Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Konferencja UMWD Wrocław, 19 listopada 2009 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Konferencja UMWD Wrocław, 19 listopada 2009 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Konferencja UMWD Wrocław, 19 listopada 2009

3 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY TRYB SYSTEMOWY ogółem

4 4 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH (IWIPK) Liczba projektów ujętych w IWIPIK Orientacyjna wartość projektów ujętych w IWIPIK (euro) Szacunkowy koszt dofinansowania projektów ujętych w IWIPIK (euro) 53 (+3 rezerwowe)

5 5 wolne środki: 19,24% Całkowita kwota alokacji uruchomiona dotychczas w naborach RPO WD: 80,76% euro

6 6 ZŁOŻONE WNIOSKI I PROPOZYCJE PROJEKTÓW ZAINTERESOWANIE BENEFICJENTÓW W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW W TRYBIE SYSTEMOWYM I KONKURSOWYM Kwota alokacji EFRR przeznaczona na nabory (PLN) szt. Wartość całkowita projektów (PLN) Wartość dofinansowania EFRR (PLN) % złożonych wniosków w stosunku do alokacji przeznaczonej na nabory Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność , , ,00179,36% Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne , , ,68119,81% Priorytet 3 Transport , , ,58533,34% Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne , , ,09363,08% Priorytet 5 Energetyka----- Priorytet 6 Turystyka i Kultura , , ,60230,47% Priorytet 7 Edukacja , , ,01570,91% Priorytet 8 Zdrowie , , ,52386,51% Priorytet 9 Miasta , , ,7594,32% Razem , , ,23258,94%

7 7 ZŁOŻONE WNIOSKI

8 8 PROJEKTY WYBRANE PRZEZ ZARZĄD 671 projektów zł ( zł) 671 projektów zł ( zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 600 projektów zł ( zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 600 projektów zł ( zł) TRYB INDYWIDUALNY 19 projektów zł ( zł) TRYB INDYWIDUALNY 19 projektów zł ( zł) Priorytet 10 Pomoc Techniczna 52 projekty zł ( zł) Priorytet 10 Pomoc Techniczna 52 projekty zł ( zł)

9 9 PODPISANE UMOWY 416 umów – zł ( zł) 416 umów – zł ( zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 351 umów zł ( zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 351 umów zł ( zł) TRYB INDYWIDUALNY 14 umów zł ( zł) TRYB INDYWIDUALNY 14 umów zł ( zł) Priorytet 10 Pomoc Techniczna 51 umów zł ( zł) Priorytet 10 Pomoc Techniczna 51 umów zł ( zł)

10 10 PODPISANE UMOWY Zakontrakto wane umowy w ramach RPO Wartość ogółem projektów Dofinansowanie UE Stan na ,33 PLN ,16 PLN Stan na ,68 PLN ,97 PLN Przyrost podpisanych umów w 2009 roku 1429,43%1497,04% PORÓWNANIE

11 11 PODPISANE UMOWY Alokacja EFRR w PLN Dofinansowanie EFRR w PLN % podpisanych umów w stosunku do przewidzianej alokacji Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność , ,9240,80% Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne , ,551,44% Priorytet 3 Transport , ,7928,58% Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne , ,3422,66% Priorytet 5 Energetyka ,01-- Priorytet 6 Turystyka i Kultura , ,0218,36% Priorytet 7 Edukacja , ,1272,44% Priorytet 8 Zdrowie , ,5097,87% Priorytet 9 Miasta ,59-0,00% Priorytet 10 Pomoc Techniczna , ,7324,04% Razem , ,9731,03%

12 12 PODPISANE UMOWY

13 13 TYPY BENEFICJENTÓW Typ beneficjenta Cały Program Wartość dofinansowania w PLN Wartość dofinansowania z EFRR w PLN Liczba beneficjentów Udział % danego typu beneficjenta w wartości dofinansowania z EFRR Fundacja, stowarzyszenie lub organizacja pozarządowa ,72 20,30% Instytucja kultury ,43 20,79% Jednostka organizacyjna jst ,89 70,82% Jednostka samorządu terytorialnego , ,80% Osoba prawna lub fizyczna będąca organem prowadzącym szkoły i placówki ,63 20,21% Przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo , , ,94% Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, TBS , ,3910,12% Szkoła wyższa ,60 148,95% Zakład Opieki Zdrowotnej ,32 557,06% Razem , , ,00%

