Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Spółki Stare Miasto-Park

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Spółki Stare Miasto-Park"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Spółki Stare Miasto-Park

2 Gmina Leżajsk – organ założycielski Spółki Stare Miasto - Park
Gmina Leżajsk obejmuje obszar 199,17 km2 , który zamieszkuje ponad 20,5 tys. mieszkańców. Teren gminy dzieli się na dwie części: północną i południową oddzielone od siebie przez inną jednostkę administracyjną – miasto Leżajsk. RZESZÓW

3 Trochę historii …. sierpień 2005 r. – powołanie Spółki „Stare Miasto - Park" przez Radę Gminy Leżajsk wrzesień 2006 r. - podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. o dofinansowanie projektu budowy „Parku Przemysłowego „Stare Miasto – Park” w gminie Leżajsk” grudzień 2006 r. - oficjalna inauguracja działalności Parku Przemysłowego lipiec 2007 r. – przejęcie przez Spółkę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wierzawicach

4 Cele działalności Spółki
Bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w dziedzinie gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami, spełniając wymagania swoich klientów w sposób nowoczesny, bezpieczny i sprzyjający ochronie środowiska. Stworzenie nowoczesnej, przychylnej Przedsiębiorcom i innowacyjnej instytucji. Prowadzenie działalności opartej na zaufaniu partnerów biznesowych, pracowników oraz odbiorców usług. Trwałe wkomponowanie się w otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne prowadzonych działalności – komunalnej i komercyjnej.

5 Zakres działalności Spółki
STARE MIASTO – PARK Sp. z o.o. PARK PRZEMYSOWY podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – Park Mielec ZAKŁAD KOMUNALNY

6 Park przemysłowy

7 Park przemysłowy utworzony w ramach realizacji projektu:
Park Przemysłowy "Stare Miasto - Park„ w Gminie Leżajsk Źródło finansowania: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm. Termin realizacji projektu: r. – r. Całkowita wartość projektu: ,80 PLN Wysokość dofinansowania: ,99 PLN

8 Tereny inwestycyjne Park przemysłowy „Stare Miasto - Park” stanowi podstrefę Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Właścicielem gruntów i nieruchomości na terenie Parku jest Spółka Stare Miasto Park, w której 100% udziałów posiada gmina Leżajsk. Łączna powierzchnia terenów inwestycyjnych (w pełni uzbrojonych) to ponad 35 hektarów położonych w dwóch miejscowościach: - Stare Miasto  - Strefa „A” o łącznej powierzchni 33 ha, na której do dyspozycji inwestorów pozostają 3 nowo wybudowane hale produkcyjne (jedna o powierzchni 3000 m2 i dwie o powierzchni 2000 m2 każda). - Wierzawice - Strefa „B” o łącznej powierzchni 2,5ha budynek administracyjny - biura oraz hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 800 m2.

9 w Parku Przemysłowym Stare Miasto - Park
Oferta dla Inwestorów w Parku Przemysłowym Stare Miasto - Park w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Pomoc w postaci ulg podatkowych od nieruchomości położonych na terenie Parku Przemysłowego. Jest to pomoc de minimis uchwalona przez Gminę Leżajsk dla przedsiębiorców podejmujących nowe inwestycje na terenie Parku Przemysłowego. Pomoc ta jest udzielana w szczególności małym i średnim przedsiębiorcom w celu wspierania nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Włączenie części terenów Parku Przemysłowego do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC zwiększyło zakres pomocy jaką Spółka może zaoferować przedsiębiorcom tj.  Zwolnienie podatkowe z tytułów kosztów nowej inwestycji od 50 % do 70%  Zwolnienie podatkowe z tytułów tworzenia nowych miejsc pracy od 50% do 70% - dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. 

10 Oferta dla Inwestorów c.d.
Korzyści i atuty Zwolnienia i ulgi w podatku dochodowym, nawet do 70% Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości Obniżenie kosztów prowadzonej działalności Dobry klimat dla inwestycji - przychylność i pomoc administracji samorządowej Bardzo dobrze rozwinięty system szkolnictwa Dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej Dobrze rozwinięty system komunikacji drogowo-kolejowej.

11 Zakład komunalny

12 Struktura organizacyjna Zakładu komunalnego :
Dział wodociągów i kanalizacji gospodarki odpadami ZAKŁAD KOMUNALNY

13 Dział wodociągów i kanalizacji
Dział realizuje zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Leżajsk. Jedna z posiadanych stacji uzdatniania wody w miejscowości Giedlarowa

14 Dział wodociągów i kanalizacji c.d.
Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wierzawice oddana do użytku w 2005 roku.

