Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU jako najistotniejszy element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Centrum liderów i animatorów wielkopolskiego środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU jako najistotniejszy element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Centrum liderów i animatorów wielkopolskiego środowiska."— Zapis prezentacji:

1 WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU jako najistotniejszy element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Centrum liderów i animatorów wielkopolskiego środowiska klastrowego Poznań, 22 listopada 2012 r.

2 Region Wielkopolski i Wielkopolskie Centrum Klasteringu Środowisko klastrowe, region Wielkopolski i WCK Anna Połczyńska Koordynator Wielkopolskiego Centrum Klasteringu, Kierownik Punktu Kontaktowego WCK, Instytut Logistyki i Magazynowania

3 Stan środowiska klastrowego WIELKOPOLSKA Liczba zidentyfikowanych PK/IK* – 32 Baza naukowo-badawcza: 39 uczelni wyższych (ok. 170 tys. studentów) 41 jednostek wykazujących działalność B+R *IK – Inicjatywy Klastrowe PK – Powiązania Kooperacyjne POLSKA Liczba zidentyfikowanych PK/IK* – 250 Baza naukowo-badawcza: 470 uczelni wyższych (ok. 2 mln. studentów) 1157 jednostek wykazujących działalność B+R Środowisko klastrowe, dane z 2012 r.

4 EKOSYSTEM KLASTROWY WIELKOPOLSKI SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strategia Europa 2020 SRK/ SIEG SRWW/RPO MRRMG PARP SRK – Strategia Rozwoju Kraju, SIEG – Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, SRWW – Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, RPO – Regionalny Program Operacyjny WCKWCK KLASTRY/ PRZEDSIĘBIORSTWA JEDNOSTKI OTOCZENIA BIZNESU JEDNOSTKI NAUUKOWE I BADAWCZE EKSPERCI/ PARTNERZY

5 Potencjał WCK INICJATYWY KLASTROWE, POWIĄZANIA KOOPERACYJNE – ponad 500 przedsiębiorstw

6 Uczelnie wyższe, instytuty badawcze, parki i centra technologiczne, izby, fundacje, firmy konsultingowe, centra biznesu, kluby, partnerzy, eksperci Potencjał WCK

7 BRAK MAPY KOMPETENCJI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO BRAK WIEDZY I INFORMACJI O KLASTRACH BRAK NARZĘDZI IDENTYFIKACJI I OCENY KLASTRÓW BRAK WSPARCIA LIDERÓW KLASTRÓW NISKI POZIOM wykorzystania środków regionalnych, krajowych, międzynarodowych ZABURZENIA RELACJI SEKTORA B+R i GOSPODARKI BROKER TECHNOLOGICZNY wypracowanie mechanizmów obsługi i wsparcia relacji biznesu i nauki WSPÓLNE DZIAŁANIA w procesach promocji, internacjonalizacji i podnoszenia kompetencji liderów MAPA KOMPETENCJI wypracowanie mapy kompetencji zasobów ludzkich, know – how, infrastruktury i projektów OŚRODEK WYMIANY WIEDZY stworzenie ośrodka wymiany wiedzy, integracja liderów środowiska Problemy i cele wielkopolskiego środowiska klastrowego

8 Nowe podejście do komercjalizacji prac B+R dr inż. Michał Grabia Międzylaboratoryjny Zespół Roboczy Instytut Logistyki i Magazynowania Wielkopolski Broker Technologii

9 Zdefiniowanie nowych usług dla klastrów, wspólnych projektów badawczych oraz badwaczo-rozwojowych Utworzenie nowej struktury organizacyjnej brokera technologii, który będzie nowym kanałem komunikacji z rynkiem (koncentracja na sprzedaży kompetencji partnerów a nie oferowanych przez nich usług) Usprawnienie przepływów informacyjnych pomiędzy partnerami, szczególnie w zakresie obsługi zleceń rynkowych Wzajemna identyfikacja obszarów badawczych, zasobów laboratoryjnych oraz kompetencji poszczególnych partnerów MZR, która docelowo pozwoli na: Cel powołania Międzylaboratoryjengo Zespołu Roboczego (MZR)

