Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół nr 5 w Tychach 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11 tel. (32) 227-37-33, 513032864

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół nr 5 w Tychach 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11 tel. (32) 227-37-33, 513032864"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół nr 5 w Tychach Tychy, ul. Edukacji 11 tel. (32) ,

2 Szkoła powstała w 1962 roku Szkoła powstała w 1962 roku Składa się z trzech budynków ( technikum, szkoła zasadnicza i warsztaty szkolne) Składa się z trzech budynków ( technikum, szkoła zasadnicza i warsztaty szkolne) Posiada 2 sale gimnastyczne, aulę ze sceną, basen kąpielowy, siłownię, 4 pracownie komputerowe, 2 biblioteki i czytelnie multimedialne Posiada 2 sale gimnastyczne, aulę ze sceną, basen kąpielowy, siłownię, 4 pracownie komputerowe, 2 biblioteki i czytelnie multimedialne Do naszej szkoły uczęszcza ok. 700 uczniów, a bardzo dobrze wykształcona kadra nauczycielska liczy ok. 70 osób. Do naszej szkoły uczęszcza ok. 700 uczniów, a bardzo dobrze wykształcona kadra nauczycielska liczy ok. 70 osób. Zespół Szkół nr 5

3

4 Nasza szkoła umożliwia kształcenie w następujących kierunkach: Nasza szkoła umożliwia kształcenie w następujących kierunkach: t echnik mechanik maszyn i urzadzeń t echnik mechanik maszyn i urzadzeń technik architektury krajobrazu technik architektury krajobrazu technik budownictwa technik budownictwa Nauka trwa 4 lata

5 1. Klasa wielozawodowa budowlana ( możliwość uzyskania jednego z wielu zawodów np: technolog robót wykończeniowych w budownictwie technolog robót wykończeniowych w budownictwie murarz murarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych monter instalacji i urządzeń sanitarnych malarz- tapeciarz czy posadzkarz malarz- tapeciarz czy posadzkarz 2. Klasa w zawodzie fryzjer 3. Klasa wielozawodowa usługowa w oparciu o umowy z pracodawcą kształcenie w zawodach np: sprzedawca, fotograf, cukiernik, blacharz, cukiernik ….i innych Nauka trwa 3 lub 2 lata w zależności od zawodu

6 Wybór szkoły to TWÓJ życiowy wybór Przeanalizuj swoje wyniki ( oceny końcowe z 4 wybranych w danej szkole przedmiotów i wynik egzaminu gimnazjalnego) Przeanalizuj swoje wyniki ( oceny końcowe z 4 wybranych w danej szkole przedmiotów i wynik egzaminu gimnazjalnego) Maksymalnie możesz uzyskać 200 pkt Maksymalnie możesz uzyskać 200 pkt Chcesz iść do liceum ogólnokształcącego musisz mieć conajmniej 100 pkt Chcesz iść do liceum ogólnokształcącego musisz mieć conajmniej 100 pkt Do technikum potrzeba minimum 65 pkt Do technikum potrzeba minimum 65 pkt Nauka w technikum trwa o rok dłużej ale masz zawód i większe szanse dostania się do wybranej przez Ciebie szkoły Nauka w technikum trwa o rok dłużej ale masz zawód i większe szanse dostania się do wybranej przez Ciebie szkoły A może 2 lub 3 letnia szkoła zawodowa ? A może 2 lub 3 letnia szkoła zawodowa ?

7 Ranking najbardziej poszukiwanych pracowników w powiecie tyskim: 1. Wykwalifikowani pracownicy (szczególnie: sprzedawcy, pracownicy budowlani, ) 2. Kierowcy 3. Projektanci 4. Technicy 5. Inżynierowie 6. Pracownicy działu Obsługi Klienta i Wsparcia Klienta ( Dane z PUP Tychy ) ( Dane z PUP Tychy ) Sprzedawcy Pracownicy budowlani

8 Projektowa ć z u ż yciem programów komputerowych, Projektowa ć z u ż yciem programów komputerowych, programowa ć i obs ł ugiwa ć programowa ć i obs ł ugiwa ć obrabiarki sterowane numerycznie. obs ł ugiwa ć linie produkcyjne i monta ż owe, obs ł ugiwa ć linie produkcyjne i monta ż owe, W zawodzie technik mechanik nauczysz się:

9

10 Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy unowocześniamy wyposażenie szkoły pozyskując środki z Funduszu Unijnego. Nowoczesne maszyny sterowane numerycznie na wyposażeniu naszych szkolnych warsztatów : frezarko- wiertarki, tokarka (CNC).

