Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie logistyki komunalnej dla gmin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie logistyki komunalnej dla gmin"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie logistyki komunalnej dla gmin

2 firmy odbierające odpady będą wybierane w drodze przetargu
Niektóre założenia i cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1) gminy stają się odpowiedzialne za organizację i kontrolę odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych firmy odbierające odpady będą wybierane w drodze przetargu zmniejszenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych oraz selektywna zbiórka odpadów skrócenie odległości transportowania odpadów gminy nie mają obowiązku objąć nowym systemem nieruchomości niezamieszkałych monitoring postępowania z odpadami

3 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2)
Według ustawy gminy są zobowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: do 16 lipca 2013 – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych do 16 lipca 2020 – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych. Gminy staną się w pełni odpowiedzialne za politykę zbiórki i przetwarzania odpadów.

4 Kolejne slajdy zaprezentują takie narzędzia
Wniosek z Ustawy: Gminy staną się w pełni odpowiedzialne za politykę zbiórki i przetwarzania odpadów. Należy dostarczyć im odpowiednie narzędzia umożliwiające realizację celów nałożonych przez Ustawę Kolejne slajdy zaprezentują takie narzędzia

5 Monitorowanie pojazdów Wykonawców – podstawy prawne
Zgodnie z projektem rozporządzenia MOŚ z maja 2012 wszystkie pojazdy biorące udział w odbiorze odpadów będą musiały być monitorowane, minimalne wymagania to: Rejestracja trasy (lokalizacja, trasa, prędkość, czas) Rejestracja miejsc wyładunku odpadów W starszej wersji rozporządzenia występował zapis o konieczności przechowywania danych przez wykonawcę w jego siedzibie przez okres co najmniej 5 lat, co jest jak najbardziej zasadne i powinno zostać utrzymane. W uzasadnieniu Ministerstwo podkreśla, że systemy mają „ułatwić gminom monitorowanie postępowania z odpadami”, ograniczyć zbędne trasy oraz umożliwić kontrolę nad firmami odbierającymi. W celu lepszego wypełniania intencji Ministerstwa samorządy gminne będą rozszerzać wymagany zakres monitorowania. Pozwoli to w pełni osiągnąć zdefiniowane w rozporządzeniu cele.

6 XTrack Komunal - monitorowanie pojazdów Wykonawców (1)
GPS XTrack Komunal - monitorowanie pojazdów Wykonawców (1) Dane archiwalne – wizualizacja trasy przejazdu wybranego pojazdu XTrack w konfiguracji podstawowej pozwala monitorować: trasy poruszania się (lokalizacja, trasa, prędkość, czas) miejsca załadunku odpadów (monitoring mechanizmów załadowczych, łopaty, prasy, przyst. hydr., praca dźwigu) miejsca wyładunku (otwarcie odwłoka)

7 XTrack Komunal - monitorowanie pojazdów Wykonawców (2)
GPS XTrack Komunal - monitorowanie pojazdów Wykonawców (2) Naniesione na mapę rejony pracy – tu gminy na terenie miasta Warszawa Wizualizacja obszarów działania / zadań w postaci: wielokątów (w tym np. jednostek administracyjnych-gmin ) wykazu ulic z zakresem numeracji (tzw. Linii) listy punktów/posesji np. w przypadku pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, na odpady przemysłowe czy też niebezpieczne Możliwość wprowadzenia tych funkcjonalności już do podstawowej konfiguracji

8 GPS Korzyści dla gmin z zastosowania systemu XTrack w przedsiębiorstwie komunalnym (1) Podstawowym parametrem jest kontrola miejsc załadunku / odbioru odpadów. Już przy obecnej organizacji odbioru odpadów występują duże problemy z rzetelnością niektórych wykonawców wywożących odpady. Po wprowadzeniu zmian będzie istniało duże prawdopodobieństwo wystąpienia szeregu nadużyć, których charakter będzie zależny od sposobu rozliczania się konkretnej gminy.

