Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl X X V I I SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 2 6 LISTOPADA 2 0 0 8.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl X X V I I SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 2 6 LISTOPADA 2 0 0 8."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl X X V I I SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 2 6 LISTOPADA 2 0 0 8

3 3 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Sprawozdanie z działalności Burmistrza Wolsztyna w okresie międzysesyjnym LISTOPAD 2 0 0 8

4 4 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 4 listopada minął termin składania ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ulicy Żwirowej w Wolsztynie. Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8cm. Odcinek objęty przebudową ca 244,8 m. Odwodnienie wykonywanego odcinka jezdni przyjęto jako powierzchniowe z odprowadzeniem wody poprzez istniejące i projektowane wpusty uliczne do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Żwirowej. W przedmiotowym terminie wpłynęło 6 ofert. Po przeprowadzonym badaniu i ocenie ofert wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ze Świętna. Cena wybranej oferty wyniosła 238.026,00zł brutto.

5 5 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Dnia 10 listopada br. o godzinie 17:00 w odnowionej Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Parafialnym w Wolsztynie odbył się Apel Poległych - uroczystość inaugurująca obchody 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Gminie Wolsztyn.

6 6

7 7 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl We wtorek 4 listopada br. odbył się odbiór końcowy zadania "Przebudowa ulicy Młyńskiej w Kębłowie. Przebudowa drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+669. Zadanie obejmowało roboty przygotowawcze i roboty ziemne, ustawienie krawężników i ścieków, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej, budowę jednostronnego chodnika, budowę kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną.

8 8

9 9 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 5 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami rolników z terenu Gminy Wolsztyn w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2009. W dniu następnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców, na którym dyskutowano m.in. na temat stawek podatkowych na następny rok.

10 10

11 11 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 6 listopada minął termin składania ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w obr. geod. Komorowo – tereny aktywizacji gospodarczej. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wraz z budową zjazdu. Wykonanie przedmiotu zamówienia podzielono na dwa zadania. ZAD. 1. Przebudowa drogi- obejmuje przebudowę drogi na odcinku długości 43 wraz z ułożeniem chodnika o szer. 2,5m w obrzeżach chodnikowych oraz przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej. ZAD. 2. Budowa zjazdu- zadanie finansowane przez OSM Wolsztyn. W przedmiotowym terminie wpłynęła 1oferta. Po przeprowadzonym badaniu i ocenie ofert wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ze Świętna. Cena wybranej oferty: 141 694,96zł brutto (dla zad. 1).

12 12 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Do dnia 7 listopada przygotowano wniosek o wypłatę pierwszej transzy dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 1 500,0 tys. zł. Refundacja obejmuje koszty za wykonane roboty budowlane w ramach projektu Budowa krytej pływalni w Wolsztynie. Wnioskowana kwota dotacji wpłynęła już na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

13 13 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W sobotę 8 listopada br. w Lübben odbyły się uroczyste obchody 15-lecia współpracy między Wolsztynem a Lübben. W uroczystej akademii uczestniczyli Burmistrzowie Rogozinski i Bretterbauer, przedstawiciele obu Rad Miejskich, Starostowie oraz członkowie Towarzystwa Partnerstwa Miast z Lübben.

14 14

15 15 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż dnia 9 listopada 2008 roku, w wieku 101 lat, zmarł Alojzy Weiss, Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej, do dnia śmierci najstarszy pracujący kupiec w Polsce.

16 16 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 12 listopada minął termin składania ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego. Przedmiot zamówienia stanowi budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego jako szlaku służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn. W ramach zadania zostaną wzmocnione nawierzchnie gruntowe ścieżek gruntowych, odbudowane przepusty na rowach melioracyjnych oraz umocniony odcinek brzegu jeziora. W przedmiotowym terminie wpłynęły 3 oferty. Po przeprowadzonym badaniu i ocenie ofert wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe SAWPOL z Karpicka. Cena wybranej oferty: 281.548,23zł brutto.

17 17 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Przygotowano i złożono wnioski o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2009, na realizację następujących przedsięwzięć: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.: Tłoki, Nowa Dąbrowa, Nowy Widzim, Stary Widzim Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Wolsztyna. Modernizacja kotłowni węglowej na zasilaną gazem ziemnym w budynku przeznaczonym na Szkołę Podstawową w m. Karpicko, gm.Wolsztyn. Wymiana systemu ogrzewania za pomocą pieców węglowych na kotłownię zasilaną drewnem w budynku Szkoły Podstawowej w m. Stara Dąbrowa, gm.Wolsztyn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, Leczenie, porządkowanie i uzupełniania drzewostanu parkowego w zespole parkowo – pałacowym w Wolsztynie.

18 18 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 13 listopada br. odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy, podczas którego przedstawiony został program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2009 rok.

19 19

20 20 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 17 Listopada podpisano umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe SAWPOL z Karpicka wybranym w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Przebudowa ulicy Nowej w m. Obra. Wartość wybranej oferty: 515.911,70 zł (brutto). Termin wykonania umowy: 15.02.2009r.