11 technik mechanik: może być zatrudniony w różnych zakładach bo ma podstawy wiedzy technicznej może być zatrudniony w różnych zakładach bo ma podstawy wiedzy technicznej potrafi projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych, potrafi projektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych, posiada umiejętność obsługi linii produkcyjnych i montażowych, posiada umiejętność obsługi linii produkcyjnych i montażowych, zna narzędzia kontroli jakości oraz stosuje nowoczesne urządzenia pomiarowe i diagnostyczne, zna narzędzia kontroli jakości oraz stosuje nowoczesne urządzenia pomiarowe i diagnostyczne, zna nowoczesne metody wytwarzania z zna nowoczesne metody wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie,

12

13 W zawodzie technik budownictwa nauczysz się: Sporz ą dza ć i odczytywa ć rysunki techniczne Sporz ą dza ć i odczytywa ć rysunki techniczne dobiera ć materia ł y budowlane, maszyny i sprz ę t do prac budowlanych, dobiera ć materia ł y budowlane, maszyny i sprz ę t do prac budowlanych, prowadzi ć dzia ł alno ść gospodarcz ą, prowadzi ć dzia ł alno ść gospodarcz ą, prowadzi ć i koordynowa ć roboty budowlane, prowadzi ć i koordynowa ć roboty budowlane, sporz ą dza ć kosztorysy i oferty przetargowe, sporz ą dza ć kosztorysy i oferty przetargowe, wykorzystywa ć programy komputerowe przydatne w zawodzie technik budownictwa. wykorzystywa ć programy komputerowe przydatne w zawodzie technik budownictwa.

14 Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w biurach projektów, w biurach projektów, w administracji budynków, w administracji budynków, w sk ł adach,hurtowniach i sklepach budowlanych, w sk ł adach,hurtowniach i sklepach budowlanych, w Wydziale Budownictwa i Architektury Urz ę du Miejskiego, w Wydziale Budownictwa i Architektury Urz ę du Miejskiego, w przedsi ę biorstwach i firmach budowlanych. w przedsi ę biorstwach i firmach budowlanych.

15 W zawodzie technik architektury krajobrazu nauczysz się: Rozpoznawać gatunki roślin ozdobnych Rozpoznawać gatunki roślin ozdobnych Zakładać i pielęgnować tereny zielone Zakładać i pielęgnować tereny zielone ogrody, parki, skwery oczka wodne, skalniaki Wykorzystywać przy tworzeniu wnętrz ogrodowych grafiki komputerowej Wykorzystywać przy tworzeniu wnętrz ogrodowych grafiki komputerowej

16 Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w państwowych i prywatnych biurach projektowych, w państwowych i prywatnych biurach projektowych, w przedsiębiorstwach zieleni miejskiej, w przedsiębiorstwach zieleni miejskiej, prowadzić własną działalność gospodarczą prowadzić własną działalność gospodarczą

17 Absolwenci szkół mechanicznych i budowlanych są najbardziej poszukiwaną grupą zawodową w Polsce i Unii Europejskiej.

18 A może zasadnicza szkoła zawodowa ? Możesz podjąć pracę zawodową i zarabiać Możesz podjąć pracę zawodową i zarabiać własne pieniądze już po 2 lub 3 latach nauki własne pieniądze już po 2 lub 3 latach nauki Są łatwiejsze kryteria dostania się do szkoły Są łatwiejsze kryteria dostania się do szkoły Ilość przedmiotów ogólnokształcących ograniczona do minimum Ilość przedmiotów ogólnokształcących ograniczona do minimum Nauka teoretyczna tylko 3 dni w tygodniu Nauka teoretyczna tylko 3 dni w tygodniu Zdobywasz doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawców, w czasie zajęć praktycznych Zdobywasz doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawców, w czasie zajęć praktycznych Jest dużo ofert pracy dla absolwentów ZSZ na rynku pracy w kraju i za granicą Jest dużo ofert pracy dla absolwentów ZSZ na rynku pracy w kraju i za granicą

