Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt RUnUP: rezultaty dla Leszna 25.05.2011. 14.00 Otwarcie konferencji – Tomasz Malepszy, Prezydent Miasta Leszna 14.10 Wprowadzenie – Leszek Kaszuba,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt RUnUP: rezultaty dla Leszna 25.05.2011. 14.00 Otwarcie konferencji – Tomasz Malepszy, Prezydent Miasta Leszna 14.10 Wprowadzenie – Leszek Kaszuba,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt RUnUP: rezultaty dla Leszna 25.05.2011

2 14.00 Otwarcie konferencji – Tomasz Malepszy, Prezydent Miasta Leszna 14.10 Wprowadzenie – Leszek Kaszuba, przewodniczący Lokalnej Grupy Wsparcia 14.20 Rezultaty projektu RUnUP dla Leszna – dr inż. Alicja Szczepińska, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna 14.40 Znaczenie realizacji projektu RUnUP dla Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej – Leszek Kaszuba, wiceprezes RIPH 14.50 Rola Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie w projekcie RUnUP i jego efekty dla rozwoju szkoły - prof. Czesław Królikowski, rektor PWSZ 15.00 Dyskusja 15.15 Wręczenie dyplomów nagród laureatom konkursu Pomysł na biznes II. 15.30 Podsumowanie Program konferencji

3 ROLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W ROZWOJU GOSPODARCZYM MIAST 21.11.2008 – 19.07.2011

4 Rezultaty projektu RUnUP dla Leszna dr inż. Alicja Szczepińska Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna

5 ROLA SZKÓŁ WYŻSZYCH W ROZWOJU GOSPODARCZYM MIAST Cele projektu: Wypracowanie kompleksowego programu, który połączy działania szkół wyższych, biznesu i sektor publiczny, na rzecz rozwoju gospodarczego miasta. Wsparcie dla osób rozpoczynających działalność (start- up) oraz pomoc w rozwoju istniejących firm poprzez partnerskie współdziałanie. Dostosowanie programu i treści kształcenia w szkołach wyższych do potrzeb lokalnej gospodarki Rzeczywisty wkład projektu na prowadzenie polityki i konkretnych przedsięwzięć w zakresie lokalnego zrównoważonego rozwoju – Lokalny Plan Działań

6 Władze miasta Biznes Szkoły wyższe Podpisanie deklaracji o współpracy na rzecz realizacji projektu Przedstawiciele: sektora publicznego: - lokalnych władz - Rady Miejskiej Leszna - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego biznesu: - Skanska - ViaCon - Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa - Poznański Park Naukowo-Technologiczny szkół wyższych: - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - Wyższa Szkoła Humanistyczna Lokalna Grupa Wsparcia

7 Działania w ramach projektu 1.1. Diagnoza stanu transformacji gospodarczej i powiązanych z nią potrzeb gospodarki na poziomie lokalnym 2.1. Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego 3. Współpraca i wymiana wiedzy 4. Stworzenie odpowiednich warunków do stymulowania gospodarki opartej na wiedzy (ludzie, miejsca i struktura) 5. Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk 6. Spotkania służące wymianie wiedzy 7.1. Lokalny Plan Działań

8 Z realizowane działania: 1.1 Diagnoza stanu transformacji gospodarczej i powiązanych z nią potrzeb gospodarki na poziomie lokalnym Najistotniejsze potrzeby i problemy: 1.Niski poziom kultury innowacyjnej przedsiębiorstw 2.Niewystarczająca współpraca między przedsiębiorstwami 3.Niewielkie powiązania między przedsiębiorstwami a szkołami wyższymi, samorządem i IOB 4.Odpowiednio przygotowane i wykształcone kadry 5.Praktyki i staże przy współpracy szkół i zakładów pracy 6.Nowi inwestorzy 7.Infrastruktura i warunki dla rozwoju firm 8.Rozproszenie usług wsparcia dla biznesu Kluczowe branże: metalowo-maszynowa, budowlana, spożywcza

