Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hemostaza. Cało ść procesów maj ą cych na celu utrzymanie prawidłowego przepływu krwi w naczyniach w warunkach fizjologicznych oraz zabieganiu jej utraty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hemostaza. Cało ść procesów maj ą cych na celu utrzymanie prawidłowego przepływu krwi w naczyniach w warunkach fizjologicznych oraz zabieganiu jej utraty."— Zapis prezentacji:

1 Hemostaza

2 Cało ść procesów maj ą cych na celu utrzymanie prawidłowego przepływu krwi w naczyniach w warunkach fizjologicznych oraz zabieganiu jej utraty w przypadku urazów. Obejmuje zarówno krz ę pni ę cie jak i fibrynolize.

3 Hemostaza - zaburzenia Zaburzenia w hemostazie mog ą polega ć na: 1. Osłabieniu hemostazy co zagra ż a utrat ą nadmiernej ilo ść i krwi z organizmu 2. Nadmiernej, niewła ś ciwej hemostazy powoduj ą cej powstanie zakrzepicy

4 Osłabienie hemostazy Nadmierna utrata krwi mo ż e by ć spowodowana zaburzeniami w działaniu lub budowie: Naczy ń krwiono ś nych Płytek krwi Hemostazy osoczowej (białek krwi zwannymi czynnikami krzepni ę cia)

5 Hemofilia A Wrodzona choroba. Jest spowodowana wad ą VIII osoczowego czynnika krzepni ę cia. W zale ż no ś ci od ilo ś ci czynnika VIII chemofili ę dzieli si ę na posta ć ci ęż k ą (poni ż ej 1%), umiarkowan ą (1-5%), lekk ą (powy ż ej 5%). Objawy to głównie krwawienia. Mo ż na je podzieli ć na: Krwawienia wewn ę trzne (podskórne, dostawowe) Krwawienia zewn ę trzne (z błony ś luzowej jamy ustnej i nosa)

6

7 Hemofilia a ekstrakcje Ekstrakcja z ę bów u osób chorych na hemofili ę powoduje zagro ż enie krwawieniem z rany po usuni ę ciu z ę ba. Zabieg taki powinien by ć prowadzony w warunkach szpitalnych, a ilo ść czynnika VIII wynosi ć powy ż ej 50%. Ponadto podaje si ę pacjentowi odpowiednie leki (np. kwas EACA) oraz zabezpiecza ran ę poektrakcyjn ą g ą bkami hemostatycznymi. Wi ę ksz ą uwag ę nale ż y zwróci ć równie ż na odpowiednie podanie zniczulenia.

8 Leki przeciwkrwotoczne S ą to leki, które hamuj ą krwawienia i krwotoki. Mo ż na je podzieli ć na kilka grup w zale ż no ś ci od działania: 1. Ś rodki skracaj ą ce czas krzepni ę cia. 2. Ś rodki uszczelniaj ą ce i kurcz ą ce naczynia krwiono ś ne. 3. Ś rodki p-krwotoczne stosowane miejscowo. 4. Preparaty krwi i płyny krwiozast ę pcze.

9 Środki skracające czas krzepnięcia. Mo ż na zaliczy ć do nich m.in. witamin ę K (stosowana w niedoborze protr ą biny), siarczan protaminy (przy przedawkowaniu heparyny), preparaty wapnia (krwiawienia z niedoboru jonów wapnia) W stomatologii znajduje niekiedy zastosowanie cyklonamina. Skraca ona czas krzepni ę cia i krwawienia, działa na naczynia krwiono ś ne (zmniesza ich kruchliwo ść ). Stosowana zpobiegawczo i leczniczo w krwawieniach z małych naczy ń. Mo ż e by ć podawana pozajelitowo i doustnie.

10 Środki działające na naczynia krwionośne Najpowszechniej stosowanymi lekami z tej grupy jest witamina C i rutozyd. Wzmacniaj ą i zmniejszaj ą przepuszczalno ść naczyn krwiono ś nych.

11 Leki hamujące krwawienie stosowane miejscowo. Mo ż na je podzieli ć na trzy grupy. 1. Leki zwi ę kszaj ą ce krzepliwo ść krwi 2. Leki działaj ą ce przez wytr ą cenie białek surowicy 3. Leki obkurczaj ą ce naczynia krwiono ś ne

12 Leki miejscowe zwiększające krzepliwość krwi Aplikuje si ę je na miejsca krwiawi ą ce. S ą szczególnie przydatne w przypadku gdy wyst ę puj ą trudno ś ci z zopatrzeniem chirurgicznym rany. Najcz ęś ciej stosowanymi preparatami s ą g ą bki ż elatynowe, kolagenowe i z oksyceluloz ą. Maj ą one du żą zdolno ść wchłaniana płynów. Dzi ę ki porowato ś ci tworz ą matryc ę, na której zatrzymuj ą si ę płytki krwi i aktywuj ą kaskad ę krzepni ę cia. Np. Spongostan, Antema

13 Leki miejscowe zwiększające krzepliwość krwi Na miejsca krwawi ą ce mo ż na równie ż stosowa ć trombin ę (enzym bi ą r ą cy udział w procesie krzepni ę cia). Mo ż na j ą stosowa ć przykładaj ą c nas ą czony lekiem gazik do rany, b ą d ź stosuj ą c nas ą czone ni ą g ą bki tzw. Fibrynowe.

