Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. Przygotowujesz prezentację maturalną, wykorzystujesz w swojej pracy cudze teksty? Musisz sporządzić bibliografię prezentującą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. Przygotowujesz prezentację maturalną, wykorzystujesz w swojej pracy cudze teksty? Musisz sporządzić bibliografię prezentującą"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

2 Przygotowujesz prezentację maturalną, wykorzystujesz w swojej pracy cudze teksty? Musisz sporządzić bibliografię prezentującą ich wykaz. Podając bibliografię zachowujesz prawa autorskie!

3 CO TO JEST BIBLIOGRAFIA? Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów, dobranych wg ustalonych kryteriów, służący sprawnej informacji o czytelnictwie.

4 TWOJA BIBLIOGRAFIA POWINNA ZAWIERAĆ: LITERATURĘ PODMIOTU – utwory literackie (wiersze, powieści), dzieła sztuki, fotografie, fragmenty muzyczne, reklamy, filmy, które będą analizowane w czasie Twojego wystąpienia.

5 LITERATURĘ PRZEDMIOTU – wykaz dokumentów, które posłużyły do opracowania Twojego tematu prezentacji – książki, artykuły z czasopism, artykuły z Internetu.

6 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA POWINNA BYĆ SPORZĄDZONA Z UWZGLĘDNIENIEM NORM: PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.

7 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

8 Danych do opisu bibliograficznego szukaj na stronie tytułowej nie na okładce!

9 ELEMENTY OPISU KSIĄŻKI Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Numer tomu. Miejsce wydania: Wydawca. Data wydania. ISBN. Uwaga! Elementy obowiązkowe i fakultatywne.

10 Norma dopuszcza pewną dowolność interpunkcji i wyróżnień graficznych w opisie bibliograficznym. Poszczególne elementy opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie wybranym znakiem interpunkcyjnym np.: kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem. Pamiętaj! Wybrane przez Ciebie znaki przestankowe należy stosować konsekwentnie we wszystkich opisach!!!., ; :

11 Przykład: opis z elementami obowiązkowymi Sienkiewicz Henryk: Pan Wołodyjowski. Wyd. 2. 1987. ISBN 83-06-01655-5. opis z elementami fakultatywnymi Sienkiewicz Henryk: Pan Wołodyjowski. Wyd. 2. Warszawa: Państw. Inst. Wydaw. 1987. ISBN 83-06-01655-5.

12 AUTOR - element obowiązkowy Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby. Gdy autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia, oddzielając je od siebie przecinkami.

13 Jeżeli autor nie jest znany lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Gdy autorów jest więcej niż trzech zaleca się podawanie nazwiska pierwszego autora. Pominiętych autorów należy oznaczać przez skrót i in.

14 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem itp. Ks. Józef Tischner Prof. Jerzy Bralczyk

15 TYTUŁ – element obowiązkowy Dopuszcza się skracanie zbyt długiego tytułu. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (…). Tytuł można wyróżnić graficznie tzw. kursywą. Tytuł książki podajemy bez cudzysłowu!

16 WYDANIE – element obowiązkowy Jeżeli nie ma w książce informacji o kolejności wydania, to ten element pomijamy. Nie podaje się informacji o pierwszym wydaniu. Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 3 popr. uzup. skr. zmien.

17 MIEJSCE WYYDANIA - element fakultatywny Nazwa miejsca, w którym wydano książkę.

18 WYDAWCA – element fakultatywny Można skracać nazwę wydawcy np.: GWP zamiast Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

19 DATA WYDANIA – element obowiązkowy Jeżeli nie można określić daty wydania na podstawie danego dokumentu zaleca się podanie daty copyright.

20 ISBN – element obowiązkowy ISBN- Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Jest to dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy 04– Ossolineum o książce – pozostałe cyfry. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1978 r. Od 2007 r. nr ISBN poprzedzony jest prefiksem 978 i liczy 13 cyfr.

21 ISBN i ISSN piszemy tylko przy opisie całości dokumentów zwartych i ciągłych. Dla części, artykułów i fragmentów są one elementami fakultatywnymi.

22 FRAGMENT KSIĄŻKI Elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca. Data wydania. ISBN. Tytuł rozdziału, numery stron zajętych przez rozdział.

23 Przykład: Opis z elementami obowiązkowymi: Sienkiewicz Henryk: Wybór nowel i opowiadań. Wyd. 4. 1992. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, s. 175-195. Opis z elementami fakultatywnymi: Sienkiewicz Henryk: Wybór nowel i opowiadań. Wyd. 4. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich. 1992. ISBN 83-04-04012-3. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, s. 175-195.

24 PRACA ZBIOROWA (książka pod redakcją) Elementy obowiązkowe i fakultatywne opisu: Tytuł książki. Redaktor. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca. Data wydania. ISBN. Przykład: Psychologiczne konteksty komunikacji. Red. Jarosław Klebaniuk. Wrocław: Atut. 2005. ISBN 83-7432-102-4.

25 ROZDZIAŁ LUB FRAGMENT W PRACY ZBIOROWEJ Elementy obowiązkowe opisu Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Tytuł pracy zbiorowej. Data wydania, numery stron zajętych przez rozdział. Przykład: Kuczyńska Alicja: Wygląd jako element komunikacji niewerbalnej. W: Psychologiczne konteksty komunikacji. 2005, s. 31-40.

