Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt RUnUP: rezultaty dla Leszna 25.05.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt RUnUP: rezultaty dla Leszna 25.05.2011."— Zapis prezentacji:

1 Projekt RUnUP: rezultaty dla Leszna

2 Program konferencji Otwarcie konferencji – Tomasz Malepszy, Prezydent Miasta Leszna Wprowadzenie – Leszek Kaszuba, przewodniczący Lokalnej Grupy Wsparcia Rezultaty projektu RUnUP dla Leszna – dr inż. Alicja Szczepińska, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna Znaczenie realizacji projektu RUnUP dla Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej – Leszek Kaszuba, wiceprezes RIPH Rola Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie w projekcie RUnUP i jego efekty dla rozwoju szkoły - prof. Czesław Królikowski, rektor PWSZ Dyskusja Wręczenie dyplomów nagród laureatom konkursu Pomysł na biznes II. Podsumowanie

3 ROLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W ROZWOJU GOSPODARCZYM MIAST

4 Rezultaty projektu RUnUP
dla Leszna dr inż. Alicja Szczepińska Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna

5 ROLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W ROZWOJU GOSPODARCZYM MIAST
Cele projektu: Wypracowanie kompleksowego programu, który połączy działania szkół wyższych, biznesu i sektor publiczny, na rzecz rozwoju gospodarczego miasta. Wsparcie dla osób rozpoczynających działalność (start-up) oraz pomoc w rozwoju istniejących firm poprzez partnerskie współdziałanie. Dostosowanie programu i treści kształcenia w szkołach wyższych do potrzeb lokalnej gospodarki Rzeczywisty wkład projektu na prowadzenie polityki i konkretnych przedsięwzięć w zakresie lokalnego zrównoważonego rozwoju – Lokalny Plan Działań

6 Lokalna Grupa Wsparcia
Przedstawiciele: sektora publicznego: - lokalnych władz - Rady Miejskiej Leszna - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego biznesu: - Skanska - ViaCon - Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa - Poznański Park Naukowo-Technologiczny szkół wyższych: - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Wyższa Szkoła Humanistyczna Władze miasta Biznes Szkoły wyższe Podpisanie deklaracji o współpracy na rzecz realizacji projektu

7 Działania w ramach projektu
1.1. Diagnoza stanu transformacji gospodarczej i powiązanych z nią potrzeb gospodarki na poziomie lokalnym 2.1. Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego 3. Współpraca i wymiana wiedzy 4. Stworzenie odpowiednich warunków do stymulowania gospodarki opartej na wiedzy (ludzie, miejsca i struktura) 5. Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk 6. Spotkania służące wymianie wiedzy 7.1. Lokalny Plan Działań

8 Zrealizowane działania:
1.1 Diagnoza stanu transformacji gospodarczej i powiązanych z nią potrzeb gospodarki na poziomie lokalnym Najistotniejsze potrzeby i problemy: Niski poziom kultury innowacyjnej przedsiębiorstw Niewystarczająca współpraca między przedsiębiorstwami Niewielkie powiązania między przedsiębiorstwami a szkołami wyższymi, samorządem i IOB Odpowiednio przygotowane i wykształcone kadry Praktyki i staże przy współpracy szkół i zakładów pracy Nowi inwestorzy Infrastruktura i warunki dla rozwoju firm Rozproszenie usług wsparcia dla biznesu Kluczowe branże: metalowo-maszynowa, budowlana, spożywcza

9 Przemysł metalowo-maszynowy LESZNO - doskonałe warunki do życia
Zrealizowane działania: 2.1. Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego LUDZIE INFRASTRUKTURA WSPÓŁRACA Przemysł metalowo-maszynowy LESZNO - doskonałe warunki do życia i dobre miejsca pracy, szczególnie w gospodarce opartej nawiedzy, centrum usługowe regionu Budowni-ctwo Przemysł spożywczy SAMORZĄD I INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU SZKOŁY WYŻSZE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZWÓJ KLUCZOWYCH BRANŻ DYNAMICZNA GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

10 Zrealizowane działania: 3. Współpraca i wymiana wiedzy
3.1. Zainicjowanie i rozwój partnerstwa w ramach potrójnej spirali 3.2. Wymiana międzysektorowa i staże 3.3. Programy szkoleniowe dla członków LGW o charakterze przekrojowym w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności

