Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej Trzciana, 12 maja 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej Trzciana, 12 maja 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 VII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej Trzciana, 12 maja 2010 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 - 2013 dr Teresa Pasterz – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Pełnomocnik Zarządu Województwa Podkarpackiego ds. RSI

3 Plan wystąpienia 1.Wprowadzenie 2.Struktura dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) 3.Założenia strategiczne regionalnej polityki innowacyjnej 4.Instrumenty wdrażania RSI Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013 Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiKomponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 Ogólnopolskie Programy OperacyjneOgólnopolskie Programy Operacyjne 1.Projekt systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim Plan wystąpienia

5 Innowacje jeden z najważniejszych czynników wzrostu współczesnych, nowoczesnych, regionalnych gospodarek opartych na wiedzy. Wprowadzenie

6 30 grudnia 2004 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwalił Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2013. Wprowadzenie

7 Regionalna Strategia Innowacji określa regionalną politykę innowacyjną samorządu województwa podkarpackiego w latach 2005 -2013. Wprowadzenie

8 Struktura Regionalnej Strategii Innowacji WprowadzenieWprowadzenie Część pierwsza – Diagnoza stanuCzęść pierwsza – Diagnoza stanu Część druga – Założenia strategiczneCzęść druga – Założenia strategiczne Część trzecia – Warunki realizacji RSI 2005 -2013Część trzecia – Warunki realizacji RSI 2005 -2013 Część czwarta – System Monitoringu realizacji RSI 2005 - 2013Część czwarta – System Monitoringu realizacji RSI 2005 - 2013 Założenia strategiczne regionalnej polityki innowacyjnej

9 Polityka = cele + instrumenty Polityka = cele + strategia + instrumenty Założenia strategiczne regionalnej polityki innowacyjnej

10 Wizja innowacyjnego województwa podkarpackiego Ekologicznie zrównoważona, innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Misja Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2005 – 2013 Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki województwa

11 Cel generalny Założenia strategiczne regionalnej polityki innowacyjnej Zbudowanie skutecznego i sprawnego regionalnego systemu innowacji dla osiągnięcia trwałego, zrównoważonego rozwoju regionu

12 Regionalny system innowacji jest to zbiór instytucji generujących wiedzę i innowacje. Podmioty te powiązane są ze sobą siecią różnorodnych interakcji i współzależności i otwarte na współpracę z krajowymi lub zagranicznymi systemami innowacji. Założenia strategiczne regionalnej polityki innowacyjnej

13 Do elementów regionalnego systemu innowacji należą: przedsiębiorstwaprzedsiębiorstwa szkoły wyższe, instytuty naukowo-badawczeszkoły wyższe, instytuty naukowo-badawcze instytucje pośredniczące wspierające wprowadzenie innowacji tj. centra transferu technologii i innowacji, inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczneinstytucje pośredniczące wspierające wprowadzenie innowacji tj. centra transferu technologii i innowacji, inkubatory technologiczne, parki naukowo-technologiczne agencje rozwoju regionalnegoagencje rozwoju regionalnego sektor finansowysektor finansowy regionalne władze publiczneregionalne władze publiczne

14 Priorytety Regionalnej Strategii Innowacji: 1.Wzmocnienie i rozwój podkarpackiego regionalnego systemu innowacji 2.Stworzenie infrastruktury finansowego wsparcia innowacji 3.Zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo- rozwojowego dla wzrostu innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego Założenia strategiczne regionalnej polityki innowacyjnej

15 Priorytety Regionalnej Strategii Innowacji: 1.Zbudowanie i rozwijanie kultury innowacyjnej mieszkańców regionu – kreowanie społeczeństwa innowacyjnego, w tym informacyjnego. 2.Stworzenie dobrego klimatu i warunków wspierania powstania nowych firm innowacyjnych i rozwoju istniejących. 3.Wykorzystanie współpracy międzyregionalnej i z krajami ościennymi w promowaniu innowacyjnej gospodarki. Założenia strategiczne regionalnej polityki innowacyjnej

16 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

17 Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Wartość ogółem działania 2.6 w Euro 4 175 376 w tym: EFS – 3 131 532 Budżet państwa – 1 043 844

18 Typy zrealizowanych projektów Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii InnowacjiTworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacji Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorcami i innymi podmiotami.Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorcami i innymi podmiotami. Tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich bazTworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz Staże dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo- rozwojowym a przedsiębiorstwamiStaże dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo- rozwojowym a przedsiębiorstwami Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckichStypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007 -2013 Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji I oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Cel główny: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy

20 Działania w ramach I osi Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 1.3 Regionalny system innowacji 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

21 Komponent regionalny województwa podkarpackiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Komponent regionalny województwa podkarpackiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkichPriorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznejPriorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarkiPriorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachPriorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

22 W ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki samorząd województwa podkarpackiego wdraża projekt systemowy pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim. W ramach priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki samorząd województwa podkarpackiego wdraża projekt systemowy pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim. Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

23 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

24 Projekty realizowane przez wyższe uczelnie, które wpływają na podniesienie innowacyjności regionu podkarpackiego. 1. Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego ZALESIE – Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno spożywczym – Uniwersytet Rzeszowski – 123 618 000 zł 2.Centrum Edukacji Międzynarodowej – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - 22 520 000 zł Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

25 1.Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej – Politechnika Rzeszowska – 39 875 500 zł 2.Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej – Politechnika Rzeszowska – 71 392 655 zł 3.Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych – Uniwersytet Rzeszowski – 19 725 720 zł Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

26 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji 1.Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym – Politechnika Rzeszowska 85 880 000 zł. 2.Rozbudowa nowoczesnego laboratorium badań materiałów dla przemysłu lotniczego – Politechnika Rzeszowska – 38 000 000 zł. 3.Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji wyrobów chemii budowlanej – Greinplast Sp. z o.o. – 38 876 225 zł.