26 WSTĘP DO KSIĄŻKI Elementy opisu: Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: Tytuł książki w której zawarty jest wstęp. Data wydania, numery stron zajętych przez wstęp. Przykład: Krzyżanowski Julian: Najsławniejsza powieść polska. W: Sienkiewicz Henryk: Quo vadis. 1983, s. 5-16.

27 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

28 Elementy opisu (obowiązkowe): Autor artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Rok, nr czasopisma, nr stron. Przykład: Kozłowska Anna: Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków. Polonistyka. 2009, nr 9, s. 20-25. Uwaga! Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowiu jest tytuł czasopisma!

29 OPIS RECENZJI W CZASOPIŚMIE Elementy opisu Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł książki. Rec. Imię i Nazwisko recenzenta: Tytuł czasopisma. Rok, nr czasopisma, strony zajęte przez recenzję. Przykład: Coelho Paulo: Alchemik. Rec. Elżbieta Milewska. Nowe Książki. 1996, nr 6, s. 51.

30 OPIS WYWIADU W CZASOPIŚMIE Elementy obowiązkowe opisu: Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. Tytuł czasopisma. Rok, numer czasopisma, strony. Przykład: Ekman Paul: Czytanie z twarzy. Rozm. przepr. Monika Florek-Moskal. Wprost. 2009, nr 40, s. 64-65.

31 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

32 E- KSIAŻKA DOSTĘPNA W INTERNECIE Elementy obowiązkowe opisu: Autor: Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca. Rok wydania. Data aktualizacji. Data dostępu. Warunki dostępu (adres internetowy). ISBN. Przykład: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [online]. Warszawa: De Agostini Polska. [dostęp 20 listopada 2009]. Dostępny w Internecie: www.slownik-online.pl/index.php.

33 OPIS KSIĄŻKI NA CD-ROM Elementy obowiązkowe opisu: Autor: Tytuł [ Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca. Data wydania. Data aktualizacji. ISBN. Przykład: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.0.3.16 Łódź: PRO-media. 1998. Aktualizacja w dniu 25.11.1998. ISBN 83-7231-731-3.

34 OPIS FRAGMENTU LUB ROZDZIAŁU KSIĄŻKI NA CD-ROM Elementy obowiązkowe opisu: Autor: Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie (wersja). Miejsce wydania: Wydawca. Rok wydania. Data aktualizacji. Tytuł rozdziału lub fragmentu. Lokalizacja. ISBN. Przykład: Kopaliński Władysław: Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM]. Wersja 1.00.00. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN S.A. 2000, Słownik mitów i tradycji kultury. ISBN 83-01-13194-2.

35 OPIS ARTYKUŁU ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE WWW Elementy opisu: Autor artykułu: Tytuł artykułu [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. Data dostępu. Warunki dostępu (adres internetowy). Przykład: Śliwa Ewa: Plan analizy dzieła sztuki na przykładzie Mony Lisy Leonardo da Vinci [online]. [dostęp 12 października 2009]. Dostępny w Internecie: http://www.interklasa.pl.

36 OPIS ARTYKUŁU ZAMIESZCZONY W E-CZASOPIŚMIE Elementy obowiązkowe opisu: Autor artykułu: Tytuł artykułu. W: Tytuł czasopisma [Typ nośnika]. Wydanie lub wersja. Oznaczenie zeszytu (data, numer). Data aktualizacji. Data dostępu. Lokalizacja. Warunki dostępu. ISSN. Przykład: Kawka Maciej: Panem et circenses : o języku komentatorów sportowych. W: Konspekt. [online]. 2005, nr 4. [dostęp 12 października 2009]. Dostępny w Internecie: http:// www.wsp.krakow.pl/konspekt/24/kawka24.html. ISSN1509-6726.

37 OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

38 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU Elementy obowiązkowe opisu: Tytuł filmu. Imię i nazwisko autora filmu. Numer części. Data produkcji. Przykład: Lalka [Film]. Reż. Wojciech Has. 1993. [kas. wiz. VHS].

39 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REKLAMY Rarka Plusa [reklama telewizyjna]. Warszawa: TVP. 2009.

40 OPIS REPRODUKCJI OBRAZU, RZEŹBY, DZIEŁA ARCHIREKTURY Podobnie jak opis rozdziału z książki: Chełmoński Józef: Bociany [il.]. W: Horzela Dobrosława (et al.): 1000 arcydzieł malarstwa polskiego. Kraków: Kluszczyński. 2008, s. 266.

41 Bibliografię załącznikową należy zamieszczać na końcu pracy. Opisy bibliograficzne powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów, w przypadku prac zbiorowych ( pod red.) wg tytułów. Opisy należy kolejno ponumerować.

42 Bibliografia: 1)Antczak Mariola, Nowacka Anna: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : Jak tworzyć i stosować : podręcznik. Wyd. 2 popr. 2009. ISBN 978-83-61464-13-6. 2)PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. 3)PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. Opracowała: mgr Anna Nowak nauczyciel bibliotekarz


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. Przygotowujesz prezentację maturalną, wykorzystujesz w swojej pracy cudze teksty? Musisz sporządzić bibliografię prezentującą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google