Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wanda Jarosz, Jolanta Brol,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wanda Jarosz, Jolanta Brol,"— Zapis prezentacji:

1 NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wanda Jarosz, Jolanta Brol, Zofia Nowińska, Patrycja Przewoźnik Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach POSTRZEGANIE PRZEZ POLAKÓW PROBLEMÓW ŚRODOWISKOWYCH W KONTEKŚCIE ZDROWIA CZŁOWIEKA prezentacja wyników badań ankietowych

2 Wiedza i świadomość Znak graficzny - North and East Yorkshire & Northern Lincolnshire

3 Czynniki wpływające na zdrowie

4 W jakim stopniu, zdaniem Polaków, niekorzystny stan środowiska może wpływać na zdrowie człowieka? 79,8% (N = 800) respondentów jest zdania, że zanieczyszczenie środowiska naturalnego może istotnie wpływać na stan zdrowia człowieka. Badania ankietowe społeczeństwa Komentarz W stosunku do badań z lat 80. i 90. przeprowadzony sondaż wskazuje na wzrost świadomości społecznej Polaków Polacy dostrzegają związek między środowiskiem a zdrowiem Postrzeganie zagrożenia wynikającego ze stanu środowiska nie jest powiązane z miejscem zamieszkania

5 Czy zanieczyszczenie środowiska może wpłynąć niekorzystnie na zdrowie człowieka? Prawie cała badana grupa dostrzega związek pomiędzy stanem środowiska a jakością życia Aż 93,6% uczniów uważa, że zanieczyszczenia środowiska wpływają w bardzo dużym i dużym stopniu na zdrowie Zaledwie 4% twierdzi, że ten wpływ jest niewielki Komentarz Badania ankietowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

6 Zanieczyszczenie którego z elementów środowiska ma największy negatywny wpływ na zdrowie człowieka? Najsilniejsza jest świadomość szkodliwego wpływu na zdrowie zanieczyszczonego powietrza W zdecydowanie mniejszym stopniu dostrzegany jest wpływ zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie i żywności Jedynie 10,5% wskazań dotyczyło zanieczyszczonej gleby co świadczy o słabym wiązaniu tego faktu z naszym zdrowiem Komentarz Badania ankietowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

7 Jakimi drogami zanieczyszczenia wnikają do organizmu człowieka? Test wiedzy - co drugi uczeń odpowiedział poprawnie Zaledwie 2,4% badanych uczniów nie potrafiło udzielić odpowiedzi Komentarz Badania ankietowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

8 Od czego najbardziej zależy szkodliwy wpływ zanieczyszczeń środowiska na organizm człowieka? Uczniowie uważają, że najbardziej istotny jest rodzaj substancji toksycznej, następnie jej stężenie oraz wrażliwość organizmu na który działa Znacznie mniejsze znaczenie mają czas działania oraz wiek i kondycja osoby narażonej Komentarz Badania ankietowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

9 Czynniki środowiskowe wpływające na zdrowie CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE stres, praca zawodowa, relacje między ludźmi SYTUACJE NADZWYCZAJNE katastrofy chemiczne, nadużycie alkoholu lub leków CZYNNIKI BIOLOGICZNE bakterie, wirusy,grzyby, pasożyty GMO CZYNNIKI FIZYCZNE hałas, mikroklimat, promieniowanie, oświetlenie CZYNNIKI CHEMICZNE substancje chemiczne, zapylenie, dym tytoniowy

10 stres73,65% toksyczne substancje chemiczne obecne w środowisku 55,84% zanieczyszczenie żywności55,41% hałas42,02% uzależnienia41,17% szkodliwe promieniowanie33,76% stan środowiska przyrodniczego32,05% zmniejszenie powierzchni terenów zielonych 31,77% drobnoustroje chorobowe27,21% niekorzystna sytuacja rodzinna25,07% brak poczucia bezpieczeństwa24,93% zła sytuacja materialna rodziny18,66% awarie przemysłowe18,66% Jakie czynniki środowiskowe są źródłem niepokojów uczniów? Stres jest przyczyną niepokoju 75% badanych uczniów Co drugi uczeń wśród przyczyn niepokoju wymienia obecność w środowisku toksycznych substancji chemicznych oraz zanieczyszczenie żywności Ponad 40% obawia się hałasu i uzależnień Co czwarty uczeń wśród 5 najważniejszych powodów niepokoju wymienia brak poczucia bezpieczeństwa Komentarz Badania ankietowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

11 Czynniki środowiskowe będące źródłem niepokoju przedstawicieli organizacji pozarządowych Badania ankietowe organizacji pozarządowych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

12 Najważniejsze problemy występujące w gminach wpływające na jakość życia mieszkańców Badania ankietowe jednostek samorządowych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

13 Badania ankietowe jednostek samorządowych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100% Najważniejsze problemy występujące w gminach miejskich wpływające na jakość życia mieszkańców