10 Podjęte działania w ramach Międzylaboratoryjengo Zespołu Roboczego Wizyty techniczne we wszystkich laboratoriach grupy inicjatywnej MZR. Wstępne prace w zakresie mapowania kompetencji Instytutów Badawczych (ankieta) Identyfikacja potencjalnych obszarów kooperacji pomiędzy Instytutami Badawczymi Prace nad klasyfikacją kompetencji wg poszczególnych dziedzin nauki

11 Wnioski i rekomendacje Międzylaboratoryjengo Zespołu Roboczego Konieczność zmapowania potrzeb badawczych przedsiębiorstw, członków klastrów Mapowanie kompetencji instytucji B+R, a nie ich zdefiniowanych usług Potrzeba odpowiednich narzędzi informatycznych i komunikacyjnych do zarządzania procesem obsługi klienta Potrzeba pojedynczego punktu kontaktowego, będącego pierwszym ogniwem na styku z rynkiem Potrzeba ciągłej komunikacji z rynkiem /reklama w mediach itp./ Dalsza integracja lokalnego środowiska badawczego

12 Platforma komunikacji i zarządzania procesem obsługi klienta

13 Współpraca międzynarodowa Tomasz Markowski Wielkopolskie Centrum Klasteringu Instytut Logistyki i Magazynowania Wielkopolska i WCK w Europie

14 ŚREDNIO - NISKA innowacyjność regionu wielkopolski Źródło: Innovation performance of 190 European regions (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-834_en.htm Region Wielkopolski w Europie

15 WCK w Europie Udział w wydarzeniach klastrowych w Europie, szkoleniach, warsztatach, prezentacjach kreowanie powiązań z organizacjami klastrowymi Monitoring publikacji KE oraz instytucji powiązanych, ogłoszeń projektowych, partnerskich, koordynowanie kontaktów z instytucjami klastrowymi Tworzenie i dystrybucja ogłoszeń i profilów klastrów reprezentowanie i wsparcie spotkań międzyklastrowych

16 Możliwości współpracy międzynarodowej

17 www.wielkopolskiklastering.pl

18 Dobre praktyki z innych regionów Marek Dondelewski euroFundusz, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych W Warszawie Marek Michalak, LM Consulting Przykłady Regionalnych Centrów Klasteringu

19 Koordynacja procesów generowania innowacji i transferu technologii Tworzenie, administrowanie i aktualizowanie baz danych o potrzebach badawczych przedsiębiorców, dostępnych zasobach naukowo-badawczych (kompetencjach i infrastrukturze) oraz wynikach badań naukowych, przeznaczonych do komercjalizacji Budowanie kompetencji w zakresie wyceny technologii i komercjalizacji wiedzy (umiejętność współpracy z instytucjami otoczenia klastrowego oraz B+R, umiejętności organizacji korzystania z zaplecza B+R) Ocena tzw. gotowości technologicznej (poziomu przygotowania firmy/przedsiębiorcy do działań ze sferą B+R i ocena ryzyk oraz dobór modelu komercjalizacji - wraz z jej wyceną w procesie transferu technologii) Rozwój różnego rodzaju kompetencji doradczych: generowania innowacji, komercjalizacji wiedzy i ochrony własności intelektualnej BROKER TECHNOLOGII - funkcje w środowisku klastrowym

20 Dobieranie właściwych mechanizmów finansowania projektów w procesie transferu technologii Zarządzanie portfelem projektów oraz wspieranie umiejętności trenerskich i coachingowych - na poziomie operacyjnym (budowanie indywidualnych ścieżek transferu technologii): a) analizowanie potencjalnych powiązań produktowych i procesowych pod kątem budowy łańcucha wartości dodanej w ramach transferu technologii b) analizowanie przestrzenne i technologiczne skoncentrowanych grup przedsiębiorstw oraz powiązań sieci instytucji i organizacji, jako podstawy specjalizacyjnej dla projektów firm i środowiska B+R c) budowanie relacji i wspieranie podmiotów w dostępu do programów B+R oraz infrastruktury, w tym oferty sieciowej (PN-T, uczelnie, IOB, instytucje finansowania, zasoby ludzkie i infrastrukturalne)

21 REGIONALNY EKOSYSTEM KLASTROWY – założenia ogólne modelu Regionalny Ekosystem Klastrowy - zespół czynników sprzyjających powstawaniu, rozwojowi i umacnianiu PK/IK, z wykorzystaniem zasobów naukowo-badawczych oraz infrastruktury logistycznej, przy istotnym zaangażowaniu samorządu terytorialnego i samorządów lokalnych W sprawnie funkcjonującym REK, wszystkie jego elementy współpracują intensywnie ze sobą dzięki wypracowaniu i uruchomieniu odpowiednich mechanizmów funkcjonalnych, a także instrumentów finansowych.