15 Dział gospodarki odpadami
do 80% udziału do 50% udziału 10%-30% udziału poniżej 10% udziału nowe propozycje wejścia M. LEŻAJSK G. ADAMÓWKA G. LEŻAJSK G. SIENIAWA G. GRODZISKO DOLNE G. RAKSZAWA G. CZARNA G. TRYŃCZA G. WIĄZOWNICA G. JAROSŁAW G. PRZEWORSK M. ŁAŃCUT M. PRZEWORSKK G. GAĆ M. JAROSŁAW G. ŁAŃCUT G. MARKOWA G. PAWŁOSIÓW G. ZARZECZE G. KAŃCZUGA

16 Dział gospodarki odpadami
Wywóz odpadów stałych Selektywna zbiórka surowców wtórnych Wynajem i sprzedaż pojemników na odpady Zbiórka elektrośmieci Wywóz nieczystości płynnych

17 Sortownia - Składowisko odpadów komunalnych
„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. posiada własne Składowisko Odpadów Komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Giedlarowa (gmina Leżajsk), którym zarządza. W celu dostosowania obowiązujących norm i zmieniających się potrzeb w latach przeprowadzona została rekultywacja i modernizacja (przebudowa) wydzielonej wschodniej części składowiska. Obszar zrekultywowany zdeponowane 165 tys. ton odpadów Obszar zmodernizowany pojemność kwatery 94 tys. ton Teren przeznaczony pod budowę sortowni

18 prace rekultywacyjne Wartość inwestycji 1 715 553,17 PLN
(środki własne)

19 prace modernizacyjne Wartość inwestycji 1 317 275,54PLN
(środki własne)

20 stan obecny Obecnie składowisko odpadów w Giedlarowej spełnia wymogi najlepszej dostępnej techniki dla składowisk odpadów oraz stosowania zasad gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

21 Regulacje prawne w zakresie gospodarowania odpadami
Od r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z r. w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu nie będzie można składować odpadów komunalnych, których wartości graniczne przekraczają: ogólny węgiel organiczny TOC > 5%, strata przy prażeniu > 8%, wartość opałową > 6 MJ/kg Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji wymuszone spełnieniem dyrektywy składowiskowej 99/31/WE oraz ustawy o odpadach w stosunku do masy odpadów wytwarzanych w 1995r.: w 2010 r. więcej niż 75% w 2013 r. więcej niż 50% w 2020 r. więcej niż 35%

22 Regulacje prawne w zakresie gospodarowania odpadami c.d.
Kolejnymi celami, jakie przyjęto do realizacji w gospodarce odpadami są: do 2014r. zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych, max. 85% odpadów wytworzonych, w 2014r. osiągnięcie 60% poziomu odzysku opakowań i 55% poziomu ogólnego recyklingu docelowo zredukowanie w Polsce liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne do max. 200.

23 „BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH
W celu spełnienia warunków wynikających z uregulowań prawnych dotyczących gospodarki odpadami Spółka przystąpiła do realizacji na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych inwestycji pn. „BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GIEDLAROWEJ” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , działanie 4.1. Infrastruktura ochrony środowiska. Zakończenie realizacji projektu: III kw. 2011 Koszt całkowity: ,48 PLN w tym środki z RPOWP na lata : ,27 PLN

24 Zakres rzeczowy inwestycji
Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji obejmuje wybudowanie instalacji służących do wydzielenia frakcji przygotowanych do odzysku materiałowego oraz energetycznego. Budowana instalacja pozwoli wydzielić poszczególne asortymenty odpadów celem przygotowania komponentów paliwa, frakcje materiałowe, jak również odpady przeznaczone do stabilizacji tlenowej. Ilość odpadów dostarczonych do instalacji wynosić będzie 10 000 Mg w skali 1 roku.

25 Realizacja inwestycji
4 marzec 2011

26 Realizacja inwestycji
30 marzec 2011

27 Realizacja inwestycji
kwiecień 2011

28 Realizacja inwestycji
stan obecny

29 stan obecny - montaż linii sortowniczej
Realizacja inwestycji stan obecny - montaż linii sortowniczej

30 Efekty realizacji projektu
W efekcie realizacji projektu wybudowana została sortownia o kubaturze m3. Powstały obiekt będzie pełnił funkcję odzysku surowców wtórnych, a dodatkowo segregacji odpadów problemowych i niebezpiecznych zwiększając udział odzysku segregowanych odpadów. Wybudowana instalacja pozwoli ograniczyć ilość odpadów unieszkodliwianych przez składowanie Około 50 % odpadów, tzw. energetycznych, zostanie wykorzystane do produkcji paliwa alternatywnego. W strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych znajdują się również surowce wtórne (ok. 15 % masy odpadów), które zostaną przekazane do ponownego przetworzenia. Spełnienie wymogów i obowiązków wynikających z przepisów dotyczących gospodarowania odpadami i sposobu ich unieszkodliwiania

31 Przyszłość …. Celem Spółki jest dalszy, intensywny rozwój jej działalności, zwłaszcza w zakresie gospodarki odpadami w kontekście nowych uregulowań prawnych.

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja Spółki Stare Miasto-Park"

Podobne prezentacje


Reklamy Google