9 Zrealizowane działania: 2.1. Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego LUDZIE INFRASTRUKTURA WSPÓŁRACA Przemysł metalowo- maszynowy LESZNO - doskonałe warunki do życia i dobre miejsca pracy, szczególnie w gospodarce opartej nawiedzy, centrum usługowe regionu Budowni- ctwo Przemysł spożywczy SAMORZĄD I INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU SZKOŁY WYŻSZE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZWÓJ KLUCZOWYCH BRANŻ DYNAMICZNA GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

10 Zrealizowane działania: 3. Współpraca i wymiana wiedzy 3.1. Zainicjowanie i rozwój partnerstwa w ramach potrójnej spirali 3.2. Wymiana międzysektorowa i staże 3.3. Programy szkoleniowe dla członków LGW o charakterze przekrojowym w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności

11 3.1. Zainicjowanie i rozwój partnerstwa w ramach potrójnej spirali Podpisanie deklaracji partnerskiej: 15.05.2009 My, niżej podpisani, przedstawiciele szkół wyższych, gospodarki i instytucji okołobiznesowych oraz władz samorządowych, deklarujemy partnerską współpracę na rzecz rozwoju gospodarczego miasta Leszna i regionu. Przekonani, że wymiana i absorpcja wiedzy przez szkoły wyższe, przedsiębiorców i administrację pozwoli na wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności, pracując wspólnie w projekcie Rola szkół wyższych w rozwoju gospodarczym miast (RUnUP), realizowanym w ramach programu URBACT II, zobowiązujemy się do wypracowania do 2011 r., wspólnego Lokalnego Planu Działań, a następnie do jego realizacji. Zrealizowane działania: 3. Współpraca i wymiana wiedzy

12 3.2. Wymiana międzysektorowa i staże 1-2 dniowe staże członków LGW w: Urzędzie Miasta Leszna, RIPH, Skanska, PWSZ, WSH, PPN-T Udział 47 osób Zrealizowane działania: 3. Współpraca i wymiana wiedzy

13 3.3. Programy szkoleniowe dla członków LGW o charakterze przekrojowym w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności Szkolenia: Działalność inkubatorów w Polsce i za granicą – prezentacja dobrych praktyk, 13.10.2010 Diagnoza sytuacji miasta Leszna pod kątem istniejących usług proinnowacyjnych i ich dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw i Usługi związane z prowadzeniem innowacji w firmach, 11.02.2011 Seminaria: Spotkanie podsumowujące inicjatywę Innowacyjne Leszno, 18.12.2009 Prezentacja wyników prac badawczych dla branży przetwórstwa spożywczego w subregionie leszczyńskim, 15.11.2010 Prezentacja wyników prac badawczych dla branży budowlanej w subregionie leszczyńskim, 16.11.2010 Zrealizowane działania: 3. Współpraca i wymiana wiedzy

14 Zrealizowane działania: 4. Stworzenie odpowiednich warunków do stymulowania gospodarki opartej na wiedzy (ludzie, miejsca i struktura) 4.1. Strategia przyciągania i zatrzymania wykwalifikowanych pracowników 4.2. Strategia partnerstwa w ramach potrójnej spirali na rzecz pozyskania nowych inwestorów i pracowników. 4.3. Wykreowanie unikatowej marki miasta

15 Zrealizowane działania: 5. Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk 5.1. Opracowanie studium przypadku jako przykładu tzw. najlepszych praktyk Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Pracownia nauki zawodu przy Zespole Szkół Rolniczo- Budowlanych 5.2. Staż u wybranego partnera i zapoznanie się z pracą reprezentantów potrójnej spirali 5.3. Wizyty studyjne celem poznania najlepszych praktyk u wybranych partnerów zagranicznych projektu

16 5.2. Staż u wybranego partnera i zapoznanie się z pracą reprezentantów potrójnej spirali Wizyta w Gateshead, 20.-24.09.2010, udział przedstawicieli PWSZ, RIPH i Urzędu Miasta Leszna Zrealizowane działania: 5. Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk

17 5.3. Wizyty studyjne celem poznania najlepszych praktyk u wybranych partnerów zagranicznych projektu Tampere, 12.-15.10.2009 – 3 osoby Enschede, 23.-26.03.2010 – 2 osoby Coventry, 24.-27.05.2010 – 2 osoby Zrealizowane działania: 5. Wymiana doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk

18 Zrealizowane działania: 6. Spotkania służące wymianie wiedzy 6.1. Konferencja otwierająca i zamykająca projekt 6.2. Spotkania tematyczne sieci co sześć miesięcy 6.3. Spotkania LGW i otwarte konferencje

19 6.1. Konferencja otwierająca i zamykająca projekt Gateshead, 08.-11.02.2009 – 3 osoby Gateshead, 11.-12.05.2011 – 4 osoby Zrealizowane działania: 6. Spotkania służące wymianie wiedzy

20 6.2. Spotkania tematyczne sieci co sześć miesięcy Konferencje tematyczne: Knowledge marketing i spotkania partnerów projektu RUnUP, Poczdam, 18.-19.02.2010 – udział 1 osoby Potrójna spirala – motor rozwoju regionalnego, Agueda, 24.- 26.06.2009 – udział 4 osób Lokalne strategie przyciągania i zatrzymania talentów, Barakaldo, 16.-19.06.2010 – udział 1 osoby Konferencja roczna programu URBACT: Solna / Sztokholm, 23.-26.11.2009, udział 3 osób Zrealizowane działania: 6. Spotkania służące wymianie wiedzy

21 Zrealizowane działania: 6. Spotkania służące wymianie wiedzy 6.3. Spotkania LGW i otwarte konferencje spotkania robocze: 21 seminaria: 3 szkolenia: 2 spotkania zespołów: 5 otwarte konferencje: 2 - Spotkanie Inaugurujące Inicjatywę nagrodzoną w konkursie Wielkopolski Lider Innowacji, 18.09.2009 - Promocja idei Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie, 29.10.2010

22 Zrealizowane działania: 7.1. LOKALNY PLAN DZIAŁAŃ 5 priorytetów: Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego Wspieranie przedsiębiorczości Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności podmiotów Infrastruktura dla biznesu Wsparcie kluczowych sektorów www.leszno.pl

23 Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego Lp.ZadanieKoordynator 1. Leszczyńska Grupa Wsparcia - wymiana doświadczeń i wiedzy w ramach potrójnej spirali Miasto Leszno 2.Rada GospodarczaRegionalna Izba Przemysłowo- Handlowa 3.Utworzenie zespołu ds. współpracy nauki i biznesu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 4.Forum na rzecz przedsiębiorczości w subregionie leszczyńskim Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

24 Wspieranie przedsiębiorczości Lp.ZadanieKoordynator 5.Promocja przedsiębiorczościLeszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. 6.Szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

25 Dot. zad. 5: Promocja przedsiębiorczości Konkurs Pomysł na biznes Dot. zad. 6: Szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt Rozwiń skrzydła w biznesie Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 100 osób przeszkolonych 30 osób otrzyma po 40 000 zł 30 osób otrzyma wsparcie pomostowe na 6 miesięcy w kwocie 1100 zł/m-c Wspieranie przedsiębiorczości

26 Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności podmiotów Lp.ZadanieKoordynator 7.Wypracowanie i realizacja modelu współpracy nauki i biznesu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 8.Wypracowanie i realizacja kompleksowego programu szkoleń i doradztwa dla biznesu Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa 9.Pozyskiwanie nowych inwestorów z innowacyjnych branż Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. 10.Wypracowanie i realizacja programu dla pozyskiwania i zatrzymania wysoko wykwalifikowanej kadry Miasto Leszno

27 Infrastruktura dla biznesu Lp.ZadanieKoordynator 11.Usługi dla biznesu pod jednym dachem - Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. 12.Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie Miasto Leszno