22 REGIONALNY EKOSYSTEM KLASTROWY - podstawowe funkcje Umożliwienie/ułatwienie dostępu członkom klastrów endogenicznych, w tym PK/IK, do bazy danych o najistotniejszych z punktu widzenia koordynatorów/animatorów nowopowstających lub już funkcjonujących PK/IK Umożliwienie lokalnym liderom gospodarczym bezkosztowego podnoszenia/uzupełniania wysoko zaawansowanych kompetencji, niezbędnych do budowania przewag konkurencyjnych, generowania i wdrażania innowacji oraz projektów inwestycyjnych (np. Ekspert Innowacji) Bezkosztowe udostępnienie PK/IK infrastruktury logistycznej w początkowym etapie ich rozwoju (np. w postaci vouchera na opłacenie powierzchni biurowej, zakup sprzętu biurowego, opłacenie personelu biura PK/IK, itp.)

23 REGIONALNY EKOSYSTEM KLASTROWY - podstawowe funkcje Ułatwienia w dostępie do infrastruktury badawczo-naukowej (voucher na opłacenie dostępu do zasobów B+R, czyli infrastruktury i kadry badawczo- naukowej) Zapewnienie dostępu do pełnej, kompleksowej oferty zwrotnych instrumentów finansowych, skierowanej do poszczególnych kategorii podmiotów członkowskich zrzeszonych w PK/IK oraz poza nimi Istnienie systemu bieżącej wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych PK/IK, społeczno-gospodarczymi samorządami lokalnymi oraz ośrodkami B+R, w szczególności - rozwiniętej sieci brokerów technologii

24 Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych – jako jeden z elementów REK Integrowanie i aktywizowanie przedstawicieli klastrów do wspólnych działań (sieciowanie współpracy) w kierunku tworzenia projektów międzyklastrowych, interdyscyplinarnych, horyzontalnych Umożliwianie liderom gospodarczym pozyskiwania lub powyższania wysoko zaawansowanych kompetencji zarządczych i specjalistycznych Utworzenie platformy konsultacyjnej dla Samorządu Województwa Pomorskiego w procesie tworzenia, a następnie weryfikowania strategicznych kierunków rozwoju regionu (identyfikacja potrzeb i potencjału gospodarczego członków klastrów i regionu, wspólne wypracowywanie propozycji rozwiązań najistotniejszych problemów gospodarczych regionu + feed back) listopad - ponad 60 podmiotów

25 Współpraca w zakresie określenia i wdrożenia zasad partycypacji przedstawicieli biznesu w procesie kształtowania profili edukacyjnych Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego modelu finansowania i dokapitalizowywania przedsięwzięć klastrowych, obejmującego programy strukturalne i międzynarodowe, wyrażone instrumentami zwrotnymi (np. Fundusz Inicjatyw Klastrowych oraz inne kanały dystrybucji środków finansowych z instytucji takich jak EBI czy EFI) Uzupełnienie regionalnego mechanizmu wsparcia finansowania innowacji, w tym budowa specjalistycznych instrumentów zwrotnych dla finansowania wczesnych faz rozwoju – Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych (FKRI) Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych – jako jeden z elementów REK

26 Podsumowanie WDRAŻANIE MODELU EKOSYSTEMU KLASTROWEGO WIELKOPOLSKI W REGIONIE WZMOCNIENIE RELACJI Z EKSPERTAMI I PARTNERAMI WCK – KORZYSTANIE Z DOBRYCH PRAKTYK INNYCH REGIONÓW WZMOCNIENIE RELACJI Z ADMINISTRACJĄ KRAJOWĄ I REGIONALNĄ PRACA NAD PROBLEMAMI I CELAMI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO REGIONU

27 Dziękujemy za uwagę Anna Połczyńska Michał Grabia Tomasz Markowski Marek Dondelewski Marek Michalak


Pobierz ppt "WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU jako najistotniejszy element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Centrum liderów i animatorów wielkopolskiego środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google