Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym powinna być współpraca rodziny i szkoły?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym powinna być współpraca rodziny i szkoły?"— Zapis prezentacji:

1 „Współpraca rodziny i szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej” mgr K. Wiatrz

2 Czym powinna być współpraca rodziny i szkoły?
współdziałaniem zmierzającym do urzeczywistnienia określonych celów wspólnym poszukiwaniem rozwiązań niepokojących ich problemów wspólnym przezwyciężaniem trudności wychowawczych i zapobieganiem im trójpodmiotowym wspieraniem się partnerów

3 Zdaniem nauczycieli współpraca jest:
przykrą i niepotrzebną koniecznością, powinnością zawodową ,będącą źródłem narastających konfliktów z rodzicami inne zdanie ale rzadziej mają nauczyciele, którzy zadają sobie trud dokonywania w niej konstruktywnych zmian i ulepszeń.

4 Zdaniem rodziców natomiast:
stereotypowy, bezduszny kontakt polegający głównie na wysłuchiwaniu negatywnych opinii nauczyciela o dzieciach. traktowana jako spełnianie wzajemnych oczekiwań, przystosowywanie się obydwu stron.

5 Kto organizuje współpracę?
Głównymi organizatorami współpracy szkoły i rodziny są nauczyciele. Najwięcej do zrobienia dla ożywienia tej współpracy ma wychowawca klasy, który z reguły ponosi odpowiedzialność za jej organizację i przebieg.

6 Zamienne dla współpracy terminy
współdziałanie nauczycieli i rodziców współdziałanie szkoły i rodziny współpraca między rodzicami i nauczycielami współpraca nauczycieli i rodziców współuczestnictwo rodziców w edukacji szkolnej dzieci pedagogiczna relacja rodziny i szkoły partnerstwo w stosunkach szkoły i rodziny

7 Naczelnym celem współpracy jest
usprawnianie pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami zwłaszcza zapewnienie wielostronnego rozwoju intelektualnego i społeczno – moralnego.

8 Pozostałe cele współpracy:
lepsze wzajemne poznanie i rozumienie uczniów przez nauczycieli i rodziców stworzenie możliwości dostrzegania życia szkolnego i rodzinnego „innymi oczami” uatrakcyjnienie uczniom ich pobytu w szkole zjednywanie rodziców i nauczycieli na rzecz dokonywania zmian i ulepszeń w życiu klasy umacnianie pozytywnych więzi między nauczycielami, rodzicami i uczniami pedagogizacja rodziców

9 Wychowawcze znaczenie współpracy nauczycieli i rodziców
jest jednym z czynników prawidłowego funkcjonowania szkoły i w pewnym stopniu rodziny może korzystnie wpłynąć na rozwijanie przez nauczycieli i rodziców ich umiejętności wychowawczych rodzina i szkoła są podstawowymi środowiskami wychowawczymi (naturalne i intencjonalne)

10 Gdy brak współpracy zarówno szkoła nie współpracująca z rodzicami jak i rodzice stroniący od szkoły nie są w stanie poradzić sobie z trudnościami wychowawczymi. rodzice uczniów sprawiających narastające problemy są skazani na współpracę z nauczycielami. brak lub niedosyt współpracy nie sprzyja pracy wychowawczej rodziny.

11 rodzice mają utrudnione rozpoznanie postępów lub niepowodzeń szkolnych swojego dziecka w tym także jego rozwoju intelektualnego i zdolności. rodzice nie są w stanie pomóc swojemu dziecku w rozwiązaniu przynajmniej niektórych problemów zbyt późno orientują się o zaległościach w przyswajaniu wiadomości co uniemożliwia wczesne i skuteczne ich wyrównanie.

12 Indywidualne formy współpracy
prowadzenie konsultacji pedagogicznych to rozmowa nauczyciela z rodzicami na temat problemu, zwykle z inicjatywy nauczyciela gdy dostrzega swoją bezsilność w postępowaniu z uczniem min. składanie wizyt domowych za zgodą rodziców, pozwala poznać środowisko rodzinne np.filozofię życiową rodziców ,poglądy na wychowanie,oczekiwania wobec swojego dziecka min

13 kontakty korespondencyjne za pomocą dzienniczków, zeszytów korespondencji, listów przesyłanych pocztą lub za pośrednictwem ucznia korespondencja przez biuletyny szkolne wydawane przez starszych uczniów rozmowy telefoniczne, e sporadycznie stosowane bo zbyt często powodują irytację i rozdrażnienie obydwu stron,wymagają dużego taktu i subtelnego podejścia.

14 Zbiorowe formy współpracy
spotkania robocze nazywane wywiadówkami (nie cieszące się uznaniem żadnej ze stron.) spotkania towarzyskie organizowane poza szkołą, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców. spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców spotkania z ekspertem, którym jest znawca konkretnego problemu (pedagog, psycholog, lekarz, psychiatra, itp.) spotkania w ramach tzw. „dni otwartych”.