27 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji 1.Kompleks naukowo-dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii – Uniwersytet Rzeszowski – 64 680 000 zł. 2.Port Lotniczy Rzeszów - Budowa nowego terminalu pasażerskiego – Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka – 171 540 000 zł.

28 Projekt systemowy pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim. Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji

29 Cel projektu: Zbudowanie w województwie podkarpackim sieci współpracy między przedsiębiorstwami a sektorem nauki w zakresie wdrażanie innowacji Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

30 Budżet projektu: 20 mln zł w tym z: EFS: 17 mln zł Budżet państwa: 1,5 mln zł Budżet samorządu województwa podkarpackiego: 1,5 mln zł Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji

31 Okres realizacji projektu 2008 – 2013 Liderem projektu jest: Samorząd Województwa Podkarpackiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rozwoju Regionalnego Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Partnerzy Projektu: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ŁukasiewiczaPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Uniwersytet RzeszowskiUniwersytet Rzeszowski Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w RzeszowieWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Urząd Statystyczny w RzeszowieUrząd Statystyczny w Rzeszowie Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina LotniczaStowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza

32 Zadania realizowane w ramach projektu systemowego Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Zadanie nr 1 : Zarządzanie projektem systemowymZadanie nr 1 : Zarządzanie projektem systemowym Zadanie nr 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii InnowacjiZadanie nr 2: Wzmocnienie elementów systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Zadanie nr 3: Regionalne Centrum Transferu Innowacji i Sieć Punktów KontaktowychZadanie nr 3: Regionalne Centrum Transferu Innowacji i Sieć Punktów Kontaktowych Zadanie nr 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii InnowacjiZadanie nr 4: Utworzenie i rozbudowa systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Zadanie nr 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawcząZadanie nr 5: Opracowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych samorządu województwa podkarpackiego określających regionalną politykę innowacyjną i badawczą

33 Zadania realizowane w ramach projektu systemowego cd.. Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Zadanie nr 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiegoZadanie nr 6: Promocja projektu systemowego i innowacyjnego woj. podkarpackiego Zadanie nr 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacjiZadanie nr 7: Rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii InnowacjiZadanie nr 8: Wsparcie dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji Zadanie nr 9: Wspieranie Rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackimZadanie nr 9: Wspieranie Rozwoju struktur klastrowych w województwie podkarpackim

34 Zadania realizowane w ramach projektu systemowego cd.. Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Zadanie nr 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantówZadanie nr 10: Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - Stypendia dla doktorantów Zadanie nr 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji.Zadanie nr 11: Nawiązanie współpracy ponadnarodowej w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji.

35 Ważniejsze efekty projektu Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji działalność struktur wdrażających Regionalną Strategię Innowacjidziałalność struktur wdrażających Regionalną Strategię Innowacji Podkarpackiego Forum Innowacyjności – jako platformy dialogu regionalnego przedsiębiorców, naukowców, polityków i przedstawicieli instytucji pośredniczących w zakresie budowania innowacyjnego województwa podkarpackiego Podkarpackiego Forum Innowacyjności – jako platformy dialogu regionalnego przedsiębiorców, naukowców, polityków i przedstawicieli instytucji pośredniczących w zakresie budowania innowacyjnego województwa podkarpackiego Podkarpackiej Rady Innowacyjności, która wspiera samorządowe władze regionalne w zakresie realizacji polityki innowacyjnej Podkarpackiej Rady Innowacyjności, która wspiera samorządowe władze regionalne w zakresie realizacji polityki innowacyjnej

36 Ważniejsze efekty projektu cd.. Instrument wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji powstanie Regionalnego Centrum Transferu Innowacji i sieci Punktów Kontaktowych stymulujących i animujących współpracę sektora nauki z gospodarką regionu w zakresie innowacjipowstanie Regionalnego Centrum Transferu Innowacji i sieci Punktów Kontaktowych stymulujących i animujących współpracę sektora nauki z gospodarką regionu w zakresie innowacji wypracowanie i uruchomienie systemu ewaluacji i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackimwypracowanie i uruchomienie systemu ewaluacji i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim system komunikacji między przedsiębiorstwami, sektorem naukowo – badawczym, instytucjami pośredniczącymi i administracją publicznąsystem komunikacji między przedsiębiorstwami, sektorem naukowo – badawczym, instytucjami pośredniczącymi i administracją publiczną regionalny system innowacjiregionalny system innowacji

37 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Siedziba: ul. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego ul. Ł. Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów tel.(017) 747 64 66, Fax. 747 64 27 e-mail: drr@podkarpackie.pl

38 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "VII Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej Trzciana, 12 maja 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google