Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

2 Przygotowujesz prezentację maturalną, wykorzystujesz w swojej pracy cudze teksty? Musisz sporządzić bibliografię prezentującą ich wykaz. Podając bibliografię zachowujesz prawa autorskie!

3 CO TO JEST BIBLIOGRAFIA?
Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów, dobranych wg ustalonych kryteriów, służący sprawnej informacji o czytelnictwie.

4 TWOJA BIBLIOGRAFIA POWINNA ZAWIERAĆ:
LITERATURĘ PODMIOTU – utwory literackie (wiersze, powieści), dzieła sztuki, fotografie, fragmenty muzyczne, reklamy, filmy, które będą analizowane w czasie Twojego wystąpienia.

5 LITERATURĘ PRZEDMIOTU – wykaz dokumentów, które posłużyły do opracowania Twojego tematu prezentacji – książki, artykuły z czasopism, artykuły z Internetu.

6 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.
BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA POWINNA BYĆ SPORZĄDZONA Z UWZGLĘDNIENIEM NORM: PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.

7 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

8 Danych do opisu bibliograficznego szukaj na stronie tytułowej nie na okładce!

9 ELEMENTY OPISU KSIĄŻKI
Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Numer tomu. Miejsce wydania: Wydawca. Data wydania. ISBN. Uwaga! Elementy obowiązkowe i fakultatywne.

10 Norma dopuszcza pewną dowolność interpunkcji i wyróżnień graficznych w opisie bibliograficznym.
Poszczególne elementy opisu należy wyraźnie oddzielić od siebie wybranym znakiem interpunkcyjnym np.: kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem. Pamiętaj! Wybrane przez Ciebie znaki przestankowe należy stosować konsekwentnie we wszystkich opisach!!! . , ; :

11 Przykład: opis z elementami obowiązkowymi Sienkiewicz Henryk: Pan Wołodyjowski. Wyd ISBN opis z elementami fakultatywnymi Sienkiewicz Henryk: Pan Wołodyjowski. Wyd. 2. Warszawa: Państw. Inst. Wydaw ISBN

12 AUTOR - element obowiązkowy
Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby. Gdy autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia, oddzielając je od siebie przecinkami.

13 Jeżeli autor nie jest znany lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu.
Gdy autorów jest więcej niż trzech zaleca się podawanie nazwiska pierwszego autora. Pominiętych autorów należy oznaczać przez skrót „i in.”

14 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem itp. Ks. Józef Tischner Prof. Jerzy Bralczyk

15 TYTUŁ – element obowiązkowy
Dopuszcza się skracanie zbyt długiego tytułu. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (…). Tytuł można wyróżnić graficznie tzw. kursywą. Tytuł książki podajemy bez cudzysłowu!

16 WYDANIE – element obowiązkowy
Jeżeli nie ma w książce informacji o kolejności wydania, to ten element pomijamy. Nie podaje się informacji o pierwszym wydaniu. Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 3 popr. uzup. skr. zmien.

17 Nazwa miejsca, w którym wydano książkę.
MIEJSCE WYYDANIA - element fakultatywny Nazwa miejsca, w którym wydano książkę.

18 WYDAWCA – element fakultatywny
Można skracać nazwę wydawcy np.: GWP zamiast Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

19 DATA WYDANIA – element obowiązkowy
Jeżeli nie można określić daty wydania na podstawie danego dokumentu zaleca się podanie daty copyright.

20 ISBN – element obowiązkowy
ISBN- Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki. Jest to dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy 04– Ossolineum o książce – pozostałe cyfry. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1978 r. Od 2007 r. nr ISBN poprzedzony jest prefiksem 978 i liczy 13 cyfr.

21 ISBN i ISSN piszemy tylko przy opisie całości dokumentów zwartych i ciągłych.
Dla części, artykułów i fragmentów są one elementami fakultatywnymi.

22 FRAGMENT KSIĄŻKI Elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca. Data wydania. ISBN. Tytuł rozdziału, numery stron zajętych przez rozdział.

23 Przykład: Opis z elementami obowiązkowymi: Sienkiewicz Henryk: Wybór nowel i opowiadań. Wyd Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, s Opis z elementami fakultatywnymi: Sienkiewicz Henryk: Wybór nowel i opowiadań. Wyd. 4. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich ISBN Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, s

24 PRACA ZBIOROWA (książka pod redakcją)
Elementy obowiązkowe i fakultatywne opisu: Tytuł książki. Redaktor. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca. Data wydania. ISBN. Przykład: Psychologiczne konteksty komunikacji. Red. Jarosław Klebaniuk. Wrocław: Atut ISBN

25 ROZDZIAŁ LUB FRAGMENT W PRACY ZBIOROWEJ
Elementy obowiązkowe opisu Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Tytuł pracy zbiorowej. Data wydania, numery stron zajętych przez rozdział. Przykład: Kuczyńska Alicja: Wygląd jako element komunikacji niewerbalnej. W: Psychologiczne konteksty komunikacji. 2005, s

26 WSTĘP DO KSIĄŻKI Elementy opisu: Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: Tytuł książki w której zawarty jest wstęp. Data wydania, numery stron zajętych przez wstęp. Przykład: Krzyżanowski Julian: Najsławniejsza powieść polska. W: Sienkiewicz Henryk: Quo vadis. 1983, s

27 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

28 Elementy opisu (obowiązkowe):
Autor artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma”. Rok, nr czasopisma, nr stron. Przykład: Kozłowska Anna: Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków. „Polonistyka”. 2009, nr 9, s Uwaga! Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowiu jest tytuł czasopisma!

