Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU"— Zapis prezentacji:

1 WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU
jako najistotniejszy element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Na tle Europy Polska znajduje się w ogonie regionów innowacyjnych. Jedynie region Warszawy, podobnie jak w innych krajach bloku wschodniego, awansował do wyższego, umiarkowanego stopnia innowacyjności. Autorzy raportu wskazują, że zwykle region centralny jest ośrodkiem innowacyjności i przewyższa o stopień pozostałą część kraju. Niemniej jednak Wielkopolska na tle kraju również nie wypada najlepiej, przegoniły nas regiony województwa pomorskiego, dolnośląskiego czy małopolskiego. Centrum liderów i animatorów wielkopolskiego środowiska klastrowego Poznań, 22 listopada 2012 r.

2 Region Wielkopolski i Wielkopolskie Centrum Klasteringu
Środowisko klastrowe, region Wielkopolski i WCK Anna Połczyńska Koordynator Wielkopolskiego Centrum Klasteringu, Kierownik Punktu Kontaktowego WCK, Instytut Logistyki i Magazynowania

3 Stan środowiska klastrowego
WIELKOPOLSKA Liczba zidentyfikowanych PK/IK* – 32 Baza naukowo-badawcza: 39 uczelni wyższych (ok. 170 tys. studentów) 41 jednostek wykazujących działalność B+R POLSKA Liczba zidentyfikowanych PK/IK* – 250 Baza naukowo-badawcza: 470 uczelni wyższych (ok. 2 mln. studentów) 1157 jednostek wykazujących działalność B+R *IK – Inicjatywy Klastrowe PK – Powiązania Kooperacyjne Środowisko klastrowe, dane z 2012 r.

4 EKOSYSTEM KLASTROWY WIELKOPOLSKI
KLASTRY/ PRZEDSIĘBIORSTWA JEDNOSTKI OTOCZENIA BIZNESU W C K SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO JEDNOSTKI NAUUKOWE I BADAWCZE EKSPERCI/ PARTNERZY Strategia Europa 2020 SRK/ SIEG MRR MG PARP SRWW/RPO SRK – Strategia Rozwoju Kraju, SIEG – Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, SRWW – Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, RPO – Regionalny Program Operacyjny

5 Potencjał WCK INICJATYWY KLASTROWE, POWIĄZANIA KOOPERACYJNE – ponad 500 przedsiębiorstw

6 Potencjał WCK Uczelnie wyższe, instytuty badawcze, parki i centra technologiczne, izby, fundacje, firmy konsultingowe, centra biznesu, kluby, partnerzy, eksperci

7 Problemy i cele wielkopolskiego środowiska klastrowego
BROKER TECHNOLOGICZNY wypracowanie mechanizmów obsługi i wsparcia relacji biznesu i nauki ZABURZENIA RELACJI SEKTORA B+R i GOSPODARKI WSPÓLNE DZIAŁANIA w procesach promocji, internacjonalizacji i podnoszenia kompetencji liderów BRAK WSPARCIA LIDERÓW KLASTRÓW NISKI POZIOM wykorzystania środków regionalnych, krajowych, międzynarodowych MAPA KOMPETENCJI wypracowanie mapy kompetencji zasobów ludzkich, know – how, infrastruktury i projektów BRAK MAPY KOMPETENCJI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO OŚRODEK WYMIANY WIEDZY stworzenie ośrodka wymiany wiedzy, integracja liderów środowiska BRAK WIEDZY I INFORMACJI O KLASTRACH BRAK NARZĘDZI IDENTYFIKACJI I OCENY KLASTRÓW

8 Wielkopolski Broker Technologii
Nowe podejście do komercjalizacji prac B+R dr inż. Michał Grabia Międzylaboratoryjny Zespół Roboczy Instytut Logistyki i Magazynowania

9 Cel powołania Międzylaboratoryjengo Zespołu Roboczego (MZR)
Zdefiniowanie nowych usług dla klastrów, wspólnych projektów badawczych oraz badwaczo-rozwojowych Utworzenie nowej struktury organizacyjnej „brokera technologii”, który będzie nowym kanałem komunikacji z rynkiem (koncentracja na sprzedaży kompetencji partnerów a nie oferowanych przez nich usług) Usprawnienie przepływów informacyjnych pomiędzy partnerami, szczególnie w zakresie obsługi zleceń rynkowych Wzajemna identyfikacja obszarów badawczych, zasobów laboratoryjnych oraz kompetencji poszczególnych partnerów MZR, która docelowo pozwoli na:

10 Podjęte działania w ramach Międzylaboratoryjengo Zespołu Roboczego
Wizyty techniczne we wszystkich laboratoriach grupy inicjatywnej MZR. Wstępne prace w zakresie mapowania kompetencji Instytutów Badawczych (ankieta) Identyfikacja potencjalnych obszarów kooperacji pomiędzy Instytutami Badawczymi Prace nad klasyfikacją kompetencji wg poszczególnych dziedzin nauki

11 Wnioski i rekomendacje Międzylaboratoryjengo Zespołu Roboczego
Konieczność zmapowania potrzeb badawczych przedsiębiorstw, członków klastrów Mapowanie kompetencji instytucji B+R, a nie ich zdefiniowanych usług Potrzeba odpowiednich narzędzi informatycznych i komunikacyjnych do zarządzania procesem obsługi klienta Potrzeba pojedynczego punktu kontaktowego, będącego pierwszym ogniwem na styku z rynkiem Potrzeba ciągłej komunikacji z rynkiem /reklama w mediach itp./ Dalsza integracja lokalnego środowiska badawczego

12 Platforma komunikacji i zarządzania procesem obsługi klienta

13 Współpraca międzynarodowa
Wielkopolska i WCK w Europie Tomasz Markowski Wielkopolskie Centrum Klasteringu Instytut Logistyki i Magazynowania

14 Region Wielkopolski w Europie
ŚREDNIO - NISKA innowacyjność regionu wielkopolski Źródło: Innovation performance of 190 European regions (

15 MONITORING WSPÓŁPRACY
WSPIERANIE PREZENTACJI POZYSKIWANIE WIEDZY WCK w Europie Udział w wydarzeniach klastrowych w Europie, szkoleniach, warsztatach, prezentacjach kreowanie powiązań z organizacjami klastrowymi Akwizycja WIEDZY: udział w wydarzeniach klastrowych w Europie szkolenia, warsztaty, dobre praktyki, kreowanie powiązań z organizacjami klastrowymi Monitoring WSPÓŁPRACY: monitoring publikacji KE oraz instytucji powiązanych monitoring ogłoszeń projektowych, partnerskich koordynowanie kontaktów z instytucjami klastrowymi Wparcie PREZENTACJI tworzenie i dystrybucja ogłoszeń klastrów reprezentowanie i wsparcie spotkań międzyklastrowych Tworzenie i dystrybucja ogłoszeń i profilów klastrów reprezentowanie i wsparcie spotkań międzyklastrowych Monitoring publikacji KE oraz instytucji powiązanych, ogłoszeń projektowych, partnerskich, koordynowanie kontaktów z instytucjami klastrowymi

16 Możliwości współpracy międzynarodowej

17

18 Dobre praktyki z innych regionów
Przykłady Regionalnych Centrów Klasteringu Marek Dondelewski euroFundusz, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych W Warszawie Marek Michalak, LM Consulting

19 BROKER TECHNOLOGII - funkcje w środowisku klastrowym
Koordynacja procesów generowania innowacji i transferu technologii Tworzenie, administrowanie i aktualizowanie baz danych o potrzebach badawczych przedsiębiorców, dostępnych zasobach naukowo-badawczych (kompetencjach i infrastrukturze) oraz wynikach badań naukowych, przeznaczonych do komercjalizacji Budowanie kompetencji w zakresie wyceny technologii i komercjalizacji wiedzy (umiejętność współpracy z instytucjami otoczenia klastrowego oraz B+R, umiejętności organizacji korzystania z zaplecza B+R) Ocena tzw. „gotowości technologicznej” (poziomu przygotowania firmy/przedsiębiorcy do działań ze sferą B+R i ocena ryzyk oraz dobór modelu komercjalizacji  - wraz z jej wyceną  w procesie  transferu technologii) Rozwój różnego rodzaju kompetencji doradczych: generowania innowacji, komercjalizacji wiedzy i ochrony własności intelektualnej

20 BROKER TECHNOLOGII - funkcje w środowisku klastrowym
Dobieranie właściwych mechanizmów finansowania projektów w  procesie transferu technologii Zarządzanie portfelem projektów oraz wspieranie umiejętności trenerskich i coaching’owych - na poziomie operacyjnym (budowanie indywidualnych ścieżek transferu technologii): a) analizowanie potencjalnych powiązań produktowych i procesowych pod kątem budowy łańcucha wartości dodanej w ramach transferu technologii b) analizowanie przestrzenne i technologiczne skoncentrowanych grup przedsiębiorstw oraz powiązań sieci instytucji i organizacji, jako podstawy specjalizacyjnej dla projektów firm i środowiska B+R c) budowanie relacji i wspieranie podmiotów w dostępu do programów B+R oraz infrastruktury, w tym oferty sieciowej (PN-T, uczelnie, IOB, instytucje finansowania, zasoby ludzkie i infrastrukturalne)