14 14 TYPY BENEFICJENTÓW Dofinansowanie w Działaniu 1.1 Dofinansowaniew tym UE Liczba beneficjentów Udział % Typ przedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorstwo , ,696415,16% Małe przedsiębiorstwo , ,065250,78% Średnie przedsiębiorstwo , ,523734,06% Razem , , ,00% Rozkład dofinansowania w Działaniu 1.1 według typu przedsiębiorstwa:

15 15 SEKTORY WSPARCIA W RAMACH PRIORYTETÓW 1-9 RPO WD SEKTOR WSPARCIA PRIORYTETY 1-9 WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W PLN WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W PLN UDZIAŁ % SEKTORÓW WSPARCIA W WARTOŚCI DOFINANSOWANIA Z EFRR LICZBA UMÓW/ DECYZJI Branża chemiczna , ,190,21%5 Budownictwo , ,191,72%21 Edukacja ,12 19,64%60 Hotele - noclegi - restauracje , ,470,21%9 Informatyka i telekomunikacja , ,600,45%8 Inne (w tym Dolnośląski Fundusz Powierniczy) , ,8731,75%36 Działalność uzdrowiska ,25 3,10%9 Meblarstwo - stolarstwo , ,060,28%8 Metalurgia , ,242,38%38 Obróbka kamieni , ,180,47%6 Pobór i uzdatnianie wody/ kanalizacja ,69 5,76%15 Poligrafia i reklama , ,550,77%8 Przetwórstwo tworzyw sztucznych , ,020,36%8 Samochody - akcesoria, naprawa , ,300,41%7 Transport ,79 17,83%37 Usługi medyczne , ,7214,66%90 Razem , ,24100,00%365

16 16 SEKTORY WSPARCIA W RAMACH PRIORYTETÓW 1-9 RPO WD

17 17 SEKTORY WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.1 INWESTYCJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 1.1 BranżaDofinansowaniew tym EFRR Udział % w dofinansowaniu z EFRR Liczba umów Branża chemiczna , ,192,50%5 Budownictwo , ,1920,22%21 Gastronomia , ,472,46%9 Informatyka i telekomunikacja , ,050,85%7 Inne , ,8012,81%24 Meblarstwo - stolarstwo , ,063,24%8 Metalurgia , ,2428,02%38 Obróbka kamieni , ,185,50%6 Poligrafia i reklama , ,559,02%8 Przetwórstwo tworzyw sztucznych , ,024,20%8 Samochody - akcesoria, naprawa , ,304,87%7 Usługi medyczne , ,226,32%12 Razem Działanie , ,27100,00%153

18 18 ROZŁOŻENIE TERYTORIALNE PROJEKTÓW WEDŁUG POWIATÓW CZĘŚĆ I Rozkład projektów na powiaty jako miejsce realizacji w ramach Priorytetów 1-9 (bez Działań 1.1 i 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wg projektów wybranych do dofinansowania. Mapa prezentuje projekty realizowane na terenie jednego powiatu i terenie całego województwa.

19 19 ROZŁOŻENIE TERYTORIALNE PROJEKTÓW WEDŁUG POWIATÓW CZĘŚĆ II Rozkład projektów na powiaty jako miejsce realizacji w ramach Priorytetów 1-9 (bez Działań 1.1 i 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wg projektów wybranych do dofinansowania. Mapa prezentuje projekty realizowane przez jednego Beneficjenta na terenie kilku powiatów.

20 20 ROZŁOŻENIE TERYTORIALNE PROJEKTÓW WEDŁUG POWIATÓW CZĘŚĆ III Rozkład projektów na powiaty jako miejsce realizacji w ramach Priorytetów 1 (Działania 1.1 i 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wg projektów wybranych do dofinansowania.

21 21 ROZŁOŻENIE TERYTORIALNE PROJEKTÓW WEDŁUG POWIATÓW CZĘŚĆ IV Mapa prezentuje projekty realizowane przez Samorząd Województwa jako Beneficjenta. Rozkład projektów na powiaty jako miejsce realizacji wg projektów wybranych do dofinansowania.