14 Leki działające przez wytrącenie białek surowicy Działaj ą ś ci ą gaj ą co, denaturuj ą c białka, tworz ą warstw ę elastyczn ą pokrywaj ą uszkodzone ś ciany naczy ń, a wytr ą cone białka mechanicznie czopuj ą drobne naczynia krwiono ś ne. Przykłady: 1. 0,5% chlorek ż elazowy 2. Tanina 3. Hemostin (preparat na bazie wyci ą gów z ro ś lin) 4. Ałuny np. Alumen 5. Chlorek glinu np. Alustin

15 Leki obkurczające naczynia krwionośne Hamuj ą krwawienie wywołuj ą c skurcz naczy ń krwiono ś nych w miejscu zastosowania leku. Działanie wyst ę puje natychmiast i trwa ok. 0,5-1 godziny. Po tym czasie nast ę puje ponowne rozszerzenie naczy ń, które mo ż e spowodowa ć silniejsze krwawienie ni ż pierwotne. Najcz ęś ciej stosuje si ę epinefryn ę (Adrenalin ę )

16 Preparaty krwi i płyny krwiozastępcze. Stosowana w przypadku znacznych krwawie ń oraz gdy nie wystarczaj ą inne leki przeciwkrzepliwe.

17 Leczenie przeciwzakrzepowe Stosowane jest przewlekle w takich stanach jak choroba zakrzepowa czy choroba niedokrwienna. Ł ą czy si ę głównie z pobieraniem przez chorych leków nazywanych antagonistami witaminy K – acenokumarol, warfaryna. Ektrakcja z ę ba u takich pacjentów mo ż e wi ą za ć si ę z wystepowaniem przedłu ż onego krwawienia. W ka ż dym takim przypadku nale ż y zleci ć pomiar czasu protrombinowego oraz skonsultowa ć go z odpowiednim specjalist ą. W przypadkach gdy nast ę puje koniczno ść lekarz specjalista decyduje o przerwaniu stosowania leków, zamienia je na heparyn ę drobnocz ą steczkow ą.

18 Leczenie przeciwzakrzepowe - leki przeciwagregacyjne Oprócz wspomnianych ju ż wskaza ń mog ą by ć stosowane u pacjentów profilaktycznie zapobiegaj ą c epizodom zakrzepowo-naczyniowym. Stosuje si ę przewlekłe małe dawki kwasu acetylosalicylowego (np. 75mg dziennie), które upo ś ledzaj ą prawidłowe działanie płytek krwi. W niektórych przypadkach przed ekstrakcj ą zaleca si ę odstawienie leków na ok 5-7 dni (konsultowane z lekarzem specjalist ą )

19 Bibliografia Mutschler E., Geisslinger G, Kroemer HK. Farmakologia i toksykologia Mutschlera. MedPharm Bobkiewicz-Kozłowska T.: Podstawy farmakologii ogólnej z elementami receptury dla studentów medycyny. Wydawnictwo AMiKM, Pozna ń Janiec W.: Kompendium farmakologii. PZWL, Warszawa, 2010 Cenajek-Musiał D, Okulicz-Kozaryn I.: Stany zagro ż enia ż ycia – post ę powanie lecznicze i leki stosowane w ratownictwie medycznym. Wydawnictwo AMiKM, Pozna ń Katzung B.G.: Basic & Clinical Pharmacology, The McGraw-Hill Companies, Kryst L. (red) Chirurgia Szczkowo twarzowa. PZWL., Warszawa 2007 Arabska-Przedpełska B., Pawlicka H.: Współczesna endodoncja w praktyce, wydanie I, Bestom Łód ź 2011 Ja ń czuk Z.: Stomatologia zachowawcza. Zarys kliniczny. Podr ę cznik dla studentów Stomatologii. PZWL Warszawa Wydanie III (dodruk) Pi ą towska D.: Kariologia Współczesna. Post ę powanie kliniczne. Med. Tour Press, Warszawa 2009.


Pobierz ppt "Hemostaza. Cało ść procesów maj ą cych na celu utrzymanie prawidłowego przepływu krwi w naczyniach w warunkach fizjologicznych oraz zabieganiu jej utraty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google