Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie dofinansowanego ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie dofinansowanego ze środków."— Zapis prezentacji:

1

2 Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3

4 Zarządzanie środowiskowe Zarządzanie środowiskowe można określić jako taki sposób zarządzania działaniami (procesami) organizacji niekorzystnie wpływającymi na stan środowiska, aby ten wpływ maksymalnie minimalizować. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu. zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie

5

6 Normy ISO 9000Normy ISO 9000 Normy ISO 9000 – powszechnie uznawane za podstawę budowania systemów zarządzania jakością we wszystkich organizacjach, bez względu na rodzaj ich działalności. Normy te zawierają terminologie, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemu zarządzania jakością. Normy ISO 9000 Obok narzędzi wspólnych dla sektora prywatnego i publicznego powstawały narzędzia adresowane i w pełni dostosowane do potrzeb sektora publicznego. W Europie najbardziej znanym przykładem w tej dziedzinie jest : WSPÓLNA METODA OCENY CAF (ang. The Common Assessment Framework).

7

8 Metodę CAF opracowano w następstwie porozumienia zawartego pomiędzy odpowiedzialnymi za administrację ministrami krajów członkowskich UE. Przed metodą CAF postawiono cztery zasadnicze cele: 1. wprowadzenie i utrwalanie zasad kompleksowego zarządzania jakością w administracji publicznej, poprzez stosowanie i objaśnianie metody samooceny 2. ułatwienie samooceny organizacji sektora publicznego, podejmowanej w celu sformułowania diagnozy i podjęcia działań doskonalących 3. stworzenie pomostu łączącego różne modele stosowane w zarządzaniu jakością 4. ułatwienie wzajemnego uczenia się pomiędzy organizacjami sektora publicznego

9 W metodzie CAF uwzględnione zostały kwestie zarządzania środowiskowego. Kryterium 8: Społeczne wyniki działalności zdefiniowane zostało jako: Wyniki osiągane przez organizację w zakresie zaspokajania potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, całego społeczeństwa, a także społeczności międzynarodowej. Mogą one dotyczyć tego, jak organizacja podchodzi do – i działa na rzecz: - jakości życia - oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Kryterium 8 metody CAF ocenia zamierzony i niezamierzony wpływ na społeczeństwo, tzn. całkowite oddziaływanie organizacji wykraczające poza jej główną misję/umocowanie ustawowe czy podstawowe kierunki działania – odnosi się to m.in. do wpływu na środowisko naturalne.

10

11 ISO 14001 jest jednym ze standardów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization), stosowanym od 1996 roku. Polska wersja Normy, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny, pochodzi z 2005 r. i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005. Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe, uwzględniające ciągłe doskonalenie w działaniach danej organizacji w oparciu o założenia tzw. cyklu Deminga (PDSA - ang. Plan-Do- Study-Act): ZAPLANUJWYKONAJ ZBADAJ POPRAW

12

13 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (ang. Eco-Management and Audit Scheme) ustanowiony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. Celem EMAS jest wspieranie ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji przez wdrażanie przez organizacje: systemów zarządzania środowiskowego, systematyczną, obiektywną i okresową ocenę efektywności takich systemów, dostarczanie informacji o efektach działalności środowiskowej, prowadzenie otwartego dialogu ze społeczeństwem i innymi zainteresowanymi stronami aktywne zaangażowanie pracowników organizacji oraz odpowiednie szkolenia.

14 W Art. 2 rozporządzenia EMAS zostały zdefiniowane kluczowe pojęcia. Poniżej zestawiono najważniejsze z nich: Polityka środowiskowa – oznacza ogólne zamiary i kierunek działania organizacji w odniesieniu do efektów jej działalności środowiskowej w kształcie wyrażonym formalnie przez najwyższe kierownictwo, w tym zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska, a także zobowiązanie do ciągłej poprawy efektów działalności środowiskowej. Stwarza ona ramy dla działania oraz wyznaczenia celów i zadań środowiskowych. System zarządzania środowiskowego – oznacza część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, czynności planowania, zakres odpowiedzialności, praktyki, procedury, procesy i zasoby służące rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i utrzymaniu polityki środowiskowej oraz zarządzaniu aspektami środowiskowymi.