14 Badania ankietowe jednostek samorządowych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100% Najważniejsze problemy występujące w gminach miejsko- wiejskich wpływające na jakość życia mieszkańców

15 Badania ankietowe jednostek samorządowych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100% Najważniejsze problemy występujące w gminach wiejskich wpływające na jakość życia mieszkańców

16 Działania na rzecz środowiska i zdrowia Znak graficzny - North and East Yorkshire & Northern Lincolnshire

17 Działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców realizowane w gminach Badania ankietowe jednostek samorządowych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

18 Badania ankietowe jednostek samorządowych Działania mające na celu poprawę stanu zdrowia i opieki zdrowotnej mieszkańców Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

19 Działania organizacji w zakresie środowiska i zdrowia W działaniach uwzględniają takie czynniki środowiskowe jak: czynniki środowiskowe wewnątrz pomieszczeń (klimatyzacja, dym tytoniowy) społeczno-gospodarcze determinanty zdrowia środowiskowego skutki zmian klimatu promieniowanie elektromagnetyczne genetycznie modyfikowaną żywność hałas Komentarz Badania ankietowe organizacji pozarządowych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

20 Działania podejmowane dla poprawy stanu środowiska, a tym samym swojego zdrowia 69% społeczeństwa uważa, że indywidualne działania mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska, a tym samym ograniczyć narażenie zdrowia Najczęściej podejmowane działania to: sortowanie śmieci, dbałość o czystość, nie wycinanie drzew, nie palenie opakowań plastikowych i śmieci Badania ankietowe społeczeństwa Komentarz Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

21 Działania podejmowane przez rodziców dla ochrony dzieci przed zagrożeniami środowiskowymi Zdaniem większości istotne jest wpojenie dzieciom podstawowych zasad higieny i konsekwentne ich przestrzeganie Około 1/3 ankietowanych uważa, że bardzo ważna jest jakość podawanej dzieciom żywności oraz wybór miejsca zabaw Badania ankietowe społeczeństwa Komentarz Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

22 Działania podejmowane przez uczniów w trosce o własne zdrowie 80% uczniów dba o higienę osobistą oraz przestrzega zasad prawidłowego żywienia Około 70% uważa, że dla zachowania zdrowia istotna jest aktywność fizyczna Badania ankietowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

23 Badania ankietowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Zasady zdrowego stylu życia stosowane na co dzień przez uczniów Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

24 Partnerstwo i współpraca na rzecz środowiska i zdrowia Znak graficzny - North and East Yorkshire & Northern Lincolnshire

25 Współpraca samorządu ze społecznością lokalną w działaniach na rzecz środowiska i zdrowia Najczęściej współpracują z samorządem przedstawiciele grup zawodowych, indywidualne osoby niezrzeszone, NGO, uczniowie, przedstawiciele partii politycznych Zaledwie w 37% gmin mieszkańcy bardzo często i często inicjują działania na rzecz środowiska i zdrowia W prawie co drugiej gminie robią to rzadko lub zdecydowanie rzadko Komentarz Badania ankietowe jednostek samorządowych

26 Formy współpracy organizacji z otoczeniem Badania ankietowe organizacji pozarządowych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

27 Od czego zależy minimalizacja środowiskowych zagrożeń zdrowia Obecnie najważniejsze zagrożenia środowiskowe w opinii organizacji pozarządowych to: stres (66,7%) toksyczne substancje chemiczne obecne w środowisku (62,1%) stan środowiska przyrodniczego (59,1%) uzależnienia (51,5%) poczucie bezpieczeństwa (43,9%) Komentarz Badania ankietowe organizacji pozarządowych Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

28 Komunikacja - dostęp do informacji Znak graficzny - North and East Yorkshire & Northern Lincolnshire

29 Zapotrzebowanie mieszkańców na informację dotyczącą ochrony środowiska i zdrowia na terenie gminy Badania ankietowe jednostek samorządowych ostatnie 5 lat

30 Dostępność informacji o zanieczyszczeniu środowiska i wpływie zanieczyszczeń na zdrowie w skali kraju i regionu Badania ankietowe jednostek samorządowych

31 Co dziesiąta organizacja jest zdania, że informacja jest w pełni dostępna, 65% twierdzi, że raczej dostępna Ocena działalności informacyjno promocyjnej resortu zdrowia jest również niska – 44% twierdzi, że przekazują oni ograniczoną ilość informacji, a co trzecia organizacja wyraża opinię, że nie przekazują wcale tego typu informacji Komentarz Badania ankietowe organizacji pozarządowych Dostępność informacji o zanieczyszczeniu środowiska i wpływie zanieczyszczeń na zdrowie w skali kraju

