsiębiorcami. 1 lipca 2013 r.1.Wdrożenie nowego systemu. 2.Wejście w życie wszystkich uchwał. 3.Rozpoczęcie pobierania opłat za gospodarowanie odpadami. 6

7 Nowy system gospodarki odpadami 7

8 Wybór metody Ustawa przewiduje 4 rodzaje metod obliczania stawki w zależności od: 1)liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość; 2)ilości zużytej wody z danej nieruchomości; 3)powierzchni lokalu mieszkalnego; 4)gospodarstwa domowego (tzw. opłata ryczałtowa). 8

9 Czynniki wpływające na wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy bierze pod uwagę wskazane w art. 6k ust. 2 u.c.p.g. czynniki decydujące o wysokości opłat. Do takich czynników należą: 1) liczba mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności te, na których odpady powstają sezonowo. 9

10 Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców objęta w 2011 r. zintegrowanym odbiorem odpadów z terenu Miasta i Gminy – 14 300 osób. Do kalkulacji przyjęto liczbę mieszkańców, która zostanie objęta nowym systemem podaną przez Miasto i Gminę tj. 14 460 osób. 10

11 Prognozowana masa odpadów 11 Do wyliczeń przyjęto następujące założenia: 1.Masa odpadów zmieszanych zebranych z terenu Gminy w 2011r. [Mg] – 3 950,70; 2.Masa odpadów selektywnie zebranych z terenu Gminy w 2011 r. [Mg] – 268,30; 3.Liczba osób objętych obecnym systemem gospodarki odpadami – 14 300 osób; 4.Masa odpadów z gospodarstw domowych wytworzonych na terenie województwa w 2010 r. [Mg] – 357 283,42 ; 5.Liczba osób w 2010 r. w województwie - 1 691 604 osób. Prognozuje się, że masa odpadów na terenie Gminy w 2013 roku wyniesie 4 266,21 Mg, w tym: - wieś – 1 573,72 Mg; - miasto – 2 692,49 Mg. Wskaźnik produkcji odpadów przypadający na jednego mieszkańca w gminie [Mg] Wskaźnik produkcji odpadów przypadający na jednego mieszkańca w województwie [Mg] 0,29500,2112

12 Struktura kosztów systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski w 2013 r. 12

13 Zestawienie wysokości potencjalnych kar 13 Wysokość prognozowanej kary pieniężnej za niespełnienie w 2013 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [zł] Wysokość prognozowanej kary pieniężnej za niespełnienie w 2013 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [zł] Wysokość prognozowanej kary pieniężnej za niespełnienie w 2013 roku poziomu redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji [zł] Suma potencjalnych kar nałożonych na Miasto i Gminę [zł] 12 419,64448,21161 162,62174 030,47

14 Kalkulacje całkowitego kosztu systemu wraz z wliczeniem kar za niewywiązanie się Miasta i Gminy z obowiązków wynikających z ustawy 14 Źródło: Opracowanie własne Tabela 1. Całkowity koszt systemu wraz z wliczeniem kar wg wskaźnika produktywności odpadów w Mieście i Gminie Kamień Pomorski Tabela 2. Całkowity koszt systemu wraz z wliczeniem kar wg wskaźnika produktywności odpadów w województwie Źródło: Opracowanie własne Wyszczególnienie Poziom potencjalnej kary 0%25%50%75%100% Całkowity koszt systemu2 048 513,22 Suma kar0,0043 507,6287 015,24130 522,85174 030,47 Razem2 048 513,222 092 020,842 135 528,462 179 036,072 222 543,69 Wyszczególnienie Poziom potencjalnej kary 0%25%50%75%100% Całkowity koszt systemu1 256 213,08 Suma kar0,0043 507,6287 015,24130 522,85174 030,47 Razem1 256 213,081 299 720,701 343 228,321 386 735,931 430 243,55