11 Zrealizowane działania: 3. Współpraca i wymiana wiedzy
3.1. Zainicjowanie i rozwój partnerstwa w ramach potrójnej spirali Podpisanie deklaracji partnerskiej: My, niżej podpisani, przedstawiciele szkół wyższych, gospodarki i instytucji okołobiznesowych oraz władz samorządowych, deklarujemy partnerską współpracę na rzecz rozwoju gospodarczego miasta Leszna i regionu. Przekonani, że wymiana i absorpcja wiedzy przez szkoły wyższe, przedsiębiorców i administrację pozwoli na wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności, pracując wspólnie w projekcie „Rola szkół wyższych w rozwoju gospodarczym miast” (RUnUP), realizowanym w ramach programu URBACT II, zobowiązujemy się do wypracowania do 2011 r., wspólnego Lokalnego Planu Działań, a następnie do jego realizacji.

12 Zrealizowane działania: 3. Współpraca i wymiana wiedzy
3.2. Wymiana międzysektorowa i staże 1-2 dniowe staże członków LGW w: Urzędzie Miasta Leszna, RIPH, Skanska, PWSZ, WSH, PPN-T Udział 47 osób

13 Zrealizowane działania: 3. Współpraca i wymiana wiedzy
3.3. Programy szkoleniowe dla członków LGW o charakterze przekrojowym w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności Szkolenia: „Działalność inkubatorów w Polsce i za granicą – prezentacja dobrych praktyk”, „Diagnoza sytuacji miasta Leszna pod kątem istniejących usług proinnowacyjnych i ich dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw” i „Usługi związane z prowadzeniem innowacji w firmach”, Seminaria: „Spotkanie podsumowujące inicjatywę Innowacyjne Leszno“, „Prezentacja wyników prac badawczych dla branży przetwórstwa spożywczego w subregionie leszczyńskim“, „Prezentacja wyników prac badawczych dla branży budowlanej w subregionie leszczyńskim“,

14 Zrealizowane działania:
4. Stworzenie odpowiednich warunków do stymulowania gospodarki opartej na wiedzy (ludzie, miejsca i struktura) 4.1. Strategia przyciągania i zatrzymania wykwalifikowanych pracowników 4.2. Strategia partnerstwa w ramach potrójnej spirali na rzecz pozyskania nowych inwestorów i pracowników. 4.3. Wykreowanie unikatowej marki miasta

15 Zrealizowane działania:
5. Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk 5.1. Opracowanie studium przypadku jako przykładu tzw. najlepszych praktyk Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Pracownia nauki zawodu przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych 5.2. Staż u wybranego partnera i zapoznanie się z pracą reprezentantów potrójnej spirali 5.3. Wizyty studyjne celem poznania najlepszych praktyk u wybranych partnerów zagranicznych projektu

16 Zrealizowane działania:
5. Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk 5.2. Staż u wybranego partnera i zapoznanie się z pracą reprezentantów potrójnej spirali Wizyta w Gateshead, , udział przedstawicieli PWSZ, RIPH i Urzędu Miasta Leszna

17 Zrealizowane działania:
5. Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk 5.3. Wizyty studyjne celem poznania najlepszych praktyk u wybranych partnerów zagranicznych projektu Tampere, – 3 osoby Enschede, – 2 osoby Coventry, – 2 osoby

18 Zrealizowane działania: 6. Spotkania służące wymianie wiedzy
6.1. Konferencja otwierająca i zamykająca projekt 6.2. Spotkania tematyczne sieci co sześć miesięcy 6.3. Spotkania LGW i otwarte konferencje

19 Zrealizowane działania: 6. Spotkania służące wymianie wiedzy
6.1. Konferencja otwierająca i zamykająca projekt Gateshead, – 3 osoby Gateshead, – 4 osoby

20 Zrealizowane działania: 6. Spotkania służące wymianie wiedzy
6.2. Spotkania tematyczne sieci co sześć miesięcy Konferencje tematyczne: „Knowledge marketing i spotkania partnerów projektu RUnUP”, Poczdam, – udział 1 osoby „Potrójna spirala – motor rozwoju regionalnego”, Agueda, – udział 4 osób „Lokalne strategie przyciągania i zatrzymania talentów”, Barakaldo, – udział 1 osoby Konferencja roczna programu URBACT: Solna / Sztokholm, , udział 3 osób

21 Zrealizowane działania: 6. Spotkania służące wymianie wiedzy
6.3. Spotkania LGW i otwarte konferencje spotkania robocze: 21 seminaria: 3 szkolenia: 2 spotkania zespołów: 5 otwarte konferencje: 2 - „Spotkanie Inaugurujące Inicjatywę nagrodzoną w konkursie Wielkopolski Lider Innowacji”, - „Promocja idei Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie“,