28 Realizacja zadania 11: Usługi dla biznesu pod jednym dachem - Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie

29 Stan prac regulamin akwizycja 02.05.2011

30 Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dofinansowanie unijne: 1,71 mln PLN (0,43 mln EUR), 65 % kosztów kwalifikowanych projektu Zakończenie inwestycji: 30.05.2011 Realizacja zadania 12: Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie

31 Realizacja zadania 12: Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową Źródło dofinansowania: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dofinansowanie unijne: 2,29 mln PLN (0,57 mln EUR) 50 % kosztów kwalifikowanych Projektu Zakończenie inwestycji: 13.05.2011

32 Realizacja zadania 12: Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową 02.05.2011

33 Wsparcie kluczowych sektorów Lp.ZadanieKoordynator 13.Utworzenie i rozwój sieci Leszczyńskie smakiLCB Sp. z o.o. 14.Utworzenie i rozwój sieci branży budowlanejMiasto Leszno 15.Utworzenie i rozwój sieci branży metalowo- maszynowej Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa 16.Współpraca na rzecz rozwoju turystyki lokalnejOT Leszno-Region 17.Poszukiwanie nowych przyszłościowych kluczowych branż dla Leszna i subregionu PWSZ w Lesznie

34 Realizacja zadania 13: Utworzenie i rozwój sieci Leszczyńskie smaki Tytuł projektu: Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo- zachodniej Wielkopolsce Termin realizacji: 01.12.2010 – 31.12.2013 Dofinansowanie: WRPO (85%) 699 969,05 zł Całkowita wartość projektu: 970 781,46 zł Aktualna liczba członków sieci: 16, w tym 11 firm

35 Realizacja zadania 13: Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce Zrealizowane działania: 1. 5 spotkań roboczych 2. Wizyta studyjna: zapoznanie się z funkcjonowaniem klastra w Austrii Lebensmittel-Cluster OÖ, Austrian Upper Food Cluster, 23.-25.02.2011 3. Konferencja tematyczna – 3 marca 2011r. pt. Marketing w branży spożywczej. Strategia marki. Produkty regionalne. Promocja. 4. Wykonanie ekspertyzy LESZCZYŃSKIE SMAKI – analiza zachowań konsumenckich, potencjału marki oraz określenie optymalnych kanałów komunikacji na rzecz wypracowania strategii marki i strategii promocji 5. Wybór usług doradczych w ramach wypracowania strategii marki i strategii promocji

36 Realizacja zadania 14: Utworzenie i rozwój sieci branży budowlanej Tytuł projektu: "Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności" Termin realizacji: 1.01.2011-31.12.2013 Dofinansowanie: 85% - 686 250,05 zł Całkowita wartość projektu: 807 353,00 Zł Aktualna liczba członków sieci: 22, w tym 18 firm

37 Realizacja zadania 14: Utworzenie i rozwój sieci branży budowlanej Zrealizowane działania: 1.5 spotkań roboczych mających na celu omówienie bieżących spraw klastra 2.Wizyta studyjna. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem klastra w Austrii Bau.Energie.Umwelt Cluster 3. Konferencja tematyczna – 30 marca 2011r. pt. Marketing w branży budowlanej. Strategia marki. Promocja. Relacje partnerskie. W konferencji uczestniczyło ok. 50 osób 4. Usługi doradcze - przeprowadzono 2 spotkania z ekspertem, który doradzał w zakresie: celów i najważniejszych zasad działania klastrów, inicjatyw klastrowych i sieci powiązań oraz najważniejszych kierunków rozwoju sieci z branży budowlanej w Lesznie

38 Realizacja zadania 16: Współpraca na rzecz rozwoju turystyki lokalnej Tytuł projektu: Promocja produktów turystycznych południowo-zachodniej Wielkopolski Czas trwania projektu: 01.01.2010-31.12.2013 Cel projektu: poprawa warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej południowo-zachodniej Wielkopolski. Dofinansowanie: 1 804 962,00 zł (WRPO) Planowane działania: imprezy promocyjne, publikacje promocyjne, kampania reklamowa, gadżety reklamowe, ankiety.