19 NASZA SZKOŁA ZAWODOWA

20 Proponujemy zawody w których fachowcy poszukiwani są przez pracodawców: WSZYSTKIE ZAWODY BUDOWLANE I USŁUGOWE np.: > monter instalacji i urządzeń sanitarnych nauczysz się: Proponujemy zawody w których fachowcy poszukiwani są przez pracodawców: WSZYSTKIE ZAWODY BUDOWLANE I USŁUGOWE np.: > monter instalacji i urządzeń sanitarnych nauczysz się: montować, instalować instalacje grzewcze, gazowe i wodno-kanalizacyjnew budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, montować, instalować instalacje grzewcze, gazowe i wodno-kanalizacyjnew budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, wymieniać, naprawiać instalacje i urządzenia sanitarne. wymieniać, naprawiać instalacje i urządzenia sanitarne.

21 W zawodzie murarz nauczysz się: budowa ć mury z ró ż nych materia ł ów przy wykorzystaniu ró ż norodnych technologii, budowa ć mury z ró ż nych materia ł ów przy wykorzystaniu ró ż norodnych technologii, wykonywa ć roboty tynkarskie wewn ą trz i na zewn ą trz budowli (r ę cznie i mechanicznie), wykonywa ć roboty tynkarskie wewn ą trz i na zewn ą trz budowli (r ę cznie i mechanicznie), rozró ż nia ć i dobiera ć materia ł y budowlano- murarskie, rozró ż nia ć i dobiera ć materia ł y budowlano- murarskie, pos ł ugiwa ć si ę narz ę dziami, urz ą dzeniami i sprz ę tem budowlanym. pos ł ugiwa ć si ę narz ę dziami, urz ą dzeniami i sprz ę tem budowlanym.

22 TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Będziesz umiał: praktycznie wykorzystywać poznane zasady sztuki budowlanej do wykonywania wszystkich robót wykończeniowych: tynkowanie, malowanie, układanie płytek i paneli dobierać technologie, materiały i metody do wykonywania poszczególnych robót pracować w oparciu o dokumentację budowlaną

23 Wybór Budowlanka -przyszłość murowana i wyczesana

24 Szkoła pozyskuje fundusze unijne wyjazdy zagraniczne m ł odzie ż y wyjazdy zagraniczne m ł odzie ż y zaj ę cia wyrównawcze zaj ę cia wyrównawcze kursy dla uczniów: kursy dla uczniów: - spawania, - obs ł ugi agregatu tynkarskiego, - programowania i obs ł ugi obrabiarek CNC. - kurs Nowoczesne techniki wyko ń czenia wn ę trz. - komputerowego kosztorysowania - komputerowego projektowania (program AutoCAD) dofinansowanie do sprz ę tu i wyposa ż enia dofinansowanie do sprz ę tu i wyposa ż enia Uczestniczymy w programach UE umo ż liwiaj ą cychUczestniczymy w programach UE umo ż liwiaj ą cych

25 NOWOCZESNA PRACOWNIA MECHANICZNA

26 Szkoła zapewnia zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe: we w ł asnych warsztatach szkolnych, we w ł asnych warsztatach szkolnych, w firmach na terenie Tychów i okolicznych miejscowo ś ci. w firmach na terenie Tychów i okolicznych miejscowo ś ci. Uczniowie maj ą mo ż liwo ść dokonania samodzielnego wyboru zak ł adu pracy Uczniowie maj ą mo ż liwo ść dokonania samodzielnego wyboru zak ł adu pracy

27 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

28 Koła zainteresowań Nasza szkoła oferuje szereg zajęć pozalekcyjnych na których będziesz mógł rozwijać swoje na których będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania (nie tylko z zakresu zajęć lekcyjnych). Sekcja strzelecka

29 Sekcja medyczna. Aby przyst ą pi ć do niej musisz uko ń czy ć bardzo ciekawy i po ż yteczny kurs Pierwszej Pomocy, który organizujemy w ka ż dym semestrze. Sekcja medyczna. Aby przyst ą pi ć do niej musisz uko ń czy ć bardzo ciekawy i po ż yteczny kurs Pierwszej Pomocy, który organizujemy w ka ż dym semestrze.