21 21 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 17 Listopada odbył się odbiór techniczny zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej we Wroniawach. Wykonawcą robót budowlanych było: Prywatne Przedsiębiorstwo Przygotowania i Realizacji Budownictwa KONTRAKT Kubiaczyk Pawlak Wosiek Spółka Jawna z Wilkowic. Wartość inwestycji: 1 271 631,25 (brutto).

22 22

23 23 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl We wtorek 18 listopada 2008 roku obchodzono 50-lecie powstania Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Dnia Seniora. Na ręce Pani Prezes PKPS w Wolsztynie Marii Koziołek list gratulacyjny złożyli Burmistrz Wolsztyna oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.

24 24

25 25 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W środę 19 listopada br. we Wroniawach odbyło się uroczyste podsumowanie XIII edycji konkursu "Piękna Wieś". W tym roku w konkursie wzięło udział 19 miejscowości oraz 34 indywidualne zagrody.

26 26

27 27 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2008 roku Państwo Krystyna i Eugeniusz Orwat zostali odznaczeni Złotym Medalem Za zasługi dla Obronności Kraju, za pięciu synów, którzy odbyli wzorowo zasadniczą służbę wojskową.

28 28

29 29 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W środę 19 listopada 2008 roku odbył się odbiór końcowy zadania: Przebudowa odcinka ul. Krzywej w Wolsztynie.

30 30

31 31 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 21 listopada minął termin składania oferty dla zlecenia pn.Dostawa opraw oświetlenia ulicznego. Zlecenie obejmuje dostawę 45 szt. opraw energooszczędnych, które zostaną zainstalowane na terenie w ramach kolejnego etapu wymiany opraw energochłonnych. Do dnia 21 listopada 2008 roku wpłynęły 4 oferty. Zgodnie z zawartymi w zapytaniu o ofertę informacjami, jedynym kryterium wybory oferty była cena. Firma wybrana do realizacji zadania to: Kaczmarek Electric Sp. z o.o. z Wolsztyna. Cena wybranej oferty: 18 005,01zł (brutto).

32 32 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Z okazji przypadającego w dniu 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego. Burmistrz Wolsztyna w imieniu całego Samorządu Miejskiego w Wolsztynie złożył wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za ich zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.

33 33

34 34 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 21 listopada br. złożono w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinansowanie przebudowy ciągu dróg: Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ogrodowa w Wolsztynie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011. Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 grudnia br. Wartość zadania wynosi 2 666 tys. zł Możliwe dofinansowanie do uzyskania – 50 %.

35 35 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 21 listopada w Hotelu Pałac Wolsztyn z inicjatywy Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha i Państwowej Szkoły Muzycznej odbył się Koncert Charytatywny w wykonaniu Pianisty Jacka Kortusa oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej z Wolsztyna. Współorganizatorami koncertu było Starostwo Powiatowe w Wolsztynie i Urząd Miasta i Gminy w Wolsztynie. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie dla Studenta nauk medycznych z Ziemi Wolsztyńskiej.

36 36 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie w partnerstwie z firmą "EMAT realizuje projekt konkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin realizacji 01.10.08 do 31.03.09. Celem projektu jest aktywizacja 6 osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Wolsztyn. W ramach projektu przewidziano wsparcie bytowe oraz wsparcie aktywizacyjne społecznie, w celu odzyskania zdolności beneficjentów do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie.

37 37 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 24 listopada 2008r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Instytucji Pośredniczącej w realizacji Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa Szlaku Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych w Gminie Wolsztyn. Kwota dofinansowanie wynosi 276 810,56 zł, co stanowi 70% wartości całego projektu. W związku z ukazaniem się informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania oraz zaproponowaną przez wykonawcę niższą kwotą, podana wartość dofinansowania zostanie zmniejszona. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą to 1 grudnia 2008 r.

38 38

39 39 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Fundacja Polskiego Godła promocyjnego Teraz Polska przyznała Urzędowi Miejskiemu w Wolsztynie prawo przedłużenia posługiwania się Godłem Teraz Polska do 31 maja 2009 roku.

40 40

41 41 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl W dniu 25 listopada honorowi krwiodawcy obchodzili swoje święto. Z okazji uroczystego spotkania list gratulacyjny i kwiaty na ręce Pani Prezes Zarządu Rejonowego PCK Marii Kotkowiak złożyli Burmistrz Wolsztyna i Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie. W trakcie wczorajszego spotkania wręczono także okolicznościowe medale z okazji 50 - lecia krwiodawstwa w Polsce. Otrzymał go m.in. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski.

42 42 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl Spotkanie z przedstawicielami firmy Firestone

43 43 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE PROJEKT I REALIZACJA GMINNE CENTRUM INFORMACJI W WOLSZTYNIE


Pobierz ppt "1. 2 U R Z Ą D M I E J S K I W W O L S Z T Y N I E www.wolsztyn.pl X X V I I SESJA RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 2 6 LISTOPADA 2 0 0 8."

Podobne prezentacje


Reklamy Google