9 GPS Korzyści dla gmin z zastosowania systemu XTrack w przedsiębiorstwie komunalnym (2) możliwość automatycznej i pełnej kontroli miejsc załadunku odpadów – całkowita eliminacja sytuacji, gdy gmina płacąca Wykonawcy od tony „skupuje” odpady z ościennych gmin które rozliczają się z wykonawcą inaczej możliwość pełnej kontroli jakości wykonywania usług: czasu ich wykonywania częstotliwości miejsc wyładunku

10 GPS Wykryte załadunki poza rejonem Granica rejonu

11 Raport wykrytych załadunków poza docelowym rejonem pracy – Warszawa Wola
GPS Rejon w którym został wykonany niepożądany załadunek

12 Identyfikacja RFID pojemników i worków
GPS + RFID Identyfikacja RFID pojemników i worków Identyfikacja pojemników przy pomocy technologii RFID oraz worków za pomocą kodów kreskowych to powszechnie stosowany sposób zapewnienia kontroli i jakości usług odbioru odpadów. System umożliwia m.in.: pełną identyfikację: klienta lokalizacji/posesji do której przypisany jest pojemnik typu pojemnika / odpadu rodzaju pojemnika (objętości) zapewnia elektroniczną rejestrację faktu wykonania usługi w przypadku konkretnego pojemnika

13 GPS + RFID Podstawowe korzyści z zastosowania systemów identyfikacji
Możliwość rozliczenia poszczególnych właścicieli nieruchomości z realizacji obowiązków np. z rabatu w opłatach wynikającego z zadeklarowania segregacji odpadów, uzyskanie kontroli nad realizacją usług przez firmy komunalne, które będą obecnie wyłanianie w drodze przetargów i będą jedynie podwykonawcą gminy (odpowiedzialność pozostaje w gminie). Taka kontrola jest obowiązkiem Zamawiającego, wynika z konieczności zagwarantowania, że usługi są wykonywane na poziomie zgodnym z wymaganiami przetargu, możliwość elastycznego kształtowania strategii gospodarki odpadami, co wymaga precyzyjnych danych o odbieranych odpadach (m.in. ilości, frakcjach i strukturze w poszczególnych rejonach czy posesjach).

14 Ważne funkcjonalności
GPS + RFID Ważne funkcjonalności Automatyzacja potwierdzenia wykonania usługi (np. opróżnienia pojemnika przez śmieciarkę). Wymaga to odpowiedniego oprogramowania oraz instalacji na pojazdach (monitoring GPS, transmisja danych, kilka anten RFID + terminal pokładowy). System musi pracować ze wszystkimi rodzajami kontenerów/pojemników , tym również z metalowymi pojemnikami, które wymagają zastosowania specjalnych rozwiązań technicznych oraz być odporny na zakłócenia radiowe, dzięki połączeniu rejestracji wywozów odpadów z pojemników oraz z worków system XTrack daje pełną informację o usługach wykonanych u klienta. W szczególności pozwala gminie w pełni weryfikować, którzy właściciele nieruchomości realizują swoje zobowiązania / deklaracje dotyczące oddawanych odpadów, integracja z oprogramowaniem (ERP, billing). Niezbędne jest pobieranie informacji o klientach, umowach czy usługach w celu przypisywanie do nich identyfikatorów, a także przesyłanie do „billingu” czy oprogramowania gminy raportów o wykonanych usługach.

15 XTrack – system zintegrowany
GPS + RFID XTrack – system zintegrowany W przypadku rozwiązania XTrack – system połączony jest zawsze z monitoringiem GPS pojazdów, co pozwala dodatkowo: określać rzeczywistą lokalizację pojemnika (oraz jego ewentualne przemieszczenie); przesyłać dane w trybie online; Wykrywać i rejestrować nieścisłości np.: odebranie pojemnika w złym terminie czy na złej trasie, odbiór pojemnika/kontenera niezidentyfikowanego (brak transpondera), odbiór pojemnika z nieruchomości niezamieszkałej (jeśli nieobjęte podatkiem), brak odbioru z powodu np. uszkodzonego pojemnika lub złego typu odpadu w pojemniku (np. odpady zmieszane w pojemniku na suche).