22 Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego
Zrealizowane działania: 7.1. LOKALNY PLAN DZIAŁAŃ 5 priorytetów: Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego Wspieranie przedsiębiorczości Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności podmiotów Infrastruktura dla biznesu Wsparcie kluczowych sektorów

23 Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego
Lp. Zadanie Koordynator 1. Leszczyńska Grupa Wsparcia - wymiana doświadczeń i wiedzy w ramach potrójnej spirali Miasto Leszno 2. Rada Gospodarcza Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa 3. Utworzenie zespołu ds. współpracy nauki i biznesu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 4. Forum na rzecz przedsiębiorczości w subregionie leszczyńskim Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

24 Wspieranie przedsiębiorczości
Lp. Zadanie Koordynator 5. Promocja przedsiębiorczości Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. 6. Szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

25 Wspieranie przedsiębiorczości
Dot. zad. 5: Promocja przedsiębiorczości Konkurs „Pomysł na biznes” Dot. zad. 6: Szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt „Rozwiń skrzydła w biznesie” Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 100 osób przeszkolonych 30 osób otrzyma po zł 30 osób otrzyma wsparcie pomostowe na 6 miesięcy w kwocie 1100 zł/m-c

26 Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności podmiotów
Lp. Zadanie Koordynator 7. Wypracowanie i realizacja modelu współpracy nauki i biznesu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 8. Wypracowanie i realizacja kompleksowego programu szkoleń i doradztwa dla biznesu Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa 9. Pozyskiwanie nowych inwestorów z innowacyjnych branż Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. 10. Wypracowanie i realizacja programu dla pozyskiwania i zatrzymania wysoko wykwalifikowanej kadry Miasto Leszno

27 Infrastruktura dla biznesu
Lp. Zadanie Koordynator 11. Usługi dla biznesu „pod jednym dachem” - Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. 12. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie Miasto Leszno

28 Realizacja zadania 11: Usługi dla biznesu „pod jednym dachem” - Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie

29 Stan prac regulamin akwizycja

30 Realizacja zadania 12: Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Dofinansowanie unijne: 1,71 mln PLN (0,43 mln EUR), 65 % kosztów kwalifikowanych projektu Zakończenie inwestycji: 30

31 Realizacja zadania 12: Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Dofinansowanie unijne: 2,29 mln PLN (0,57 mln EUR) 50 % kosztów kwalifikowanych Projektu Zakończenie inwestycji: 31

32 Realizacja zadania 12: Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową

33 Wsparcie kluczowych sektorów
Lp. Zadanie Koordynator 13. Utworzenie i rozwój sieci „Leszczyńskie smaki” LCB Sp. z o.o. 14. Utworzenie i rozwój sieci branży budowlanej Miasto Leszno 15. Utworzenie i rozwój sieci branży metalowo-maszynowej Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa 16. Współpraca na rzecz rozwoju turystyki lokalnej OT Leszno-Region 17. Poszukiwanie nowych przyszłościowych kluczowych branż dla Leszna i subregionu PWSZ w Lesznie

34 Realizacja zadania 13: Utworzenie i rozwój sieci „Leszczyńskie smaki“
Tytuł projektu: Utworzenie sieci „Leszczyńskie smaki” szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce Termin realizacji: – Dofinansowanie: WRPO (85%) ,05 zł Całkowita wartość projektu: ,46 zł Aktualna liczba członków sieci: 16, w tym 11 firm

35 Realizacja zadania 13: Utworzenie sieci „Leszczyńskie smaki“ szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce Zrealizowane działania: 1. 5 spotkań roboczych 2. Wizyta studyjna: zapoznanie się z funkcjonowaniem klastra w Austrii Lebensmittel-Cluster OÖ,  Austrian Upper Food Cluster, 3. Konferencja tematyczna – 3 marca 2011r. pt. „Marketing w branży spożywczej. Strategia marki. Produkty regionalne. Promocja.” 4. Wykonanie ekspertyzy „LESZCZYŃSKIE SMAKI – analiza zachowań konsumenckich, potencjału marki oraz określenie optymalnych kanałów komunikacji” na rzecz wypracowania strategii marki i strategii promocji 5. Wybór usług doradczych w ramach wypracowania strategii marki i strategii promocji

36 Realizacja zadania 14: Utworzenie i rozwój sieci branży budowlanej
Tytuł projektu: "Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności" Termin realizacji: Dofinansowanie: 85% - 686 250,05 zł Całkowita wartość projektu: 807 353,00 Zł Aktualna liczba członków sieci: 22, w tym 18 firm

