Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”"— Zapis prezentacji:

1 „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”
Projekt nr WND-RPZP /09 pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim” realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

2 Projekt nr WND-RPZP-01. 03. 03-32-001/09 pn
Projekt nr WND-RPZP /09 pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim” Projekt dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata , Oś 1. Gospodarka – Innowacje –Technologie, Działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. Projekt został umieszczony na liście Indykatywnego Planu Inwestycyjnego projektów kluczowych dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

3 Beneficjent Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Stargardzie Szczecińskim ul. Okrzei 6 Stargard Szczeciński Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim istnieje od 60 lat. Obecnie MPGK funkcjonuje jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której założycielem jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński, posiadające 100 % udziałów. Spółka została powołana 1 lipca 1997 r. uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/393/97 z dnia 29 kwietnia 1997 r. oraz uchwałą Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 22 maja 1997 r. W realizację projektu bezpośrednio zaangażowana była jedna z komórek organizacyjnych MPGK – Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK), w skład którego wchodzi m.in. stacja ujęcia i uzdatniania wody, mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków oraz laboratorium.

4 MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim prowadzi działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o zezwolenie TD.7/7030/1/2002 wydane przez Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego. Przedsiębiorstwo wykonuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których podstawowym celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Do realizacji tych zadań przedsiębiorstwo zostało wyposażone w majątek trwały i obrotowy, który tworzy kapitał podstawowy. Prowadząc swą działalność spółka systematycznie powiększa swój majątek poprzez inwestycje. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa funkcjonuje w oparciu o podział na trzy odrębne zakłady, wśród których znajdują się: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych.

5 Opis projektu: Projekt pn. ”Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim” miał na celu stworzenie infrastruktury, która pozwoliła na przygotowanie, pod inwestycje, terenów o powierzchni 332,1461 ha. Inwestycja dotyczyła uzbrojenia terenów po byłym lotnisku w Kluczewie, gdzie powstanie m.in. Fabryka opon Bridgestone. Projekt obejmował budowę wodociągu magistralnego oraz budowę systemu tłocznego kanalizacji sanitarnej, w celu doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenów objętych inwestycją.

6 Budowa wodociągu magistralnego
Projekt obejmował budowę wodociągu magistralnego przyłączonego do istniejącego węzła W 35 przy ul. Tańskiego, biegnącego wzdłuż istniejącej drogi powiatowej 1711Z do węzła wodociągowego W 25 Golczewo – Skalin, odbijającego dalej w kierunku północno – wschodnim w stronę centrum miasta, przez przejazd drogowy „Golczewo” do węzła W7 Giżynek, następnie wzdłuż ulicy Spokojnej (południowa granica cmentarza komunalnego), dalej do węzła wodociągowego W 6 na skrzyżowaniu ulic Spokojnej i Kościuszki i dalej ulicą Różaną poprzez drogę gruntową ogrodów działkowych. Następnie przez teren zamknięty pod linią kolejową Szczecin - Poznań do rurociągu w ulicy Warszawskiej - węzeł W1 (droga wojewódzka). Budowa sieci wodociągowej obejmowała sieć o długości 7 578,92 mb wykonaną z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną wykładziną PUR odpowiednio: odcinek magistrali Ø500mm ,48 m, odcinek magistrali Ø400mm ,39m , odcinek magistrali Ø280mm - 588,05m, z włączeniem do rurociągu żeliwnego w ulicy Warszawskiej i PVC w ul. Lotników.

7 „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”
Realizacja projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim” Przebieg prac związanych z budową wodociągu

8

9

10

11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Równolegle do budowy wodociągu trwała budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacji sanitarnej ma początek przy południowej granicy działki 9/1 obręb 22 Miasta Stargard Szczeciński, następnie przebiega wzdłuż tej granicy w kierunku wschodnim, dalej wzdłuż wschodniej granicy działki 9/1 aż do istniejącej drogi powiatowej 1711Z, skąd rozpoczyna równoległy bieg do sieci wodociągu magistralnego. Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągu przebiega równolegle na odcinku od drogi powiatowej 1711Z aż do zachodniej granicy cmentarza komunalnego gdzie sieci zostaną rozdzielone. Od tego pkt. sieć wodociągowa przebiega wzdłuż ul. Spokojnej (południowa granica cmentarza) natomiast sieć kanalizacji wzdłuż granicy zachodniej cmentarza. Następnie wzdłuż północnej granicy cmentarza aż do ulicy T. Kościuszki. Wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej o długości 19 356,59 mb obejmowało: dwa równoległe rurociągi tłoczne z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną wykładziną PUR o średnicy ø 250 – 13262,55m, rurociąg sprężonego powietrza z rur ø63 PE80 – 5709,71m, tłocznię ścieków, odcinek kanalizacji grawitacyjnej kamionkowej ø 400 – 360,02m, odcinka kanalizacji grawitacyjnej z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną wykładziną PUR ø 600 – 24,31m.

