Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie logistyki komunalnej dla gmin. Niektóre założenia i cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1) gminy stają się odpowiedzialne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie logistyki komunalnej dla gmin. Niektóre założenia i cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1) gminy stają się odpowiedzialne."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie logistyki komunalnej dla gmin

2 Niektóre założenia i cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1) gminy stają się odpowiedzialne za organizację i kontrolę odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych firmy odbierające odpady będą wybierane w drodze przetargu zmniejszenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych oraz selektywna zbiórka odpadów skrócenie odległości transportowania odpadów gminy nie mają obowiązku objąć nowym systemem nieruchomości niezamieszkałych monitoring postępowania z odpadami 2

3 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2) Według ustawy gminy są zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: do 16 lipca 2013 – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych do 16 lipca 2020 – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych. Gminy staną się w pełni odpowiedzialne za politykę zbiórki i przetwarzania odpadów. 3

4 Wniosek z Ustawy: Gminy staną się w pełni odpowiedzialne za politykę zbiórki i przetwarzania odpadów. Należy dostarczyć im odpowiednie narzędzia umożliwiające realizację celów nałożonych przez Ustawę Kolejne slajdy zaprezentują takie narzędzia 4

5 Monitorowanie pojazdów Wykonawców – podstawy prawne Zgodnie z projektem rozporządzenia MOŚ z maja 2012 wszystkie pojazdy biorące udział w odbiorze odpadów będą musiały być monitorowane, minimalne wymagania to: Rejestracja trasy (lokalizacja, trasa, prędkość, czas) Rejestracja miejsc wyładunku odpadów W starszej wersji rozporządzenia występował zapis o konieczności przechowywania danych przez wykonawcę w jego siedzibie przez okres co najmniej 5 lat, co jest jak najbardziej zasadne i powinno zostać utrzymane. W uzasadnieniu Ministerstwo podkreśla, że systemy mają ułatwić gminom monitorowanie postępowania z odpadami, ograniczyć zbędne trasy oraz umożliwić kontrolę nad firmami odbierającymi. W celu lepszego wypełniania intencji Ministerstwa samorządy gminne będą rozszerzać wymagany zakres monitorowania. Pozwoli to w pełni osiągnąć zdefiniowane w rozporządzeniu cele. 5

6 XTrack Komunal - monitorowanie pojazdów Wykonawców (1) XTrack w konfiguracji podstawowej pozwala monitorować: trasy poruszania się (lokalizacja, trasa, prędkość, czas) 6 miejsca załadunku odpadów (monitoring mechanizmów załadowczych, łopaty, prasy, przyst. hydr., praca dźwigu) miejsca wyładunku (otwarcie odwłoka) Dane archiwalne – wizualizacja trasy przejazdu wybranego pojazdu GPS

7 XTrack Komunal - monitorowanie pojazdów Wykonawców (2) Wizualizacja obszarów działania / zadań w postaci: wielokątów (w tym np. jednostek administracyjnych-gmin ) wykazu ulic z zakresem numeracji (tzw. Linii) 7 listy punktów/posesji np. w przypadku pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, na odpady przemysłowe czy też niebezpieczne Możliwość wprowadzenia tych funkcjonalności już do podstawowej konfiguracji Naniesione na mapę rejony pracy – tu gminy na terenie miasta Warszawa GPS

8 Korzyści dla gmin z zastosowania systemu XTrack w przedsiębiorstwie komunalnym (1) 8 Podstawowym parametrem jest kontrola miejsc załadunku / odbioru odpadów. Już przy obecnej organizacji odbioru odpadów występują duże problemy z rzetelnością niektórych wykonawców wywożących odpady. Po wprowadzeniu zmian będzie istniało duże prawdopodobieństwo wystąpienia szeregu nadużyć, których charakter będzie zależny od sposobu rozliczania się konkretnej gminy. GPS

9 Korzyści dla gmin z zastosowania systemu XTrack w przedsiębiorstwie komunalnym (2) możliwość automatycznej i pełnej kontroli miejsc załadunku odpadów – całkowita eliminacja sytuacji, gdy gmina płacąca Wykonawcy od tony skupuje odpady z ościennych gmin które rozliczają się z wykonawcą inaczej 9 możliwość pełnej kontroli jakości wykonywania usług: czasu ich wykonywania częstotliwości miejsc wyładunku GPS

