Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Tomasz Kamiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Tomasz Kamiński."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Tomasz Kamiński Wydział Programów Rozwojowych I Współpracy Zagranicznej Urząd Miejski w Chojnicach

2 W dniu 30 maja 2011 roku Rada Miejska w Chojnicach podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia programu gospodarczego rozwoju Miasta Chojnice pod tytułem Strategia rozwoju Miasta Chojnice. Tym samym był to pierwszy krok do przygotowania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2012-2020. W dniu 21.02.2012 r. podpisano umowę z prof. dr. hab. Markiem Dutkowskim na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020. 21.02.2012 r. Burmistrz Miasta Chojnice wydał Zarządzenie nr 14/2012 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012- 2020 21.02.2012 r. Burmistrz Miasta Chojnice wydał Zarządzenie nr 15/2012 w sprawie powołania Rady Strategii oraz określenia ramowych zasad pracy Rady Strategii 07.02.2013 r. Burmistrz Miasta Chojnice wydał zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 15/2012 z dnia 21.02.2012 r. w sprawie powołania Rady Strategii oraz określenia ramowych zasad pracy Rady Strategii Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

3 ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ Zgodnie z zawartą umową z prof. Markiem Dutkowskim Strategia składać się będzie z V etapów: I.Dokument ewaluacyjny pn. Podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014 II.Dokument diagnostyczny pn. Diagnoza obecnego stanu Chojnic i tendencji zmian w mieście na tle uwarunkowań zewnętrznych (w tym Analiza SWOT oraz analiza potencjałów i barier rozwoju miasta Chojnice) III.Misja i wizja rozwoju miasta Chojnice (wraz z wersją służącą promocji miasta Chojnice) IV.Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020 (wraz z listą kluczowych projektów miejskich) V.Dokument ostateczny Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012- 2020

4 PIERWSZE POSIEDZENIE Rady Strategii odbyło się 13 marca 2012 r., wybór Przewodniczącego Rady Strategii – Antoni Szlanga wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Strategii – Małgorzata Gierszewska przedstawienie uwarunkowań rozwoju Chojnic w latach 2012-2020 oraz metody i harmonogramu działań ANKIETY Kwiecień 2012 r. – ankieta internetowa dla mieszkańców 10 lat – 10 pytań Kwiecień 2012 r. – ankieta dla członków Rady Strategii DRUGIE POSIEDZENIE Rady Strategii odbyło się 29 czerwca 2012 r. Zaakceptowanie regulaminu prac nad Strategią Przedstawienie przez prof. dr. hab. Marka Dutkowskiego Podsumowania realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014 oraz propozycji Komisji Europejskiej co do zasady partnerstwa w okresie budżetowym 2014-2020. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

5 PIERWSZE POSIEDZENIE Zespołów Tematycznych Rady Strategii odbyło się 24 lipca 2012 r. Wskazanie problemów w poszczególnych strefach miasta Poruszenie tematu: bezrobocia, budżetu miasta i gminy, miejskich dróg, budownictwa mieszkaniowego, opieki medycznej, ochrony środowiska, żłobków, oświaty, polityki prorodzinnej, bazy kulturalnej i sportowej oraz bezpieczeństwa. TRZECIE POSIEDZENIE Rady Strategii odbyło się 6 listopada 2012 r. Przedstawienie wizji oraz misji Chojnic Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

6 W roku 2020 Chojnice będą miastem ludzi bardziej aktywnych, gospodarnych i kreatywnych, niż obecnie. Stopniowa zmiana postaw i zachowań w latach 2012-2020 dotyczyć będzie wszystkich podmiotów istotnych dla życia i rozwoju miasta: władz samorządowych, organizacji społecznych, przedsiębiorstw, a także ogółu mieszkańców. Wzrost aktywności, gospodarności i kreatywności – współzależnych i wzajemnie się wzmacniających – skutkuje zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej. W efekcie poprawi się pozycja i znaczenie Chojnic na Pomorzu i w Polsce. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

7 W roku 2020 Chojnice będą miastem oferującym lepsze materialne i organizacyjne warunki życia, pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w trzech podstawowych sferach: Dostępności transportowej, telekomunikacyjnej i informacyjnej. Samodzielności i samowystarczalności finansowej, energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, mieszkaniowej i przestrzennej. Jakości życia poprzez gwarancję dotychczasowego poziomu oraz stopniową poprawę i wzbogacanie form dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, handlu i podstawowych usług, kultury, rozrywki i rekreacji oraz odpowiedni stan i wyposażenie służących temu obiektów, miejsc i przestrzeni publicznych. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

8 Zasada selektywności wyboru i koncentracji działań na poziomie projektów i programów Kryterium doboru projektów i programów będzie ich legalność, wykonalność oraz podmiotowość Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