22 22 OBSZAR REALIZACJI

23 23 PROTESTY I ODWOŁANIA Tryb konkursowyTryb systemowyOgółem ogółem złożone rozpatrzone pozytywnie rozpatrzone negatywnie lub z odmową rozpatrzenia w toku postępowania przed IZ/Wojewodą 160

24 24 ZATWIERDZONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Instytucja Zarządzająca RPO WD zatwierdziła: 326 wniosków o płatność kwota dofinansowania z EFRR: PLN

25 25 ZATWIERDZONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Wartość ogółem projektu w zawartych umowach w PLN Dofinansowanie UE w zawartych umowach o dofinansowanie w PLN Dofinansowanie UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność w PLN % dofinansowania UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność do dofinansowania UE w zawartych umowach Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność , , ,9876,27% Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne , , ,400,35% Priorytet 3 Transport , , ,989,55% Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne , ,34-0,00% Priorytet 5 Energetyka Priorytet 6 Turystyka i Kultura , , ,003,42% Priorytet 7 Edukacja , , ,534,24% Priorytet 8 Zdrowie , , ,103,86% Priorytet 9 Miasta---- Priorytet 10 Pomoc Techniczna , , ,5646,22% Razem , , ,5530,14%

26 26 ZATWIERDZONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

27 27 Zarząd Województwa Dolnośląskiego 6 sierpnia 2009 roku wybrał w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP w Priorytecie I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , projektu pn.: Dolnośląski Fundusz Powierniczy INICJATYWA JEREMIE

28 28 INICJATYWA JEREMIE TYTUŁ PROJEKTU: Dolnośląski Fundusz Powierniczy BENEFICJENT: Bank Gospodarstwa Krajowego KWOTA DOFINANSOWANIA (PLN): ,65 zł DATA PODPISANIA UMOWY: 23 września 2009 r.

29 29 INICJATYWA JEREMIE przekazanie Menadżerowi Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (BGK), zwrotnego, bezpośredniego wkładu finansowego wybór Pośredników Finansowych przez Menadżera udostępnienie przez Dolnośląski Fundusz Powierniczy w sposób zwrotny środków na wsparcie instrumentami inżynierii finansowej dla MŚP

30 30 INICJATYWA JEREMIE Do 2015 r. przewidywany jest dwu/ trzykrotny obrót kapitałem funduszu powierniczego PRZEWIDYWANE EFEKTY GOSPODARCZE: – liczba wspartych MŚP przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 568,3 mln zł – wartość udzielonych pożyczek dla MŚP 867 mln zł – wartość akcji kredytowych wygenerowanych przez banki dzięki Funduszowi Powierniczemu 1 365,1 mln zł – wartość kapitału pozyskanego przez MŚP

31 31 REALIZACJA CELÓW STRATEGII LIZBOŃSKIEJ w ramach podpisanych umów o dofinansowanie ponad 40% to umowy dotyczące projektów, które realizują cele Strategii Lizbońskiej: - łącznie 182 umowy - kwota ,52 PLN

32 32 MIASTO GMINA –MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTÓW ŁĄCZNA SUMA PROJEKTÓW ŁĄCZNA SUMA DOFINANSOWANIA (PLN) WrocławGmina miejska ,63 Jelenia Góra Gmina miejska ,02 Zgorzelec Gmina miejska ,65 TrzebnicaGmina miejsko-wiejska ,32 Oleśnica Gmina miejska ,32 Wałbrzych Gmina miejska ,64 Bolesławiec Gmina miejska ,59 RANKING GMIN –WG LICZBY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH: RPO WD, ZPORR, PROW, EWT (PO WT I INTERREG), FUNDACJĘ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejska Współpraca Terytorialna (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej oraz Interreg III A –Czechy, Saksonia), Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

33 33 MIASTO GMINA –MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTÓW ŁĄCZNA SUMA PROJEKTÓW ŁĄCZNA SUMA DOFINANSOWANIA (PLN) WrocławGmina miejska ,63 Jelenia GóraGmina miejska ,02 Nowa RudaGmina miejska ,63 LegnicaGmina miejska ,71 WałbrzychGmina miejska ,64 PrusiceGmina miejsko-wiejska ,41 ZłotoryjaGmina miejska ,07 RANKING GMIN –WG SUMY DOFINANSOWANIA W RAMACH: RPO WD, ZPORR, PROW, EWT (PO WT I INTERREG), FUNDACJĘ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejska Współpraca Terytorialna (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej oraz Interreg III A –Czechy, Saksonia), Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

34 34 Dziękuję za uwagę

35 35


Pobierz ppt "1. Konferencja UMWD Wrocław, 19 listopada 2009 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google