37 Realizacja zadania 14: Utworzenie i rozwój sieci branży budowlanej
Zrealizowane działania: 5 spotkań roboczych mających na celu omówienie bieżących spraw klastra Wizyta studyjna. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem klastra w Austrii Bau.Energie.Umwelt Cluster 3. Konferencja tematyczna – 30 marca 2011r. pt. Marketing w branży budowlanej. Strategia marki. Promocja. Relacje partnerskie. W konferencji uczestniczyło ok. 50 osób 4. Usługi doradcze - przeprowadzono 2 spotkania z ekspertem, który doradzał w zakresie: celów i najważniejszych zasad działania klastrów, inicjatyw klastrowych i sieci powiązań oraz najważniejszych kierunków rozwoju sieci z branży budowlanej w Lesznie

38 Realizacja zadania 16: Współpraca na rzecz rozwoju turystyki lokalnej
Tytuł projektu: Promocja produktów turystycznych południowo-zachodniej Wielkopolski Czas trwania projektu: Cel projektu: poprawa warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej południowo-zachodniej Wielkopolski. Dofinansowanie: ,00 zł (WRPO) Planowane działania: imprezy promocyjne, publikacje promocyjne, kampania reklamowa, gadżety reklamowe, ankiety.

39 Realizacja zadania 16: Współpraca na rzecz rozwoju turystyki lokalnej
kampania reklamowa produktów turystycznych: „Naturalna ewolucja”

40 Znaczenie realizacji projektu RUnUP dla Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Lesznie Leszek Kaszuba Wiceprezes RIPH w Lesznie

41 Zadania RIPH Priorytet I. Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego Nr 2. Tytuł: Rada Gospodarcza Lider/koordynator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa Partnerzy: Lokalni przedsiębiorcy Przedstawiciele samorządu terytorialnego Etapy: Powołanie składu Rady Wybór lidera Wypracowanie programu działań Cykliczne spotkania Podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu miasta i subregionu

42 Zadania RIPH Priorytet III.Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Nr 8. Tytuł: Wypracowanie i realizacja kompleksowego programu szkoleń i doradztwa dla biznesu Lider/koordynator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa Partnerzy: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, inne instytucje otoczenia biznesu Etapy: bieżące diagnozowanie dokładnych potrzeb szkoleniowo-doradczych w środowisku biznesowym przygotowanie programu szkoleniowego dostosowanego do potrzeb nawiązanie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu z regionu promocja i realizacja oferty szkoleniowej wśród przedsiębiorców

43 Zadania RIPH Priorytet V. Wsparcie kluczowych sektorów Nr 15. Tytuł: Utworzenie i rozwój sieci branży metalowo-maszynowej Lider/koordynator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa Partnerzy: Przedsiębiorcy branży metalowo-maszynowej Instytucje otoczenia biznesu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Zespól Szkół Technicznych Etapy: Zawiązanie grupy inicjatywnej Przedstawienie idei Sieci (korzyści wynikające ze współpracy w ramach Sieci) Wypracowanie strategii działań Pozyskanie środków z programów UE na realizację założonych celów

44 Rola Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie w projekcie RUnUP i jego efekty dla rozwoju szkoły prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski Rektor PWSZ w Lesznie

45 Zadania PWSZ Priorytet I. Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego Nr 3. Tytuł: Utworzenie zespołu ds. współpracy nauki i biznesu Lider/koordynator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego Partnerzy: Miasto Leszno, instytucje otoczenia biznesu, pozostałe szkoły wyższe Etapy: Sformułowanie składu zespołu Identyfikacja status quo i zapotrzebowania na konkretne formy współpracy Przygotowanie programu działań Realizacja przyjętego programu

46 Zadania PWSZ Priorytet III.Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw Nr
7. Tytuł: Wypracowanie i realizacja modelu współpracy nauki i biznesu Lider/koordynator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego Partnerzy: Pozostałe szkoły wyższe, Miasto Leszno, instytucje otoczenia biznesu, Etapy: rady programowe przy szkołach/instytutach – kierunki , treści, umiejętności, prace licencjackie, badania – oferta prac badawczych uczelni dostępna na www, praktyki studenckie i staże w zakładach pracy: promocja korzyści wśród studentów, standardy w zakładach pracy, studia dualne – połączenie nauki z pracą, wsparcie badań związanych z lokalną gospodarką – granty na badania w szkołach wyższych i stypendia doktoranckie (ML)