10 10 GPS Granica rejonu Wykryte załadunki poza rejonem

11 11 Rejon w którym został wykonany niepożądany załadunek GPS Raport wykrytych załadunków poza docelowym rejonem pracy – Warszawa Wola

12 Identyfikacja RFID pojemników i worków Identyfikacja pojemników przy pomocy technologii RFID oraz worków za pomocą kodów kreskowych to powszechnie stosowany sposób zapewnienia kontroli i jakości usług odbioru odpadów. System umożliwia m.in.: pełną identyfikację: klienta lokalizacji/posesji do której przypisany jest pojemnik typu pojemnika / odpadu rodzaju pojemnika (objętości) zapewnia elektroniczną rejestrację faktu wykonania usługi w przypadku konkretnego pojemnika 12 GPS+ RFID

13 Możliwość rozliczenia poszczególnych właścicieli nieruchomości z realizacji obowiązków np. z rabatu w opłatach wynikającego z zadeklarowania segregacji odpadów, uzyskanie kontroli nad realizacją usług przez firmy komunalne, które będą obecnie wyłanianie w drodze przetargów i będą jedynie podwykonawcą gminy (odpowiedzialność pozostaje w gminie). Taka kontrola jest obowiązkiem Zamawiającego, wynika z konieczności zagwarantowania, że usługi są wykonywane na poziomie zgodnym z wymaganiami przetargu, możliwość elastycznego kształtowania strategii gospodarki odpadami, co wymaga precyzyjnych danych o odbieranych odpadach (m.in. ilości, frakcjach i strukturze w poszczególnych rejonach czy posesjach). 13 Podstawowe korzyści z zastosowania systemów identyfikacji GPS+ RFID

14 Ważne funkcjonalności 14 Automatyzacja potwierdzenia wykonania usługi (np. opróżnienia pojemnika przez śmieciarkę). Wymaga to odpowiedniego oprogramowania oraz instalacji na pojazdach (monitoring GPS, transmisja danych, kilka anten RFID + terminal pokładowy). System musi pracować ze wszystkimi rodzajami kontenerów/pojemników, tym również z metalowymi pojemnikami, które wymagają zastosowania specjalnych rozwiązań technicznych oraz być odporny na zakłócenia radiowe, dzięki połączeniu rejestracji wywozów odpadów z pojemników oraz z worków system XTrack daje pełną informację o usługach wykonanych u klienta. W szczególności pozwala gminie w pełni weryfikować, którzy właściciele nieruchomości realizują swoje zobowiązania / deklaracje dotyczące oddawanych odpadów, integracja z oprogramowaniem (ERP, billing). Niezbędne jest pobieranie informacji o klientach, umowach czy usługach w celu przypisywanie do nich identyfikatorów, a także przesyłanie do billingu czy oprogramowania gminy raportów o wykonanych usługach. GPS+ RFID

15 XTrack – system zintegrowany W przypadku rozwiązania XTrack – system połączony jest zawsze z monitoringiem GPS pojazdów, co pozwala dodatkowo: określać rzeczywistą lokalizację pojemnika (oraz jego ewentualne przemieszczenie); przesyłać dane w trybie online; Wykrywać i rejestrować nieścisłości np.: odebranie pojemnika w złym terminie czy na złej trasie, odbiór pojemnika/kontenera niezidentyfikowanego (brak transpondera), odbiór pojemnika z nieruchomości niezamieszkałej (jeśli nieobjęte podatkiem), brak odbioru z powodu np. uszkodzonego pojemnika lub złego typu odpadu w pojemniku (np. odpady zmieszane w pojemniku na suche). 15 GPS+ RFID

16 16 Wykryte odbiory złego typu odpadów Zgłoszenie uszkodzonego pojemnika – brak odbioru GPS+ RFID

17 17 GPS+ RFID Raport wykrytych nieprawidłowości – załadunki złego typu odpadów, odbiory z posesji niezamieszkałych itp.