15 Wyliczenie stawki opłaty cz.1 Do wyliczenia stawki opłaty metodą zależną od liczby mieszkańców zastosowano wzór: Stawka opłaty [zł/miesiąc] = całkowity koszt systemu [zł/rok] / liczba osób w gminie /12 miesięcy Do wyliczenia stawki opłaty metodą zależną od ilości zużytej wody zastosowano wzór: Stawka opłaty [zł/miesiąc] = całkowity koszt systemu [zł/rok] / ilość zużytej wody na terenie miasta i gminy w skali roku 15

16 Wyliczenie stawki opłaty cz.2 Przy kalkulacji stawek opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski przyjęto następujące dane i założenia: 1.Liczba osób – 14 460 osób (100% mieszkańców); 2. Ilość zużytej wody [m 3 /rok] - 392 439 [m 3 /rok]; 3.Całkowity koszt systemu [zł] – 2 048 513,22 zł/rok; 4.Prognozowana masa odpadów [Mg] – 3 950,70 5.Prognozowana ściągalność opłaty [%] – 85%; 16

17 Wyliczenie stawki opłaty cz.3 17 Tabela 3. Kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy metodą od ilości mieszkańców wg wskaźnika produkcji odpadów na jednego mieszkańca Miasta i Gminy Kamień Pomorski [zł/ osobę/miesiąc] Tabela 4. Kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Miasta i Gminy metodą od ilości zużytej wody [zł/ m 3 ] Stopień ściągalności Potencjalna kara 0%25%50%75%100% stawka opłaty - ściągalność100%5,225,335,445,555,66 stawka opłaty - ściągalność90%5,805,926,056,176,29 stawka opłaty - ściągalność85%6,146,276,406,536,66 stawka opłaty - ściągalność70%7,467,627,777,938,09 stawka opłaty - ściągalność60%8,708,889,079,259,44 stawka opłaty - ściągalność50%10,4410,6610,8811,1111,33 Stopień ściągalności Potencjalna kara 0%25%50%75%100% stawka opłaty - ściągalność100%11,8112,0612,3112,5612,81 stawka opłaty - ściągalność90%13,1213,4013,6713,9514,23 stawka opłaty - ściągalność85%13,8914,1814,4814,7715,07 stawka opłaty - ściągalność70%16,8717,2217,5817,9418,30 stawka opłaty - ściągalność60%19,6820,0920,5120,9321,35 stawka opłaty - ściągalność50%23,6124,1124,6125,1225,62

18 Rekomendacje 1.Wybór metody; 2.Wysokość stawki; 3.Poziom ściągalności; 4.Wysokość potencjalnych kar; 5.Częstotliwość poboru opłat. 18

19 Rekomendacja dotycząca wyboru metody Proponowanymi metodami wyliczenia stawki opłaty są: metoda zależna od ilości zużytej wody. 19

20 Rekomendowana wysokość stawki opłaty Zaleca się, jako stawkę bazową, przyjąć wyliczoną przy 85% ściągalności stawkę w wysokości: - metoda od liczby mieszkańców – 15,28 zł/miesiąc; - metoda od ilości zużytej wody - 6,75 zł/m 3. Stawka ta jest rekomendowana jako stawka dla osób segregujących odpady. 20

21 Rekomendowana wysokość stawki opłaty Według Prawa Webera zauważalna różnica cenowa wyrażona jest jako dwucyfrowa wartość %. Rekomenduje się przyjęcie jako stawki dla osób niesegregujących odpady, stawkę bazową powiększoną o 20 % Stawka opłaty od mieszkańca – 18,34 zł/miesiąc; Stawka opłaty od ilości zużytej wody – 8,10 zł/m 3 21

22 Rekomendowana częstotliwość poboru opłat Proponuje się miesięczną częstotliwość poboru opłat za gospodarowanie odpadami. 22

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 23


Pobierz ppt "Koncepcja wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Kamień Pomorski Prowadzący: Ewelina Chojnacka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google