15 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu - EMAS (Dz.U. z 2011 nr 178 poz. 1060). Ustawa określa instytucje właściwe do wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa UE. Krajowy system ekozarządzania i audytu (EMAS) tworzą: Minister właściwy do spraw środowiska Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – prowadzi rejestr organizacji zarejestrowanych w systemie, zwany dalej "rejestrem EMAS" Polskie Centrum Akredytacji - prowadzi akredytację weryfikatorów środowiskowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586) oraz przepisami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009

16

17 Zielone zamówieniaZielone zamówienia oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania środowiskowe do procedur udzielania zamówień publicznych oraz poszukują rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu życia. Podejmowane działania powinny dotyczyć w szczególności wspierania rozwiązań energo-, wodo-, i materiałooszczędnych, które w dużej mierze są także efektywne kosztowo, tym samym mogą być atrakcyjne dla zamawiających z uwagi na korzyści ekonomiczne w krótko- i w długookresowej perspektywie. 14 czerwca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła "Krajowy plan działań w zakresie zrównoważonychKrajowy plan działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010-2012

18

19 Program zmian zwany Zielone Biuro to zestaw prostych działań zmierzających do poprawy funkcjonowania biura oraz wprowadzenia proekologicznego podejścia do organizacji miejsca pracy. Podstawowym założeniem jest zmniejszenie kosztów działalności poprzez minimalizację zużycia energii, wody czy też papieru przy jednoczesnym zwiększaniu świadomości ekologicznej pracowników i kontrahentów. Program Zielone Biuro ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia oddziaływania biura na środowisko poprzez trzy kluczowe działania: 1. mądre zakupy 2. efektywne wykorzystanie zasobów biurowych 3. odpowiedzialna gospodarkę odpadami

20 Cele "zielonego biura": ograniczanie negatywnego wpływu biur na środowisko przy równoczesnym obniżaniu kosztów ich funkcjonowania: poprzez gospodarowanie papierem, wodą, energią, minimalizacja odpadów; tworzenie możliwości angażowania się w długofalowe projekty na rzecz ochrony środowiska i społeczności lokalnych, w partnerskiej współpracy pomiędzy biznesem, samorządem, szkołami i organizacjami pozarządowymi; podejmowanie wspólnych przedsięwzięć służących ochronie środowiska np. współpraca w zakresie zakupów odpowiednich materiałów lub organizacji odbioru odpadów; promocja nowych, pro-środowiskowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących obniżeniu kosztów funkcjonowania biur.

21 Korzyści z uczestniczenia w programie "zielone biuro" : obniżenie kosztów funkcjonowania dzięki bardziej racjonalnej gospodarce materiałami, energią, wodą i odpadami; ograniczenie zanieczyszczenia środowiska; bardziej świadome i praktyczne przestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy; wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych; wykorzystywanie ochrony środowiska do usprawnienia zarządzania biurem; wizerunek biura przyjaznego dla środowiska - pomocny w zdobyciu nowych, wrażliwych ekologicznie klientów; udział w ogólnopolskiej inicjatywie - platforma wymiany doświadczeń, reprezentacja na różnych szczeblach, możliwości współpracy, wspólna Promocja.

