Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej
Adres siedziby: Dalków 40, Gaworzyce Adres biura: ul. Galileusza 18, Głogów ;

2 Cele Fundacji: Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności na obszarach wiejskich, w tym w zakresie turystyki, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców; Prowadzenie działań aktywnej integracji w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Wspomaganie procesów rozwoju ekonomii społecznej, w szczególności na obszarach wiejskich, w tym zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych; Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; Wspomaganie rozwoju i powstawania lokalnych organizacji pozarządowych; Tworzenie funduszy grantowych, dotacyjnych na rozwój i aktywizację lokalnych środowisk społecznych działających na rzecz wspólnego dobra;

3 Cele Fundacji: Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w zakresie regionalnych wartości; Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; Tworzenie funduszy stypendialnych dla uczniów, studentów i doktorantów; Wspomaganie procesów oświatowych, w szczególności na obszarach wiejskich; Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem; Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży; Wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

4 Cele Fundacji: Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; Promocja i organizacja wolontariatu; Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, spółdzielni socjalnych i osób fizycznych w zakresie określonym w celach statutowych; Opracowanie i realizacja lokalnych strategii z czynnym udziałem społeczności lokalnej, zarówno w procesie opracowania, jak i realizacji; Aktywizowanie i mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionów Polski; Wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;

5 Cele Fundacji: Udzielanie wsparcia mieszkańcom, w szczególności z obszarów wiejskich objętego w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację; Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży; Wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych; Podejmowanie innych działań społecznie i gospodarczo ważnych dla rozwoju regionów Polski.

6 Najważniejsze działania podjęte przez Fundację IRES Polska
W 2012 roku Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej była inicjatorem dwóch wyjazdowych zajęć aktywnej integracji dla 50 dzieci w wieku od 3 do 12 lat z rodzin, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Otyniu i Bytomiu Odrzańskim. W ramach zaplanowanych działań, zorganizowano dzieciom w ramach „Dnia Dziecka” wyjazd do ZOO we Wrocławiu. W wyjeździe uczestniczyły dzieci i ich rodziny. Celem wyjazdu była integracja społeczna, a także zwrócenie rodzicom uwagi aby aktywnie i efektywnie spędzali czas ze swoimi dziećmi. W 2013 roku działanie to zostało powtórzone. Tym razem wyjazd odbył się do ZOO w Poznaniu.

7

8 Międzynarodowa Wymiana Młodzieży Polsko – Izraelskiej

9 Projekt pn. „Centra Aktywności Senioralnej”
Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej w okresie od maja do końca grudnia 2013r. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).  Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego osób starszych, w szczególności w wieku 60+, z obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich do 5 tys. mieszkańców z gminy: Bytom Odrzański, Kotla, Jerzmanowa i Żukowice. Działania skierowane są do osób po 60 roku życiu na terenie czterech gmin: Jerzmanowa, Żukowice, Kotla, Bytom Odrzański. Przewidziana liczba uczestników na jedno Centrum - 15 osób.

10 Projekt pn. „Centra Aktywności Senioralnej” c.d.
W ramach projektu organizowane będę spotkania z uczestnikami, raz lub dwa razy w tygodniu po ok. 3 godz. Zajęcia te obejmują: warsztaty motywacyjne (m.in. neuropsychologia człowieka, wzrost aktywności seniorów w swoim środowisku), warsztaty "Cyber- Kuźnia" (podstawy obsługi urządzeń tj.: komputer, telefon komórkowy, a do tego nauka korzystania z internetu, skype, internetowego konta bankowego itp), warsztaty z dietetykiem (dobór diety do wieku, wpływ diety na zdrowie), warsztaty nordic - walking ( kurs nordic – walking z instruktorem, zakup kijów do nordic walking dla uczestników projektu), wyjazdowe warsztaty regionalne (wyjazd integracyjny do zamku w Czernej, zapoznanie się z historią zamku), warsztaty z edukacji finansowej (m.in. zarządzanie budżetem domowym, zapoznanie się z pułapkami stosowanymi przez różne instytucje finansowe itp.), warsztaty pn. "Aktywizacja Twórcza" (rękodzieło, wyrób pamiątek i upominków, itp.), warsztaty planistyczne (opracowanie programów aktywizacyjnych umożliwiających kontynuację funkcjonowania Centrum Aktywności Senioralnej).

11

12

13

14 W dniu 30 października 2013r. Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej była organizatorem konferencji podsumowującej projekt. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządu, jednostek organizacyjnych gminy, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy woj. lubuskiego. Prezes Stowarzyszenia "Przyjaciół Nowego Miasteczka" Pani Henryka Chmurska podziękowała wszystkim za zaangażowanie przy  realizacji projektu. Z kolei koordynator projektu Pani Marta Moskwa  przedstawiła założenia programu Szwajcarskiego Grantu Blokowego oraz projektu "Centrum Integracji Międzypokoleniowej - CIM".

15 Współorganizacja konferencji międzynarodowej pn
Współorganizacja konferencji międzynarodowej pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych”

16 Projekt pn. „Akademia Liderek czyli METAmorfoza”
Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany w okresie od września 2013r. do końca sierpnia 2014r. Grupę docelową stanowi 20 kobiet.

17 Projekt pn. „Akademia Liderek czyli METAmorfoza” c.d.
GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest aktywne włączenie do życia publicznego i angażowania się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej obszarów miejsko –wiejskich do 25 tys. mieszkańców 20 liderek z woj. lubuskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego, w okresie od r. do r. CELE SZCZEGÓŁOWE: 1)Wzrost umiejętności aktywizujących społeczność lokalną dzięki, przeszkoleniu 20 liderek organizacji pozarządowych, z woj. lubuskiego dolnośląskiego i świętokrzyskiego, do pracy w swoich środowiskach lokalnych, w okresie od r. do r. 2)Wzrost aktywności i zaangażowania co najmniej 100 wolontariuszy, mieszkańców obszarów wiejskich i miejsko –wiejskich woj. lubuskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego, którzy włączą się do rozwiązywania problemów społecznych w okresie od r. do r. 3)Budowanie i propagowanie społeczeństwa obywatelskiego w ramach prowadzenia 2 punktów poradnictwa obywatelskiego w woj. dolnośląskim i świętokrzyskim w okresie od r. do r.

18 Adres siedziby: Dalków 40,59-180 Gaworzyce
Adres biura: ul. Galileusza 18, Głogów ;


Pobierz ppt "Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google