15 Mieszane formy współpracy to wzajemne wyświadczanie sobie konkretnych usług

16 Usługi rodziców na rzecz szkoły:
wykonywanie pomocy dydaktycznych przez rodziców urządzanie spotkań z ciekawymi ludźmi zwiedzanie zabytków, muzeów, bibliotek itp. organizacja wycieczek, biwaków, rozgrywek sportowych redagowanie gazetek, biuletynów sporządzanie kroniki klasowej, szkolnej urządzanie pracowni komputerowej konserwacja i naprawa sprzętu szkolnego

17 Szkoła na rzecz rodziny:
pomoc materialna uczniom poradnictwo pedagogiczne dla rodziców pedagogizacja rodziców i organizowanie imprez pomoc uczniom w odrabianiu lekcji ułatwianie rodzicom kontaktów z instytucjami wspomagającymi rodzinę dożywianie uczniów zapewnienie im pomocy psychologicznej Udzielanie się w pracy rady szkoły i rodziców, klasy

18 Przeszkody napotykane we współpracy szkoły i rodziców
brak partnerskich relacji wzajemne uprzedzenia „różne światy” nauczycieli i rodziców. niejednakowy stopień ponoszenia odpowiedzialności perfekcjonizm nauczycieli jednokierunkowość współpracy: narzucanie swojego stanowiska rodzicom przesadna dbałość o intelekt sporadyczność i formalizm (doraźna wywiadówka) odgórnie zaplanowana przez nauczycieli współpraca

19 Warunki skutecznej współpracy
partnerskie relacje oparte na równowadze wzajemna wymiana opinii o szkole i rodzinie gromadzenie informacji o uczniu (uzdolnieniach, zachowaniach systematyczność (na bieżąco nie tylko wtedy gdy zaistnieją nadzwyczajne okoliczności najczęściej negatywne) czynne zaangażowanie trójstronne

20 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w formie zajęć:
dydaktyczno – wyrównawczych specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno–kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz zajęć o charakterze terapeutycznym, klas wyrównawczych i terapeutycznych zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców związanych z wyborem kierunku kształcenia porad dla uczniów porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli

21 Współpraca szkoły i rodziców w organizowaniu zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu Współpraca podejmowanie wspólnych decyzji konkretnych działań dla określonego celu czyli pomocy w wyborze zawodu. Organizuje współpracę wychowawca klasy. Brak współpracy utrudnia rodzicom rozpoznanie rzeczywistych zdolności, zainteresowań dziecka

22 Formy współpracy: zbiorowe: spotkania towarzyskie i z ekspertem
mieszane: nawiązywanie kontaktów z zakładami pracy, pedagogizacja rodziców, kontakty z instytucjami

23 Przeszkody napotykane we współpracy
Brak partnerskich relacji Przesadna dbałość o rozwój intelektualny i dydaktykę Formalizm spotkań Sporadyczność kontaktów

24 Współpraca w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych
poszukiwanie rozwiązań niepokojących problemów czyli trudności w czytaniu i pisaniu. współpraca organizowana przez wychowawcę klasy brak współpracy- ani szkoła, ani rodzice nie będą w stanie sama poradzić sobie z narastającymi trudnościami. :

25 Formy współpracy mogą być
indywidualne - konsultacje z rodzicami zbiorowe - pedagogizacja rodziców w temacie dysleksji rozwojowej ,spotkania z ekspertem np.psychologiem Przeszkody: brak partnerskich relacji, nieufność wobec rodziców Skuteczna współpraca: trójpodmiotowe czynne zaangażowanie, gromadzenie informacji o uczniu, systematyczność

26 Cechy szkoły jutra wg Czesława Kupisiewicza
„ Szkoła przyszłości jako placówka zintegrowana oraz innowacyjna , funkcjonując w ustawicznie zmieniającym się otoczeniu liczy się z koniecznością modyfikowania,modernizowania oraz poszukiwania twórczych rozwiązań w zakresie realizowanych celów i zadań dydaktyczno – wychowawczych , zachęca nauczycieli do twórczego analizowania własnej pracy a ponadto zakłada współudział wszystkich zatrudnionych w niej osób w ocenie oraz w wytyczaniu kierunków dalszej realizacji owych celów i zadań.

27 Odnosi się to również do osób współpracujących ze szkołą w tym przede wszystkim do rodziców uczęszczających do niej dzieci.” Literatura: M.Łobocki „W trosce o wychowanie w szkole”.

28 Dziękuję za uwagę Krystyna Wiatrz


Pobierz ppt "Czym powinna być współpraca rodziny i szkoły?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google