18 GPS+ RFID Raport z rozliczeniem selektywnej zbiórki odpadów na podstawie danych z identyfikacji pojemników i worków 18 Wyszukani i zaznaczeni zostali klienci, którzy nie spełnili minimalnych wymagań w zakresie zadeklarowanej, selektwynej zbiórki odpadów. Kolorem czerwonym zostali oznaczeni klienci, gdzie nie został oddany żaden worek w rozpatrywanym okresie czasu.

19 19 GPS+ RFID Raport z rozliczeniem selektywnej zbiórki odpadów na podstawie danych z identyfikacji pojemników i worków - statystyki

20 Pokładowe systemy wagowe W projekcie rozporządzenia MOŚ występuje zapis dotyczący systemów ważenia Pojazdy mogą być wyposażone w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych, co umożliwi zebranie danych dotyczących faktycznej ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych. Pierwszy system XTrack z możliwością rozliczania klientów po masie odpadów został wdrożony w Ostrowie Wielkopolskim w 2005r. Do chwili obecnej wdrożyliśmy już prawie 30 takich systemów z czego 70% z nich to dynamiczne systemy ważenia. System ważenia można wdrożyć w dwóch konfiguracjach: konfiguracja na wybranych pojazdach (minimum 1 pojazd z wagą na 10 wykonujących zadania); pełne opomiarowanie wszystkich pojazdów. 20 GPS+ RFID+ WAGA

21 Jeden system ważący Jeden system ważący przypadający na kilka pojazdów pozwala gminie na: określenie wszystkich parametrów statystycznych dotyczących struktury, charakteru i ilości odpadów dla poszczególnych rejonów, ulic, tras precyzyjnie określenie zaangażowania poszczególnych podatników w procedury 21 wytypowanie mieszkańców / podmiotów gospodarczych generujących największą ilość odpadów GPS+ RFID+ WAGA

22 Pełne opomiarowanie wszystkich samochodów bezpylnych Ta konfiguracja pozwala na pozyskanie wszystkich statystyk opisanych na poprzednim slajdzie oraz: 22 pozwala precyzyjnie określić masę odpadów dla każdego odbioru, umożliwia pełne rozliczanie poszczególnych frakcji odpadów dając gminie doskonałe narzędzie do wytworzenia zasad stymulujących wśród mieszkańców segregację odpadów. GPS+ RFID+ WAGA

23 23 Wyszukani i zaznaczeni zostali klienci, którzy nie spełnili minimalnych wymagań w zakresie zadeklarowanej, selektwynej zbiórki odpadów. Kolorem czerwonym zostali oznaczeni klienci, gdzie nie został oddany żaden worek, żółtym natomiast Ci, którzy nie osiągnęli zakładanego poziomu odzysku surowców wtórnych na osobę. GPS+ RFID+ WAGA Raport z rozliczeniem selektywnej zbiórki odpadów

24 24 GPS+ RFID+ WAGA Raport z rozliczeniem selektywnej zbiórki odpadów za okres od 1-01-2012 do 30-06-2012 - statystyki

25 Wizualizacja danych z systemu XTrack Komunal XTrack Komunal zawiera także moduł umożliwiający analizy przestrzenne pozyskanych danych. Moduł bazuje na precyzyjnych danych mapowych, danych o pojemnikach rozlokowanych w terenie, harmonogramach oraz danych zebranych przez system XTrack. 25 Obrazek przedstawia stopień odzysku surowców wtórnych w województwie śląskim. Jaśniejsze obszary to niższy procent, ciemniejsze obszary uzyskały lepsze wyniki. GPS+ RFID+ WAGA

26 System wagowy na żurawia umożliwia rozliczanie selektywnej zbiórki odpadów zapewniamy legalizację w cenie zakupu systemu pozwala identyfikować klienta przez współrzędne GPS 26

27 Dziękujemy za uwagę W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt 27 e-mail: dystrybucja@xtrack.pldystrybucja@xtrack.pl http://www.xtrack.pl


Pobierz ppt "Wsparcie logistyki komunalnej dla gmin. Niektóre założenia i cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1) gminy stają się odpowiedzialne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google