32 Dostępność informacji o zanieczyszczeniu środowiska i wpływie zanieczyszczeń na zdrowie na terenie bezpośredniego działania organizacji Badania ankietowe organizacji pozarządowych

33 Nie ma dobrego i powszechnego dostępu do informacji o zagrożeniach zdrowia wynikających ze stanu środowiska Ponad 40% respondentów uznało, że nie ma takiej informacji lub oceniło ją jako złą Zaledwie 6% ankietowanych uważa, że personel medyczny odpowiedzialny za promocję zdrowia przekazuje dostateczną ilość informacji, 80% badanych twierdzi, że nie przekazuje wcale tego typu informacji lub w bardzo ograniczonym zakresie Ocena dostępności informacji o stanie środowiska i jego wpływie na zdrowie człowieka Komentarz Badania ankietowe społeczeństwa

34 Główne źródła informacji o stanie środowiska i zdrowia Jako główne źródło informacji w dalszym ciągu wskazywane są programy telewizyjne, audycje radiowe i artykuły prasowe Poniżej 30% respondentów korzysta z ulotek, broszur, biuletynów oraz raportów z badań Społeczeństwo w minimalnym zakresie korzysta z biuletynów informacyjnych, stron internetowych czy baz danych co świadczy o ciągle zbyt małej wiedzy o zasadach i możliwościach dostępu do informacji Komentarz Badania ankietowe społeczeństwa Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

35 Główne źródła informacji o stanie środowiska i zdrowia Dla większości uczniów głównym źródłem informacji są radio, telewizja oraz szkoła Zdaniem prawie 40% respondentów istotne są również informacje przekazywane przez rodziców ¼ uczniów wykorzystuje internet jako źródło informacji o stanie środowiska i zdrowia Badania ankietowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Komentarz Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

36 Popularyzacja problematyki środowiskowych zagrożeń zdrowia przez resorty środowiska i zdrowia Badania ankietowe organizacji pozarządowych

37 Ludzie oczekują informacji jednak sami nie potrafią do niej dotrzeć Oczekują na poprawę informacji o funkcjonowaniu urzędów odpowiedzialnych za problematykę środowiska Oczekują widocznej reakcji na ich opinie i oceny Maja świadomość, że konieczna jest lepiej zorganizowana współpraca z mediami Komentarz Jakie działania w zakresie udostępniania informacji o stanie środowiska i wpływie zanieczyszczeń na zdrowie człowieka powinny podejmować władze publiczne? Badania ankietowe społeczeństwa Pytanie wielokrotnego wyboru – wyniki nie sumują się do 100%

38 Znak graficzny - North and East Yorkshire & Northern Lincolnshire Podsumowanie

39 Audytorium, adresat Pierwotne audytorium stanowią grupy celowe: przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, organizacje pozarządowe działające na polu: ochrony środowiska i promocji zdrowia, środowisko biznesu, zakłady produkcyjne, media, nauczyciele, środowisko naukowe Za ich pośrednictwem docelowym odbiorcą będzie społeczeństwo - jednostka, rodzina, społeczność lokalna, grupa społeczna, grupa interesu Część przekazu będzie adresowana bezpośrednio do ogółu społeczeństwa Kampania informacyjno-promocyjna - wytyczne

40 identyfikacja odbiorcy z treścią - powinien zostać sformułowany w kategorii aspiracji, obaw, pragnień zbiorowości działanie - powinien podpowiadać możliwość działania, dawać przykłady, przedstawiać warianty rozwiązań możliwych do przyjęcia zaufanie - nadawcy przekazu muszą być wiarygodni, budzić zaufanie, najlepiej gdy odbiorcy już ich znają Jakie warunki powinien spełniać przekaz? Kampania informacyjno-promocyjna - wytyczne

41 dostarczenie materiałów do formułowania przekazu, pakietów informacyjnych poradnik z zakresu promocji zdrowia środowiskowego, współpraca z ekspertami stałe zainteresowanie mediów, (programy i audycje cykliczne, programu i audycje tematyczne, filmy) szeroka informacja w internecie, materiały informacyjne dostępne w formie elektronicznej Jakie środki wzmocnią przekaz u kluczowych zbiorowości? Kampania informacyjno-promocyjna - wytyczne

42 Jakie środki wzmocnią przekaz u kluczowych zbiorowości? nadanie odpowiedniej rangi działaniom na rzecz środowiska i zdrowia pozyskanie przychylności środowisk opiniotwórczych i instytucji publicznych poparcie dla działań na rzecz środowiska i zdrowia osób popularnych lub o dużym autorytecie ukazanie działań, które zakończyły się sukcesem (pozytywnych przykładów) oraz pozytywnych wzorców zachowań partnerstwo podmiotów prowadzących działania promocyjne Kampania informacyjno-promocyjna - wytyczne

43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NFOŚiGW Ministerstwo Zdrowia Program jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wanda Jarosz, Jolanta Brol,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google