30 Szkoła jest bezpieczna Posiadamy system kamer we wszystkich budynkach Posiadamy system kamer we wszystkich budynkach Na terenie szkoły zatrudnieni są pracownicy firmy ochraniarskiej wspomagający dyżury nauczycieli Na terenie szkoły zatrudnieni są pracownicy firmy ochraniarskiej wspomagający dyżury nauczycieli Pracownicy i uczniowie noszą identyfikatory Pracownicy i uczniowie noszą identyfikatory W szkole funkcjonuje W szkole funkcjonuje pomoc medyczna pomoc medyczna – pielęgniarka szkolna

31 Tradycj ą naszej szko ł y sta ł si ę coroczny udzia ł m ł odzie ż y w Marszu Ż ywych dla upami ę tnienia ofiar obozu w O ś wi ę cimiu – Brzezince. Tradycj ą naszej szko ł y sta ł si ę coroczny udzia ł m ł odzie ż y w Marszu Ż ywych dla upami ę tnienia ofiar obozu w O ś wi ę cimiu – Brzezince. Organizowane s ą równie ż wyjazdy na: Organizowane s ą równie ż wyjazdy na: - lekcje terenoznawstwa - obchody rocznic wojskowych, - wycieczki krajoznawcze.

32 Dla mi ł o ś ników sportu organizujemy dodatkowe zaj ę cia na szkolnym basenie i salach gimnastycznych Dla mi ł o ś ników sportu organizujemy dodatkowe zaj ę cia na szkolnym basenie i salach gimnastycznych Po zaj ę ciach mo ż na tak ż e uczestniczy ć w zaj ę ciach bokserskich

33 W szkole przerwy umila uczniowski radiowęzeł. Każdego dnia można usłyszeć inny rodzaj muzyki. Dla każdego coś dobrego. W szkole przerwy umila uczniowski radiowęzeł. Każdego dnia można usłyszeć inny rodzaj muzyki. Dla każdego coś dobrego.

34 Zawsze mo ż esz liczy ć na pedagoga i psychologa szkolnego którzy pomog ą Ci zaaklimatyzowa ć si ę w nowym ś rodowisku i rozwi ą za ć Twoje problemy

35 W SZKOLE ORGANIZOWANE SĄ SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI Halina Birenbaum - pisarka Xiao Rundcrantz pisarka z Chin Generał Roman Polko Rabin Yochanan Fried

36 Stypendia Będąc uczniem naszej szkoły można starać się o różnego rodzaju stypendia: Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, Stypendium szkolne Stypendium szkolne Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, Zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny.

37 Budowlanka to szkoła z perspektywą Grafika Agnieszka Furman

38 Jak do nas trafić? To proste !!! Budowlanka przy pływalni i stadionie GKS Tychy

39 Dlaczego MY ? bo jesteśmy szkołą z tradycjami bo jesteśmy szkołą z tradycjami bo kształcimy potrzebnych fachowców bo kształcimy potrzebnych fachowców bo dbamy o Twój wszechstronny rozwój w życzliwej i przyjaznej atmosferze bo dbamy o Twój wszechstronny rozwój w życzliwej i przyjaznej atmosferze ….bo jesteśmy Zespołem Szkół 5 i łatwo do nas trafić ….bo jesteśmy Zespołem Szkół 5 i łatwo do nas trafić

40 BUDOWLANKA DAWNIEJ I DZISIAJ

41 Nowoczesne sale i pracownie

42 SZKOLNY BASEN

43 SALE GIMNASTYCZNE

44 WARSZTATY SZKOLNE

45 PRACOWNIA MECHANICZNA

46 Skończ naszą szkołę To dobry początek !!!

47 ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY tel. (32) ,

48


Pobierz ppt "Zespół Szkół nr 5 w Tychach 43-100 Tychy, ul. Edukacji 11 tel. (32) 227-37-33, 513032864"

Podobne prezentacje


Reklamy Google