47 Zadania PWSZ Priorytet V.Wsparcie kluczowych sektorów Nr 17. Tytuł: Poszukiwanie nowych przyszłościowych kluczowych branż dla Leszna i subregionu Lider/koordynator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Partnerzy: Samorządy terytorialne, instytucje otoczenia biznesu Etapy: Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami prowadzącymi tego typu badania Przeprowadzenie badań i analiz Zaproponowanie branż Zaproponowanie instrumentów wsparcia

48 Podsumowanie Dotychczas wydatkowano: zł z czego wkład własny to: zł Na projekty ujęte w Lokalnym Planie Działań pozyskano: 13,9 mln. zł

49 Wmurowanie kamienia węgielnego pod Inkubator Przedsiębiorczości
Projekt Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie jest rezultatem projektu Rola Szkół Wyższych w rozwoju gospodarczym miast (RUnUP). Przeprowadzona w ramach projektu diagnoza transformacji lokalnej gospodarki oraz wypracowana na tej podstawie Strategia Rozwoju Gospodarczego Leszna stanowiły podstawę do przygotowania projektu pn. „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”. Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie zostanie zrealizowany dzięki wsparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 1.4 Rozwój sieci i kooperacji. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2012r. Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie ma służyć promocji i wsparcia lokalnej przedsiębiorczości poprzez zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących.

50 Konkurs Pomysł na biznes II
Anna Graf Wydział Promocji i Rozwoju Urząd Miasta Leszna

51 BIZNES PLAN II Celem konkursu była promocja przedsiębiorczości i upowszechnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. W konkursie udział wzięło 17 osób. Złożono 15 Biznes Planów.

52 BIZNES PLAN II Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
Organizator konkursu – Miasto Leszno Partnerzy: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank PKO BP S.A., PWSZ w Lesznie, RIPH w Lesznie, ZSE w Lesznie, ZSRB w Lesznie, PUP w Lesznie, Pro Futuro Consulting Zbigniew Skóra, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

53 BIZNES PLAN II Sponsorzy: - Miasto Leszno - Bank BGŻ S.A.
- Deutsche Bank PBC S.A - PKO BP S.A. - Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie - Pro Futuro Consulting Zbigniew Skóra - Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

54 BIZNES PLAN II Komisja Oceny Projektów:
- dr Michał Szaryk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - Tomczak Beata - Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie - Danuta Ślotała - Bank BGŻ - Barbara Bortel - Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie - Małgorzata Kajczyk - Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

55 BIZNES PLAN II - Innowacyjności pomysłu,
Kryteria oceny: - Innowacyjności pomysłu, - Realności założeń finansowych, - Adekwatności kosztów, - Perspektyw rozwoju.

56 BIZNES PLAN II 1. Michał Jasiński - serwis ogumienia Jasiński.
Zwycięzcami w konkursie zostali: 1. Michał Jasiński - serwis ogumienia Jasiński. 2. Przemysław Miszczyk - produkcja brykietów ze słomy oraz sprzedaż.

57 BIZNES PLAN II Wyróżnienia otrzymali:
- Marcin Liskowski - AML Technologie (specjalistyczny portal technologiczny) - Małgorzata Ratajczak – MarkMobiles (pomysł marketingu mobilnego wykorzystującego min. Fotokody i aplikacje mobilne) - Krzysztof Meissner - środowiskowa samoobsługowa pralnia na mokro BROMIŚ (pomysł samoobsługowej pralni na mokro) - Bartosz Gintrowicz - ROTEL Autokarem przez Polskę (pomysł hotelu na kółkach i wycieczek krajoznawczych)

58 BIZNES PLAN II Pozostali uczestnicy konkursu to:
- Michał Kapuściński- - Sylwia Grzesińska, Michalina Hetman – STUDNIA - Krzysztof Kuśnierek - Centrum promocyjno reklamowe KRZYK - Bartosz Bystrzycki - Baretemotion- niezapomniana przygoda - Bartosz Kubica - Stołówka akademicka - Lucyna Biernaczyk - Sklep spoż. dla os. Z nietolerancją pokarmową - Joanna Kurzawa, Patrycja Ratajczak – Priobotyk - Karolina Paszkowiak - niepubliczne przedszkole u smerfetki - Michał Olejniczak – NSKON - Nowoczesna studencka kasa oszczędnościowo nagrodowa

59 BIZNES PLAN II Dziękujemy za udział w konkursie
i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu.

60 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Projekt RUnUP: rezultaty dla Leszna 25.05.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google