39 Realizacja zadania 16: Współpraca na rzecz rozwoju turystyki lokalnej kampania reklamowa produktów turystycznych: Naturalna ewolucja

40 Leszek Kaszuba Wiceprezes RIPH w Lesznie Znaczenie realizacji projektu RUnUP dla Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie

41 Priorytet I. Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego Nr2.Tytuł:Rada Gospodarcza Lider/koordynat or: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa Partnerzy:Lokalni przedsiębiorcy Przedstawiciele samorządu terytorialnego Etapy: Powołanie składu Rady Wybór lidera Wypracowanie programu działań Cykliczne spotkania Podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu miasta i subregionu Zadania RIPH

42 Priorytet III.Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Nr8.Tytuł:Wypracowanie i realizacja kompleksowego programu szkoleń i doradztwa dla biznesu Lider/koordyna tor: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa Partnerzy:Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, inne instytucje otoczenia biznesu Etapy: bieżące diagnozowanie dokładnych potrzeb szkoleniowo-doradczych w środowisku biznesowym przygotowanie programu szkoleniowego dostosowanego do potrzeb nawiązanie współpracy z instytucjami otoczenia biznesu z regionu promocja i realizacja oferty szkoleniowej wśród przedsiębiorców Zadania RIPH

43 Priorytet V. Wsparcie kluczowych sektorów Nr15.Tytuł:Utworzenie i rozwój sieci branży metalowo-maszynowej Lider/koordynator:Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa Partnerzy:Przedsiębiorcy branży metalowo- maszynowej Instytucje otoczenia biznesu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Zespól Szkół Technicznych Etapy: Zawiązanie grupy inicjatywnej Przedstawienie idei Sieci (korzyści wynikające ze współpracy w ramach Sieci) Wypracowanie strategii działań Pozyskanie środków z programów UE na realizację założonych celów Zadania RIPH

44 prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski Rektor PWSZ w Lesznie Rola Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie w projekcie RUnUP i jego efekty dla rozwoju szkoły

45 Priorytet I. Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego Nr3.Tytuł:Utworzenie zespołu ds. współpracy nauki i biznesu Lider/koordyn ator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego Partnerzy:Miasto Leszno, instytucje otoczenia biznesu, pozostałe szkoły wyższe Etapy: Sformułowanie składu zespołu Identyfikacja status quo i zapotrzebowania na konkretne formy współpracy Przygotowanie programu działań Realizacja przyjętego programu Zadania PWSZ

46 Priorytet III.Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw Nr7.Tytu ł: Wypracowanie i realizacja modelu współpracy nauki i biznesu Lider/koordynator:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego Partnerzy:Pozostałe szkoły wyższe, Miasto Leszno, instytucje otoczenia biznesu, Etapy: rady programowe przy szkołach/instytutach – kierunki, treści, umiejętności, prace licencjackie, badania – oferta prac badawczych uczelni dostępna na www, praktyki studenckie i staże w zakładach pracy: promocja korzyści wśród studentów, standardy w zakładach pracy, studia dualne – połączenie nauki z pracą, wsparcie badań związanych z lokalną gospodarką – granty na badania w szkołach wyższych i stypendia doktoranckie (ML) Zadania PWSZ

47 Priorytet V.Wsparcie kluczowych sektorów Nr17.Tytuł:Poszukiwanie nowych przyszłościowych kluczowych branż dla Leszna i subregionu Lider/koordynator:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Partnerzy:Samorządy terytorialne, instytucje otoczenia biznesu Etapy: Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami prowadzącymi tego typu badania Przeprowadzenie badań i analiz Zaproponowanie branż Zaproponowanie instrumentów wsparcia Zadania PWSZ

48 Dotychczas wydatkowano: 150.600 zł z czego wkład własny to: 30.100 zł Na projekty ujęte w Lokalnym Planie Działań pozyskano: 13,9 mln. zł Podsumowanie