22 Proces osiągania celów Zielonego Biura składa sie z 10 kroków:Zielonego Biura składa sie z 10 kroków Krok pierwszy – Zrozum cele i założenia programu. Krok drugi – Wylicz ewentualne korzyści wynikające z wdrożenia programu. Krok trzeci – Uzyskaj wsparcie personelu zarządzającego i pracowników. Krok czwarty – Wykonaj audyt ekologiczny. Krok piaty – Poinformuj podmioty współpracujące o zamiarze realizacji programu. Krok szósty – Opracuj program naprawczy i politykę środowiskową. Krok siódmy – Rozwijaj i wdrażaj opracowany program. Krok ósmy – Monitoruj postępy. Krok dziewiąty – Stale analizuj uzyskiwane dane i rezultaty. Krok dziesiąty – Certyfikuj uzyskane efekty. Jednostkom najbardziej zaangażowanym, które osiągną dobry poziom zielonego zarządzania przyznawany jest przez niezależną Kapitułę Certyfikat "Zielonego Biura".

23

24 Jednostki organizujące spotkania, imprezy, szkolenia, wydarzenia (tzw. eventy), mogą również uwzględniać aspekty ekologiczne w procesie ich przygotowania i realizacji. Pomocne w tym są wskazania normy BS 8901 (Specification for a sustainable event management system with guidance for use), opracowane w 2007 r. przez Brytyjski Instytut Standardów. Brytyjski Instytut Standardów Jest to obecnie najbardziej wymagająca norma w dziedzinie "odpowiedzialnego" i "zrównoważonego" zarządzania spotkaniami i imprezami (Meetings & Events). Norma BS 8901 opiera się na trzech priorytetach: 1. zmniejszenia negatywnego wspływu na środowisko naturalne, 2. pozytywnego oddziaływania na lokalną społeczność, 3. redukcji kosztów produkcji i eksploatacji.

25 Certyfikat BS 8901 mogą otrzymać organizatorzy spotkań i imprez, którzy opracują i wdrożą system "odpowiedzialnego" i "zrównoważonego" zarządzania. Jednostki samorządowe organizując np. imprezy publiczne powinny brać pod uwagę kwestie związane z: dostawą zamawianych produktów i usług i ich logistyką (np. minimalizując potrzeby transportowe dostawców i uczestników), zamawianiem proekologicznych produktów na catering, selektywnym zbieraniem odpadków po żywności i napojach, oszczędzaniem energii elektrycznej stosując proekologiczne oświetlenie itp.

26 Żywność i catering zapewnij dania wegetariańskie w menu zamawiaj posiłki z lokalnych i sezonowych produktów (unikaj gatunków zagrożonych wyginięciem np. łosoś bałtycki, sola, tuńczyk błękitno płetwy zamawiaj posiłki przygotowywane z regionalnych produktów używaj napoje (typu sok, woda) w dużych opakowaniach, nie jednorazowe butelki soku zapewnij wodę mineralna z lokalnych źródeł. zadbaj o pojemniki do segregacji odpadów - upewnij się, że są dobrze oznakowane i łatwo widoczne. Niedopuszczalne są: plastikowa zastawa np. plastikowe kubki do picia wody, plastikowe mieszadełka, jednorazowe opakowania (śmietanka powinna być w dzbanuszku). zwróć uwagę w jaki sposób są dostarczane produkty i półprodukty Cel: minimalizacja odpadów zwróć uwagę na określony procent żywności wyprodukowany metodami ekologicznym

27 Sekretariat spotkania i obsługa logistyczna spotkania: drukuj materiały konferencyjne na papierze ekologicznym, poinformuj o tym że broszura została wyprodukowana na papierze ekologicznym, drukuj dwustronnie, zapewnij sprzęt audio-video energooszczędny, ogranicz oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzację do minimum Lokalizacja spotkania: wybierz miejsce do którego łatwo jest dojechać komunikacją publiczną, poinformuj uczestników spotkania jak dojechać na miejsce spotkania - prześlij mailem rozkład jazdy np. autobusów czy pociągów. Opracowany został poradnik dotyczący organizacji spotkań w zielonym standardzie.

28 www.ekorozwoj.ews21.pl Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Pobierz ppt "Niniejsza prezentacja powstała w ramach projektu Lokomotywa zrównoważonego rozwoju – partnerstwo na rzecz ekorozwoju w gminie dofinansowanego ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google