29 OPIS RECENZJI W CZASOPIŚMIE
Elementy opisu Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł książki. Rec. Imię i Nazwisko recenzenta: Tytuł czasopisma. Rok, nr czasopisma, strony zajęte przez recenzję. Przykład: Coelho Paulo: Alchemik. Rec. Elżbieta Milewska. „Nowe Książki”. 1996, nr 6, s. 51.

30 OPIS WYWIADU W CZASOPIŚMIE
Elementy obowiązkowe opisu: Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. „Tytuł czasopisma”. Rok, numer czasopisma, strony. Przykład: Ekman Paul: Czytanie z twarzy. Rozm. przepr. Monika Florek-Moskal. „Wprost”. 2009, nr 40, s

31 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

32 E- KSIAŻKA DOSTĘPNA W INTERNECIE
Elementy obowiązkowe opisu: Autor: Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca. Rok wydania. Data aktualizacji. Data dostępu. Warunki dostępu (adres internetowy). ISBN. Przykład: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [online]. Warszawa: De Agostini Polska. [dostęp 20 listopada 2009]. Dostępny w Internecie:

33 OPIS KSIĄŻKI NA CD-ROM Elementy obowiązkowe opisu: Autor: Tytuł [ Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca. Data wydania. Data aktualizacji. ISBN. Przykład: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź: PRO-media Aktualizacja w dniu ISBN

34 OPIS FRAGMENTU LUB ROZDZIAŁU KSIĄŻKI NA CD-ROM
Elementy obowiązkowe opisu: Autor: Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie (wersja). Miejsce wydania: Wydawca. Rok wydania. Data aktualizacji. Tytuł rozdziału lub fragmentu. Lokalizacja. ISBN. Przykład: Kopaliński Władysław: Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM]. Wersja Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN S.A. 2000, Słownik mitów i tradycji kultury. ISBN

35 OPIS ARTYKUŁU ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE WWW
Elementy opisu: Autor artykułu: Tytuł artykułu [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. Data dostępu. Warunki dostępu (adres internetowy). Przykład: Śliwa Ewa: Plan analizy dzieła sztuki na przykładzie „Mony Lisy” Leonardo da Vinci [online]. [dostęp 12 października 2009]. Dostępny w Internecie:

36 OPIS ARTYKUŁU ZAMIESZCZONY
W E-CZASOPIŚMIE Elementy obowiązkowe opisu: Autor artykułu: Tytuł artykułu. W: „Tytuł czasopisma” [Typ nośnika]. Wydanie lub wersja. Oznaczenie zeszytu (data, numer). Data aktualizacji. Data dostępu. Lokalizacja. Warunki dostępu. ISSN. Przykład: Kawka Maciej: Panem et circenses : o języku komentatorów sportowych. W: „Konspekt”. [online]. 2005, nr 4. [dostęp 12 października 2009]. Dostępny w Internecie: ISSN

37 INNYCH TEKSTÓW KULTURY
OPIS BIBLIOGRAFICZNY INNYCH TEKSTÓW KULTURY

38 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU
Elementy obowiązkowe opisu: Tytuł filmu. Imię i nazwisko autora filmu. Numer części. Data produkcji. Przykład: Lalka [Film]. Reż. Wojciech Has [kas. wiz. VHS].

39 OPIS BIBLIOGRAFICZNY REKLAMY
Rarka Plusa [reklama telewizyjna]. Warszawa: TVP

40 OPIS REPRODUKCJI OBRAZU, RZEŹBY, DZIEŁA ARCHIREKTURY
Podobnie jak opis rozdziału z książki: Chełmoński Józef: Bociany [il.]. W: Horzela Dobrosława (et al.): 1000 arcydzieł malarstwa polskiego. Kraków: Kluszczyński. 2008, s. 266.

41 Bibliografię załącznikową należy zamieszczać na końcu pracy.
Opisy bibliograficzne powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów, w przypadku prac zbiorowych ( pod red.) wg tytułów. Opisy należy kolejno ponumerować.

42 Bibliografia: Antczak Mariola, Nowacka Anna: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : Jak tworzyć i stosować : podręcznik. Wyd. 2 popr ISBN PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. PN-ISO Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. Opracowała: mgr Anna Nowak nauczyciel bibliotekarz


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google