49 Projekt Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie jest rezultatem projektu Rola Szkół Wyższych w rozwoju gospodarczym miast (RUnUP). Przeprowadzona w ramach projektu diagnoza transformacji lokalnej gospodarki oraz wypracowana na tej podstawie Strategia Rozwoju Gospodarczego Leszna stanowiły podstawę do przygotowania projektu pn. Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie. Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie zostanie zrealizowany dzięki wsparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 1.4 Rozwój sieci i kooperacji. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2012r. Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie ma służyć promocji i wsparcia lokalnej przedsiębiorczości poprzez zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą i już ją prowadzących. Wmurowanie kamienia węgielnego pod Inkubator Przedsiębiorczości

50 Konkurs Pomysł na biznes II Anna Graf Wydział Promocji i Rozwoju Urząd Miasta Leszna

51 BIZNES PLAN II Celem konkursu była promocja przedsiębiorczości i upowszechnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. W konkursie udział wzięło 17 osób. Złożono 15 Biznes Planów.

52 BIZNES PLAN II Organizator konkursu – Miasto Leszno Partnerzy: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank PKO BP S.A., PWSZ w Lesznie, RIPH w Lesznie, ZSE w Lesznie, ZSRB w Lesznie, PUP w Lesznie, Pro Futuro Consulting Zbigniew Skóra, Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

53 BIZNES PLAN II Sponsorzy: - Miasto Leszno - Bank BGŻ S.A. - Deutsche Bank PBC S.A - PKO BP S.A. - Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie - Pro Futuro Consulting Zbigniew Skóra - Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

54 BIZNES PLAN II Komisja Oceny Projektów: - dr Michał Szaryk - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - Tomczak Beata - Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie - Danuta Ślotała - Bank BGŻ - Barbara Bortel - Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie - Małgorzata Kajczyk - Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

55 BIZNES PLAN II Kryteria oceny: - Innowacyjności pomysłu, - Realności założeń finansowych, - Adekwatności kosztów, - Perspektyw rozwoju.

56 BIZNES PLAN II Zwycięzcami w konkursie zostali: 1. Michał Jasiński - serwis ogumienia Jasiński. 2. Przemysław Miszczyk - produkcja brykietów ze słomy oraz sprzedaż.

57 BIZNES PLAN II Wyróżnienia otrzymali: - Marcin Liskowski - AML Technologie (specjalistyczny portal technologiczny) - Małgorzata Ratajczak – MarkMobiles (pomysł marketingu mobilnego wykorzystującego min. Fotokody i aplikacje mobilne) - Krzysztof Meissner - środowiskowa samoobsługowa pralnia na mokro BROMIŚ (pomysł samoobsługowej pralni na mokro) - Bartosz Gintrowicz - ROTEL Autokarem przez Polskę (pomysł hotelu na kółkach i wycieczek krajoznawczych)

58 BIZNES PLAN II Pozostali uczestnicy konkursu to: - Michał Kapuściński- www.Bez-Problemu.com - Sylwia Grzesińska, Michalina Hetman – STUDNIA - Krzysztof Kuśnierek - Centrum promocyjno reklamowe KRZYK - Bartosz Bystrzycki - Baretemotion- niezapomniana przygoda - Bartosz Kubica - Stołówka akademicka - Lucyna Biernaczyk - Sklep spoż. dla os. Z nietolerancją pokarmową - Joanna Kurzawa, Patrycja Ratajczak – Priobotyk - Karolina Paszkowiak - niepubliczne przedszkole u smerfetki - Michał Olejniczak – NSKON - Nowoczesna studencka kasa oszczędnościowo nagrodowa

59 BIZNES PLAN II Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu.

60 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Projekt RUnUP: rezultaty dla Leszna 25.05.2011. 14.00 Otwarcie konferencji – Tomasz Malepszy, Prezydent Miasta Leszna 14.10 Wprowadzenie – Leszek Kaszuba,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google