16 GPS + RFID Wykryte odbiory złego typu odpadów
Zgłoszenie uszkodzonego pojemnika – brak odbioru

17 Raport wykrytych nieprawidłowości – załadunki złego typu odpadów, odbiory z posesji niezamieszkałych itp. GPS + RFID

18 Raport z rozliczeniem selektywnej zbiórki odpadów na podstawie danych z identyfikacji pojemników i worków GPS + RFID Wyszukani i zaznaczeni zostali klienci, którzy nie spełnili minimalnych wymagań w zakresie zadeklarowanej, selektwynej zbiórki odpadów. Kolorem czerwonym zostali oznaczeni klienci, gdzie nie został oddany żaden worek w rozpatrywanym okresie czasu.

19 Raport z rozliczeniem selektywnej zbiórki odpadów na podstawie danych z identyfikacji pojemników i worków - statystyki GPS + RFID

20 Pokładowe systemy wagowe
GPS + RFID + WAGA Pokładowe systemy wagowe W projekcie rozporządzenia MOŚ występuje zapis dotyczący systemów ważenia „Pojazdy mogą być wyposażone w urządzenia do ważenia odpadów komunalnych, co umożliwi zebranie danych dotyczących faktycznej ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych. „ Pierwszy system XTrack z możliwością rozliczania klientów po masie odpadów został wdrożony w Ostrowie Wielkopolskim w 2005r. Do chwili obecnej wdrożyliśmy już prawie 30 takich systemów z czego 70% z nich to dynamiczne systemy ważenia. System ważenia można wdrożyć w dwóch konfiguracjach: konfiguracja na wybranych pojazdach (minimum 1 pojazd z wagą na 10 wykonujących zadania); pełne opomiarowanie wszystkich pojazdów.

21 GPS + RFID + WAGA Jeden system ważący
Jeden system ważący przypadający na kilka pojazdów pozwala gminie na: określenie wszystkich parametrów statystycznych dotyczących struktury, charakteru i ilości odpadów dla poszczególnych rejonów, ulic, tras precyzyjnie określenie zaangażowania poszczególnych podatników w procedury wytypowanie mieszkańców / podmiotów gospodarczych generujących największą ilość odpadów

22 Pełne opomiarowanie wszystkich samochodów bezpylnych
GPS + RFID + WAGA Pełne opomiarowanie wszystkich samochodów bezpylnych Ta konfiguracja pozwala na pozyskanie wszystkich statystyk opisanych na poprzednim slajdzie oraz: pozwala precyzyjnie określić masę odpadów dla każdego odbioru, umożliwia pełne rozliczanie poszczególnych frakcji odpadów dając gminie doskonałe narzędzie do wytworzenia zasad stymulujących wśród mieszkańców segregację odpadów.

23 Raport z rozliczeniem selektywnej zbiórki odpadów
GPS + RFID + WAGA Wyszukani i zaznaczeni zostali klienci, którzy nie spełnili minimalnych wymagań w zakresie zadeklarowanej, selektwynej zbiórki odpadów. Kolorem czerwonym zostali oznaczeni klienci, gdzie nie został oddany żaden worek, żółtym natomiast Ci, którzy nie osiągnęli zakładanego poziomu odzysku surowców wtórnych na osobę.

24 Raport z rozliczeniem selektywnej zbiórki odpadów za okres od 1-01-2012 do 30-06-2012 - statystyki
GPS + RFID + WAGA

25 Wizualizacja danych z systemu XTrack Komunal
GPS + RFID + WAGA Wizualizacja danych z systemu XTrack Komunal XTrack Komunal zawiera także moduł umożliwiający analizy przestrzenne pozyskanych danych. Moduł bazuje na precyzyjnych danych mapowych, danych o pojemnikach rozlokowanych w terenie, harmonogramach oraz danych zebranych przez system XTrack. Obrazek przedstawia stopień odzysku surowców wtórnych w województwie śląskim. Jaśniejsze obszary to niższy procent, ciemniejsze obszary uzyskały lepsze wyniki.

26 System wagowy na żurawia
umożliwia rozliczanie selektywnej zbiórki odpadów zapewniamy legalizację w cenie zakupu systemu pozwala identyfikować klienta przez współrzędne GPS

27 Dziękujemy za uwagę W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt 


Pobierz ppt "Wsparcie logistyki komunalnej dla gmin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google