21 REGIONALNY EKOSYSTEM KLASTROWY – założenia ogólne modelu
Regionalny Ekosystem Klastrowy - zespół czynników sprzyjających powstawaniu, rozwojowi i umacnianiu PK/IK, z wykorzystaniem zasobów naukowo-badawczych oraz infrastruktury logistycznej, przy istotnym zaangażowaniu samorządu terytorialnego i samorządów lokalnych W sprawnie funkcjonującym REK, wszystkie jego elementy współpracują intensywnie ze sobą dzięki wypracowaniu i uruchomieniu odpowiednich mechanizmów funkcjonalnych, a także instrumentów finansowych.

22 REGIONALNY EKOSYSTEM KLASTROWY - podstawowe funkcje
Umożliwienie/ułatwienie dostępu członkom klastrów endogenicznych, w tym PK/IK, do bazy danych o najistotniejszych z punktu widzenia koordynatorów/animatorów nowopowstających lub już funkcjonujących PK/IK Umożliwienie lokalnym liderom gospodarczym bezkosztowego podnoszenia/uzupełniania wysoko zaawansowanych kompetencji, niezbędnych do budowania przewag konkurencyjnych, generowania i wdrażania innowacji oraz projektów inwestycyjnych (np. Ekspert Innowacji) Bezkosztowe udostępnienie PK/IK infrastruktury logistycznej w początkowym etapie ich rozwoju (np. w postaci voucher’a na opłacenie powierzchni biurowej, zakup sprzętu biurowego, opłacenie personelu biura PK/IK, itp.)

23 REGIONALNY EKOSYSTEM KLASTROWY - podstawowe funkcje
Ułatwienia w dostępie do infrastruktury badawczo-naukowej (voucher na opłacenie dostępu do zasobów B+R, czyli infrastruktury i kadry badawczo-naukowej) Zapewnienie dostępu do pełnej, kompleksowej oferty zwrotnych instrumentów finansowych, skierowanej do poszczególnych kategorii podmiotów członkowskich zrzeszonych w PK/IK oraz poza nimi Istnienie systemu bieżącej wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych PK/IK, społeczno-gospodarczymi samorządami lokalnymi oraz ośrodkami B+R, w szczególności - rozwiniętej sieci „brokerów technologii”

24 Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych – jako jeden z elementów REK
Integrowanie i aktywizowanie przedstawicieli klastrów do wspólnych działań (sieciowanie współpracy) w kierunku tworzenia projektów międzyklastrowych, interdyscyplinarnych, horyzontalnych Umożliwianie liderom gospodarczym pozyskiwania lub powyższania wysoko zaawansowanych kompetencji zarządczych i specjalistycznych Utworzenie platformy konsultacyjnej dla Samorządu Województwa Pomorskiego w procesie tworzenia, a następnie weryfikowania strategicznych kierunków rozwoju regionu (identyfikacja potrzeb i potencjału gospodarczego członków klastrów i regionu, wspólne wypracowywanie propozycji rozwiązań najistotniejszych problemów gospodarczych regionu + feed back)  listopad - ponad 60 podmiotów

25 Pomorska Grupa Kompetencji Klastrowych – jako jeden z elementów REK
Współpraca w zakresie określenia i wdrożenia zasad partycypacji przedstawicieli biznesu w procesie kształtowania profili edukacyjnych Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego modelu finansowania i dokapitalizowywania przedsięwzięć klastrowych, obejmującego programy strukturalne i międzynarodowe, wyrażone instrumentami zwrotnymi (np. Fundusz Inicjatyw Klastrowych oraz inne kanały dystrybucji środków finansowych z instytucji takich jak EBI czy EFI) Uzupełnienie regionalnego mechanizmu wsparcia finansowania innowacji, w tym budowa specjalistycznych instrumentów zwrotnych dla finansowania wczesnych faz rozwoju – Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych (FKRI)

26 Podsumowanie WDRAŻANIE MODELU EKOSYSTEMU KLASTROWEGO WIELKOPOLSKI W REGIONIE WZMOCNIENIE RELACJI Z EKSPERTAMI I PARTNERAMI WCK – KORZYSTANIE Z DOBRYCH PRAKTYK INNYCH REGIONÓW WZMOCNIENIE RELACJI Z ADMINISTRACJĄ KRAJOWĄ I REGIONALNĄ PRACA NAD PROBLEMAMI I CELAMI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO REGIONU

27 Dziękujemy za uwagę Anna Połczyńska Michał Grabia Tomasz Markowski
Marek Dondelewski Marek Michalak


Pobierz ppt "WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google