9 Realizacja strategii rozwoju Chojnic do 2020 r. wymagać będzie od władz samorządowych podjęcia dodatkowego wysiłku w celu zagwarantowania dla każdego inwestycyjnego i organizacyjnego projektu lub programu strategicznego: 1. Sprawnej koordynacji w czasie, w przestrzeni oraz bieżącego zarządzania. 2. Umożliwienia partycypacji społecznej, czyli otwartości na partnerów, przejrzystości finansowej i prawnej oraz przestrzegania zasady pomocniczości. 3. Zagwarantowania wrażliwości na konkretnego człowieka, na potrzeby społeczne, na historię i tradycje, na przyrodę i piękno. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

10 SPOTKANIE ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO prace nad Strategią Rozwoju miasta Chojnice na lata 2012-2020 odbyło się w dniu 29 stycznia br. wypracowano wstępną listę celów strategicznych dla rozwoju miasta Chojnice do roku 2020 1. Zwiększenie możliwości podjęcia pracy i działalności gospodarczej 2. Poprawa dostępności transportowej 3. Poprawa jakości życia 3.1. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego 3.2. Poprawa i wzbogacanie form dostępu do mieszkań 3.3. Poprawa i wzbogacanie form dostępu do podstawowych usług edukacyjnych 3.4. Poprawa i wzbogacanie form dostępu do profilaktyki medycznej 3.5. Poprawa dostępu i wzbogacanie dostępu form do kultury i rozrywki 3.6. Poprawa dostępu i wzbogacanie dostępu form do sportu i rekreacji 4. Poprawa dostępności telekomunikacyjnej i wzmacnianie gospodarki cyfrowej 5. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 6. Umocnienie i rozwój funkcji turystycznych miasta 7. Umacnianie postaw obywatelskich – gospodarności, otwartości i kreatywności 8. Kreowanie układu funkcjonalnego Chojnice-Człuchów 9. Poprawa wizerunku oraz skuteczności marketingu miasta Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 DRUGIE POSIEDZENIE Zespołów Tematycznych Rady Strategii odbyło się w dniu 15 lutego br., na którym opracowywano strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta Chojnice

11 Do tej pory powstały następujące projekty części dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Tom 1 Podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014 Tom 2 Diagnoza obecnego stanu Chojnic i tendencji zmian w mieście na tle uwarunkowań zewnętrznych Tom 3 Wizja Chojnic w roku 2020 oraz misja władz samorządowych służąca urzeczywistnieniu wizji Tom 4 Strategiczne i pośrednie cele rozwoju miasta Chojnice wraz z listą kluczowych projektów miejskich Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

12 Poza tym w Tomie 4 zawarte zostały kluczowe projekty i programy miejskie, do których Karty działania przygotowuje Urząd Miejski. Kluczowe projekty i programy: Miejskie projekty inwestycyjne: Budowa Chojnickiego Centrum Kultury Balturium Rewitalizacja dworca kolejowego Zachodnia obwodnica Chojnic w ciągu drogi wojewódzkiej 212 Rozbudowa połączeń drogowych z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze Miejskie projekty organizacyjne: Stabilizacja budżetu miasta Reorganizacja rynku nieruchomości mieszkaniowych i użytkowych Zintegrowane i zrównoważone zarządzanie terenami i obiektami rekreacyjnymi Odpowiedzialne i uspołecznione kreowanie przestrzeni publicznych Programy miejskie: Przygotowanie terenów inwestycyjnych Planistyczne podstawy rozwoju miasta Modernizacja i rozbudowa infrastruktury dróg i ulic Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz budowa hydrantów Rewitalizacja terenów miejskich Regionalna gospodarka odpadami Rozwój i modernizacja systemu edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym Zintegrowane zarządzanie ochroną dziedzictwa kulturowego Współpraca w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego Człuchów – Chojnice Marketing wewnętrzny i zewnętrzny miasta i regionu Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

13 Obecnie trwają prace związane z wypełnieniem Kart działań dla wszystkich, wymienionych w dokumencie - kluczowych projektów i programów. Karty działań dla zaproponowanych kluczowych miejskich projektów inwestycyjnych i miejskich projektów organizacyjnych, a także programów miejskich wypełniają kompetentne w tym zakresie Wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

14 Ponadto przez cały okres tworzenia dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice prowadzone są konsultacje społeczne za pomocą strony internetowej miasta, a także lokalnych mediów, w celu uwzględnienia ich w powstającej Strategii. Za pośrednictwem tego rodzaju komunikacji, do Urzędu Miejskiego wpłynęło szereg uwag i propozycji m.in. od: - członków Rady Strategii, - członków Zespołu Koordynującego, - mieszkańców Chojnic, - firm, instytucji i urzędów. Przewidywane jest jeszcze jedno spotkanie Rady Strategii podsumowujące prace nad dokumentem oraz sam dokument. Natomiast uchwalenie Strategii Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 przez Radę Miejską nastąpi prawdopodobnie na sesji majowej. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

15 Dziękujemy za uwagę. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020


Pobierz ppt "Podsumowanie dotychczasowych prac nad Strategią Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Tomasz Kamiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google