12 „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”
Realizacja projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim” Przebieg prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej

13

14

15 Agregat prądotwórczy W ramach projektu dodatkowo ze względu na zbyt małą moc funkcjonujących agregatów prądotwórczych dla zasilania awaryjnego Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Warszawskiej w Stargardzie Szczecińskim wymieniono jeden z agregatów na większy, tak aby w przypadku zaniku napięcia głównego istniała możliwość w trybie awaryjnym zabezpieczyć ciągłość dostaw wody dla strefy przemysłowej. Nowy agregat posiada moc 400 kVA i stanowi zasilanie rezerwowe dla wydzielonych obwodów. Agregat został posadowiony na istniejącym fundamencie betonowym po zlikwidowanym agregacie 250 kVA. Agregat posiada ochronę podstawową od porażeń elektrycznych w formie izolacji oraz ochronę dodatkową - samoczynne wyłączenie.

16 Cel projektu Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego (globalnego): „Wzrost efektywności innowacyjności i efektywności gospodarowania w województwie” Będzie to możliwe dzięki osiągnięciu w wyniku jego realizacji następujących celów szczegółowych: Impuls rozwojowy dla gospodarki województwa poprzez otwarcie nowych przedsiębiorstw w efekcie udostępnienia uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Zwiększenie udziału sektora przemysłu w gospodarce województwa i jego dywersyfikacja - poprzez otwarcie trzech przedsiębiorstw reprezentujących słabo rozwinięte w województwie sektory gospodarki. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie nowych miejsc pracy - w rezultacie realizacji projektu na gospodarczej mapie regionu pojawią się mocno oddziaływujące na otoczenie geograficzne (tzn. sąsiednie gminy) podmioty, które wg wstępnych zamierzeń w perspektywie kilku następnych lat będą dawać pracę dla ok. 1 740 osób (w 2012 r.).

17 Rekultywacja terenów zdewastowanych oraz nadanie im nowych funkcji – miejscem realizacji projektu będzie teren użytkowany niegdyś przez stacjonujące wojska radzieckie. Ochrona głównych źródeł wody pitnej, którymi są: w przypadku Stargardu Szczecińskiego wody podziemne, w przypadku Szczecina pobliskie jezioro Miedwie.  Rozwój sieci powiązań kooperacyjnych sektora przedsiębiorstw, edukacji i nauki, badań i rozwoju. Będzie to możliwe po ulokowaniu na uzbrojonych terenach nowych podmiotów gospodarczych. Każdy z tych podmiotów będzie funkcjonował w sieci poddostawców i podwykonawców, którymi będą przedsiębiorcy z regionu. Wymienione powyżej przedsiębiorstwa, które ulokują swoją produkcję na uzbrojonych terenach w wyniku realizacji niniejszego projektu będą współpracować z uczelniami technicznymi w regionie. Dotyczy to w szczególności Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

18 Produkty projektu Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 19 356,59 mb,
Tłocznia – 1 szt., Kubatura wybudowanej tłoczni – 234m³, Budynek techniczny – 1 szt., Kubatura wybudowanego budynku technicznego – 167m³, Sieć wodociągowa o długości 7 578,92 mb,

19 Rezultaty projektu Stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw, Utworzenie na terenie miasta Stargard Szczeciński obszaru o powierzchni 332,1461ha, jako terenu przemysłowego przeznaczonego pod przyszłe inwestycje. Powstanie przedmiotowej infrastruktury, która pozwoli uruchomić na terenie Miasta Stargard Szczeciński już drugą strefę przemysłową, a to z kolei otworzy możliwości związane z dostosowywaniem lokalnego rynku pracy do profilu określonego przez lokujących się tam inwestorów. Zlokalizowanie tak dużego przedsięwzięcia biznesowego w Stargardzie Szczecińskim przyczyni się do znacznego podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

20 Okres realizacji projektu
zakończenie prac budowlanych: r. zakończenie realizacji projektu: r.

21 Budżet projektu Całkowita wartość projektu: 35 756 815,86 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: ,28 PLN 50% dofinansowanie ze środków EFRR: ,14 PLN 50% wkład własny: ,14 PLN

22

23

24

25 Stargard Szczeciński – potencjał gospodarczy
Celem projektu było utworzenie atrakcyjnego obszaru inwestycyjnego, który pozwoli przyciągnąć na teren miasta Stargard Szczeciński dodatkowy kapitał zewnętrzny. Inwestycja była przedsięwzięciem prorozwojowym, gwarantującym całkowicie nową infrastrukturę w miejscu idealnym dla rozwoju przedsiębiorczości i przemysłu Miasta Stargard Szczeciński. Sama inwestycja przyniosła bezpośredni produkt w postaci uzbrojonych terenów inwestycyjnych, z kolei otoczkę okołobiznesową zapewnia wypracowana już, bogata oferta Miasta i regionu. Stargard Szczeciński posiada duży potencjał gospodarczy związany z jego położeniem, byciem siedzibą wielu instytucji o charakterze ponadlokalnym, z kierunków kontynuowanej od lat polityki inwestycyjnej oraz predyspozycji zamieszkującej go społeczności. Wszystko to sprawia, że jest to obszar silnie oddziaływującym nie tylko na gminy powiatu stargardzkiego, ale znaczną część gmin powiatu pyrzyckiego, choszczeńskiego i goleniowskiego. Istotny jest również fakt, iż trwające od wielu lat wzajemne powiązania Stargardu Szczecińskiego ze Szczecinem (stolicą województwa) sprawiają, iż działania podejmowane przez władze Stargardu staja się ważne dla całego regionu.

26 „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”
Wizja rozwoju terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim do roku 2012

27

28 Dziękujemy za uwagę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Okrzei 6 Stargard Szczeciński tel.: (091) fax.: (091)


Pobierz ppt "„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google